Introduction to New Testament Greek: Lesson 2

Introduction to New Testament Greek

Κατα Ιωαννην 1:3-4

John 1:3-4


πάνταπᾶς: adj.nom.pl.neut. Eng: all δι’διά: prep. Eng: through αὐτοῦαὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: s/he, self ἐγένετο,γίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become καὶκαὶ: conj. Eng: and χωρὶςχωρίς: prep. Eng: without αὐτοῦαὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: s/he, self ἐγένετογίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become οὐδὲοὐδὲ: adv. Eng: not ἕνεἷς: adj.nom.sg.neut. Eng: one ὅς: pron.nom.sg.neut. Eng: this one γέγονεν.γίνομαι: verb.perf.3per.sg. Eng: become ἐνἐν: prep. Eng: in αὐτῷαὐτός: pron.dat.sg.masc. Eng: Eng: s/he, self ζωὴζωή: noun.nom.sg.fem. Eng: life ἦν,εἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.fem. Eng: the ζωὴζωή: noun.nom.sg.fem. Eng: life ἦνεἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the φῶςφῶς: noun.nom.sg.neut. Eng: light τῶνὁ: art.gen.pl.masc. Eng: the ἀνθρώπων·ἄνθρωπος: noun.gen.pl.masc. Eng: man, human

All things came to be through him, and without him came to be not a single thing that has come to be. In him was life, and this life was the light of men.

πάνταπᾶς: adj.nom.pl.neut. Eng: all δι’διά: prep. Eng: through αὐτοῦαὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: s/he, self ἐγένετο,γίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become καὶκαὶ: conj. Eng: and χωρὶςχωρίς: prep. Eng: without αὐτοῦαὐτός: pron.gen.sg.masc. Eng: s/he, self ἐγένετογίνομαι: verb.aor.3per.sg. Eng: become οὐδὲοὐδὲ: adv. Eng: not ἕνεἷς: adj.nom.sg.neut. Eng: one ὅς: pron.nom.sg.neut. Eng: this one γέγονεν.γίνομαι: verb.perf.3per.sg. Eng: become ἐνἐν: prep. Eng: in αὐτῷαὐτός: pron.dat.sg.masc. Eng: Eng: s/he, self ζωὴζωή: noun.nom.sg.fem. Eng: life ἦν,εἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be καὶκαὶ: conj. Eng: and ὁ: art.nom.sg.fem. Eng: the ζωὴζωή: noun.nom.sg.fem. Eng: life ἦνεἰμί: verb.impf.3per.sg. Eng: be τὸὁ: art.nom.sg.neut. Eng: the φῶςφῶς: noun.nom.sg.neut. Eng: light τῶνὁ: art.gen.pl.masc. Eng: the ἀνθρώπων·ἄνθρωπος: noun.gen.pl.masc. Eng: man, human

Ամենայն ինչ նովաւ եղեւ, եւ առանց նորա եղեւ եւ ոչ ինչ որ ինչ եղեւն: Նովաւ կեանք էր, եւ կեանքն էր լոյս մարդկան:

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

Pán-ta di af-toú e-gé-ne-to kaí cho-rís af-toú e-gé-ne-to ou-dé én ó gé-go-nen. En af-tó zo-í ín, kaí i zo-í ín tó phós tón an-thró-pon.


(Narrated by Anton Thasos)

Vocabulary:

 1. ἄνθρωπος, ὁ, man.
 2. αὐτοῦ, αὐτῷ, of him, to him.
 3. αὐτόν, him.
 4. αὐτήν, her.
 5. αὐτό, it.
 6. διά, through.
 7. εἷς, μία, ἕν, one.
 8. ζωή, ή, life.
 9. οὐδὲ, not.
 10. ὅς, ἥ, ὅ, who, which.
 11. πάντα, all things.
 12. πάντες, all men.
 13. τῶν, of the (pl.)
 14. φῶς, τὸ, light.
 15. χωρὶς, apart from.
 16. οὗτος ὁ ἄνθρωπος, this man.

Present Mid. And Pass. Aorist Mid.
γίν-ομαι, I am, become, am made.
γίν-εται, he is, becomes, is made.
ἐ-γεν-όμην, I became, was made.
ἐ-γέν-ετο, he became, was made.

Perfect Act.
γέ-γον-α, I have bcome, been made.
γέ-γον-ε, he (it) has become, been made.

Exercises

Translate:

 1. Πάντα ἐν ἀρχῇ ἐγένετο.
 2. Ἐν ἀρχῇ ἦν οὐδὲ ἕν.
 3. Ὁ λόγος ζωὴ ἦν.
 4. Ὁ ἄνθρωπος δι'αὐτοῦ ἐγένετο.
 5. Ἐν αὐτῷ καὶ δι ̓ αὐτοῦ ζωὴ ἦν.
 6. Αὐτόν,αὐτήν,αὐτό.
 7. Χωρὶς τῶν ἀνθρώ πων.
 8. Ἄνθρωπος ἐγενόμην, ἄνθρωπος γέγονεν.
 9. Καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν.
 10. Πάντες, πάντα.

 11. The life was the light of men.
 12. All things were made through him.
 13. The Word was life.
 14. Apart from him not one thing was made.
 15. That-which hath been made was life through him.
 16. The man, of the men; through him, in him, without him.
 17. He is made man, he was made man, he hath been made man.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians