Նկարագիրք

Նկարագիրք

[Portraits]

ի Բազմավէպէ

Թեթեւամիտ մարդու նկարագիր [A Simpleton] 

Համառօտ նկարագիր առաքինի ու քաղաքակիրթ մարդու մը [A Virtuous and Civilized Person]

Կասկածոտ մարդու նկարագիր [A Skeptic]

Ծոյլ մարդու նկարագիր [A Lazy Person]

Բամբասող մարդու նկարագիր [A Slanderer]

Բարկասիրտ մարդու նկարագիր [A Hot-Tempered Person]

Նախանձոտ մարդու նկարագիր [An Envious Person]

Ագահ մարդու նկարագիր [An Avaricious Person]

Հպարտ մարդու նկարագիր [A Proud Person]

Շահասէր մարդու նկարագիր [A Self-Interested Person]

Ծոյլ մարդու նկարագիր [A Lazy Person]

Շատախօս մարդու նկարագիր [A Chatterbox]

Անփորձ պատանւոյ նկարագիր [A Juvenile]

Ինքնահաւանութեան դէմ հնարք [A Remedy for Self-Conceit]

Գործունեայ կեանքի նկարագիր [An Industrious Life]

Նախապաշարեալ մարդու նկարագիր [A Prejudiced Person]

Յուսահատի մը նկարագիրը [A Hopeless Person]

Վիճաբանասէր մարդու նկարագիր [An Argumentative Person]

Ճշմարիտ Քրիստոնեայ [A True Christian]

Բարեկամութիւն [Friendship]

Թշնամի ունենալու օգտակարութիւնը [The Benefits of Having Enemies]

Ազատած գերի մը [A Rescued Captive]

Խիղճ մտաց [Conscience]

Մեծանձնութիւն [Magnificence]

Անհամբեր մարդու նկարագիր [Portrait of an Impatient Person]

Գթութեան օրինակ մը [An example of compassion]

Ձգձգող բնութիւն [A Procrastinator]

Որկրամոլ մարդու նկարագիր [Portrait of a Glutton]

Տնական տեսարան մը [Portrait of a Household]

Շողոքորթ մարդու նկարագիր [Portrait of a Flatterer]

Արիութիւն [Courage]

Զօշաքաղ մարդու նկարագիր [Portrait of a Fraud]

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

In Defense of Civilization

Movses Khorenatsi's History of the Armenians