The Earth (from the Fables of Mkhitar Gosh)

A detail from a medieval manuscript, showing a diagram that uses human figures to demonstrate the round shape of the Earth.

Երկիրն
յԱռակք Մխիթար Գոշի

Երկիր
հայեցեալհայել - to look
՚ի բարձրութիւն լերանց՝
համարձակեցաւ համարձակիլ - to dare
լինել եւ երկին. եւ ոչ կարաց զլուսաւորս ընդ
ինքեամբ ինք - one's self
առնել նման երկնի՝ եւ լուսաւորել։ Յանդիմանէ
նշանակս նշանակ - sign, symbol
զաշխարհական ոմանս, որ
փքացեալփքացնել - to inflate
ի ճոխութիւն իւրեանց, զքահանայից կամին յափշտակել զպատիւ. սակայն լուսաւորին՝ քան լուսաւորեն, նման երկրի, զի լուսաւորի՝ քան լուսաւորէ։


Earth, gazing at the height of the mountains, made bold to be Heaven. But unlike Heaven, it was unable to produce the luminaries of itself, and to shed light. This reprimands some laymen who, puffed up by their wealth, want to ravage the priests' honor. But they are illuminated rather than illuminating, just as the Earth is illuminated and does not illuminate.


(Translated into English by Robert Bedrosian)Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians