Eagle (from Physiologus)

 

Վասն արծուոյ

Բարոյախաւսն ասէ զարծուոյ թէ յորժամ ծերանայ՝ ծանրանան թեւքն եւ շլանան աչքն եւ խնդրէ աղբեւր ջրոյ եւ թռչի ի դէպ աղբեր ջրոյն յեթերն ի բարձուանդակս արեգականն եւ խարակէ զթեւսն եւ աչացն շլացութիւնն լուսաւորէ. Իջանէ յաղբեւրն եւ մկրտի երիցս անգամ եւ մանկանայ։

Eagle

When it grows old, [the eagle's] wings become heavy and its eyesight dims. Then it searches for a fountain of water, flying up into the ether to the height of the sun. Its wings get burned from the heat, and the dimness of its eyes is pierced. Then it descends into the fountain, dips its limbs [into the water] three times, and becomes young.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians