Agathangelos' History: Chapter 7

Agathangelos' History of the Armenians

Prologue

(Translated by Beyon Miloyan)

VII

For we, who are wanting in wisdom, have been urged by kings to compose clear histories about what has transpired up until our times. Yet a monumental task has been set before our successors; namely, to recall in order the compositions written over the course of centuries, for it is not that we determined to do this of our own accord, but rather, it being beyond our power to oppose the royal command, we shall narrate [these histories] to the best of our ability. We have thus committed ourselves to the business of words, out of fear, to present you with this fine History—written canonically, according to custom, chronologically, and according to events that transpired—that it may be examined and investigated section by section.

 

Ագաթանգեցայ Պատմութիւն Հայոց


Յառաջաբան


Է

 

Վասն զի ստիպեաց զաղքատիմաստ խանութս մեր հրաման թագաւորաց, եւ ի մէնջ հարկ պահանջեալ զանցեալ իրացն եղելոց զիրս մատեանագրել՝ յայտնական պատմութիւնք, որ առ մեօք գործեցան։ Սակայն մեծ եւ բազում ջան եդեալ թողուլ այնոցիկ որ յետ մեր գայցեն՝ զկարգս զրուցաց դարուց ի դարս յիշատակել. զի ոչ եթէ կամօք ինչ յօժարեցանք հաւանել առնել զայս, այլ իբրեւ ոչ կարի ինչ ընդդէմ մարթացեալ դառնալ արքայատուր հրամանացն, որչափ յուժի կայր՝ մարթացեալ ըստ հրամանացն պատմեսցուք։ Եւ մեր զայս ջան յանձին կալեալ, անկեալ ի վաճառականութիւն բանից, առեալ զահ երկիւղի, եւ տուեալ զգեղեցկադիր յարմարումն պատմութեան։ Վասն զի ի խնդիր եղեալ եւ խուզիւք ի մէջ բերեալ զդարգս դարգս պատմութեան՝ զմարմնաւորացն մատենագրութիւն՝ ըստ կարգի պատմութեան, ըստ օրինին, ըստ ժամանակին, ըստ իրացն եղելոցն, ըստ հրամանացն ի վաճառ մատուսցուք։Next chapter


Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia