The Trees and the Axe (from the Fables of Aesop)


Փայտահատ եւ անտառ
յԱռակք Եզովբոսի


Մի՛ տար չարին յաջողութիւն,
Քեզի կ’ընէ նախ չարութիւն։

Փայտ կտրող մը
աղաչեցաղաչել - to beg
անտառին որ իր փայտերէն անոր փայտ մը
տայտալ - to give
կացինին կոթ
շինելուշինել - to make
համար. իսկ անտառը շատ լաւ ըսաւ,
գլխո՛ւս վրայգլխո՛ւս վրայ - at your service
. բայց յետոյ շատ
զղջացզղջալ - to regret
երբոր
հասկցաւհասկնալ - to understand
թէ այս ըրած բարերարութիւնը իրեն կործանմանը պատճառ պիտի ըլլայ։ Որովհետեւ փայտ կտրողը կացինին կոթը
անցուցածինանցնել - to fasten
պէս սկսաւ անտառին ծառերը
ջարդելջարդել - to hack and hew
, օր մը մէկը
կտրեցկտրել - to cut
օր մը միւսը. եւ այսպէս բոլոր անտառը
կործանեցկործանել - to destroy
։

Պետք է միշտ զգոյշ կենալ, վնաս եկած բանէն, եւ չար մարդուն ձեռքը զէնք չտալ որ տուն աւրելու ետեւէ է. ասանկ մարդուն ո՛վ որ օգնութիւն ընելով յաջողութիւն կու տայ` իր վնասին ալ պատճառ կ’ըլլայ։


A country Fellow came one day into the Wood, and looked about him with some concern; upon which the Trees, with a curiosity natural to some other creatures, asked him what he wanted. He replied'That he only wanted a piece of wood to make a handle to his hatchet.' Since that was all, it was voted unanimously, that he should have a piece of good, sound, tough ash. But he had no sooner received and fitted it for his purpose, than he began to lay about him unmercifully, and to hack and hew without distinction, felling the noblest trees in all the forest.

(Translated into English by Samuel Croxall)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians