Mightier Strength than Tongue (from the Fables of Mkhitar Gosh)

 Quarry (one of a pair), Stained glass, British, possibly Surrey


Հզաւր է զաւրութիւն քան զլեզու
յԱռակք Մխիթար Գոշի

Խոկացեալխոկալ - to contemplate
բուսոց թէ ո՛ արդեաւք
յառաջապահյառաջապահ - outpost
մեզ
կացցէկալ - stand
. եւ
խրոխտացեալխրոխտալ - to brag
կառիկառի - hawthorn
եւ նորին նմանեաց՝ ասեն, թէ մեք հարկանող
գոլովգոլ - to exist
, մեզ լինել արժան է. եւ
ի կարգիլնի կարգիլ - in [the course of their] arrangement
՝ եկեալ էշք եւ ուղտք՝ կերեալ եւ
առ աթուրառ աթուր - underfoot
հարեալ,
գաւսացեալքգաւսանալ - to dry up
եւ տարեալք ի հողմոց եղեն։

Ընդդէմ կայ առակս հպարտ մտաց, որ յուսան ի լեզուանութիւնս իւրեանց. իսկ գիտելի է, զի հզաւր է զաւրութիւն քան զլեզու։


The plants were wondering whom they should appoint for their sentry. The hawthorn and others like it boasted, saying: "Since we are strikers, it is fitting that we be [sentry]." As they were so gabbing, asses and camels came, ate and trampled [the hawthorn] which dried up and was carried off by the winds.

This fable opposes proud thoughts which thrive on talk. However, it is known that might is more powerful than the tongue.


(Translated into English by Robert Bedrosian)Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians