The Fables of Mkhitar Gosh

Առակք Մխիթար Գոշի

The Fables of Mkhitar Gosh

Annotated Classical Armenian text and audiobook
with an English translation by Robert Bedrosian


1. Արարածքն [The Creatures]
2. Երկինքն [The Sky]
3. Արեգակն [The Sun]
4. Լուսինն [The Moon]
5. Աստեղքն [The Stars]
6. Երկիրն [The Earth]
7. Տունկքն [The Plants]
8. Որթն [The Vine]
9. Մորենին [The Blackberry]
10. Նռնենին եւ թզենին [The Pomegranate and the Fig]
11. Խնձորն եւ տանձն [The Apple and the Pear]
12. Թզենին [The Fig]
13. Թթենին եւ ձիթենին [The Mulberry and the Olive]
14. Նռնենին [The Pomegranate]
15. Սալորն, դամոնն եւ ծիրանն [The Plum, the Prune and the Apricot]
16. Դեղձն եւ սերկեւելին [The Peach and the Quince]
17. Ընկոյզն [The Walnut]
18. Յունապին [The Jujube]
19. Սաւսին [The Poplar]
20. Տրտունջն տնկոց [The Grumbling of the Plants]
21. Վասն հիւրոց եւ աղքատաց [On Guests and Indigents]
23. Նշենին [The Almond]
24. Կաղնին [The Oak]
25. Ցարասին եւ Հաւամրգին [The Birch and The Heather]
26. Արքայն Տնկոց [The King of the Plants]
28. Մանիշակն եւ Շուշանն [The Violet and the Lily]
29. Փեննան [The Betony]
31. Ափրոդիտական սրտի [Aphrodisiac of the Heart]
32. Հարսանիք արեգական [The Wedding of the Sun]
34. Հզաւր է զաւրութիւն քան զլեզու [Mightier Strength than Tongue]

Համասեռք այսմ արարաք. եկեսուք ի սերմանս ի բանջարս։ 
[We shall now skip similar fables and come to seeds and vegetables.]

36. Սերմանիքն [The Seeds]
37. Գարի [Barley]96. Կուղբն [The Beaver]
153. Մրջիւնն [The Ant]
170. Ծերքն [The Elders]Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians