Theophrastus' Characters: The Oligarch

 Theophrastus' Characters

 


OLIGARCHY

The Oligarchical temper would seem to consist in a love of authority, covetous, not of gain, but of power. The Oligarch is one who, when the people are deliberating whom they shall associate with the archon as joint directors of the procession, will come forward and express his opinion that these directors ought to have plenary powers; and, if others propose ten, he will say that ‘one is sufficient,’ but that ‘he must be a man.’. Of Homer’s poetry he has mastered only this line, —

        No good comes of manifold rule; let the ruler be one:

        of the rest he is absolutely ignorant. It is very much in his manner to use phrases of this kind: ‘We must meet and discuss these matters by ourselves, and get clear of the rabble and the market-place’; ‘we must leave off courting office, and being slighted or graced by these fellows’; ‘either they or we must govern the city.’ 

        He will go out about the middle of the day with his cloak gracefully adjusted, his hair daintily trimmed, his nails delicately pared, and strut through the Odeum Street, making such remarks as these: ‘There is no living in Athens for the informers’; ‘we are shamefully treated in the courts by the juries’; ‘I cannot conceive what people want with meddling in public affairs’; ‘how ungrateful the people are — always the slaves of a largess or a bribe’; and ‘how ashamed I am when a meager, squalid fellow sits down by me in the Ecclesia!’ ‘When,’ he will ask, ‘will they have done ruining us with these public services and trierarchies?

        ‘How detestable that set of demagogues is,’ and add, ‘Theseus was the beginning of mischief to the State. It was he who reduced it from twelve cities to one, and undid the monarchy. And he was rightly served, for he was the people’s first victim himself.’ And so on to foreigners and to those citizens who resemble him in their disposition and their politics.


 

Վասն սակաւապետականութեան

Սակաւապետականութիւն թուի թէ իցէ գահասիրութիւն՝ սաստիկ հարեալ ի բռնակալութիւն։ Եւ այն է սակաւապետական, որ թէ ժողովուրդն ի խորհուրդ մտանիցէ՝ ընտրել այլ եւս պաշտօնակիցս իշխանին, յառաջ անցեալ ցուցանէ՝ թէ զիա՛րդ արժան է նոցա ինքնակալս լինել. եւ թէ այլք տասն զոք իշխանակից նմին ի մէջ մատուսցեն, ինքն կայ պնդի՝ թէ բաւական է մին. եւ ի Հօմերական տաղիցն զմին միայն պինդ ունի, զայն եթէ

        Չէ բարւոք բազմաց իշխել, մի ոք եւեթ իշխան լիցի.

       իսկ զայլսն ոչ գիտէ։ Ակնկալութիւն է զայսպիսի բանս խօսել, թէ Մեզ պարտ է առանձինն ուրեք յաղագս այսր ի խորհուրդ ժողովել, եւ հեռի մեկուսի լինել յամբոխէն եւ ի հրապարակէս, եւ որ ի բարձ աւագութեան հասեալս եմք՝ փոքր մի հանգիստ գտանել։ Եւ թէ դսրովեցի ինչ յումեքէ կամ անպատուիցի, Կամ սոցա, ասէ, կամ մեզ միայն պարտ է մնալ ի քաղաքիս։

       Եւ ելեալ զհասարակ աւուրբ, եւ զլոդիկ իւր արկեալ, եւ կիսակտուր զհերսն փոքրեալ, եւ զեղնգունսն սրբեալ զգուշութեամբ, մղէ վարէ զհանդիպեալսն, այսպիսի ինչ ասելով. Չմարթի այլ եւս չմարթի կալ ի քաղաքիս յերեսաց շոգմոգ եւ քսու բանսարկուաց։ Եւ թէ ո՛րպէս անհնարին տառապի յատեանս ի ձեռաց դատախազից. եւ թէ զարմանայ ընդ այնոսիկ՝ որ սպրդին նեղին ոտնխէթ լինել ի գործ հասարակաց, թէ զի՞ արդեւք խնդրիցեն. Եւ թէ ո՛պէս ծանր եւ տաղտուկ է այժմ ամենայն ինչ որոց անօրէնքն են եւ մատակարարք. եւ թէ զիա՛րդ ամաչէ ի ժողովսն՝ յորժամ նւաստ ոք եւ գձուձ առ նմա բազմիցի. եւ յաւելու, Ե՞րբ իցէ՝ զի ոգի առնուցումք. զի ահա կորնչիմք ծախիմք ի պաշտամանց աստի եւ ի եռաթիապետութեանց։

        Եւ թէ քանի՛ ատելի է ամբոխավարաց ազգ։ Եւ սկզբնապատճառ չարեաց քաղաքին զԹէսեւս ասէ լեալ. զի նա զերկոտասան քաղաքսն ի մի ժողովուրդ խառնեալ՝ քակեաց զթագաւորութիւն. եւ կրեաց զարժանն, զի նախ ինքն կորեաւ ի նոցանէն։ Եւ այլ ինչ այսպիսի խօսի առ հեւրսն եւ առ համաբարոյ քաղաքացիս՝ որ ի նոյնս միամտեալք իցեն։


ὀλιγαρχίας

δόξειεν δ᾽ ἂν εἶναι ἡ ὀλιγαρχία φιλαρχία τις ἰσχύος καὶ κέρδους γλιχομένη, ὁ δὲ ὀλιγαρχικὸς τοιοῦτός τις, οἷος τοῦ δήμου βουλευομένου, τίνας τῷ ἄρχοντι προσαιρήσονται τῆς πομπῆς τοὺς συνεπιμελησομένους, παρελθὼν ἀποφήνασθαι, ὡς δεῖ αὐτοκράτορας τούτους εἶναι, κἂν ἄλλοι προβάλλωνται δέκα, λέγειν: 'ἱκανὸς εἷς ἐστι, τοῦτον δὲ ὅτι δεῖ ἄνδρα εἶναι᾽. καὶ τῶν Ὁμήρου ἐπῶν τοῦτο ἓν μόνον κατέχειν, ὅτι

        'οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος ἔστω᾽, 

        τῶν δὲ ἄλλων μηδὲν ἐπίστασθαι. ἀμέλει δὲ δεινὸς τοῖς τοιούτοις τῶν λόγων χρήσασθαι ὅτι 'δεῖ αὐτοὺς ἡμᾶς συνελθόντας περὶ τούτων βουλεύσασθαι καὶ ἐκ τοῦ ὄχλου καὶ τῆς ἀγορᾶς ἀπαλλαγῆναι καὶ παύσασθαι ἀρχαῖς πλησιάζοντας καὶ ὑπὸ τούτων αὐτοὺς ὑβριζομένους ἢ τιμωμένουσ᾽, καὶ ὅτι 'ἢ τούτους δεῖ ἢ ἡμᾶς οἰκεῖν τὴν πόλιν᾽. 

        καὶ τὸ μέσον δὲ τῆς ἡμέρας ἐξιὼν καὶ τὸ ἱμάτιον ἀναβεβλημένος καὶ μέσην κουρὰν κεκαρμένος καὶ ἀκριβῶς ἀπωνυχισμένος σοβεῖν τοὺς τοιούτους λόγους τραγῳδῶν: 'διὰ τοὺς συκοφάντας οὐκ οἰκητόν ἐστιν ἐν τῇ πόλει᾽, καὶ ὡς 'ἐν τοῖς δικαστηρίοις δεινὰ πάσχομεν ὑπὸ τῶν δεκαζομένων᾽, καὶ ὡς 'θαυμάζω τῶν πρὸς τὰ κοινὰ προσιόντων τί βούλονται᾽, καὶ ὡς 'ἀχάριστόν ἐστι τὸ πλῆθος καὶ δοῦλον ἀεὶ τοῦ νέμοντος καὶ διδόντοσ᾽, καὶ ὡς αἰσχύνεται ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ὅταν παρακαθῆταί τις αὐτῷ λεπτὸς καὶ αὐχμῶν. καὶ εἰπεῖν: 'πότε παυσόμεθα ὑπὸ τῶν λῃτουργιῶν καὶ τῶν τριηραρχιῶν ἀπολλύμενοι;᾽ 

        καὶ 'ὡς μισητὸν τὸ τῶν δημαγωγῶν γένος, τὸν Θησέα πρῶτον φήσας τῶν κακῶν τῇ πόλει γεγονέναι αἴτιον: τοῦτον γὰρ ἐκ δώδεκα πόλεων εἰς μίαν καταγαγόντα τὸν δῆμον αὐξῆσαι, ὥστε πάντων κρατῆσαι τοὺς πολλοὺς λυθείσης τῆς βασιλείας: καὶ δίκαια αὐτὸν παθεῖν: πρῶτον γὰρ αὐτὸν ἀπολέσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν᾽. καὶ τοιαῦτα ἕτερα πρὸς τοὺς ξένους καὶ τῶν πολιτῶν τοὺς ὁμοτρόπους καὶ ταὐτὰ προαιρουμένους.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians