Grabar Noun Declensions: Չար

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Չար Չար
Genitive (Սեռական) Չարի Չարի
Dative (Տրական) Չարի Չարի
Locative (Ներգոյական) Չարի Չարի
Instrumental (Գործիական) Չարաւ Չարով
Ablative (Բացառական) Չարէ Չարէ
Accusative (Հայցական) զՉար Չարը

Grabar: «Կոմունիզմն մի՛ հանդիպեսցիս ատելութեամբ, զի ատելութիւնն է որպէս սերման՝ եւ աճեսցէ։ Ատելով կոմունիստք յառաջացնեմք կոմունիզմն, զի կոմունիզմն աճեսցէ ՚ի խռովութեան որպէս ախտ ՚ի ցեխի։ Կոմունիզմն աղանդ է՝ ուստի եւ չար, բայց կոմունիստք են մարդք արար ՚ի պատկեր Աստուծոյ։ Վասն այնորիկ պարտ է մեզ սիրել զնոսա եղբայրասիրութեամբ։» —Ֆուլտոն Շին

English: “Communism should not be met by vituperation, name-calling and personal hate. Hate is like a seed—it grows. By hating Communists we advance communism, for communism grows in discord just as disease thrives in dirt. Communism is an ideology and as such is intrinsically wicked, but Communists are persons, made to the image and likeness of God and, therefore, should be subjects of our kindness and charity.” —Fulton Sheen

Grabar: «Զի թէ բեւր չար իցէ Արշակ, սակայն աստուածապաշտ է. եւ եթէ մեղաւոր եւս իցէ, սակայն թագաւոր ձեր է.» Փաւստոս Բիւզանդ, Պատմութիւն Հայոց

English: “For though Arshak is extremely wicked, nonetheless he is pious; though he is guilty, nonetheless he is your king.” —P’awstos Buzand, History of the Armenians

Grabar: Մի՛ ումեք չարի չար հատուցանէք.

English: Recompense no one evil for evil.

Grabar: Զչարսն չարաւ կորուսցէ։

English: He shall destroy the wicked wickedly.

Grabar: «Նոյնպէս՝ յորժամ դուստր զմայր անարգիցէ, եւ նու զկեսուր իւր, եւ կին զայր, եւ ծառայ զտէր, եւ եղբայր զեղբայր, մի ինչ տարցին ընդ միտ՝ որք անարգեցանն, այլ արգահատեսցեն նոցա որպէս ի չարէն բռնադատելոց։» —Եզնիկ Կողպացի

English: “Likewise, when daughter scorns mother, daughter-in-law her mother-in-law, wife her husband, servant his master, and brother his brother, those scorned shall not take [to blaming] in their minds, but shall pity them as though they were compelled by evil.” —Yeznik of Kołb

Grabar: «Եւ արդ յայտ է՝ թէ անձնիշխան եղեւ մարդն՝ առնել զբարի եւ ժտել ի չար. իբր ոչ եթէ չար ինչ առաջի կայր՝ յոր ժտիցի, այլ այն եւեթ առաջի կայր՝ կամ անսալ Աստուծոյ կամ չանսալ, եւ զնոյն եւեթ պատճառ չարին իմանալ։» —Եզնիկ Կողպացի

English: “And so it is clear that man became autonomous [lit. “self-governing”] to do good and dare evil. Not that there was some evil first that he may dare; but only this was first: either to obey God or not to obey, and this only gives cause to understand evil.” —Yeznik of Koghb

Grabar:

«Մի՛ դատիք, զի մի՛ դատիցիք: Զի որով դատաստանաւ դատիք` դատելոց էք. եւ որով չափով չափէք` չափեսցի ձեզ: Զի՞ տեսանես զշիղ յական եղբօր քո, եւ ի քում ական զգերանդ ոչ տեսանես: Կամ զիա՞րդ ասես ցեղբայր քո. Թող հանից զշիղդ յականէ քումմէ: Եւ ահաւադիկ ի քում ականդ գերան կայ: Կեղծաւոր, հան նախ զգերանդ յականէ քումմէ, եւ ապա հայեսցիս հանել զշիղն յականէ եղբօր քո… [Մատթէոս 7:1-5]

Զգոյշ լերուք ի սուտ մարգարէիցն որ գան առ ձեզ հանդերձիւք ոչխարաց, եւ ի ներքոյ են գայլք յափշտակողք: Ի պտղոյ նոցա ծանիջիք զնոսա. միթէ քաղիցե՞ն ի փշոց խաղող, կամ ի տատասկէ թուզ: Այսպէս ամենայն ծառ բարի` պտուղ բարի առնէ, եւ ծառ չար` պտուղ չար առնէ: Ոչ կարէ ծառ բարի պտուղ չար առնել, եւ ոչ ծառ չար պտուղ բարի առնել: Ամենայն ծառ որ ոչ առնէ պտուղ բարի` հատանի եւ ի հուր արկանի: Ապա ի պտղոյ նոցա ծանիջիք զնոսա:» [Մատթէոս 7:15-20]

English:

“Judge not, that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you. And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not consider the plank in your own eye? Or how can you say to your brother, ‘Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye? Hypocrite! First remove the plank from your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother’s eye. [Matthew 7:1-5]

Beware of false prophets who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thornbushes or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Therefore by their fruits you will know them.” [Matthew 7:15-20]

Grabar: «Որդիք անմիտք. իմաստունք են զչար գործել, եւ զբարի գործել նոքա երբէք ինչ ոչ գիտացին»: —Փաւստոս Բիւզանդ, Պատմութիւն Հայոց

English: “Foolish sons, who are wise in working evil but know nothing of how to do good.” —P’awstos Buzand, History of the Armenians

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Չարք Չարեր
Genitive (Սեռական) Չարաց, չարեաց Չարերու
Dative (Տրական) Չարաց, չարեաց Չարերու
Locative (Ներգոյական) Չարս Չարերու
Instrumental (Գործիական) Չարաւք Չարերով
Ablative (Բացառական) ՚ի չարաց, ՚ի չարեաց Չարերէ
Accusative (Հայցական) զՉարս Չարերը

Grabar: «Եւ յայտ է՝ թէ իրքն չարք յայնժամ լինին, յորժամ պէտքն աւրինաւք ոչ վճարեսցին։» —Եզնիկ Կողպացի

English: “And it is clear that evil things happen when needs are not ministered under the Law.” —Yeznik of Kołb

Grabar: «Զի ուր հեռ եւ նախանձ, անդ է անկարգութիւն եւ ամենայն իրք չարք:» —Յակոբոս 3:16

English: “For where envy and self-seeking exist, confusion and every evil thing are there.” —James 3:16

Grabar: «Եւ չիք ինչ չար՝ որ բնութեամբ չար իցէ. եւ ոչ է արարիչ չարաց իրաց, այլ բարեաց։» —Եզնիկ Կողպացի

English: “There is nothing evil by nature; and no creator of evil things, but [only] good [things].” —Yeznik of Kołb

Grabar: «Ապա ուրեմն յիրաւի ասին մարդիկ արարիչք չարեաց, զի ինքեանք են պատճառք առնելոյ եւ չառնելոյ։ Եւ զչարիսն ոչ պարտիմք անձինս անուանել, այլ արգասիս անձանց։» —Եզնիկ Կողպացի

English: “Therefore, people are rightly said to be creators of evil, for they themselves are causes of doing and not doing. And we should not call the evils themselves persons, but rather effects of persons.” —Yeznik of Kołb

Grabar: «Մի՛ նախանձիր ընդ չարս, եւ մի՛ ցանկանայցես կալ ընդ նոսա:» —Առակք 24:1

English: “Do not envy the wicked, do not desire their company.” —Proverbs 24:1

Grabar: «Որ խրատէ զչարս` առցէ անձին իւրում անարգանս, եւ որ յանդիմանէ զամպարիշտս` ատեայ զանձն:» —Առակք 9:7

English: “He who corrects evils invites insults, and he that rebukes the impious man only harms himself.” —Proverbs 9:7

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians