Island Cannibals (from Physiologus)

Վասն մարդակերաց

Է ի Հնդիկս, ասեն, կղզի մի. թէ նաւ անդ լինի երթալոց եւ բեւեռս ունիցի երկաթի, ընկղմի. եւ բնակեալ են անդ մարդակերք։

Island Cannibals

They say that in India there is an island. If a boat having nails made of iron should go there, it will sink. And the men living there are cannibals.

Index

 

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Movses Khorenatsi's History of the Armenians