Grabar Conjunctions: Քան

Grabar: «Պատուականագոյն է քան զականս պատուականս։» -Առակք 3:15

Western Armenian: «Գոհարներէն պատուական է։» -Առակներ 3:15

English: “She is more precious than rubies.” -Proverbs 3:15

Grabar: Անց յառաջ քան զնոսա։

Western Armenian: Իրենց առջեւը անցաւ։

English: He went ahead of them.

Grabar: Յառաջ քան զամենայն ինչ…

Western Armenian: Ամենէն առաջ…

English: Above all…

Grabar: Հուսկ յետոյ քան զամենեսին…

Western Armenian: Ամենէն ետքը…

English: Last of all…

Grabar: Եւս քան զեւս։

Western Armenian: Առաւել եւս / հետզհետէ աւելի / չափէն աւելի։

English: Yet more / more and more / beyond measure.

Grabar: «Եւ տեսի ես` եթէ է առաւելութիւն իմաստութեան քան անմտութեան, որպէս է առաւելութիւն լուսոյ քան զխաւարի:» -Ժողովող 2:13

Western Armenian: «Եւ տեսայ թէ իմաստութիւնը անմտութեան կը գերազանցէ, ինչպէս լոյսը խաւարին։» -Ժողովող 2:13

English: “Then I saw that wisdom exceeds folly, as light exceeds darkness.” -Ecclesiastes 2:13

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians