Grabar Verb Conjugations: Եղ

Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Եղէ Եղայ Եղաք, Եղեաք Եղանք
Եղեր Եղար Եղէք Եղաք
Եղեւ Եղաւ Եղեն Եղան

Grabar: Եղէ ընդ Հայսն իբրեւ զՀայ։

Western Armenian: Հայերուն հետ հայի պէս եղայ։

English: And unto Armenians I became as an Armenian.

Grabar: Զիա՞րդ եղեր տկարացեալ առաջի աղջկան միոջ։

Western Armenian: Ինչպէ՞ս մէկ աղջկայ առջեւ տկարացար։

English: How did you become weakened in front of a single girl?

Grabar: Եղեւ լոյս:

Western Armenian: Լոյս եղաւ։

English: There was light.

Grabar: Ընդէ՞ր ոչ եղաք։

Western Armenian: Ինչո՞ւ չեղաք։

English: "Why didn't you become...?

Grabar: . . . որում ականատեսն իսկ եղեաք։

Western Armenian: . . . որուն ականատես եղանք։

English: . . . of which we were eyewitness.

Grabar: Արդարեւ իսկ իբրեւ զձիս եղէք կամ իբրեւ զջորիս։

Western Armenian: Իսկապէս ձիերու կամ ջորիներու պէս եղաք։

English: Truly you have become like horses or mules.

Grabar: Բազումք խորհէին գործել, բայց չեղեն ձեռնհաս։

Western Armenian: Կը խորհէին շատ բաներ ընել, բայց ձեռնհաս չեղան։

English: They thought about doing much, but were incapable of it.

Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Եղէց Ըլլամ Եղիցուք Ըլլանք
Եղիցիս, Եղիցես Ըլլաս Եղիջիք, Եղիցիք Ըլլաք
Եղիցի Ըլլայ Եղիցին Ըլլան

Grabar: Եղէց ընդ քեզ։

Western Armenian: Քեզի հետ պիտի ըլլամ։

English: I will be with you.

Grabar: Եւ զքաղաքս քո յաւեր դարձուցից, եւ եղիցիս աւերակ։

Western Armenian: Քու քաղաքներդ պիտի աւերեմ, դուն ամայի պիտի ըլլաս։

English: I will turn your cities into ruins, and you shall be desolate.

Grabar: Եղիցես մօտ առ իս։

Western Armenian: Իմ մօտս պիտի ըլլաս։

English: You shall be near to me.

Grabar: Աստուած խաղաղութեան եւ սիրոյ եղիցի ընդ ձեզ:

Western Armenian: Սիրոյ եւ խաղաղութեան Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ։

English: The God of love and peace shall be with you.

Grabar: Եւ բնակեսցուք առ ձեզ, եւ եղիցուք իբրեւ ազգ մի:

Western Armenian: Ձեզի հետ կը բնակինք ու մէկ ժողովուրդ կ՛ըլլանք։

English: And we will dwell with you, and we will become one people.

Grabar: Զի ուր գանձք ձեր են` անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին:

Western Armenian: Որովհետեւ ձեր գանձը ուր որ է, ձեր սիրտն ալ հոն պիտի ըլլայ։

English: For where your treasure is, there will your heart be also.

Imperative (Հրամանական):

Եղիջիր. Եղիր.

Եղերուք. Եղէք.


Test yourself


Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians