Խրատք եւ իմաստութիւնք Նիկողոսի Ամիունացւոյ

Խրատք եւ իմաստութիւնք Նիկողոսի Ամիունացւոյ

ի Պրոկրուստեան Մահիճէ

 

Love without sacrifice is like theft.
Որդեակ՝ սէր առանց զոհողութիւն՝ նոյնպէս եւ յափշտակութիւն։

 

Half of the people lie with their lips; the other half with their tears.

Որդեակ՝ են՝ որ ստեն լեզուաւք, եւ են՝ որ ստեն արտասուաւք։

 

The rarest (and most valuable) thing on this planet: a clear mind.

Որդեակ՝ հազուագիւտ է սրբութիւն մտաց, եւ ի մարդոյն աչաց զլոյսն շատացնէ։

 

When conflicted between two choices, take neither.

Որդեակ՝ եթէ ունիցիս մի յերկուց առաջի քո եւ տարտամ իցես յընտրութեան քում, մի՛ առնուցուս եւ ոչ մի։

 

The longest book I've ever read had 205 pages. One of the shortest books I’ve ever read had 745 pages.

Որդեակ՝ մատեանք իմաստնոց ասեն բազում ինչ սակաւուք բանիւք. բանիւք բազմաւք չասեն ինչ մատեանք տգիտաց։

 

Pure generosity is when you help the ingrate.

Չըլլայ թէ ապերախտը զքեզ արգիլէ բարիք ընելու։

 

The person you are the most afraid to contradict is yourself.

Այն անձը, որուն ամենէն աւելի կը զգուշանաս հակասելու՝ քու անձդ է։

 

Your reputation is harmed the most by what you say to defend it.

Որքան որ անունդ պաշտպանես, այնքան կը վնասես։

 

Using, as an excuse, others’ failure of common sense is in itself a failure of common sense.

Այլոց ողջմտութեան մէջ ձախողութիւնը պատրուակ բերելը ինքնին ձախողութիւն է։

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians