Grabar Conjunctions: Եթէ

Grabar: Գիտեմք եթէ դու արաքեցեր զնա։

Western Armenian: Գիտենք որ դուն իրեն ղրկեցիր։

English: We know that you sent her.

Grabar: Ոչ գիտացին եթէ զի՛նչ էի երթեալ կամ զի՛նչ առնէի։

Western Armenian: Չգիտցան իմ ուր երթալս կամ ինչ ընելս։

English: They did not know where I was going or what I was doing.

Grabar: Ոչ եթէ դուք ընտրեցէք զիս, այլ ես ընտրեցի զձեզ։

Western Armenian: Ոչ թէ դուք զիս ընտրեցիք, հապա ես ձեզի ընտրեցի։

English: You did not choose me, I chose you.

Grabar: Եթէ հնար ինչ իցէ . . .

Western Armenian: Եթէ կարելի է . . .

English: If it is possible . . .

Grabar: Եթէ զայս բան արասցես . . .

Western Armenian: Եթէ ասիկա ընես . . .

English: If you do this thing . . .

Grabar: Իսկ եթէ եւ նոցա ոչ լուիցէ . . .

Western Armenian: Իսկ եթէ իրենց մտիկ չընէ . . .

English: And if he neglects to hear them . . .

Grabar: Իբրեւ ետես եթէ ոչ բազմացան . . .

Western Armenian: Երբ տեսաւ որ չբազմացան . . .

English: When he saw that they did not multiply . . .

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians