Life of Mashtots: Chapter 12

 undefined

Կորիւն վարդապետի Վարք Մաշտոցի

Koryun's Life of Mashtots

In Classical Armenian,

with a facing English translation by Beyon Miloyan

Chapter 12


Իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and իբրեւիբր: prep. Eng: as if զչափչափ: noun.acc.sg. Eng: measure առեալառնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take զիրացնիր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: thing հաստատութեան,հաստատութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: firmament եւեւ: conj. Eng: and համարձակագոյնհամարձակագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: bold եւեւ: conj. Eng: and առաւելագոյնառաւելագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most զաշակերտութիւննաշակերտութիւն: noun.acc.sg.def. Eng: discipleship նորագիւտնորագիւտ: adj.nom.acc.sg. Eng: few found վարդապետութեաննվարդապետութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: teaching խմբէինխմբել: verb.past.3per.pl. Eng: gather ուսուցանելուսուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: teach եւեւ: conj. Eng: and թեքել,թեքել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: bend եւեւ: conj. Eng: and պատրաստականպատրաստական: adj.nom.acc.sg. Eng: prepared քարոզութեաննքարոզութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: preaching անգէտանգէտ: adj.nom.acc.sg. Eng: ignorant մարդկանմարդ: noun.gen.dat.loc.pl. Eng: man յաւրինել։յօրինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: fashion Որոցոր: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and ինքեանքինքն: pron.nom.pl. Eng: he, she, self իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and իի: prep. Eng: in, at, to, from կողմանցկողմն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: side եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in, at, to, from գաւառացգաւառ: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: province ՀայաստանՀայաստան: prop. Eng: Armenia աշխարհինաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: world, land յորդեալքյորդել: verb.pfv.nom.pl. Eng: abound եւեւ: conj. Eng: and դրդեալքդրդել: verb.pfv.nom.pl. Eng: incite հասանէինհասանել: verb.past.3per.pl. Eng: arrive իի: prep. Eng: in, at, to, from բացեալբանալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: open աղբիւրնաղբիւր: noun.nom.acc.sg.def. Eng: spring գիտութեաննգիտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: knowledge Աստուծոյ։աստուած: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: God Քանզիքանզի: conj. Eng: for յԱյրարատեանprop. գաւառին՝գաւառ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: province իի: prep. Eng: in, at, to, from կայսկայ: noun.acc.loc.pl./acc.sg.poss1. Eng: position, location, stop թագաւորացնթագաւոր: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: king եւեւ: conj. Eng: and քահանայապետացն,քահանայապետ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: chief priest բղխեցինբղխել: verb.aor.3per.pl. Eng: spring Հայոցprop. շնորհքշնորհ: noun.nom.pl. Eng: grace պատուիրանացնպատուիրան: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: commandment Աստուծոյ։աստուած: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: God Անդանդ (այնտեղ): adv. Eng: there էրլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be յիշելիյիշել: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: remember եւեւ: conj. Eng: and մարգարէականն,մարգարէական: adj.nom.acc.sg.def. Eng: prophetic եթէ՝եթէ: conj. Eng: that, if «Եղիցիլինել: verb.sbjv.3per.pl.pass. Eng: be անդանդ (այնտեղ): adv. Eng: there աղբիւրաղբիւր: noun.nom.acc.sg. Eng: spring բղխեալբղխել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: spring իի: prep. Eng: in, at, to, from տանտուն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: house Դաւթի»։prop.

Having approved1cf. 2 Cor 2:9, γνῶ τὴν δοκιμὴν and confirmed2cf. Phil 1:7, βεβαιόω these things,3cf. cf. 2 Maccabees 1:34 they more boldly and abundantly gathered disciples of the newfound instruction4cf. Romans 15:4, διδασκαλία to teach, shape, and prepare5պատրաստական յօրինել the unlettered6cf. Acts 4:13, ἀγράμματοί people for the proclamation [of the good tidings]. They poured forth and moved out from the regions and districts of the country of Armenia and came to the open fountain of the knowledge of God. For in the district of Ayrarat, at the seat of the king and the high priests, the grace of the commandments of God sprung up for Armenians.7«Իսկ … Աստուծոյ», Agathangelos 776 There, the prophetic saying became memorable: “There shall be a fountain springing up in the house of David.”8Zecharaiah 13:1, 14:8-9

Որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and սկսանսկսանել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: begin իսկիսկ: conj./noun.nom.acc.sg./adv./adj. Eng: but, and սիւնքսիւն: noun.nom.pl. Eng: column եկեղեցւոյեկեղեցի: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: church միջամուխմիջամուխ: adj.nom.acc.sg. Eng: intervene ձեռամբձեռն: noun.ins.sg. Eng: hand զգործգործ: noun.acc.sg. Eng: work աւետարանչացնաւետարանիչ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: evangelist Քրիստոսիprop. գործել,գործել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: work գումարելգումարել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: gather, sum up իի: prep. Eng: in, at, to, from կողմանս.կողմն: noun.acc.loc.pl./gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: side իի: prep. Eng: in, at, to, from գաւառս,գաւառ: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: province իի: prep. Eng: in, at, to, from տեղիստեղի: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: place տեղիստեղի: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: place ՀայաստանՀայաստան: prop. Eng: Armenia ազգին,ազգ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nation դասսդաս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: lesson զաշակերտեալսնաշակերտել: verb.pfv.acc.pl.def. Eng: disciple ճշմարտութեանն,ճշմարտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: truth զհասուցելոցսհասուցանել: verb.pfv.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: reach իի: prep. Eng: in, at, to, from կատարումնկատարումն: noun.nom.acc.sg. Eng: completion, end գիտութեան,գիտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: knowledge բաւականսբաւական: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: enough եւեւ: conj. Eng: and առառ: prep. Eng: toward, nearby իի: prep. Eng: in, at, to, from զայլսնայլ: pron.acc.pl. Eng: other/but զեկուցանելոյ։զեկուցանել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: notify Որոցոր: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which կանոնկանոն: noun.nom.acc.sg. Eng: rule եւեւ: conj. Eng: and աւրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example զիւրեանցիւր: pron.adj.abl.pl. Eng: his/her անձանցանձն: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: person, soul, self արգասիսարգասիք: noun.acc.loc.pl. Eng: result, fruits եղեալ,լինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and պատուիրեալպատուիրել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: order կալկալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stand իի: prep. Eng: in, at, to, from նմիննոյն: pron.dat.loc.abl.sg. Eng: same կանոնի։կանոն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: rule

Then the pillars of the church9cf. Galatians 2:9 put their hands to the work of the evangelists of Christ, gathering from the regions, districts and various places of the nation of Armenia groups of the disciples of the truth: those who had reached the fullness10cf. Ephesians 4:13, πλήρωμα of knowledge and who were competent to impart11cf. Acts 25:14, ἀνατίθημι it to others. To whom their own deeds became a rule and example, and whom they charged12Acts 15:5, παραγγέλλω to adhere to the same rule.

Եւեւ: conj. Eng: and իւրեանցիւր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her անդէնանդէն: adv. Eng: there զառընթերակացառընթերակայ: adj.acc.sg. Eng: auxiliary արքունիսն,արքունի: adj.acc.loc.pl.def. Eng: kingdom, court հանդերձհանդերձ: post./noun.nom.acc.loc.sg. Eng: together/clothes ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all ազատագունդազատագունդ: adj.nom.acc.sg. Eng: troop of nobles բանակիւն,բանակ: noun.ins.sg.def. Eng: army աստուածեղէնաստուածեղէն: adj.nom.acc.sg. Eng: Godly իմաստութեամբնիմաստութիւն: noun.ins.sg.def. Eng: wisdom վարդապետեալ։վարդապետել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: teach Առաւելառաւել: adv. Eng: more երանելւոյներանել: verb.pot.gen.dat.abl.sg.def. Eng: happy Սահակայprop. զՄամիկոնեանprop. որեարնորեար: noun.nom.acc.sg.def. Eng: noble իի: prep. Eng: in, at, to, from վարժսվարժ: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: experienced վարդապետութեաննվարդապետութիւն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: teaching պարապեցուցեալ,պարապեցուցանել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: empty որոցոր: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which առաջնոյնառաջին: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: first Վարդանprop. անունանուն: noun.nom.acc.sg. Eng: name էր,լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and Վարդկանprop. կոչէր։կոչել: verb.past.3per.sg. Eng: call Նոյնպէսնոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all ոգիոգի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: soul ջանայրջանալ: verb.past.3per.sg. Eng: try յերիւրել,յերիւրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: shape հասուցանելհասուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: reach իի: prep. Eng: in, at, to, from գիտութիւնգիտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: knowledge ճշմարտութեան։ճշմարտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: truth

And those who were present at the court, together with the whole camp13cf. Hebrews 13:13, παρεμβολή of the noble military cohort,14cf. Acts 10:1, σπείρης were instructed in the divine wisdom.15cf. Agathangelos, 790 The blissful Sahak vehemently16cf. Mark 14:31, περισσῶς engaged the Mamikonian men, of whom the first was named Vartan, also called Vartkan, in the teaching of the instruction. Likewise, he strove to fashion every soul to arrive at the knowledge of the truth.17cf. Agathangelos, 783, «Առաւել… ճշմարտութեան»
Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians