Agathangelos' History: Chapter 16

Agathangelos' History of the Armenians

Prologue

(Translated by Beyon Miloyan)

XVI

The Armenian Antilibrary eBook of Agathangelos' History

[And to those] who will read of the nation of Togarmah and about the evangelization of the divine gospel and the Word of Life in Armenia, as to how and why they received it, by what sort of a man, or to whom this revivifying grace was shown by the Apostles and by whom it was revealed by divine grace. Concerning his illuminating teaching and the virtuous course of his angelic life; concerning the noble patience of this powerful and graceful nahatak, who was found to be a confessor of Christ and a martyr of the truth; as to how [the country] was thereafter edified, pacified, flourished, made fruitful, and healed by God through his prayers; and how, by his divine love and the power of Christ bestowed unto him, the cults of vanity fell and shattered, and godliness spread throughout all of Armenia. As to how churches were built in Armenia, and how the cults of vanity were dissolved, which had toiled uselessly because of the habitual aberration of [the country’s] ancestors, and reflected the idiocy of [gods] made of stone and wood and their insensate idolatry to them. They were as though senselessly intoxicated, petrified by their profuse sins; delirious with their gods, they fell like dregs into the sea of sin. But by the will of Christ, he preached righteousness to everyone in Armenia, that they not be fastened to the heels of sin in this oceanic world. Entering the tranquil harbor of God’s design, he prepared for them lodgings of life eternal.

ԺԶ


Ընթերցեալընթերցեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: read զԹորգոմայprop. ազգիս,ազգիս: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: nation զՀայաստանprop. աշխարհիսաշխարհիս: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world, land զաստուածապարգեւզաստուածապարգեւ: adj.acc.sg. Eng: God-given աւետեացնաւետեացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: good news աւետարանինաւետարանին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: gospel քարոզելոյքարոզելոյ: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: preach բանինբանին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: word կենաց,կենաց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: life թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand զիա՛րդզիարդ: part. Eng: why ընկալան,ընկալան: verb.aor.3per.pl.med. Eng: accept եւեւ: conj. Eng: and ո՛րպիսիորպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such արամբ,արամբ: noun.ins.sg. Eng: man կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand ո՛ո: pron.nom.sg. Eng: who ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ուստեք,ուստեք: adv. Eng: where, whence որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this նորոգատուրնորոգատուր: adj.nom.acc.sg. Eng: newly given զառաքելաբարզառաքելաբար: adv. Eng: apostolic way շնորհսշնորհս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: grace յանձինյանձին: noun.loc.sg. Eng: person, soul, self ցուցանելով՝ցուցանելով: verb.inf.ins. Eng: show այնպիսիայնպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such աստուածեղէնաստուածեղէն: adj.nom.acc.sg. Eng: Godly շնորհօքշնորհօք: noun.ins.pl. Eng: grace երեւեցաւ։երեւեցաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: appear Եւեւ: conj. Eng: and վասնվասն: prep. Eng: about/because of նորիննորին: pron.gen.sg. Eng: same լուսաւորլուսաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: luminous վարդապետութեաննվարդապետութեանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: teaching եւեւ: conj. Eng: and հրեշտակակրօնհրեշտակակրօն: adj.nom.acc.sg. Eng: angelic վարուցնվարուցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: conduct առաքինութեանառաքինութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: virtue եւեւ: conj. Eng: and կարգացն,կարգացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: rank, line ազնուականազնուական: noun.nom.acc.sg. Eng: noble համբերութեանցնհամբերութեանցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: curse շնորհալիցշնորհալից: adj.nom.acc.sg. Eng: grace-filled մեծազօրմեծազօր: adj.nom.acc.sg. Eng: powerful նահատակին,նահատակին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: martyr որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and խոստովանողխոստովանող: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: confess Քրիստոսիprop. գտեալգտեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: find իի: prep. Eng: in/at/to/from վկայվկայ: noun.nom.acc.sg. Eng: witness ճշմարտութեան.ճշմարտութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: truth եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as յայնմհետէյայնմհետէ: adv. Eng: thenceforth շինութիւնշինութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: building եւեւ: conj. Eng: and խաղաղութիւն,խաղաղութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: peace լիութիւնլիութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: fullness եւեւ: conj. Eng: and պտղաբերութիւնպտղաբերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: fruitfulness եւեւ: conj. Eng: and բժշկութիւնբժշկութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: healing աղօթիւքաղօթիւք: noun.ins.pl. Eng: prayer նորանորա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they շնորհեցաւշնորհեցաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: grant յԱստուծոյ։յԱստուծոյ: noun.abl.sg. Eng: God Եւեւ: conj. Eng: and թէթէ: conj. Eng: that զիա՛րդզիարդ: part. Eng: why նորուննորուն: pron.gen.sg. Eng: same աստուածսիրութեամբաստուածսիրութեամբ: noun.ins.sg. Eng: love of God եւեւ: conj. Eng: and Քրիստոսիprop. զօրութեամբզօրութեամբ: noun.ins.sg. Eng: power նմանմա: pron.dat.sg. Eng: s/he, they տալով՝տալով: verb.inf.ins. Eng: give անկանանկան: verb.aor.3per.pl.med. Eng: fall փշրեցանփշրեցան: verb.aor.3per.pl.med. Eng: crush ունայնութեանունայնութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: vanity պաշտամունքն,պաշտամունքն: noun.nom.pl.def. Eng: office, service եւեւ: conj. Eng: and աստուածպաշտութիւնաստուածպաշտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: worshipping God տարածեցաւտարածեցաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: spread ընդընդ: prep. Eng: with, during, for ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all երկիրսերկիրս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: earth, land Հայոց։prop. Եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as շինեցանշինեցան: verb.aor,3per.pl.med. Eng: build եկեղեցիքեկեղեցիք: noun.nom.pl. Eng: church իի: prep. Eng: in/at/to/from Հայաստանprop. աշխարհիս,աշխարհիս: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world, land եւեւ: conj. Eng: and քակեցանքակեցան: verb.aor.3per,pl.med. Eng: take apart ունայնութեանունայնութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: vanity պաշտամունքն,պաշտամունքն: noun.nom.pl.def. Eng: office, service այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in/at/to/from սովորականսովորական: adj.nom.acc.sg. Eng: usual մոլորութենէմոլորութենէ: noun.abl.sg. Eng: straying նախնեացն՝նախնեացն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: predecessor ընդվայրակոշկոճ,ընդվայրակոշկոճ: adj.nom.acc.sg. Eng: worn out in vain գրթախաղացգրթախաղաց: adj.nom.acc.sg. Eng: seducer քարանցնքարանցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: rock եւեւ: conj. Eng: and փայտիցնփայտիցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: wood յիմարութիւնքնյիմարութիւնքն: noun.nom.pl.def. Eng: foolishness էին,էին: verb.past.3per.pl. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ուրուապաշտուրուապաշտ: noun.nom.acc.pl. Eng: idolater թմբրութիւնքնթմբրութիւնքն: noun.nom.acc.pl.def. Eng: numbness անզգայութեանց.անզգայութեանց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: insensitivity Իբրեւիբրեւ: prep. Eng: as if/when արբեալքարբեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: get drunk անմտութեամբքն,անմտութեամբքն: noun.ins.pl.def. Eng: foolishness պակուցեալքպակուցեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: terrify շռայլութեամբնշռայլութեամբն: noun.ins.sg.def. Eng: lavishness մեղաց,մեղաց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: sin դիւցախելառդիւցախելառ: adj.nom.acc.sg. Eng: mid with idolatry մրրովնմրրովն: noun.ins.sg.def. Eng: sediment գնայինգնային: verb.past.3per.pl. Eng: go իի: prep. Eng: in/at/to/from մէջմէջ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: in, middle ծովացեալծովացեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: abound մեղացնմեղաց: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: sin չարութեան։չարութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: evil Որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which կամօքնկամօքն: noun.ins.pl.def. Eng: will Քրիստոսիprop. քարոզքարոզ: noun.nom.acc.sg. Eng: preach գտեալգտեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: find արդարուսոյց՝արդարուսոյց: adj.nom.acc.sg. Eng: instructive of justice ամենեցունամենեցուն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: all Հայաստանprop. աշխարհիս,աշխարհիս: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: world, land չչ: Eng: notկապելկապել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: tie ընդընդ: prep. Eng: with, during, for գարշապարսգարշապարս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: horrible մեղացիմեղացի: verb.aor.1per.sg. Eng: sin ծովանմանծովանման: adj.nom.acc.sg. Eng: like the sea յաշխարհիսյաշխարհիս: noun.loc.sg.poss1. Eng: world յայսմիկ։յայսմիկ: pron.dat.loc.sg. Eng: this Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but իի: prep. Eng: in/at/to/from հողմախաղաղհողմախաղաղ: adj.nom.acc.sg. Eng: tranquil յանքոյթյանքոյթ: adj.acc.sg. Eng: safe նաւահանգիստննաւահանգիստն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: port հասեալհասեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: arrive աստուածահօրնաստուածահօրն: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: Father of God շինութեան,շինութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: building կենացկենաց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: life մշտնջենականացմշտնջենականաց: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: perpetual անդանդ: adv. Eng: there պատրաստեացպատրաստեաց: verb.aor.3per.sg./imp.sg.med. Eng: prepare օթեվանսօթեվանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: inn նոցա։նոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, they

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

In Defense of Civilization