The Oak and the Reed (from the Fables of Aesop)

 


Կաղնի եւ եղէգն
յԱռակք Եզովբոսի


Մի՛ շատ պարծիր թէ ուժով ես,
Հով մը կու գայ խեղճ կ’ընէ քեզ։

Կաղնի ծառը
կը խնդարխնդալ - to laugh
եղէգին վրայ եւ
նախատելովնախատել - to insult
կ’ըսէր, թէ Պզտիկ հովէ մը
կը շարժիսշարժիլ - to move (to stir)
, ես շատ
կը խղճամխղճալ - to pity
քու վրադ՝ երբոր կը տեսնեմ ջրին քով
տնկածտնկուիլ - to be planted
, ուր տեղ ուրիշ կերպ չես կրնար կենալ, բայց եթէ
գլուխդ ծռածգլուխը ծռած - head bent (to be ashamed)
տկար հովերուն առջին։ Ինձի նայէ՛ տե՛ս ո՞ւր եմ
բարձրացերբարձրանալ - to rise
եւ ի՛նչպէս հաստատ է իմ բունս եւ արմատս որ սաստիկ հովերու փոթորիկներու դէմ կը դնեմ։ Երբոր այսպէս
կը պարծենարպարծենալ - to boast
, յանկարծ փոթորիկ մը ելաւ եկաւ կաղնիին եւ եղէգին զարկաւ։ Այս հովը որչափ որ փչեց չի կրցաւ վնասել եղէգին. որովհետեւ հովին առջին խոնարհելով ուրիշ բան չեղաւ՝ միայն թէ շարժեցաւ։ Իսկ բոլոր վնասը կաղնիին եղաւ. վասն զի երբոր խիստ դէմ կեցաւ հովին ու կարծեց հաստատուն մնալ փոթորիկին դէմ, մէկ կատղած հով մը զարկաւ անոր, եւ անանկ
ցնցեցցնցել - to jolt
որ
շրջեց պառկեցուցշրջել պառկեցնել - to overturn (and) to fell
ծառը։ Եւ այսպէս ահա այս հպարտ ծառը եղէգին ոտքն
ընկաւիյնալ - to fall
որ այնչափ նախատեր էր զայն։

Խրատ է մեծամեծ հարուստներուն` որ հպարտութեամբ կ’անարգեն աղքատները. բայց շատ անգամ ասոնք իրենց վիճակով հանգիստ կը մնան, եւ հարուստները աշխարհքիս հովերովը կը կործանին կ’իյնան։


An oak, which hung over the bank of a river, was blown down by a violent storm of wind; and as it was carried along by the stream, some of its boughs brushed against a Reed which grew near the shore. This struck the Oak with a thought of admiration; and he could not forbear asking the Reed, how he came to stand so secure and unhurt, in a tempest which had been furious enough to tear an Oak up by the roots? 'Why,' says the Reed, 'I secure myself by putting on a behaviour quite contrary to what you do; instead of being stubborn and stiff, and confiding in my strength, I yield and bend to the blast, and let it go over me; knowing how vain and fruitless it would be to resist.'APPLICATION.

Though a tame submission to injuries which it is in our power to redress, be generally esteemed a base and a dishonourable thing; yet, to resist where there is no probability, or even hopes, of our getting the better, may also be looked upon as the effect of a blind temerity, and perhaps of a weak understanding. The strokes of fortune are oftentimes as irresistible as they are severe; and he who, with an impatient reluctant spirit, fights against her, instead of alleviating, does but double her blows upon himself. A person of a quiet still temper, whether it is given him by Nature, or acquired by art, calmly composes himself, in the midst of a storm, so as to elude the shock, or receive it with the least detriment; like a prudent experienced sailor, who is swimming to the shore from a wrecked vessel in a swelling sea, he does not oppose the fury of the waves, but stoops and gives way, that they may roll over his head without obstruction. The doctrine of absolute submission in all cases is an absurd dogmatical precept, with nothing but ignorance and superstition to support it: but, upon particular occasions, and where it is impossible for us to overcome, to submit patiently is one of the most reasonable maxims in life.


(Translated into English by Samuel Croxall)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians