Life of Mashtots: Chapter 1

 undefined

Կորիւն վարդապետի Վարք Մաշտոցի

Koryun's Life of Mashtots

In Classical Armenian,

with a facing English translation by Beyon Miloyan

Chapter 1


ԶԱզքանազեանprop. ազգինազգ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: nation եւեւ: conj. Eng: and զՀայաստանՀայաստան: prop. Eng: Armenia աշխարհինաշխարհ: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: world, land զաստուածապարգեւաստուածապարգեւ: adj.acc.sg. Eng: God-given գրոյն,գիր: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: letter, book եթէեթէ: conj. Eng: that, if ե՛րբերբ: adv. Eng: when եւեւ: conj. Eng: and յորումոր: pron.loc.sg. Eng: who, which ժամանակիժամանակ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: time մատակարարեցաւմատակարարել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: supply եւեւ: conj. Eng: and որպիսի՛որպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such արամբայր (մարդ): noun.ins.sg. Eng: man այնպիսիայնպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such նորոգատուրնորոգատուր: adj.nom.acc.sg. Eng: newly given աստուածեղէնաստուածեղէն: adj.nom.acc.sg. Eng: Godly շնորհսշնորհ: noun.nom.acc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: grace երեւեցաւերեւել: verb.aor.3per.sg.med. Eng: appear եւեւ: conj. Eng: and վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of նորիննոյն: pron.gen.sg. Eng: same լուսաւորլուսաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: luminous վարդապետութեանվարդապետութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: teaching եւեւ: conj. Eng: and հրեշտակաբարհրեշտակաբար: adj.nom.acc.sg. Eng: angelic կրաւնիցնկրօնք: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: religion առաքինութեանառաքինութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: virtue զմտաւմիտ: noun.ins.sg. Eng: mind ածելովածել: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: drive յիշատակարանսյիշատակարան: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: memorial առանձինառանձին: adj.nom.acc.sg. Eng: apart մատենանշանմատենանշան: adj.nom.acc.sg. Eng: marked in a book ծաղկեցուցանելծաղկեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make bloom եւեւ: conj. Eng: and մինչմինչ: conj. Eng: while դեռդեռ: adv. Eng: still անդէնանդէն: adv. Eng: there իի: prep. Eng: in, at, to, from խորհրդանոցիխորհրդանոց: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: assembly մտացսմիտ: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: mind վասնվասն: prep. Eng: about, for the sake of յուշյուշ: noun.nom.acc.sg. Eng: memory արկանելոյարկանել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: throw միայնագործմիայնագործ: adj.nom.acc.sg. Eng: working alone հոգայի,հոգալ: verb.past.1per.sg. Eng: care for եկեալգալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: come հասանէրհասանել: verb.past.3per.sg. Eng: arrive առառ: prep. Eng: toward, nearby իսես (ինքս): pron.acc.sg. Eng: I հրամանհրաման: noun.nom.acc.sg. Eng: order առնայր (մարդ): noun.gen.dat.sg. Eng: man միոյմի (մէկ): num. Eng: one պատուականիպատուական: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: honorable Յովսեփprop. կոչեցելոյ,կոչել: verb.pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: call աշակերտիաշակերտ: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: disciple առնայր (մարդ): noun.gen.dat.sg. Eng: man այնորիկ,այն: pron.gen.sg. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and ընդընդ: prep. Eng: with, during, for նմիննոյն: pron.dat.loc.abl.sg. Eng: same այլոցայլ: pron.gen.dat.pl. Eng: other/but եւսեւս: adv. Eng: again քաջալերութիւնքաջալերութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: encouragement աշակերտակցացաշակերտակից: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: classmate մերոյնմեր: pron.adj.gen.sg.def. Eng: our վարդապետութեան։վարդապետութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: teaching Ուստիուստի: adv. Eng: thus եւեւ: conj. Eng: and իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my մասնաւորմասնաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: separate աշակերտութեանաշակերտութիւն: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: discipleship վիճակվիճակ: noun.nom.acc.sg. Eng: state առեալ,առնուլ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: take թէպէտթէպէտ: conj. Eng: although եւեւ: conj. Eng: and էիլինել: verb.past.1per.sg. Eng: be կրտսերագոյն,կրտսերագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: younger եւեւ: conj. Eng: and առաւելառաւել: adv. Eng: more քանքան: conj./prep. Eng: than զկարկար (ոյժ): noun.acc.sg. Eng: power, ability մեր,մեր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: our գրաւեալգրաւել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: occupy անաչառանաչառ: adj.nom.acc.sg. Eng: fair հրամանինհրաման: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: order հասելոյ,հասանել: verb.pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: arrive փութանակիփութանակի: adv. Eng: rushed եւեւ: conj. Eng: and առանցառանց: prep. Eng: without յապաղելոյյապաղել: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: delay զառաջիառաջի: prep. Eng: before եղեալնլինել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg.def. Eng: be մատենագրել։մատենագրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compose books Զորսոր: pron.acc.pl. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and մերմեր: pron.gen.pl./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: our համաւրէնհամօրէն: adj.nom.acc.sg. Eng: whole աղաչեալաղաչել: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: pray for երկախառնելերկախառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: cooperate ընդընդ: prep. Eng: with, during, for մեզմեք: pron.acc.pl. Eng: we աղաւթիւք՝աղօթք: noun.ins.pl. Eng: prayer յանձնարարութեամբյանձնարարութիւն: noun.ins.sg. Eng: undertaking աստուածեղէնաստուածեղէն: adj.nom.acc.sg. Eng: Godly շնորհացն,շնորհ: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: grace զիզի: conj. Eng: that կամակարագոյնսկամակարագոյն: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: free will եւեւ: conj. Eng: and ուղղագոյնսուղղագոյն: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: upright նաւիցեմքնաւել: verb.cond.1per.pl. Eng: sail զհամատարածհամատարած: adj.acc.sg. Eng: widespread ալեաւքնալիք: noun.ins.pl.def. Eng: wave վարդապետականվարդապետական: adj.nom.acc.sg. Eng: doctrinal ծովուն։ծով: noun.gen.dat.ins.loc.sg.def. Eng: sea

On the God-given alphabet of the Ashkenazi nation1cf. Jeremiah 51:27 and the country of Armenia, as to when and at which juncture it was administered, through what kind of man this newly given divine grace appeared, and concerning his luminous teaching and the virtue of his angelic religion.2cf. Colossians 2:18 I was pondering this, so as to commemorate it in a book: While I was consumed in thought, working attentively in solitude, a directive came to me from an honorable man named Joseph, a disciple of the aforementioned man, along with words of encouragement from our fellow disciples of the same teaching. Due to my good fortune of being his disciple—though I was the youngest and this task lay beyond my capabilities—and compelled by the impartial directive before me, I hastened to write this book without delay. Whom—our fellow disciples—we implored in their entirety to cooperate with us through their prayers and with the commendation of divine grace, that we might willfully navigate straight over the wave-tossed ocean of teaching.

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians