Introduction to New Testament Greek: Lesson 4

Introduction to New Testament Greek

Κατα Ιωαννην 1:7-8

John 1:7-8


οὗτοςοὗτος: pron.nom.sg.masc. Eng: this one ἦλθενἔρχομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: come εἰςεἰς: prep. Eng: into, for μαρτυρίαν,μαρτυρία: noun.acc.sg.fem. Eng: martyr, witness ἵναἵνα: conj. Eng: that μαρτυρήσῃμαρτυρέω: verb.aor.sbjv.3per.sg. Eng: martyr, witness περὶπερί: prep. Eng: about, concerning τοῦὁ: art.gen.sg.neut. Eng: the φωτός,φῶς: noun.gen.sg.neut. Eng: light ἵναἵνα: conj. Eng: that πάντεςπᾶς: adj.nom.pl.masc. Eng: all πιστεύσωσινπιστεύω: verb.aor.sbjv.3per.pl. Eng: believe δι’διά: prep. Eng: through αὐτοῦ.αὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: this one οὐκοὐκ: adv. Eng: not ἦνεἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be ἐκεῖνοςἐκεῖνος: pron.nom.sg.masc. Eng: that one τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the φῶς,φῶς: noun.nom.sg.neut. Eng: light ἀλλ’ἀλλά: conj. Eng: but ἵναἵνα: conj. Eng: that μαρτυρήσῃμαρτυρέω: verb.aor.sbjv.3per.sg. Eng: witness περὶπερὶ: prep. Eng: concerning τοῦὁ: art.gen.sg.neut. Eng: the φωτός.φῶς: noun.gen.sg.neut. Eng: light

This man came as a witness, that he might testify about the light, so that through him all might have faith. He was not that Light, but [was sent] that he might testify about the light.

οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Սասա: pron.acc.sg. Eng: this one եկնգալ: verb.aor.3per.sg. Eng: come իի: prep. Eng: in, at, to, from վկայութիւնվկայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: witness զիզի: conj. Eng: if, that վկայեսցէվկայել: verb.sbjv.3per.sg. Eng: witness, testify վասնվասն: prep. Eng: about/because of Լուսոյն,լոյս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: light զիզի: conj. Eng: if, that ամենեքինամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all հաւատասցենհաւատալ: verb.sbjv.3per.pl. Eng: believe նովաւ:նա: pron.ins.sg. Eng: s/he, they Ոչոչ: part. Eng: not էրլինել: verb.past.3per.sg. Eng: be նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they Լոյսն,լոյս: noun.nom.acc.sg.def. Eng: light այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զիզի: conj. Eng: if, that վկայեսցէվկայել: verb.sbjv.3per.sg. Eng: witness, testify վասնվասն: prep. Eng: about/because of Լուսոյն:լոյս: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: light

οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

oútos ílthen eis martyrían, ína martyrísi perí toú fotós, ína pántes pistéfsosin di’ aftoú. ouk ín ekeínos tó fós, all’ ína martyrísi perí toú fotós.


(Narrated by Anton Thasos)

Vocabulary:

A:

 1. ἀλλά, but.
 2. εἰς, for, into, unto.
 3. ἐκεῖνος, that one (yonder).
 4. ἔρχομαι, I come.
 5. ἵνα, that.
 6. μαρτυρία, -ᾱς, ἡ, witness, testimony.
 7. μαρτυρέω, I witness.
 8. οὐ, οὐκ, not.
 9. οὗτος, this (near).
 10. πᾶς, πᾶσα, πᾶν, all, every (sg.).
 11. πάντες, πᾶσαι, πάντα, all (pl.).
 12. περί, concerning (gen.), around (acc.)
 13. πιστεύω, I believe.
 14. φῶς, φωτός, τὸ,light.

B:

 1. οὗτος ὁ ἄνθρωπος, this man.
 2. αὕτη ἡ μαρτυρία, this testimony.
 3. τοῦτο τὸ φῶς, this light.
 4. οὗτος, αὕτη, τοῦτο, this (near).
 5. ἦνθεν, he came (2 aor.).
 6. μαρτυρήσω, I might witness (1 aor. sbjv.).
 7. πιστεύσω, I might believe (1 aor. sbjv.).

1 Aor. Sbjv.

πῐστεύσ-ω, I might believe.
πῐστεύσ-ῃς, thou mightst believe.
πῐστεύσ-ῃ, he might believe.
πῐστεύσ-ωμεν, we might believe.
πῐστεύσ-ητε, you might believe.
πῐστεύσ-ωσῐ(ν), they might believe.

Exercises

Translate:

 1. Ὄ γέγονεν ζωὴ ἦν.
 2. Οὗτος ὁ ἄνθρωπος εἰς μαρτυρίαν ἦλθεν.
 3. Δι ̓ αὐτοῦ ἐπίστευσα.
 4. Ἦ ν τὸ φῶς ὃ ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.
 5. Εἰς τὸν κόσμον ἦλθον.
 6. Ἰωάνης ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα πᾶς ἄνθρωπος πιστεύσῃ δι' αὐτοῦ.
 7. Γινώσκω , γινώσκει, πιστεύομεν, πιστεύουσι(ν), γίνομαι, γίνεται, ἔρχομαι, ἔρχεται.
 8. Εγένετο, γέγονα, γέγονε(ν), ἔλαβον, ἦλθον, ἔλαβε(ν), ἦλθε(ν), ἐμαρτύρησα, μαρτυρήσῃ, πιστεύσῃ, πιστεύσωσιν.

 9. I am made, I was made, I have been made.
 10. I believe, I believed, I may believe.
 11. I take, I took.
 12. I come, I came.
 13. I shine, I give light, I apprehend, I witness, I send, I send forth.
 14. In the beginning the Word was with God.
 15. All things were made through God.
 16. Not one (thing) was made without him.
 17. He was the life of men.
 18. The darkness apprehended not the light.
 19. John came that he might bear witness concerning the light, and that all might believe.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians