Latin Noun Declensions: Rosa

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Rosa Վարդ Rosae Վարդք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Rosae Վարդի Rosārum Վարդից
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Rosae Վարդի Rosis Վարդից
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Rosam զՎարդ Rosas զՎարդս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Rosa ի Վարդէ Rosis ի Վարդից

Latin: Rosa floret.
Հայերէն: Վարդն բուսանի։
English: The rose blooms.

Latin: Rosae florent.
Հայերէն: Վարդք բուսանին։
English: The roses bloom.

Latin: Odor rosae.
Հայերէն: Բուրումն վարդի։
English: The smell of the rose.

Latin: Odor rosarum.
Հայերէն: Բուրումն վարդից։
English: The smell of roses.

Latin: Rosam amo.
Հայերէն: Սիրեմ զվարդն։
English: I love the rose.

Latin: Rosas amo.
Հայերէն: Սիրեմ զվարդս։
English: I love roses.

Latin: Rosa, pulchra est!
Հայերէն: Ո՛վ վարդ, գեղեցիկ ես։
English: O Rose, you are beautiful!.

Latin: Rosae, pulchra estis!
Հայերէն: Ո՛վ վարդք, գեղեցիկ էք։
English: O Roses, you are beautiful!

Latin Grammar

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians