Introduction to New Testament Greek: Lesson 8

Introduction to New Testament Greek

Κατα Ιωαννην 1:15b-17

John 1:15b-17


Οὗτοςοὗτος: pron.nom.sg.masc. Eng: this one ἦνεἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be ὃνὅς: pron.acc.sg.masc. Eng: this one εἶπον·λέγω: verb.aor.1per.sg. Eng: say ὁ: art.nom.sg.masc. Eng: the ὀπίσωὀπίσω: prep. Eng: after μουἐγώ: pron.gen.sg. Eng: I ἐρχόμενοςἔρχομαι: verb.pres.med.nom.sg.masc. Eng: come ἔμπροσθένἔμπροσθεν: prep. Eng: before μουἐγώ: pron.gen.sg. Eng: I γέγονεν,γίνομαι: verb.perf.3per.sg. Eng: become ὅτιὅτι: conj. Eng: that, because πρῶτόςπρῶτος: adj.nom.sg.masc. Eng: before μουἐγώ: pron.gen.sg. Eng: I ἦν·εἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be ὅτιὅτι: conj. Eng: that, because ἐκἐκ: prep. Eng: from, out of τοῦὁ: art.gen.sg.neut. Eng: the πληρώματοςπλήρωμα: noun.gen.sg.neut. Eng: fulness αὐτοῦαὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: s/he, self ἡμεῖςἐγώ: pron.nom.pl. Eng: I πάντεςπᾶς: adj.nom.pl.masc. Eng: all things ἐλάβομεν,λαμβάνω: verb.aor.1per.pl. Eng: receive, accept καὶκαὶ: conj. Eng: and χάρινχάρις: noun.acc.sg.fem. Eng: grace ἀντὶἀντί: prep. Eng: over, against, oppposite χάριτος·χάρις: noun.gen.sg.fem. Eng: grace ὅτιὅτι: conj. Eng: that, because ὁ: art.nom.sg.masc. Eng: the νόμοςνόμος: noun.nom.sg.masc. Eng: law διὰδιὰ: prep. Eng: through Μωϋσέωςprop. ἐδόθη,δίδωμι: verb.aor.pass.3per.sg. Eng: give ὁ: art.nom.sg.fem. Eng: the χάριςχάρις: noun.nom.sg.fem. Eng: grace καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.fem. Eng: the ἀλήθειαἀλήθεια: noun.nom.sg.fem. Eng: truth διὰδιὰ: prep. Eng: through Ἰησοῦprop. Χριστοῦprop. ἐγένετο.γίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become

“This was he of whom I said, ‘He who is coming after me has surpassed me, for He was before me.’” For of His fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but the grace and truth came through Jesus Christ.

Οὗτος ἦν ⸂ὃν εἶπον⸃· Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν· ⸀ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

Սասա: pron.acc.sg. Eng: this one էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be զորմէոր: pron.abl.sg. Eng: who, which ասէի.ասել: verb.past.1per.sg. Eng: say Որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զկնիզկնի: prep. Eng: after իմես: pron.gen.sg. Eng: I գալոցնգալ: verb.des.gen.dat.abl.pl.def.Eng: come էր`լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be առաջիառաջ: prep. Eng: before իմես: pron.gen.sg. Eng: I եղեւ,լինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that նախնախ: adv. Eng: first քանքան: conj. Eng: than զիսես: pron.acc.sg. Eng: I էր:լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be Զիզի: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in, at, through, from լրութենէլրութիւն: noun.abl.sg. Eng: totality անտիանտի: adv. Eng: from there նորանա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they մեքմեք: pron.nom.pl. Eng: we ամենեքինամենեքին: pron.nom.pl. Eng: all առաքառնուլ: verb.aor.1per.pl.pass. Eng: receive շնորհսշնորհ: noun.nom.acc.loc.sg.poss1.Eng: grace փոխանակփոխանակ: prep. Eng: in return for շնորհաց:շնորհ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: grace Զիզի: conj. Eng: that օրէնքնօրէն: noun.nom.pl.def. Eng: law իի: prep. Eng: in, at, through, from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand Մովսիսիprop. տուան,տալ: verb.aor.3per.pl.pass. Eng: give շնորհքնշնորհ: noun.nom.pl.def. Eng: grace եւեւ: conj. Eng: and ճշմարտութիւնճշմարտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: truth իի: prep. Eng: in, at, through, from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand Յիսուսիprop. Քրիստոսիprop. եղեն:լինել: verb.aor.3per.pl. Eng: be

Οὗτος ἦν ⸂ὃν εἶπον⸃· Ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν· ⸀ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι ὁ νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.

Oútos ín ⸂ón eípon⸃: O opíso mou erchómenos émprosthén mou gégonen, óti prótós mou ín: ⸀óti ek toú plirómatos aftoú imeís pántes elávomen, kaí chárin antí cháritos: óti o nómos diá Moÿséos edóthi, i cháris kaí i alítheia diá Iisoú Christoú egéneto.


(Narrated by Anton Thasos)

Vocabulary:

 1. εἶπον, I said.
 2. εἰπών, having said.
 3. ἔμπροσθεν, before.
 4. μοῦ, my.
 5. Μωυσῆς, -έως, Moses.
 6. νόμος, ό, law.
 7. ὀπίσω, after.
 8. ὅτι, for, because.
 9. πλήρωμα, -τος, τό, fullness.
 10. πρῶτος, -η, -ον, first.

Exercises

Translate:

 1. Ὁ εἰπών, ὁ ἐρχόμενος.
 2. Οπίσω μου, ἔμπροσθέν μου, πρῶτός μου.
 3. Oὗτoς ἐν τῷ κόσμῳ πρῶτός μου ἦν.
 4. Ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ πάντες ἔλαβον.
 5. Ἐκ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν.
 6. Τὸν νόμον αὐτοῖς ἔδωκεν.
 7. Tò φῶς καὶ ἡ ζωὴ καὶ ἡ χάρις καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐδόθη.
 8. Ἦν, ἐγένετο, ἔλαβον, κατέλαβεν, παρέλαβεν, ἦλθεν, ἔγνω, ἐγεννήθησαν.

 9. God gave the law.
 10. The law was given to them.
 11. We all received grace.
 12. Truth came through Jesus Christ.
 13. I see him, but I do not know him.
 14. John bears witness concerning the truth.
 15. He who comes after me has been before me.
 16. He came, he was, he became, he received; he shines, he lighteth, he bears witness; he dwelt, we beheld, we received.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians