Hedgehog (from Physiologus)

Վասն ոզնւոյ

Է զեռուն ինչ ոզնի անուն՝ գնդաձեւ կերպարանաւք. եւ ոզն նորա վառեալ է ամենայնն փշովք։ Եւ փուշն նման է ծովու ոզնւոյ։ Յորժամ գնայ, որպէս զմուկն երեւի։ Բարոյախաւսն ասէ զոզնւոյ թէ յորժամ ելանէ յոզկոյզն որթոյ. կորզէ եւ արկանէ ի խոնարհ զպտուղն եւ սփռէ ի գետին եւ իջանէ թաւալի ի վերայ. եւ կռուին պտուղքն ի խոչսն. եւ առեալ տանի ձագուցն եւ թողու լոկ զշրուանդսն։

Hedgehog

There is an animal which crawls along [the ground], and is shaped like a sphere. Its back is thoroughly armed with quills, which resemble those of the sea-urchin. When it moves about, it resembles a mouse.  Physiologus says about the hedgehog, that when it climbs up a grape vine, it throws the fruits down—where they scatter about on the ground. Then it comes and rolls around on top of them and the grapes stick to its quills. Taking them, it goes and delivers them to its young, leaving behind the empty vines. 

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians