The Frog and the Mouse (from the Fables of Aesop)

 

Գորտ եւ մուկն
յԱռակք Եզովբոսի


Կռիւ սիրող կռուով կ'երթայ,
Ինչ որ ընէ զայն կը գտնայ։

Գորտն ու մուկը
հակառակութիւն կ’ընէինհակառակութիւն ընել - to quarrel
. Գորտը կ’ըսէր՝ թէ իրաւունք է որ ջրոտ տեղերը ես
ժառանգեմժառանգել - to inherit
, եւ ընդ հակառակն՝ մուկն ալ
ոտք կը կոխէրոտք կոխել - to stomp one's foot
թէ ինձի
կը վայլէվայլել - to suit
ժառանգել. Այնչափ որ գորտը պիտի ելլէր ժառանգութենէ, եւ բան չուզեց անոր ընել։ Բայց վիճաբանութիւնը շուտ մը
տաքցաւտաքնալ - to heat up
, անանկ որ պիտի
սկսէինսկսիլ - to start
կռուիլկռուիլ - to fight
։ Սակայն շատ լաւ կ’ըլլար թէ որ իրենց մէջ
միաբանէինմիաբանիլ - to come to terms
. վասն զի երբոր տաքցած կը
ծեծկուէինծեծկուիլ - to scuffle
ու ամենեւին թշնամին չէին
մտածերմտածել - to think
ահա ուրուրը հեռուէն
դիտելովդիտել - to watch
՝ յանկարծ
վրայ հասաւվրայ հասնիլ - to attack
,
բռնեցբռնել - to grab
կռուողները երկուքն ալ
յափշտակեցյափշտակել - to carry off
։

Օրինակ է կռուարար մարդկանց. որ հակառակութիւն ընելով իրենք զիրենք կը փճացնեն, եւ անով ուրիշը կը շահի. ինչպէս որ մէկ դատաւորի մը դռան վրայ գրած էր թէ մարդ մարդու հետ միաբանութիւն չընելուն համար՝ քարն ու կիրը հոս միաբանեցան։


There was once a great emulation between the Frog and the Mouse, which should be master of the fen, and wars ensued upon it. But the crafty Mouse, lurking under the grass in ambuscade, made sudden sallies, and often surprised the enemy at a disadvantage. The Frog, excelling in strength, and being more able to leap abroad and take the field, challenged the Mouse to single combat. The Mouse accepts the challenge; and each of them entered the lists, armed with a point of a bulrush instead of a spear. A Kite, sailing in the air, beheld them afar off; and, while they were eagerly bent upon each other, and pressing on to the duel, this fatal enemy descended souse upon them, and with her crooked talons carried off both the champions.


APPLICATION.

Nothing so much exposes a man's weak side, and lays him so open to an enemy, as passion and malice. He whose attention is wholly fixed upon forming a project of revenge, is ignorant of the mischiefs that may be hatching against him from some other quarter, and, upon the attack, is unprovided with the means of defending or securing himself. How are the members of a commonwealth sometimes divided amongst themselves, and inspired with rancour and malice to the last degree; and often upon as great a trifle as that which was the subject matter of debate between the Frog and the Mouse; not for any real advantage, but merely who shall get the better in the dispute? But such animosities, as insignificant and trifling as they may be among themselves, are yet of the last importance to their enemies, by giving them many fair opportunities of falling upon them, and reducing them to misery and slavery. O Britons, when will ye be wise! when will ye throw away the ridiculous distinctions of party, those ends of bulrushes, and by a prudent union secure yourselves in a state of peace and prosperity! A state, of which, if it were not for your intolerably foolish and unnecessary divisions at home, all the powers upon earth could never deprive you.


(Translated into English by Samuel Croxall)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians