The Birds, the Beasts, and the Bat (from the Fables of Aesop)Չղջիկան եւ թռչունք
յԱռակք Եզովբոսի


Թէ չես մեծիդ հաւատարիմ,
Անարգ կ’ըլլաս ամէն ազգին։

Թռչուններն ու չորքոտանիները իրարու հետ կռիւ
ունենալովունենալ - to have
՝
պատերազմ բացինպատերազմ բանալ - to open battle
, երբոր երկու դաս
բաժնուեցանբաժնուիլ - to be divided
եւ
սկսանսկսիլ - to start
ծեծկուիլծեծկուիլ - to fight
, չղջիկը կամ գիշերահաւը անոնց
կողմէն ելաւկողմէն ելլել - to take the side of
,
թշնամիներուն կողմն անցաւթշնամիներուն կողմն անցնիլ - to take the side of the enemy
, որ թռչունները
տկար մնանտկար մնալ - to remain weak
, վասն զի անոնց կորուստը կ’ուզէր։ Բայց երբոր տեսաւ թէ յաղթութիւնը թռչուններն ըրին, որ զանոնք
թողուցերթողուլ - to abandon
էր, շատ
զղջացաւզղջալ - to regret
։ Իսկ յաղթող թռչունները, եւ յաղթուած կենդանիները իրաւամբ
բարկացանբարկանալ - to become angry
անոր անշահ անհաւատարմութեանը վրայ, ու
հալածելովհալածել - to hound
պատուիրեցինպատուիրել - to command
որ կենացը մէջ անոնց առջին
չերեւնայերեւնալ - to appear
։ Ասկէ եղաւ որ չղջիկը
չհամարձակիրհամարձակիլ - to dare
ցորեկն երեւնալու, գիշերը միայն
կը թռչիթռչիլ - to fly
։

Խրատ թո՛ղ առնեն անհաւատարիմ մարդիկ, ու զիրենք շտկեն. վասն զի ասանկները մէկուն քով հաւատարմութիւն չունին, եւ ամէնէն կը նախատուին։


Once upon a time there commenced a fierce war between the Birds and the Beasts; when the Bat, taking advantage of his ambiguous make hoped, by that means, to live secure in a state of neutrality, and save his bacon. It was not long before the forces on each side met, and gave battle; and, their animosities running very high, a bloody slaughter ensued. The Bat, at the beginning of the day, thinking the birds most likely to carry it, listed himself among them; but kept fluttering at a little distance, that he might the better observe, and take his measures accordingly. However, after some time spent in the action, the army of the Beasts seeming to prevail, he went entirely over to them, and endeavoured to convince them, by the affinity which he had to a Mouse, that he was by nature a beast, and would always continue firm and true to their interest. His plea was admitted; but, in the end, the advantage turning completely on the side of the Birds, under the admirable conduct and courage of their general the Eagle, the Bat, to save his life, and escape the disgrace of falling into the hands of his deserted friends, betook himself to flight; and ever since, skulking in caves and hollow trees all day, as if ashamed to show himself, he never appears till the dusk of the evening, when all the feathered inhabitants of the air are gone to roost.APPLICATION.

For any one to desert the interest of his country, and turn renegado, either out of fear, or any prospect of advantage, is so notoriously vile and low, that it is no wonder if the man, who is detected in it, is for ever ashamed to see the sun, and to show himself in the eyes of those whose cause he has betrayed. Yet, as there is scarce any vice, even to be imagined, but there may be found men who have been guilty of it, perhaps there have been as many criminals in the case before us, as in any one particular besides, notwithstanding the aggravation and extraordinary degree of its baseness. We cannot help reflecting upon it with horror: but, as truly detestable as this vice is, and must be acknowledged to be, by all mankind, so far are those that practise it from being treated with a just resentment by the rest of mankind, that by the kind reception they afterwards meet with, they rather seem to be encouraged and applauded, than despised and discountenanced, for it.


(Translated into English by Samuel Croxall)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians