Latin Alphabet

Այբուբենք

Լատինատառ Տառադարձութիւն Հայատառ
A a ա ա
B b պէ պ
C c չէ չ, ք
D d տէ տ
E e է է
F f էֆ ֆ
G g Ճէ ճ, կ
H h աքքա յ, հ
I i ի ի
K k քափփա ք
L l էլ լ
M m էմ մ
N n էն ն
O o o o
P p փէ փ
Q q գու գ
R r էռ ռ
S s էս ս
T t թէ թ, դ
U u ու ու
V v վէ վ
X x իքս քս
Y y իփսիլօն ի
Z z զէթա զ


Իի: prep. Eng: in, at, to, from սոցանէսա: pron.abl.pl. Eng: this one վեցեքինվեց: noun.nom.pl. Eng: six տառքստառ: noun.nom.pl.poss1. Eng: letter ձայնաւորքձայնաւոր: noun.nom.pl. Eng: vowel են.լինել: verb.pres.3per.pl. Eng: be a, e, i կամկամ: conj. Eng: or o, u, y; այլքնայլ: pron.nom.pl.def. Eng: other/but բաղաձայնք։բաղաձայն: noun.nom.pl. Eng: consonant

Գլխաւորքնգլխաւոր: noun.nom.pl.def. Eng: chief յերկբարբառսերկբարբառ: noun.acc.loc.pl. Eng: diphthong ենլինել: verb.pres.3per.pl. Eng: be ae (է),pron. եւեւ: conj. Eng: and oe է.pron. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example aetas է՛թասpron. (հասակ).հասակ: noun.nom.acc.sg. Eng: age, stature coelum չէ՛լումpron. (երկինք)։երկինք: noun.nom.acc.sg. Eng: heaven

Տառքստառ: noun.nom.pl.poss1. Eng: letter c եւեւ: conj. Eng: and g եթէեթէ: conj. Eng: that/if ունիցինունել: verb.cond.3per.pl.pass. Eng: have զհետհետ: noun.acc.sg. Eng: with բաղաձայնբաղաձայն: noun.nom.acc.sg. Eng: consonant ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what կամկամ: conj. Eng: or զմիմի: num.acc.sg. Eng: one իի: prep. Eng: in, at, to, from ձայնաւորացսձայնաւոր: noun.ge.dat.abl.pl.poss1. Eng: vowel a, o, u, հնչենհնչել: verb.pres.3per.pl. Eng: sound ք եւեւ: conj. Eng: and կ. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակ.օրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example guttur կո՛ւթթուռ,pron. (որկոր)։որկոր: noun.nom.acc.sg. Eng: throat Բայցբայց: conj. Eng: but g յառաջեալյառաջել: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: precede քանքան: conj./prep. Eng: than զտառստառ: noun.acc.pl. Eng: letter ո, մեղմմեղմ: adj.nom.acc.sg. Eng: mild հնչի.հնչել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: ring զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example magnus մանէուսpron. (մեծ)։մեծ: adj.nom.acc.sg. Eng: great

Նոյննոյն: pron.acc.sg. Eng: same տառքտառ: noun.nom.pl. Eng: letter c եւեւ: conj. Eng: and g իի: prep. Eng: in, at, to, from յաջորդելյաջորդել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: succeed զկնիզկնի: prep. Eng: after նոցանա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, they ձայնաւորացսձայնաւոր: noun.ge.dat.abl.pl.poss1. Eng: vowel e, i, կամկամ: conj. Eng: or երկբարբառիցսերկբարբառ: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: diphthong ae եւեւ: conj. Eng: and oe, հնչենհնչել: verb.pres.3per.pl. Eng: sound չ եւեւ: conj. Eng: and ճ. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example caecitas չէ՛չիթաս,pron. (կուրութիւն).կուրութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: blindness genitor ճէնիթօռ,pron. (ծնող)։ծնող: adj.nom.acc.sg. Eng: parent Եւ եթէեթէ: conj. Eng: that/if կրկնեսցինկրկնել: verb.sbjv.3per.pl.pass. Eng: repeat տառքստառ: noun.nom.pl.poss1. Eng: letter յառաջյառաջ: adj. Eng: forward քանքան: conj./prep. Eng: than զ e եւեւ: conj. Eng: and i, մինմի: num.acc.sg.def. Eng: one հնչէհնչել: verb.pres.3per.sg. Eng: sound ք, կ, եւեւ: conj. Eng: and միւսնմիւս: pron.acc.sg.def. Eng: the other չ եւեւ: conj. Eng: and ճ. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example accidens ա՛քչիտէնս, (պատահար).պատահար: noun.nom.acc.sg. Eng: incident agger ակճէռ, (ագարակ)։ագարակ: noun.nom.acc.sg. Eng: farm

Ph վարիվարել: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: conduct, till իի: prep. Eng: in, at, to, from յունականյունական: adj.nom.acc.sg. Eng: Greek բառս,բառ: noun.acc.loc.pl. Eng: word եւեւ: conj. Eng: and հնչիհնչել: verb.pres.3per.sg.med. Eng: sound Փ. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example philosophus Փիլօ՛սօփուս (իմաստասէր)։իմաստասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: philosopher

S իի: prep. Eng: in, at, to, from մէջմէջ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: in երկուցերկու: num. Eng: two ձայնաւորացձայնաւոր: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: vowel հնչէհնչել: verb.pres.3per.sg. Eng: sound զ. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example occasus օքքա՛զուս,pron. (արեւմուտք)։արեւմուտք: noun.nom.acc.sg. Eng: west

T յորժամյորժամ: conj. Eng: when ունիցիունի: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: have զհետհետ: noun.acc.sg. Eng: with իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her/its զտառստառ: noun.acc.pl. Eng: letter i հանդերձհանդերձ: post. Eng: together with այլովայլ: pron.ins.sg. Eng: other ձայնաւորաւ,ձայնաւոր: pron.ins.sg. Eng: vowel հնչէհնչել: verb.pres.3per.sg. Eng: sound ց. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example prudential փռուտէնցիա (խոհականութիւն)։խոհականութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: thoughtfulness Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եթէեթէ: conj. Eng: that/if յառաջեսցէյառաջել: verb.sbjv.3per.sg. Eng: precede քանքան: conj./prep. Eng: than զնանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they տառստառ: noun.acc.loc.pl. Eng: letter s, պահէպահել: verb.pres.3per.sg. Eng: keep զբնիկբնիկ: adj.acc.sg. Eng: native հնչումնհնչումն: noun.nom.acc.sg. Eng: sound իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her/its թ. զորոր: pron.acc.sg. Eng: which օրինակօրինակ: noun.nom.acc.sg. Eng: example quaestio քուէսթիօpron. (խնդիր)։խնդիր: noun.nom.acc.sg. Eng: problem, inquiry, examinationIndex

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians