Grabar Noun Declensions: Բարի

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Բարի Բարի(ք)
Genitive (Սեռական) Բարւոյ Բարի(ք)ի
Dative (Տրական) Բարւոյ Բարի(ք)ի
Locative (Ներգոյական) Բարւոյ Բարի(ք)ի
Instrumental (Գործիական) Բարեաւ Բարի(ք)ով
Ablative (Բացառական) ՚ի Բարւոյ, Բարիէ Բարի(ք)է
Accusative (Հայցական) զԲարի Բարին/Բարիքը

Բարեաւ > Բարեւ > Hello

Grabar: «Այլ կատարելոցն է հաստատուն կերակուր, որոց վասն ի չափսն հասանելոյ` ճաշակելիքն կիրթ են ընտրութեան բարւոյ եւ չարի:» —Եբրայեցիք 5:14

Western Armenian: «Ամուր կերակուրը չափահասներուն համար է, որոնց զգայարանքները սովորութեամբ վարժուած են զատորոշել բարին ու չարը։»

English: “But solid food is for the mature, who in proportion to their maturity have their tastes exercised to discern both good and evil.” —Hebrews 5:14

Grabar: «Վա՜յ ձեզ յորժամ բարի ասիցեն զձէնջ ամենայն մարդիկ, զի այդպէս առնէին սուտ մարգարէիցն հարք նոցա:» —Ղուկաս 6:26

Western Armenian: «Վա՜յ ձեզի՝ երբ մարդիկ լաւ խօսին ձեր մասին, որովհետեւ իրենց հայրերը այդպէս կ’ընէին սու մարգարէներուն։»

English: “Woe unto you, when you are praised by the crowds, for that is how their fathers used to treat the false prophets.” —Luke 6:26

Grabar: «Երաշխաւորութիւն զբազումս կորոյս` եւ եհան ՛ի բարւոյ:» —Սիրաք 29:24

Western Armenian: Երաշխաւորութիւնը շատերուն կործաներ է՝ եւ բարիին դուրս բերած։

English: Surety has destroyed many, and removed good. —(cf. Sirach 29:18)

Grabar: «Եւ ո՞ իցէ որ չարչարիցէ զձեզ, եթէ դուք բարւոյն նախանձաւորք լինիցիք:» —Ա Պետրոս 3:13

Western Armenian: «Ո՞վ պիտի չարչարէ ձեզ՝ եթէ դուք նախանձոտ ըլլաք բարիին։»

English: “Who can harm you, if you are zealous for that which is good?” —1 Peter 3:13

Grabar: Խնդրեցէք զբարի եւ մի՛ զչար։

Western Armenian: Բարութիւն փնտռեցէք, ո՛չ թէ չարութիւն։

English: Seek the good and not the evil.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Բարիք Բարի(ք)ներ
Genitive (Սեռական) Բարեաց Բարի(ք)ներու
Dative (Տրական) Բարեաց Բարի(ք)ներու
Locative (Ներգոյական) Բարիս Բարի(ք)ներու
Instrumental (Գործիական) Բարեաւք Բարի(ք)ներով
Ablative (Բացառական) ՚ի Բարեաց Բարի(ք)ներէ
Accusative (Հայցական) զԲարիս Բարի(ք)ները

Grabar: «Զի բազում անգամ է՝ զի ի բարի մարդկանէ չարք լինին, եւ յետոյ ի չարագունից անտի կատարելագոյն բարիք։» —Եղիշէ

Western Armenian: «Որովհետեւ շատ անգամ բարի մարդերէ չարիք կըլլայ, եւ յետոյ չարագոյներէն կատարեալ բարիքներ։»

English: “For very frequently evil comes from good men, and then the most perfect good from the most evil.” —Yeghishe

Grabar: «Քանզի գլուխ պատուիրանին սէր է, ի սուրբ սրտէ եւ ի մտաց բարեաց եւ յանկեղծաւոր հաւատոց:» —Ա Տիմոթեոս 1:5

Western Armenian: «Իսկ պատուէրին վախճանը սէրն է՝ բխած սուրբ սիրտէ, բարի խղճմտանքէ եւ անկեղծ հաւատքէ։»

English: “For the culmination of the commandment is love out of a pure heart, a good conscience and a sincere faith.” —1 Timothy 1:5

Grabar: «Զի թէպէտ Աւրէնքն եւ Աւետարանն իբր մոռացեալ զբնաւորական աւրէնսն յիշեցուցանեն, սակայն զիշխանական կամսն ոչ բառնան, ասելով առաջնոցն՝ սիրեսցես զընկեր քո իբրեւ զանձն քո, զի բնաւորական է գիտել զանձին սէր։» —Մխիթար Գոշ

English: “For although the Law and the Gospel remind us of the forgotten natural laws, they do not suppress [others’] autonomy by saying [as] in the old times: “love your neighbor as yourself,” [Leviticus 19:18], because it is natural to recognize love of self.”

Grabar: «Քանզի զի՞նչ երախտիք իցեն, եթէ յորժամ մեղանչիցէք` տանջիցիք եւ համբերիցէք. այլ եթէ բարիս գործիցէք, չարչարիցիք եւ համբերիցէք, այն շնորհք յԱստուծոյ են:» —Ա Պետրոս 2:20

Western Armenian: «Արդարեւ գովեստի արժանի ի՞նչ կայ, եթէ տոկաք՝ մինչ կը կռփահարուիք մեղանչած ըլլալով։ Բայց եթէ տոկաք՝ մինչ կը չարչարուիք բարիք գործած ըլլալով, ասիկա շնորհք մըն է Աստուծոյ քով։»

English: “For what credit is it if, when you are beaten for your faults, you take it patiently? But when you do good and suffer, if you take it patiently, this is commendable before God.” —1 Peter 2:20

Grabar: «Եւ նա ասէ ցնոսա. Ո՞վ է ի ձէնջ մարդ որոյ իցէ ոչխար մի, եւ անկանիցի այն ի խորխորատ ի շաբաթու, միթէ ո՞չ ունիցի եւ յարուցանիցէ զնա: Իսկ արդ ո՜րչափ եւս առաւել է մարդ քան զոչխար. ապա ուրեմն պարտ է ի շաբաթու բարիս գործել:» —Մատթէոս 12:11-12

Western Armenian: «Ան ալ ըսաւ անոնց. Ձեզմէ ո՞վ է այն մարդը, որ եթէ ոչխար մը ունենայ եւ ան փոսի մէջ իյնայ Շաբաթ օրը, չի բռներ ու վեր չի հաներ զայն։ Հետեւաբար մարդը որչափ աւելի կ’արժէ ոչխարէն։ Ուրեմն արօնուած է բարիք գործել Շաբաթ օրը։»

English: “Then He said to them, “What man is there among you who has one sheep, and if it falls into a pit on the Sabbath, will not lay hold of it and lift it out? Of how much more value then is a man than a sheep? Therefore it is lawful to do good on the Sabbath.” —Matthew 12:11-12

Grabar: Ամենալի բարեաւք։

Western Armenian: Ամենալի բարիքներով։

English: Brimming with goodness.

Grabar: «Զի՞ է զի հատուցէք չար փոխանակ բարեաց:» —Ծննդոց 44:4

Western Armenian: «Ի՞նչու բարիքի փոխարէն չարիք հատուցանեցիք։»

English: “Why have you repaid good with evil?” —Genesis 44:4

Grabar: Զի Հայաստան դարձաւ ի բարեաց. հալածեցին զթշնամի:

Western Armenian: Հայաստան բարին մերժեց. Թննամին զինք հալածեց։

English: Armenia turned its back on what is good, and the enemy pursued it.

Grabar: «Այլ զբարիս գործել մի՛ ձանձրասցուք, զի ի ժամանակի իւրում հնձեսցուք առանց լքանելոյ:» —Գաղատացից 6:9

Western Armenian: «Ուստի բարիք գործելէ չձանձրանանք, քանի որ յատուկ ատենին պիտի հնձենք՝ եթէ չպարտասինք։»

English: “And let us not grow weary doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.” —Galatians 6:9

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians