Introduction to New Testament Greek: Lesson 5

Introduction to New Testament Greek

Κατα Ιωαννην 1:9-11

John 1:9-11


ἦνεἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the φῶςφῶς: noun.nom.sg.neut. Eng: light τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the ἀληθινὸνἀληθινός: adj.nom.sg.neut. Eng: truthful ὅς: pron.nom.sg.neut. Eng: this one φωτίζειφωτίζω: verb.pres.3per.sg. Eng: illuminate πάνταπᾶς: adj.acc.sg.masc. Eng: all ἄνθρωπονἄνθρωπος: noun.acc.sg.masc. Eng: human ἐρχόμενονἔρχομαι: verb.pres.1per.sg. Eng: to come εἰςεἰς: prep. Eng: into, for τὸνὁ: art.acc.sg.masc. Eng: the κόσμον.κόσμος: noun.acc.sg.masc. Eng: cosmos Ἐνἐν: prep. Eng: in τῷὁ: art.dat.sg.masc. Eng: the κόσμῳκόσμῳ: noun.dat.sg.masc. Eng: cosmos ἦν,εἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.masc. Eng: the κόσμοςόσμος: noun.nom.sg.masc. Eng: cosmos δι’διά: prep. Eng: through αὐτοῦαὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: self ἐγένετο,γίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.masc. Eng: the κόσμοςόσμος: noun.nom.sg.masc. Eng: cosmos αὐτὸναὐτὸν: pron.acc.sg.masc. Eng: self οὐκοὐκ: adv. Eng: not ἔγνω.γινώσκω: verb.aor.3per.sg. Eng: know εἰςεἰς: prep. Eng: into, for τὰὁ: art.acc.pl.neut. Eng: the ἴδιαἴδιος: adj.acc.pl.neut. Eng: one's own ἦλθεν,ἔρχομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: come καὶκαὶ: conj. Eng: and οἱὁ: art.nom.pl.masc. Eng: the ἴδιοιἴδιος: adj.nom.pl.masc. Eng: one's own αὐτὸναὐτὸν: pron.acc.sg.masc. Eng: self οὐοὐ: adv. Eng: no παρέλαβον.παραλαμβάνω: verb.aor.3per.pl. Eng: receive

It was the true Light, which illuminates everyone, that was coming into the world. He was in the world, and through him the world came to be, and the world knew him not. He came unto his own, and his own accepted him not.

ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

Էրլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be Լոյսնլոյս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: light ճշմարիտ,ճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which լուսաւորլուսաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: luminous առնէառնել: verb.pres.3per.sg. Eng: make զամենայնամենայն: pron.acc.sg. Eng: all մարդմարդ: noun.nom.acc.sg. Eng: man որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գալոցգալ: verb.des./inf./pfv.gen.dat.abl.pl. Eng: come էլինել: verb.pres.3per.sg. Eng: be յաշխարհ:աշխարհ: noun.acc.sg. Eng: world Յաշխարհիաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: world էր,լինել: verb.past.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and աշխարհաշխարհ: noun.nom.acc.sg. Eng: world նովաւնա: pron.ins.sg. Eng: s/he, they եղեւ,լինել: verb.aor.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and աշխարհաշխարհ: noun.nom.acc.sg. Eng: world զնանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ոչոչ: part. Eng: not ծանեաւ:ճանաչել: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: know, recognize Յիւրսնիւր: pron.acc.pl.def. Eng: his/her եկն,գալ: verb.aor.3per.sg. Eng: come եւեւ: conj. Eng: and իւրքնիւր: pron.adj.nom.pl.def. Eng: his/her զնանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ոչոչ: part. Eng: not ընկալան:ընդունել: verb.aor.3per.pl.pass. Eng: accept

ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

ín tó fós tó alithinón ó fotízei pánta ánthropon erchómenon eis tón kósmon. En tó kósmo ín, kaí o kósmos di’ aftoú egéneto, kaí o kósmos aftón ouk égno. eis tá ídia ílthen, kaí oi ídioi aftón ou parélavon.


(Narrated by Anton Thasos)

Vocabulary:

A:

 1. ἀληθινός, -ή, -όν, true, genuine.
 2. γινώσκω, I know.
 3. ἐρχόμενος, -η, -ov, coming.
 4. ἴδιος, ἰδία, ἴδιον, one's own.
 5. κόσμος,-ου, ὁ, world.
 6. ὅς, ή, ὅ, who, which.
 7. παρα-λαμβάνω, I take to myself, receive.
 8. φωτίζω, I give light.

B:

The true light (attributive position):
- τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν,
- τὸ ἀληθινὸν φῶς.

The light is true (predicate position):
- ἀληθινὸν τὸ φῶς,
- τὸ φῶς ἀληθινόν.

Exercises

Translate:

 1. Ἦν τὸ ἀληθινὸν φῶς.
 2. Ἦν τὸ φῶς ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.
 3. Πάντα ἄνθρωπον φωτίζει.
 4. Ἐν τῷ κόσμῳ οὐκ ἦν.
 5. Πάντα δι ̓ αὐτοῦ ἐγένετο.
 6. Ἐν ἀρχῇ ὁ κόσμος ἐγένετο.
 7. Οἱ ἴδιοι αὐτὸν παρέλαβον.
 8. Τοῦ φωτός, τῷ κόσμῳ, τὸν κόσμον, πάντα ἄνθρωπον, τῶν ἀνθρώπων, τῇ σκοτίᾳ.
 9. Γινώσκω, ἔγνω· ἔρχομαι, ἦλθεν, ἐρχόμενος κατέλαβε(ν), παρέλαβον, ἔλαβον.

 10. The light is true.
 11. The true light lighteth every man.
 12. The light came unto his own.
 13. I do not know him.
 14. He knew him and received him.
 15. In the beginning the world was made through him.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians