Agathangelos' History: Chapter 3

Agathangelos' History of the Armenians

Prologue

(Translated by Beyon Miloyan)

III

Therefore they wage battle from atop the mountains of water and from the depths of the valleys of [the surface of] the sea, striving to deliver themselves from the tumult of the billows of the storm and find refuge in the harbor. For truly many do not put themselves in peril out of avarice, but so as to eliminate the exigencies of poverty. Thus do they plunge themselves into danger to pay their dues, or to save their necks and relieve themselves of debt. On top of that they borrow loans that perchance they may realize a dual advantage, by at once satisfying their creditors and profiting themselves.

 

Ագաթանգեցայ Պատմութիւն Հայոց


Յառաջաբան


Գ

 

Վասն այսորիկ ընդ անհնարին պատերազմ մարտնչին ի մէջ բարձրացելոց ջրեղէն լերանց եւ ի մէջ խոնարհելոց ծովային ձորոցն, ջանան զապրուստ անձանց փրկութեան գտանել, զի ի շրջանացն շփոթեալ ուռուցիկ փոթորկացն բքացելոց զերծանել եւ յանքոյթ նաւահանգիստն հասանել կարասցեն. Զի արդարեւ իսկ շատ այնք են, որ ոչ առ ագահութեան զանձինս ի մահ դնեն, այլ առ չգոյութեան աղքատութեան կարաւտութեան յետին տնանկութեան՝ շտապեալք առ վտանգի անկեալք տարակուսանաց վասն զհարկսն հաճելոյ, թերեւս գլխոյ փրկանս գտանել, ի պարտուց զանձինս թափել կարասցեն. Փոխ եւս ի պարտուցն ի վերայ առեալ, թերեւս երկպատիկ աւգտութեան ելի աղագս գտանել կարասցեն. Միանգամայն զպարտառուսն հաճել, եւ անձանց եւս միանգամայն աւգուտ շահի աւելագոյն ստանալ։

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia