Latin Noun Declensions: Rex

Եզակիեզակի: adj.nom.acc.sg. Eng: singular Յոգնակիյոգնակի: adj.nom.acc.sg. Eng: plural
Ուղղականուղղական: adj.nom.acc.sg. Eng: nominative Rex Արքայ Reges Արքայք
Սեռականսեռական: adj.nom.acc.sg. Eng: genitive Regis Արքայի Regum Արքայից
Տրականտրական: adj.nom.acc.sg. Eng: dative Regi Արքայի Regibus Արքայից
Հայցականհայցական: adj.nom.acc.sg. Eng: accusative Regem զԱրքայ Reges զԱրքայս
Բացառականբացառական: adj.nom.acc.sg. Eng: ablative Rege յԱրքայէ Regibus յԱրքայից

Latin: Ne loquaris rex hoc modo.
Հայերէն: Մի՛ խօսեսցի արքայ այդպէս։
English: Let not the king say so.

Latin: Rex pacis.
Հայերէն: Արքայ խաղաղութեան։
English: King of peace.

Latin: Hic est rex Iudaeorum.
Հայերէն: Սա է արքայն Հրէից։
English: This is the king of the Jews.

Latin: Tu es rex Iudaeorum?
Հայերէն: Դո՞ւ ես արքայն Հրէից։
English: Art thou the king of the Jews?

Latin Grammar

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians