Shawarshan (from Physiologus)

Վասն շաւարշանի

Է գազան ինչ մեծ քան զփէղ նման ագովն եւ ոտիւքն. բայց ի պարանոցէն եւ ի գլխոյն ջորոյ նման ասեն, թէպէտ մեծ է յոյժ. եւ անուն շաւարշան. Դ ոտս ունելով ի վերայ ոզանն ճանկք են իբրեւ զարծւոյ եւ ընդ գնալն ընդ միմեանս խառնէ. եւ զփէղ լեզուաւն հարկանէ եւ սպանանէ եւ առնէ ճանկաւքն, որ ի վերին ոտսն, եւ գնայ. եւ յորժամ ջուր ըմպէ, ցրուկն ի ջուրն հասանի. բայց շնչովն զջուրն ի վեր քարշէ. եւ յորժամ լսեն զձայն նորա չորքոտանիք. արիւն միզեն։ Եւ վասն միեղջիւրին ասեն, թէ որձն նմին նման է, բայց միայն եղջիւրէն. զի լի գլխովն է մին եւ մեծ։

Shawarshan

There is a beast which resembles the elephant in tail and feet, but resembles a mule in head and neck, though it is much larger. It is called shawarshan. It has four feet and, on its back, claws like an eagle's —which mesh with each other as it travels. [The shawarshan] strikes and kills an elephant with its tongue, and then takes it on its back [gripping it] with the claws as it goes along. Now when it drinks water, even though its snout reaches the water, it imbibes by breathing in. When quadruped animals hear its noise, they urinate blood [from fear]. As for the unicorn, they say that it resembles the deer except for that one horn which is large and covers the entire head. 

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians