Grabar Verb Conjugations: Եղ

Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Եղէ Եղայ Եղաք, Եղեաք Եղանք
Եղեր Եղար Եղէք Եղաք
Եղեւ Եղաւ Եղեն Եղան

Grabar: Եղէ ընդ Հայսն իբրեւ զՀայ։

Western Armenian: Հայերուն հետ հայի պէս եղայ։

English: And unto Armenians I became as an Armenian.

Grabar: «Արդ`որպէս եղեր խրատատու եւ բազումք մեռան ի քո առնելոյ` լե՛ր այժմ խրատատու կենաց։» —Ղազար Փարպեցի

Western Armenian: «Ինչպէս եղար խրատ տուող եւ բազմաթիւ մարդիկ մեռան քու ըրածներէդ, հիմա եղիր կեանքի խրատ տուող։» —Ղազար Փարպեցի

English: "Now, just as you were a counselor, and many died from your actions, be now a counselor of life." —Ghazar Parpetsi

Grabar: Եղեւ լոյս:

Western Armenian: Լոյս եղաւ։

English: There was light.

Grabar: «Իսկ իշխանքն յանգէտս եղեալ մեղադրեցին թագաւորին եւ ասացին, թէ Շիհն ինչ գտանէ մեզ, որ դու վասն Շիհայ զքո որդիքն կորուսեր, եւ զմեզ նոցա խղճին տիրացուցէր. այն լաւ չէ՞ր թէ այն մին գեաւղն մեր չէր լեալ, քան մեք ամէն աշխարհի զրոյց եւ ծաղր եղաք:» —Գրիգոր Ակներցի

Western Armenian: «Եւ իշխանները անգէտ ըլլալով մեղադրեցին թագաւորին եւ ըսին. «Շիհը մերն էր, եւ Շիհին համար էր որ որդիներդ կորսնցուցիր եւ մեզի տիրացուցիր իրենց խղճին։ Աւելի լաւ չէ՞ր ըլլար եթէ այս մէկ գիւղը մերը չըլլար քան մենք ամբողջ աշխարհի զրոյցը եւ ծաղրը ըլլայինք։» —Գրիգոր Ակներցի

English: "The princes, at a loss, blamed the king, saying: “[The area of] Shih was part of our [kingdom] and because of Shih you have lost your sons and blamed us for it. Would it not have been better that this one village not be ours than that we be the story and joke of the entire world?" —Grigor Aknertsi

Grabar: . . . որում ականատեսն իսկ եղեաք։

Western Armenian: . . . որուն ականատես եղանք։

English: . . . of which we were eyewitness.

Grabar: «Եւ եթէ յօտարին չեղէք հաւատարիմք, զձերն ո՞ տացէ ձեզ:» —Ղուկաս 16:12

Western Armenian: «Եթէ ուիշին բանին մէջ հաւատարիմ չըլլաք, ձերը ո՞վ պիտի տայ ձեզի։» —Ղուկաս 16:12

English: "And if you have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own?" —Luke 16:12

Grabar: «. . . որք եւ զՏէրն Յիսուս սպանին եւ զմարգարէսն, եւ զմեզ հալածեցին, եւ Աստուծոյ յաչաց ելին, եւ ամենայն մարդկան հակառակ եղեն:» —Ա. Թեսաղոնեցիս 2:15

Western Armenian: «. . . որ սպանեցին թէ՛ Տէր Յիսուսը, թէ՛ ալ մարգարէները, ու հալածեցին մեզ։ Աստուծոյ անհաճոյ եւ բոլոր մարդոց հակառակ են։» —Ա. Թեսաղոնեցիս 2:15

English: “. . . who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have persecuted us; and they please not God, and are contrary to all men.” —1 Thessalonians 2:15

Singular (Եզակի) Plural (Յոգնակի)
Grabar Western Armenian Grabar Western Armenian
Եղէց Ըլլամ Եղիցուք Ըլլանք
Եղիցիս, Եղիցես Ըլլաս Եղիջիք, Եղիցիք Ըլլաք
Եղիցի Ըլլայ Եղիցին Ըլլան

Grabar: Եղէց ընդ քեզ։

Western Armenian: Քեզի հետ պիտի ըլլամ։

English: I will be with you.

Grabar: Եւ զքաղաքս քո յաւեր դարձուցից, եւ եղիցիս աւերակ։

Western Armenian: Քու քաղաքներդ պիտի աւերեմ, դուն ամայի պիտի ըլլաս։

English: I will turn your cities into ruins, and you shall be desolate.

Grabar: Եղիցես մօտ առ իս։

Western Armenian: Իմ մօտս պիտի ըլլաս։

English: You shall be near to me.

Grabar: Աստուած խաղաղութեան եւ սիրոյ եղիցի ընդ ձեզ:

Western Armenian: Սիրոյ եւ խաղաղութեան Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ։

English: The God of love and peace shall be with you.

Grabar: Եւ բնակեսցուք առ ձեզ, եւ եղիցուք իբրեւ ազգ մի:

Western Armenian: Ձեզի հետ կը բնակինք ու մէկ ժողովուրդ կ՛ըլլանք։

English: And we will dwell with you, and we will become one people.

Grabar:«Եւ եղիջիք ատեցեալք յամենեցունց վասն անուան իմոյ. իսկ որ համբերեսցէ ի սպառ` նա կեցցէ:» —Մատթէոս 10:22

Western Armenian: «Բոլորին ատելի պիտի ըլլաք իմ անունիս համար. Բայց ով որ տոկայ մինչեւ վախճանը, անիկա պիտի փրկուի։» —Մատթէոս 10:22

English: “And you will be hated by all for My name’s sake. But he who endures to the end will be saved.” — Matthew 10:22

Grabar: «Զի եղիցիք դուք ինձ երկիր կամաց։» —Մաղաքիայ 3:12

Western Armenian: «Դուք բաղձալի երկիր պիտի ըլլաք։» —Մաղաքիայ 3:12

English: “For ye shall be a delightful land.” —Malachi 3:12

Grabar: Զի ուր գանձք ձեր են` անդ եւ սիրտք ձեր եղիցին:

Western Armenian: Որովհետեւ ձեր գանձը ուր որ է, ձեր սիրտն ալ հոն պիտի ըլլայ։

English: For where your treasure is, there will your heart be also.

Imperative (Հրամանական):

Եղիջիր. Եղիր, ըլլաս.

Եղերուք. Եղէք, ըլլաք.

Grabar: «Եւ Յիսուս ասէ ցնա. Դուստր, հաւատք քո կեցուցին զքեզ, երթ ի խաղաղութիւն եւ եղիջիր ողջ ի տանջանաց քոց:» —Մարկոս 5:34

Western Armenian: «Յիսուս ըսաւ անոր. Աղջիկ, հաւատքդ բժշկեց քեզ. գնա՛ խաղաղութեամբ, ու բժշկուա՜ծ եղիր քու տանջանքէդ։» —Մարկոս 5:34

English: “And Jesus said to her, ‘Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be healed of your affliction.’” —Mark 5:34

Grabar: «Եւ դուք եղերուք պատրաստք, զի յորում ժամու ոչ կարծիցէք, գայ Որդի մարդոյ:» —Ղուկաս 12:40

Western Armenian: «Ուրեմն դուք ալ պատրաստ կեցէք, քանզի որ մարդու Որդին պիտի գայ այնպիսի ժամու մը՝ որ դուք չէք կարծեր։» —Ղուկաս 12:40

English: “Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.” —Luke 12:40

Comments

Popular posts from this blog

Learn Classical Armenian!

Some male names from 5th century Armenia

Աշխարհաբառ լեզուի վրայ