Turtledove (from Physiologus)

 

Վասն տատրակի

Բարոյախաւսն ասէ զտատրակէ թէ մեկնի գնայ առ անձինն յանապատ տեղիս եւ ուրոյն կեալ սիրէ եւ ի մէջ բազում վարուժանաց չկամի լինել։

Turtledove

Physiologus says about the turtledove that when it is alone [from losing its mate], it goes to a deserted place and lives a solitary life there, not wanting to live among many male birds.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians