Posts

New Site

All the serials and books on the Armenian Antilibrary are moving to https://www.liberamaratis.com. Please visit us there and enjoy. Thank you.

Search liberamaratis:

Omnis: Practice

Latin Declension Exerciser
Return to lesson (Third Declension: Omnis)

Latin Adjective Declensions: Omnis

Արականարական: adj.nom.acc.sg. Eng: masculine եւեւ: conj. Eng: and իգականիգական: adj.nom.acc.sg. Eng: feminine

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Omnis Ամենայն Omnes
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Omnis Ամենայնի Omnium
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Omni Ամենայնի Omnibus
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Omnem զԱմենայն Omnes
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Omni յԱմենայնէ Omnibus

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative omnis persona ամենայն անձն every person
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive omnis personae ամենայն անձին of every person
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative omni personae ամենայն անձին to/for every person
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative omnem personam զամենայն անձն every person
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative omni persona յամենայն անձնէ by/with/from every person

Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative omnes personae ամենայն անձինք all persons
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive omnium personarum ամենայն անձանց of all persons
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative omnibus personis ամենայն անձանց to/for all persons
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative omnes personas զամենայն անձինս all persons
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative omnibus personis յամենայն անձանց by/with/from all persons

Չէզոքչէզոք: adj.nom.acc.sg. Eng: neuter

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Omne Ամենայն Omnia
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Omnis Ամենայնի Omnium
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Omni Ամենայնի Omnibus
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Omne զԱմենայն Omnia
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Omni յԱմենայնէ Omnibus

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative omnis corpus ամենայն մարմին every body
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive omnis corporis ամենայն մարմնոյ of every body
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative omni corpori ամենայն մարմնոյ to/for every body
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative omnem corpus զամենայն մարմին every body
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative omni corpore յամենայն մարմնոյ by/with/from every body

Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative omnes corpora ամենայն մարմինք all bodies
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive omnium corporum ամենայն մարմնոց of all bodies
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative omnibus corporibus ամենայն մարմնոց to/for all bodies
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative omnes corpora զամենայն մարմինս all bodies
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative omnibus corporibus յամենայն մարմնոց by/with/from all bodies

Latin Grammar

Magnus: Practice

Latin Declension Exerciser
Return to lesson (First and Second Declensions: Magnus)

Latin Adjective Declensions: Magnus

Արականարական: adj.nom.acc.sg. Eng: masculine

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Magnus Մեծ Magni Մեծք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Magni Մեծի Magnorum Մեծաց
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Magno Մեծի Magnis Մեծաց
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Magnum զՄեծ Magnos զՄեծս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Magno ի Մեծէ Magnis ի Մեծաց

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative amicus magnus մեծ բարեկամ a great friend
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive amici magni մեծի բարեկամի of a great friend
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative amico magno մեծի բարեկամի to/for a great friend
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative amicum magnum զմեծ բարեկամ the great friend
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative amico magno ի մեծէ բարեկամէ by/with/from a great friend

Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative amici magni մեծք բարեկամք great friends
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive amicorum magnorum մեծաց բարեկամաց of great friends
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative amicis magnis մեծաց բարեկամաց to/for great friends
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative amicos magnos զմեծս բարեկամս the great friends
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative amicis magnis ի մեծաց բարեկամաց by/with/from great friends

Իգականիգական: adj.nom.acc.sg. Eng: feminine

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Magna Մեծ Magnae Մեծք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Magnae Մեծի Magnarum Մեծաց
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Magnae Մեծի Magnis Մեծաց
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Magnam զՄեծ Magnas զՄեծս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Magna ի Մեծէ Magnis ի Մեծաց

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative porta magna մեծ դուռն a large gate
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive portae magnae մեծի դրան of a large gate
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative portae magnae մեծի դրան to/for a large gate
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative portam magnam զմեծ դուռն the large gate
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative porta magna ի մեծէ դրանէ by/with/from a large gate

Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative portae magnae մեծք դուրք large gates
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive portarum magnarum մեծաց դրանց of large gates
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative portis magnis մեծաց դրանց to/for large gates
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative portas magnas զմեծս դրունս the large gates
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative portis magnis ի մեծաց դրանց by/with/from large gates

Չէզոքչէզոք: adj.nom.acc.sg. Eng: neuter

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Magnum Մեծ Magna Մեծք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Magni Մեծի Magnorum Մեծաց
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Magno Մեծի Magnis Մեծաց
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Magnum զՄեծ Magna զՄեծս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Magno ի Մեծէ Magnis ի Մեծաց

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative bellum magnum մեծ պատերազմ a great war
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive belli magni մեծի պատերազմի of a great war
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative bello magno մեծի պատերազմի to/for a great war
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative bellum magnum զմեծ պատերազմ the great war
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative bello magno ի մեծէ պատերազմէ by/with/from a great war

Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative bella magna մեծք պատերազմք great wars
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive bellorum magnorum մեծաց պատերազմաց of great wars
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative bellis magnis մեծաց պատերազմաց to/for great wars
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative bella magna զմեծս պատերազմս the great wars
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative bellis magnis ի մեծաց պատերազմաց by/with/from great wars

Latin Grammar

Agathangelos' History: Chapter 33

Agathangelos' History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

The Life and History of Saint Gregory

XXXIII.

The Armenian Antilibrary eBook of Agathangelos' History

When the naxarars of the Armenian troops learned about this, they split into brigades and went in pursuit. Some hurried by land and reached the head of the bridge near the gates of the city of Artashat. The Arax River, which had risen up, coursed along swollen with blocks of ice and mounds of melting snow in these days of its flooding. Half [of the pursuers] crossed the bridge of the city of Vagharshapat, which is called Metsamo'r bridge, hurrying to get in advance of [the fugitives] at the head of the Artashat bridge. In a narrow part of the road, [the naxarars] stopped them, and surrounded them. They hurled [the fugitives] into the river from the Tap'erakan bridge. And then they turned back sighing, crying out, and lamenting, and the entire country gathered and mourned the king.

ԼԳ.

Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and իբրեւիբր: prep. Eng: as if զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that գիտացինգիտել: verb.aor.3per.pl. Eng: know նախարարքնախարար: noun.nom.pl. Eng: noble հայակոյտհայակոյտ: adj.nom.acc.sg. Eng: Armenian people զաւրացն՝զօր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: army, force գունդգունդ: noun.nom.acc.sg. Eng: army գունդգունդ: noun.nom.acc.sg. Eng: army հատանէին,հատանել: verb.past.3per.pl. Eng: cut զկնիզկնի: prep. Eng: after լինէին.լինել: verb.past.3per.pl. Eng: be ոմանքոմն: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ցամաքնցամաք: noun.nom.acc.sg.def. Eng: dry land աճապարեալ,աճապարել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: hurry հասանելհասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive իի: prep. Eng: in, at, to, from խելսխելք: noun.acc.loc.pl. Eng: brains կամրջացնկամուրջ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: bridge առառ: prep. Eng: toward, nearby դրունսդուռն: noun.acc.loc.pl. Eng: door Արտաշատprop. քաղաքի:քաղաք: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: city Զիզի: conj. Eng: that գետնգետ: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: river Երասխprop. յարուցեալյարուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: raise գայրգալ: verb.past.3per.sg. Eng: come լիլի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: full դարիւդար: noun.ins.sg. Eng: century եւեւ: conj. Eng: and դարիւ,դար: noun.ins.sg. Eng: century սառնահալ,սառնահալ: adj.nom.acc.sg. Eng: thawing ջրակուտակ,ջրակուտակ: adj.nom.acc.sg. Eng: flooded ձիւնասոյզ,ձիւնասոյզ: adj.nom.acc.sg. Eng: buried in snow ձիւնախաղաղձիւնախաղաղ: adj.nom.acc.sg. Eng: laden with snow բազմութեամբնբազմութիւն: noun.ins.sg.def. Eng: multitude յաւուրսօր: noun.acc.loc.pl./loc.sg.poss1. Eng: day իւրոյիւր: pron.adj.gen.sg. Eng: his/her պղտորութեանն:պղտորութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: muddiness Կէսքնկէս: adj.nom.pl.def. Eng: half անցեալանցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: pass ընդընդ: prep. Eng: with, during, for կամուրջնկամուրջ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: bridge Վաղարշապատprop. քաղաքի,քաղաք: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: city զորոր: pron.acc.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and կամուրջկամուրջ: noun.nom.acc.sg. Eng: bridge Մեծամաւրիprop. կոչեն՝կոչել: verb.pres.3per.pl. Eng: call աճապարէինաճապարել: verb.past.3per.pl. Eng: hurry հասանելհասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive յառաջյառաջ: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: forward միմի: num. Eng: one իի: prep. Eng: in, at, to, from խելսխելք: noun.acc.loc.pl. Eng: brains կամրջինկամուրջ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: bridge Արտաշատու:prop. Իի: prep. Eng: in, at, to, from կիրճսկիրճ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: gorge ճանապարհացնճանապարհ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: road արգելինարգելուլ: verb.aor.3per.pl. Eng: prohibit զնոսա,նա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from մէջմէջ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: in, middle արարեալառնել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: make զնոսա՝նա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in, at, to, from Տափերականprop. կամրջացնկամուրջ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: bridge գետավէժգետավէժ: adj.nom.acc.sg. Eng: submerge in a river առնէինառնել: verb.past.3per.pl. Eng: make զնոսա:նա: pron.acc.pl. Eng: s/he, they Եւեւ: conj. Eng: and ինքեանքինքն: pron.nom.pl. Eng: he, she, self անդրէնանդրէն: adv. Eng: there դարձեալ՝դառնալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: turn վայիւք,վայ: noun.ins.pl. Eng: woe ճչովքճիչ: noun.ins.pl. Eng: cry եւեւ: conj. Eng: and ողբովք,ողբ: noun.ins.pl. Eng: lament եւեւ: conj. Eng: and ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all երկիրներկիր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: earth, land ժողովեալժողովել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: meet զթագաւորնթագաւոր: noun.acc.sg.def. Eng: king աշխարէին:աշխարել: verb.past.3per.pl. Eng: do penance

Agathangelos' History: Chapter 32

Agathangelos' History of the Armenians

(Translated by Robert Bedrosian)

The Life and History of Saint Gregory

XXXII.

The Armenian Antilibrary eBook of Agathangelos' History

As soon as the Parthian [Anak] heard this, he recalled the oath of the compact he had made with the king of the Persians. He also remembered the promises of gifts, and he longed for his native land called Pahlaw. And then he hatched an evil scheme. He and his brother took the king aside—as though for some recreation, as though he wanted to deliberate with him on some matter. They had their steel swords partly unsheathed. Then, suddenly and unexpectedly, they raised their weapons and struck the king dead. He fell to the ground, a corpse. Once these events became known, the crowd raised a lament. However, [the killers] by then had each mounted his horse and fled.

ԼԲ.

Իբրեւիբր: prep. Eng: as if զայնայն: pron.acc.sg. Eng: that լսէրլսել: verb.past.3per.sg. Eng: hear Պարթեւն՝prop. զերդումներդումն: noun.acc.sg. Eng: vow ուխտինուխտ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: oath, clergy յիշէրյիշել: verb.past.3per.sg. Eng: remember որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ընդընդ: prep. Eng: with, during, for Պարսիցprop. արքայինարքայ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: king ուխտեալուխտել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: vow էր:լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be Նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and զխոստմունսնխոստումն: noun.acc.pl.def. Eng: promise յիշէրյիշել: verb.past.3per.sg. Eng: remember զպարգեւացն,պարգեւ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: gift եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from բունբուն: noun.nom.acc.sg. Eng: main, trunk, camp աշխարհնաշխարհ: noun.nom.acc.sg.def. Eng: world փափագէրփափագել: verb.past.3per.sg. Eng: wish որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which Պահլաւնprop. կոչէր,կոչել: verb.past.3per.sg. Eng: call եւեւ: conj. Eng: and վատվատ: adj.nom.acc.sg. Eng: bad խորհուրդխորհուրդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: thought, mystery իի: prep. Eng: in, at, to, from միտմիտ: noun.nom.acc.sg. Eng: mind արկանէր.արկանել: verb.past.3per.sg. Eng: throw առնոյրառնուլ: verb.past.3per.sg. Eng: take զթագաւորնթագաւոր: noun.acc.sg.def. Eng: king մեկուսիմեկուսի: post. Eng: alone նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and եղբայրեղբայր: noun.nom.acc.sg. Eng: brother իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her հարազատ՝հարազատ: adj.nom.acc.sg. Eng: genuine իբրեւիբր: prep. Eng: as if իի: prep. Eng: in, at, to, from պատճառսպատճառ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: cause, pretend ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what զբաւսանաց,զբօսանք: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: merriment իբրեւիբր: prep. Eng: as if խորհուրդխորհուրդ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: thought, mystery ինչինչ (ի): pron.nom.acc.sg. Eng: what խորհելխորհել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: think ընդընդ: prep. Eng: with, during, for նմա:նա: pron.dat.sg. Eng: s/he, they Եւեւ: conj. Eng: and զսուսերսնսուսեր: noun.acc.pl.def. Eng: sword պողովատիկսպողովատիկ: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: steel թերաքամեալսթերաքամել: verb.pfv.acc.loc.pl./pfv.nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: improperly placed ունէին.ունել: verb.past.3per.pl. Eng: have, take յանկարծյանկարծ: adv. Eng: suddenly յեղակարծումնյեղակարծ: adj.nom.acc.sg.def. Eng: unexpected ժամանակիժամանակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: time զէնսզէն: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss2. Eng: weapon վերացուցեալ՝վերացուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: remove զթագաւորնթագաւոր: noun.acc.sg.def. Eng: king դիաթաւալդիաթաւալ: adj.nom.acc.sg. Eng: strike dead կացուցեալկացուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: stand յերկիրերկիր: noun.acc.sg. Eng: earth, land կործանէին:կործանել: verb.past.3per.pl. Eng: destroy Անդուստանդուստ: adv. Eng: outside ուստեմնուստեմն: adj.nom.acc.sg. Eng: from somewhere իրազգածիրազգաց: adj.nom.acc.sg. Eng: realistic եղեալլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be իրացիր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: thing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եղեն՝լինել: verb.aor.3per.pl. Eng: be գոյժգոյժ: noun.nom.acc.sg. Eng: pitcher աղաղակիաղաղակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: cry ամբոխինամբոխ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: crowd թանձրանայր.թանձրանալ: verb.past.3per.sg. Eng: thicken մինչմինչ: conj. Eng: while այսայս (սա): pron.nom.acc.sg. Eng: this մինչմինչ: conj. Eng: while այն՝այն: pron.nom.acc.sg. Eng: that նոքանա: pron.nom.pl. Eng: s/he, they հեծեալհեծանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: mount, ride յիւրաքանչիւրիւրաքանչիւր: noun.acc.sg. Eng: each երիվարսերիվար: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: horse փախստականփախստական: adj.nom.acc.sg. Eng: refugee լինէին:լինել: verb.past.3per.pl. Eng: be

Dies: Practice

Latin Declension Exerciser
Return to lesson (Fifth Declension: Dies)

Latin Noun Declensions: Dies

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Dies Աւր Dies Աւուրք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Diei Աւուր Dierum Աւուրց
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Diei Աւուր Diebus Աւուրց
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Diem զԱւր Dies զԱւուրս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Die յԱւրէ Diebus յԱւուրց

Latin: Ecce nunc dies salutis.
Հայերէն: Ահա օր փրկութեան։
English: Behold, now is the day of salvation.

Latin: In illo die . . .
Հայերէն: Յայնմ աւուր . . .
English: On that day . . .

Latin: Die in diem.
Հայերէն: Օր ըստ օրէ։
English: Day by day.

Latin: Post quinque dies . . .
Հայերէն: Յետ հինգ աւուր . . .
English: After five days . . .

Latin Grammar

Latin Nouns Fourth Declension: Practice

Latin Declension Exerciser
Latin Grammar

Cornu: Practice

Latin Declension Exerciser
Return to lesson (Fourth Declension: Cornu)

Latin Noun Declensions: Cornu

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Cornu Եղջիւր, եղջեւր Cornua Եղջեւրք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Cornus Եղջերոյ, եղջիւրու Cornuum Եղջերաց
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Cornu Եղջերոյ, եղջիւրու Cornibus Եղջերաց
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Cornu զԵղջիւր, զԵղջեւր Cornua զԵղջերս, զԵղջեւրս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Cornu յԵղջերէ Cornibus յԵղջերաց

Latin: Cornua decem.
Հայերէն: Եղջեւրք տասն։
English: Ten horns.

Latin: Cornibus armatae.
Հայերէն: Եղջերովք վառեալք։
English: Armed with horns.

Latin Grammar