The Lion and the Mouse (from the Fables of Aesop)

 

Առիւծ եւ մուկն
յԱռակք Եզովբոսի


Եթէ պզտիկ բարիք մ’ընես,
շուտով մեծցած զայն կը գտնես։

Երբեմն առիւծը
պառկեր կը քնանարպառկիլ քնանալ - to lie down (and) sleep
. մուկ մը
մօտեցաւմօտենալ - to approach
քովն ու հարիւր անգամ
բոլորէն անցաւ դարձաւբոլորէն անցնիլ դառնալ - to go around [him]
. յետոյ
համարձակեցաւհամարձակիլ - to venture
մինչեւ
ցաթկելցաթկել - to jump
գլխուն վրայէն։ Առիւծը
արթնցաւարթննալ - to awake
բռնեցբռնել - to grab
մուկը. քիչ մնաց
պիտի տրորէրտրորել - to crush
, բայց այս բանս
անարժան սեպելովանարժան սեպել - to consider unworthy
իր բարկութեանը,
թողուցթողել - to let go
որ երթայ. իսկ մուկն որ անոր
պարտական էրպարտական ըլլալ - to be indebted
իր կեանքը, շատ չանցաւ միջոց մը
գտաւգտնել - to find
փոխարէնն ըրաւ իրեն. վասն զի քանի մը օրէն ետեւ առիւծն
ինկաւիյնալ - to fall
որսորդներուն ցանցը, եւ անոր
մռնչալէնմռնչալ - to growl
ու
պօռալուպօռալ - to roar
ձայնէն բոլոր անտառը
թնդացթնդալ - to rumble
. մուկը լսածին պէս այս ձայնս վազեց եկաւ սկսաւ
կրծելկրծել - to gnaw
ցանցին օղակները, որով
փաթթուածփաթթուիլ - to be wrapped
էր իր բարերարը. եւ այսպէս դիւրին մը
ազատեցազատել - to rescue
զառիւծը։

Որչափ մեծ մարդ ըլլաս, ջանա՛ որ ամենուն հետ անոյշ վարուիս ու պզտիկին մեծին աղէկութիւն ընես. վասն զի օր կ’ըլլայ որ պզտիկ աղէկութիւն մը մեծ բան կ’ընէ։


A Lion, faint with heat, and weary with hunting, was laid down to take his repose under the spreading boughs of a thick shady oak. It happened that, while he slept, a company of scrambling Mice ran over his back, and waked him: upon which, starting up, he clapped his paw upon one of them, and was just going to put it to death; when the little suppliant implored his mercy in a very moving manner, begging him not to slain his noble character with the blood of so despicable and small a beast. The Lion, considering the matter, thought proper to do as he was desired, and immediately released his little trembling prisoner. Not long after, traversing the forest in pursuit of his prey, he chanced to run into the toils of the hunters; from whence, not able to disengage himself, he set up a most hideous and loud roar. The Mouse, hearing the voice, and knowing it to be the Lion's, immediately repaired to the place, and bid him fear nothing, for that he was his friend. Then straight he fell to work, and, with his little sharp teeth, gnawing asunder the knots and fastenings of the toils, set the royal brute at liberty.


APPLICATION.

This fable gives us to understand, that there is no person in the world so little, but even the greatest may, at some time or other, stand in need of his assistance; and consequently that it is good to use clemency, where there is any room for it, towards those who fall within our power. A generosity of this kind is a handsome virtue, and looks very graceful whenever it is exerted, if there were nothing else in it: but as the lowest people in life may, upon occasion, have it in their power either to serve or hurt us, that makes it our duty, in point of common interest, to behave ourselves with good nature and lenity towards all with whom we have to do. Then the gratitude of the Mouse, and his readiness not only to repay, but even to exceed, the obligation due to his benefactor, notwithstanding his little body, gives us the specimen of a great soul, which is never so much delighted as with an opportunity of showing how sensible it is of favours received.


(Translated into English by Samuel Croxall)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians