Agathangelos' History: Chapter 5

Agathangelos' History of the Armenians

Prologue

(Translated by Beyon Miloyan)

V

For although they are driven by compulsion, they learn to save themselves through stressors and for the sake of benefiting others. Accustomed by their constant comings and goings due to trade, their practiced wisdom has instilled in them composure: with but a small amount [of merchandise] they multiply [their profits] hundreds and thousands-fold. Thus do they go on braving the multitudinous waves of the boundless sea, propelled not by their wills but by the vicissitudes of the wind, drifting along the currents of the wide sea, to realize profit. Thus do they put their lives in peril, betraying themselves to the depths [of the sea], that they may find life or death.

 

Ագաթանգեցայ Պատմութիւն Հայոց


Յառաջաբան


Ե

 

Զի թէպէտ եւ ի բռնութենէ են հարկեալք, սակայն ուսան առ վշտին հնարաւորութեամբ զանձինս ապրեցուցանել, եւ այլոց օգուտ մարթեն լինել։ Ապա եւ նոյն իսկ սովորակի իմաստութիւնն քաղցրեաց նոցա. ընդելակի հանապազորդեալք երթեւեկն տարաբերեալ վաճառօքն՝ զփոքր մասունս յարգել, ի հազարս եւ ի բիւրս բազմացուցանելով։ Վասն այսորիկ իսկ ընդ ծաղկացեալ ալիսն բազմութեան համատարած ծովուն ընդխառնեալք շահատակիցեն, ոչ ըստ անձանց կամաց, այլ ըստ վարիչ օդոյն վարելոյ, բռնավարեալք ի վերայ յորձանացն յաճախատարած լայնացելոցն դանդաչիցեն վասն օգուտն գտանելոյ. զանձինս ի մէջ մահու եւ կենաց եդեալ՝ անձամբ զանձինս խորոցն մատնեն, կամ մահու կամ կենաց, եւ մի յերկուց գտեալ՝ անձանց համարին։Next chapter


Index

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians

Some male names from 5th century Armenia