Stepannos Orbelean's History of the State of Sisakan

Ստեփաննոսի Որբէլեանի

Պատմութիւն Նահանգին Սիսական

Թարգմանեալ ի Հայերէնէ ի Ռապըրթէ Պետրոսեանէ

Ի յիշատակ մեծ մօրս՝ Աղաւնւոյ Փոստոեանի Թորիկեանի

Ընդօրինակեալ ի ձեռն Լենայի Արապողլեանի

Step'annos Orbelean's

History of the State of Sisakan

Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian

In memory of my grandmother Aghavni Postoian Torigian

Classical Armenian text transcribed by Lena Araboghlian

Chapter 1

Chapter 2

Chapter 3

Chapter 4

Chapter 5

Chapter 6

Chapter 7

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians