Grabar Verb Conjugations: Երթալ

Present (Ներկայ)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Երթամ Կ'երթամ Երթամք Կ'երթանք
Երթաս Կ'երթաս Երթայք Կ'երթաք
Երթայ Կ'երթայ Երթան Կ'երթան

Grabar: Երթամ ձուկն որսալ։

Western Armenian: Ձկնորսութեան կ’երթամ։

English: I am going fishing.

Grabar: Երթամ ի Դրազարկ։

Western Armenian: Դրազարկ կ’երթամ։

English: I am going to Drazark.

Grabar: Յո՞ երթաս։

Western Armenian: Ու՞ր կ’երթաս։

English: Where are you going?

Grabar: Ոչ գիտէ յո երթայ։

Western Armenian: Չի գիտեր ուր կ’երթայ։

English: He doesn’t know where he’s going.

Grabar: Երթամք, այո՛։

Western Armenian: Երթանք, այո՛։

English: Let's go, yes.

Grabar: Երթա՞ս ընդ առնս ընդ այսմիկ:

Western Armenian: Այս մարդուն հետ կ’երթա՞ս։

English: Are you going with this guy?

Անկատար անցեալ (Past Imperfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Երթայի Կ'երթայի Երթայաք Կ'երթայինք
Երթայիր Կ'երթայիր Երթայիք Կ'երթայիք
Երթայր Կ'երթար Երթային Կ'երթային

Grabar: Երթայի ես ՚ի Կիլիկիայ . . .

Western Armenian: Կիլիկիայ կ’երթայի . . .

English: I was going to Cilicia . . .

Grabar: Բայց ո՛չ եղեւ ինձ երթալ յերկիրն Կիլիկիայ։

Western Armenian: Բայց չի կրցայ երթալ Կիլիկիայ։

English: But I couldn’t go to Cilicia.

Grabar: Մինչ մանուկն էիր, երթայիր յո եւ կամէիր։

Western Armenian: Երբ պզտիկ էիր, ուր ուզէիր կ’երթայիր։

English: When you were young, you would go wherever you wanted.

Grabar: Եղեւ մինչ ննջէաք շարժումն մեծ։

Western Armenian: Մինչ կը պարկէինք, մեծ երկրաշարժ մը եղաւ։

English: A big earthquake happened while we were sleeping.

Grabar: Իսկ յորժամ երթայաք մեք ՛ի միասին . . .

Western Armenian: Մենք երբ միասին կ’երթայինք . . .

English: When we were going together . . .

Grabar: Երթային քաղաք ի քաղաքէ . . .

Western Armenian: Քաղաքէ քաղաք կ’երթային . . .

English: They would go from city to city . . .

Կատարեալ անցեալ (Past perfect)
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Չոգայ Գացի Չոգաք Գացինք
Չոգար Գացիր Չոգայք Գացիք
Չոգաւ/չոքաւ Գնաց Չոգան/չոքան Գացին

Grabar: Չոգայ առի՛ զնա եւ բերի ի տուն իմ։

Western Armenian: Գացի իրեն առի եւ տունս բերի։

English: I went, got him and brought him to my house.

Grabar: Ընդէ՞ր ոչ չոգար ընդ բարեկամին քում։

Western Armenian: Ի՞նչու ընկերոջդ հետ չի գացիր։

English: Why didn’t you go with your friend?

Grabar: Ասէ երթամ եւ ոչ չոգաւ:

Western Armenian: Երթամ ըսաւ բայց չի գնաց։

English: He said I’m going but he didn’t go.

Grabar: Չոգայիք առ պոռնկանո՞ց։

Western Armenian: Բոզանոց գացի՞ք։

English: You went to a brothel?

Grabar: Չոգան թաղել զնա։

Western Armenian: Գացին իրեն թաղելու։

English: They went to bury her.

Subjunctive
Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Երթայց (Պիտի) երթամ Երթիցուք (Պիտի) երթանք
Երթիցես (Պիտի) երթաս Երթիջիք (Պիտի) երթաք
Երթիցէ (Պիտի) երթայ Երթիցեն (Պիտի) երթան

Grabar: Ես արդ յո՞ երթայց:

Western Armenian: Հիմա ու՞ր պիտի երթամ ես։

English: Where will I go now?

Grabar: Եկից եւ ես զկնի քո, յոր վայր եւ երթիցես:

Western Armenian: Ես ալ քեզի կը հետեւիմ, ուր որ երթաս։

English: I will follow you wherever you go.

Grabar: Ոչ գիտէր յո՛վ երթիցէ:

Western Armenian: Չեր գիտեր ուր պիտի երթար։

English: He didn't know where to go.

Grabar: Երթիցուք գնեսցո՞ւք հաց։

Western Armenian: Երթանք հաց գնե՞նք։

English: Shall we go buy bread?

Grabar: Երթիջիք զճանապարհ ձեր։

Western Armenian: Ձեր ճամբան գացէք։

English: Go on your way.

Grabar: Երթիցեն մինչեւ ի Կեսարիա։

Western Armenian: Մինչեւ Կեսարիա պիտի երթան։

English: They'll go all the way to Caesarea.

Imperative (Հրամանական):

Երթ, երթիջիր. Գնայ.

Մի՛ երթար.

Grabar: Երթ յով եւ կամիս։

Western Armenian: Ուր որ կ’ուզես՝ գնա՛։

English: Go wherever you want.

Grabar: Առ Շուշանիկ երթիջիր եւ ասէ . . .

Western Armenian: Շուշանիկին գնա՛ եւ ըսէ . . .

English: Go to Shushanik and tell her . . .


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians