The Fox and the Grapes (from the Fables of Aesop)

 

Աղուէս եւ խաղող
յԱռակք Եզովբոսի


Յորժամ չունի վատն զբարին,
Անգոսնէ զայն իբրեւ չընչին։

Աղուէս մը երբոր
անօթի կը մարէրանօթի մարիլ - to die of hunger (to starve)
,
կը տեսնէտեսնել - to see
խաղողին ողկոյզները
կախուածկախուիլ - to hang
բարձր փայտերու վրայ, եւ բոլորը
հասունցածհասուննալ - to ripen
. խորագէտը
կը բաղձայբաղձալ - to desire
որ
ձեռք ձգէձեռք ձգել - to get
. բայց որչափ որ
վեր կը ցաթկէվեր ցաթկել - to jump up
՝ չկրնար
հասնիլհասնիլ - to reach
որ
ուտէուտել - to eat
։ Ուստի
տեսաւտեսնել - to see
թէ իր կարողութիւնը չպիտի հասնի,
ետ դառնալովետ դառնալ - to turn back
գլուխը վերցուցգլուխ վերցնել - to lift one's head
ըսաւ. Այս խաղողները ես
ուզենայիուզենալ - to want
՝ հեշտ
կրնայիկարենալ - to be able to
առնել ուտելառնել ուտել - to get (and) eat
. բայց ինձի անանկ կանանչ չհասունցած
կ'երեւաներեւ(ն)ալ - to appear
որ
չեն արժերարժել - to be worth
այնչափ աշխատանք ինձի
տալովտալ - to give (expend)
զանոնք
փրցնեմփրցնել - to pluck
։

Նախանձոտ մարդը երբոր բան մը կը տեսնէ, ու չկրնար առնել, կը սկսի վար զարնել այն բանը. բայց թէ որ ձեռք ձգէր, ի՞նչպէս կ’ուրախանար։ Այսպէս են յիմար ռամիկները, որոնց խելքը կարճ ըլլալով գիտութեան չհասնիր. անոր համար գիտութիւնը եւ գիտուն մարդը վար կը զարնեն։


A Fox, very hungry, chanced to come into a vineyard, where there hung branches of charming ripe grapes; but nailed up to a trellis so high, that he leaped till he quite tired himself, without being able to reach one of them. At last—'Let who will take them!' says he, 'they are but green and sour; so I will even let them alone.'


APPLICATION.

This fable is a good reprimand to a parcel of vain coxcombs in the world, who, because they would never be thought to be disappointed in any of their pursuits, pretend a dislike to every thing which they cannot obtain. There is a strange propensity in mankind to this temper, and there are numbers of grumbling malcontents in every different faculty and sect in life. The discarded statesman, considering the corruption of the times, would not have any hand in the administration of affairs for all the world. The country squire damns a court life, and would not go cringing and creeping to a drawing-room for the best place the king has at his disposal. A young fellow, being asked how he liked a celebrated beauty, by whom all the world knew he was despised, answered, she had a stinking breath. How insufferable is the pride of this poor creature man! who would stoop to the basest vilest actions, rather than be thought not able to do any thing. For what is more base and vile than lying? And when do we lie more notoriously than when we disparage and find fault with a thing, for no other reason but because it is out of our power?


(Translated into English by Samuel Croxall)Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians