Introduction to New Testament Greek: Lesson 3

Introduction to New Testament Greek

Κατα Ιωαννην 1:5-6

John 1:5-6


καὶκαὶ: conj. Eng: and τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the φῶςφῶς: noun.nom.sg.neut. Eng: light ἐνἐν: prep. Eng: in τῇὁ: art.dat.sg.fem. Eng: the σκοτίᾳσκοτία: noun.dat.sg.fem. Eng: darkness φαίνει,φαίνω: verb.pres.3per.sg. Eng: bring light, shine καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.fem. Eng: the σκοτίασκοτία: noun.nom.sg.fem. Eng: darkness αὐτὸαὐτός: pron.acc.sg.neut. Eng: s/he, self οὐοὐ: adv. Eng: not κατέλαβεν.καταλαμβάνω: verb.aor.3per.sg. Eng: seize Ἐγένετογίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become ἄνθρωποςἄνθρωπος: noun.nom.sg.masc. Eng: man ἀπεσταλμένοςἀπεσταλμένος: part.perf.pass.nom.sg.masc. Eng: send off παρὰπαρὰ: prep. Eng: beside θεοῦ,θεός: noun.gen.sg.masc. Eng: God ὄνομαὄνομα: noun.nom.sg.neut. Eng: name αὐτῷαὐτός: pron.dat.sg.masc. Eng: Eng: s/he, self Ἰωάννης·prop.

And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. There came a man, sent by God, whose name was John.

καὶκαὶ: conj. Eng: and τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the φῶςφῶς: noun.nom.sg.neut. Eng: light ἐνἐν: prep. Eng: in τῇὁ: art.dat.sg.fem. Eng: the σκοτίᾳσκοτία: noun.dat.sg.fem. Eng: darkness φαίνει,φαίνω: verb.pres.3per.sg. Eng: bring light, shine καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.fem. Eng: the σκοτίασκοτία: noun.dat.sg.fem. Eng: darkness αὐτὸαὐτός: pron.acc.sg.neut. Eng: s/he, self οὐοὐ: adv. Eng: not κατέλαβεν.καταλαμβάνω: verb.aor.3per.sg. Eng: seize Ἐγένετογίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become ἄνθρωποςἄνθρωπος: noun.nom.sg.masc. Eng: man ἀπεσταλμένοςἀπεσταλμένος: part.perf.pass.nom.sg.masc. Eng: send off παρὰπαρὰ: prep. Eng: beside θεοῦ,θεός: noun.gen.sg.masc. Eng: God ὄνομαὄνομα: noun.nom.sg.neut. Eng: name αὐτῷαὐτός: pron.dat.sg.masc. Eng: Eng: s/he, self Ἰωάννης·prop.

Եւ լոյսն ի խաւարի անդ լուսաւորէ, եւ խաւար նմա ոչ եղեւ հասու: Եղեւ այր մի առաքեալ յԱստուծոյ, անուն նմա Յովհաննէս:

καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

kaí tó fós en tí sko-tí-a faí-nei, kaí i sko-tí-a af-tó ou ka-té-la-ven. E-gé-ne-to án-thro-pos a-pe-stal-mé-nos pa-rá the-oú, ó-no-ma af-tó I-o-án-nis:


(Narrated by Anton Thasos)

Vocabulary:

 1. Ιωάνης, -ου, ὁ, John.
 2. λαμβάνω, I take, receive.
 3. κατα-λαμβάνω, I grasp, apprehend.
 4. ὄνομα, -τος, το, name.
 5. οὐ, no, not.
 6. παρά, with gen., from (indicates source).
 7. σκοτία, -ας, ἡ, darkness.
 8. στέλλω, I send, set.
 9. ἀποστέλλω, I send forth.
 10. φαίνω, shine.

Present Mid. And Pass.

πιστεύ-ω, I believe.
πιστεύ-εις, thou believest.
πιστεύ-ει, he believes.
πιστεύ-ομεν, we believe.
πιστεύ-ετε, you believe.
πιστεύ-ουσῐ(ν), they believe.

Second Aorist

ἔλαβον, I took.
ἔλαβες, thou tookest.
ἔλαβε(ν), he took.
ἐλᾰαβομεν, we took.
ἐλᾰαβετε, you took.
ἔλαβον, they took.
ἐλᾰβόμην, I was, became.
ἐλᾰ́βου, thou wast.
ἐλᾰ́βετο, he was.
ἐλᾰβόμεθᾰ, we were.
ἐλᾰ́βεσθε, you were.
ἐλᾰ́βοντο, they were.

Exercises

Translate:

 1. Τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ἐν τῇ ἀρχῇ φαίνει.
 2. Ὁ ἄνθρωπος τὸ φῶς οὐ κατέλαβεν.
 3. Ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον ἀποστέλλει.
 4. Παρὰ θεοῦ ἐγένετο.
 5. Οὗτος ἦν ἐν τῇ σκοτίᾳ, καὶ τὴν ζωὴν οὐ κατέλαβεν.
 6. Πρὸς τὸν λόγον,διὰ λόγου,χωρίς λόγου,ἐνλόγῳ,διὰ τῶν λόγων.
 7. Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ ἐν τῇ σκοτίᾳ ἦν.
 8. Ὄνομα αὐτῷ ἦν Ἰωάνης.

 9. All things were made through him.
 10. Through him we believe.
 11. The man was in the darkness.
 12. He apprehended the word of the men.
 13. The light does not shine in the darkness.
 14. I believe, we believe, he believes, they believe.
 15. His name was not John.
 16. All believe through him.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians