The Seeds (from the Fables of Mkhitar Gosh)

Ashoka Tree Flower, Leaves, Pod, and Seed, Opaque watercolor on paper

Սերմանիքն
յԱռակք Մխիթար Գոշի

Ախտիւք փառասիրութեամբ զանձինս պատրաստէին սերմանիք
իշխելիշխել - to rule
ի վերայ միմեանց. եւ
պերճացեալպերճանալ - to flaunt
գարի որպէս վաթսնաւոր, եւ կորեակ որպէս հարիւրաւոր. իսկ ցորեան լուռ եւեթ
կայրկալ - to stay/remain
։ Եւ
տեսեալտեսանել - to see
արքայի նոցա զխոնարհութիւն նորա, զի որք անասնոց եւ գազանաց մանաւանդ են կերակուր՝
զմիմեամբք ելանենմիմեամբ ելանել - to rise above one another
, եւ նա
հանդարտեալ կայհանդարտեալ կալ - to remain calm
, մերձաւոր ինքեան զնա
արար։առնել - to make


Նշանակէ առակս՝ ոչ այլ իւիք զօրութեամբ անդամ
լինելլինել - to be
Քրիստոսի, քան թէ խոնարհութեամբ. ըստ որում եւ տէր
եմուտմտանել - to enter
ի բնութիւնս ուսման աղագաւ։


Diseased by vainglory, the seeds were preparing to rule over each other. Barley made a parade of itself as a 60-er [i.e., one who yields 60-fold], and millet as a 100-er [i.e., one who yields 100-fold]. Wheat alone was silent. When their king observed its humility (since those [seeds] that are food for animals and beasts were [trying to] surpass each other, whereas the wheat remained calm) he made [the wheat] his own relative.

The fable means that to be a member of Christ, one need no other power than humility, which the Lord became human to impart.


(Translated into English by Robert Bedrosian)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians