The Peach and The Quince (from the Fables of Mkhitar Gosh)

Peach Blossoms, John William Hill (American (born England), London 1812–1879 West Nyack, New York), Watercolor and graphite on off-white wove paper, American

Դեղձն եւ սերկեւելին
յԱռակք Մխիթար Գոշի

Յատենի ատեան - court
երբեմն յանդիմանել սկսաւ դեղձի
զսերկեւելի սերկեւելի - quince
՝ ասելով. Դեղին ես տեսլեամբ եւ դժուարուտելի մարդկան. իսկ ես՝ բարետեսիլս եւ դիւրաճաշակ։ Եւ նա ասէ. կեղծաւոր ես ամենեւին եւ
պատրիչպարիչ - deceiver, fraudster
մարդկան. քաղցր երեւիս ի ճաշակել, եւ մտեալ յորովայն՝ բազում վնասս գործես. իսկ ես դեղին եմ, զի
ցաւակցիմցաւակցիլ - to condole with
հիւանդաց՝ ի տես երթալով եւ
զհիւանդութիւն բառնալով հիւանդութիւն բառնալ - to alleviate an illness
, եւ ոչ որպէս դու հալածեալ ի հիւանդաց։ Յայտնէ միտք առակիս՝ զի կեղծաւորք միշտ զճշմարիտս յանդիմանեն իբրեւ զխոշորս
վարուք վարք - conduct
եւ խիստս մարդկան՝
յաւրինադրել օրինադրել - to decree
, եւ զինքեանս բարեբոյն եւ վշտակից. սակայն բանք ճշմարտից դեղ են ոգւոց. թէ եւ զառաջինն ընդդէմ երեւին. եւ ընդ նոսա ցաւակցելով զհիւանդութիւնս նոցա բառնան։


At court once the peach started reroaching the quince, saying: "You are of yellow appearance and are difficult for people to eat. I, however, am attractive and easily eaten." [The quince] said: "You are a complete hypocrite and a deceiver of people. You seem sweet while being eaten, but on entering the stomach you cause much damage. Now I am yellow since I am the fellow-sufferer of the sick, going to see [them] and doing away with the illness unlike you who is expelled by them." This fable expresses the thought that hypocrites always reproach honest [people] as having the rudest morality and being merciless, while decreeing themselves as goodnatured and sharers of grief. However, true words are medicine for the spirit, though at first they appear the contrary. Sharing pain with them, they eliminate the illness.


(Translated into English by Robert Bedrosian)Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians