Grabar Noun Declensions: Աստղ

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Աստղ Աստղ
Genitive (Սեռական) Աստեղ Աստղի
Dative (Տրական) Աստեղ Աստղի
Locative (Ներգոյական) Աստեղ Աստղի
Instrumental (Գործիական) Աստեղաւ Աստղով
Ablative (Բացառական) Աստեղէ Աստղէ
Accusative (Հայցական) զԱստղ Աստղ

Grabar: Աստղ առաւաւտին:

Western Armenian: Առաւօտեան աստղ։

English: Morning star.

Grabar: Մինչեւ յելանել աստեղն:

Western Armenian: Մինչեւ աստղին ելլելը։

English: Until the rising of the star.

Grabar: Զժամանակ աստեղն երեւելոյ:

Western Armenian: Աստղին երեւնալու ժամանակը։

English: The time when the star appeared.

Grabar: Աստեղագիտական աղանդ։

Western Armenian: Աստղագիտութեան աղանդ։

English: An astrological sect.

Grabar: Զթագաւորն նստէր աթոռոյն աստեղաւ ՚ի վերայ թագին իւրոյ։

Western Armenian: Թագաւորը կը նստեր իր գահին վրայ աստղով մը իր թագին վրայ։

English: The king was seated on his throne with a star on his crown.

Grabar: Իբրեւ զաստղն գիսաւոր։

Western Armenian: Գիսաստղի պէս։

English: Like a comet.

Grabar Western Armenian
Nominative (Ուղղական) Աստեղք Աստղեր
Genitive (Սեռական) Աստեղաց Աստղերու
Dative (Տրական) Աստեղաց Աստղերու
Locative (Ներգոյական) Աստեղաց Աստղերու
Instrumental (Գործիական) Աստեղբք, աստեղաւք Աստղերով
Ablative (Բացառական) յԱստեղաց Աստղերէ
Accusative (Հայցական) զԱստեղս Աստղերը

Grabar: Աստեղք ի յերկինս երեւէին յոյժ լուսալիր պայծառացեալ։

Western Armenian: Աստղերը երկինքին մէջ կը փայլէին լուսաւոր պայծառութեամբ։

English: The stars in the heavens shone with great brightness.

Grabar: Զիա՞րդ աստեղաց պատճառաւորաց ասիցեն թէ . . .

Western Armenian: Ի՞նչպէս կրնան ըսել աստղերուն պատճառեն է որ . . .

English: How can they say it is because of the stars that . . . ?

Grabar: Ընդ ամենայն աստեղբք յերկնից։

Western Armenian: Երկինքին բոլոր աստղերով։

English: With all the stars in the sky.

Grabar: «Որքան պայծառ են երկինք աստեղաւք եւ երկիրս բուսովք, այսպէս է եւ ջան աշխարհագիր պատմողի՝ յայլոց նիւթոց պարազարդեալ։» —Մովսէս Դասխուրանցի

Western Armenian: «Ինչպէս որ երկինքը աստղերով եւ երկիրը ծաղիկներով կը պայծառանան, այնպէս ալ պատմիչի մը գրութիւնները զարդարուած են զանազան դէպքերով։»

English: “In the same way that the heavens are bright with stars and the earth with flowers, so are the works of the historian adorned with various events.” —Movses Dasxuranc’i

Grabar: Թէ յաստեղաց էին պատճառք ծննդոց . . .

Western Armenian: Եթէ աստղերէն էին ծննունթներու պատճառները . . .

English: If the causes of births were from the stars . . .

Grabar: «Բազմացուցից զզաւակ քո իբրեւ զաստեղս երկնից բազմութեամբ, եւ իբրեւ զաւազ առ ափն ծովու»։ —Ծննդոց 22:17

Western Armenian: «Քու զարմդ պիտի բազմացնեմ՝ երկինքի աստղերուն եւ ծովեզերքը եղող աւազին պէս։»

English: “I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore.” —Genesis 22:17


Bodleian Library, MS. Douce 134, fol. 47rComments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians