Two short dialogues in 5th century Grabar

Dinner party:


Սուրմակ -     Եկ։

Մուշէ -           Ո՞ւր։

Սուրմակ -     Ի տան իմոյ։

Մուշէ -           Ընդէ՞ր։

Սուրմակ -     Ընթրիքի, եթէ կարասցես։

Մուշէ          Ընդ ո՞ւմ։

Սուրմակ -     Ընդ Արտակայ եւ Սահակայ։

Մուշէ -           Ե՞րբ։

Սուրմակ -     Ընդ մուտս արեւուն։

Մուշէ -            Լաւ։


(Եւ զգիշերն զայն արբեսցին եւ յայնմ հետէ թմբրութիւն անկանէր ի վերայ իւրեանց։)Coronavirus:


Տիրոց -       Դադարեցին ի շինելոյ զքաղաքն։

Թաթիկ -     Ընդէ՞ր։

Տիրոց -       Վասն մահու։

Թաթիկ -     Զի՞նչ մահ։

Տիրոց -       հարուածոյ։

Թաթիկ -     Վա՜յ, զի՞նչ հարուած։

Տիրոց -       Կորոնայի։

Թաթիկ -     Ո՞ւր։

Տիրոց -       Ընդ երեսս ամենայն երկրի։

Թաթիկ -     Փախուցեալ եմ ես։

Տիրոց -       Ո՞ւր (ծիծաղելով ընդ միտս

Թաթիկ -     Ի լեռնակողմն։

Տիրոց -       Ե՞րբ։

Թաթիկ -     Իսկոյն։

Տիրոց -       Կամք քո եղիցին։ Ողջ լիջիք։


(Ելեալ գնաց Թաթիկն։)

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians