Latin Noun Declensions: Puer

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Puer Մանուկ Pueri Մանկտի, Մանկունք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Pueri Մանկան, մանկտւոյ Puerorum Մանկանց
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Puero Մանկան, մանկտւոյ Pueris Մանկանց
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Puerum զՄանուկ Pueros զՄանուկս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Puero ի Մանկտւոյ Pueris ի Մանկանց

Latin: Noli dicere puer sum.
Հայերէն: Մի՛ ասեր եթէ մանուկ եմ ես։
English: Do not say I am a child.

Latin: Melior est puer pauper et sapiens rege sene et stulto.
Հայերէն: Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն` քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ։
English: Better a poor and a wise child than an old and foolish king.

Latin: Ecce ego et pueri mei quos mihi dedit Deus.
Հայերէն: Ահաւասիկ ես եւ մանկունք իմ, զոր ետ ինձ Աստուած:
English: Behold I and the children which God hath given me.

Latin: Pueri numquid pulmentarium habetis.
Հայերէն: Մանկունք, միթէ ունի՞ք ինչ ուտելոյ:
English: Children, have you any food?

Latin Grammar

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians