The Dog and the Shadow (from the Fables of Aesop)

 


Շուն եւ ստուեր
յԱռակք Եզովբոսի


Ագահն որչափ շատին ցանկայ,
Այնչափ աղքատ խեղճ կը մնայ։

Շուն մը
լողալովլողալ - to swim
գետէն կ’անցնէր՝ կտոր մը միս բերանը. ջուրին մէջ կը տեսնէ միսին շուքը՝
կարծէկարծել - to think
թէ ուրիշ որս է.
շուտ մըշուտ մը - quickly
կը ձգէ բերնին միսն ու կը
վազէվազել - to run
շուքին ետեւէն, որ իրեն մէկ պատուական կերակուր մը
կ'երեւնարերեւնալ - to appear
. բայց ի՞նչպէս
յուսահատեցաւյուսահատիլ - to despair
երբոր
տեսաւտեսնել - to see
թէ իր ագահութիւնը
փուճ ելաւփուճ ելլել - to turn out to be in vain, fruitless
։ Վա՜յ ինձ կը կանչէր ցաւելով իր ձգած միսին վրայ. ես
չգիտցայչգիտնալ - to not know
պահել զայն որ ունէի, ահա՛ ունեցածս ալ
կորսնցուցիկորսնցնել - to lose
։

Շունը տաքարիւն կենդանի ըլլալով շուտով կը փոփոխի, եւ օրինակ է շահասէր մարդու. որ վաստակի սիրով մէկ բանը կը ձգէ մէկալին ետեւէն կը վազէ. եւ անով ձեռքի եղածն ալ կը կորսնցնէ։ Հարցուցին Բիաս փիլիսոփային թէ ո՞վ է մեծատուն. պատասխանեց թէ այն՝ որ բանի մը չի ցանկար։


A Dog, crossing a little rivulet with a piece of flesh in his mouth, saw his own Shadow represented in the clear mirror of the limpid stream; and, believing it to be another dog, who was carrying another piece of flesh, he could not forbear catching at it; but was so far from getting any thing by his greedy design, that he dropped the piece he had in his mouth, which immediately sunk to the bottom, and was irrecoverably lost.APPLICATION.

He that catches at more than belongs to him justly deserves to lose what he has. Yet nothing is more common, and, at the same time, more pernicious, than this selfish principle. It prevails from the king to the peasant; and all orders and degrees of men are, more or less, infected with it. Great monarchs have been drawn in, by this greedy humour, to grasp at the dominions of their neighbours; not that they wanted any thing more to feed their luxury, but to gratify their insatiable appetite for vain-glory. If the kings of Persia could have been contented with their own vast territories, they had not lost all Asia for the sake of a little petty state of Greece. And France, with all its glory, has, ere now, been reduced to the last extremity by the same unjust encroachments.

He that thinks he sees another's estate in a pack of cards, or a box and dice, and ventures his own in the pursuit of it, should not repine if he finds himself a beggar in the end.


(Translated into English by Samuel Croxall)


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians