A Very Hungry Caterpillar translated into Classical Armenian

Life cycle of the red-humped caterpillar (Schizura concinna ).

 Սովամահ Թրթրուկն

Թարգմանեալ ի Պիոն Միլոյեան


Ի լոյսն լուսնի կայր ձու մի փոքր ի վերայ տերեւոյ։

 

Յաւուր միաշաբաթւոջ ընդ առաւաւտս՝ ահա ծնաւ թրթրուկ մի փոքրիկ եւ յոյժ քաղցնու. եւ ելեալ յածէր ի խնդիր կերակրոց։

 

Յաւուր երկշաբաթւոջ եկեր խնձոր մի։ Այլ դեռ եւս քաղցեալ էր։ Յաւուր երեքշաբաթւոջ եկեր տանձ երկու։ Այլ դեռ եւս քաղցեալ էր։ Յաւուր չորեքշաբաթւոջ եկեր սալոր երեք։ Այլ դեռ եւս քաղցեալ էր։ Յաւուր հինգշաբաթւոջ եկեր ելակ չորս։ Այլ դեռ եւս քաղցեալ էր։ Յաւուր ուրբաթու եկեր նարինջ հինգ։ Այլ դեռ տակաւին եւս քաղցեալ կայր։

 

Յաւուր շաբաթու եկեր բլիթ մի շոկոլադի, կոն մի պաղպաղակի, վարունգ մի թթու, կոտոր մի պանիր, կոտոր մի ապուխտ, կոտոր մի շաքարեղէն, կոտոր մի կարկանդակ կեռասոյ, երշիկ մի, կոտոր մի քաքար, եւ կոտոր մի ձմերուկ։

 

Եւ յայնմ գիշերի հիւանդացեալ։

 

Դարձեալ եղեւ ի վաղիւ միաշաբաթ. եւ իբրեւ եկեր տերեւ մի թրթրուկն ՝ապաքինեաց։

 

Եւ ոչ այլ քաղցեալ լինէր, եւ ոչ այլ թրթրուկ. զի եղեւ թրթուր՝ մարմնով հարստի եւ յոյժ թանձր։

 

Եւ շինեաց տուն մի փոքր շուրջ զիւրեաւ, որ է բոժոժ շերամի։ Եւ աւելի նստաւ ի ներքս քան զերկուս շաբաթս յերկարեցաւ։ Ապա ի բաց կտրէր բոժոժն եւ ել։

 

Եւ եղեւ թիթեռնիկ մի գեղեցիկ։

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians