Plato's Euthyphro

  MANNapoli 124545 plato's academy mosaic.jpg

The Armenian Antilibrary eBook of Euthyphro, by Plato

Euthyphro


Trilingual Edition

(In Classical Greek, Classical Armenian and English)


by Plato


Editor's Preface

This is a trilingual edition of Plato’s Euthyphro in Classical Greek, Classical Armenian and English. The dialogue is also known by the title On Holiness (Η Περι Οσιου, Յաղագս Սրբոյ), and is the first of four works concerning the trial and death of Socrates. The Classical Greek and English texts are from the 1914 Loeb edition translated by Harold North Fowler. The Armenian text, composed in the so-called Յունաբան (Hellenic) style, is from the 1887 edition published at the Monastery of San Lazzaro and based on a manuscript of unknown date and origin that arrived by way of New Julfa. The date of the translation and the translator of this work are also, as yet, unknown, with estimates ranging from C6th to C12th, and Grigor Magistros considered as the latest likely candidate (Arevshatyan, 1971; Conybeare, 1889; 1891; Tinti, 2022). In the present edition, parts of the Classical Armenian text have been reordered to synchronize with the Classical Greek and English. Additionally, some sentences that were missing from the Classical Armenian have been translated here for the first time. The Classical Armenian text in this edition is grammatically tagged, with annotations adapted from Tom Samuelian's Arak-29.

Beyon Miloyan
Los Angeles, 2023

References

Arevshatyan, S. (1971). Platoni Yerkeri Hayeren t’argmanut’ean zhamanke. Banber Matenadarani, 10, 7-20.

Conybeare, F. (1889). On the ancient Armenian versions of Plato. The Classical Review, 3, 340-343.

Conybeare, F. (1891). On the ancient Armenian version of Plato. The American Journal of Philology, 12, 193-210.

Plato. (1877). Pghatoni Imastasiri Tramakhosut’iwnk’. Yewt’ip’rron, Pashtpanut’iwn Sokratay, yew Timeos. (Ed. A. Sukrean). Venice: The Monastery of San Lazzaro.

Plato. (1914). Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus. (Trans. Harold North Fowler). Loeb Classical Library 36. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Tinti, I. (2022). On the indirect tradition and circulation of the ancient Armenian Platonic translations. In F. Alpi, R. Meyer, I. Tinti, & D. Zakarian. Armenia Through the Lens of Time: Multidisciplinary Studies in Honour of Theo Maarten Van Lint (pp. 213-233). Brill.


Εὐθύφρων. τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς ἐν Λυκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ ἐμοί.

Եւթիփռոն.prop. Զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what նորագոյն,նորագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most new ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եղեւ,եղեւ: verb.aor.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) թողեալթողեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: let, permit զշրջելնզշրջելն: verb.inf.acc.def. Eng: surround իի: prep. Eng: in/at/to/from Լիւկիա՝prop. աստանօրաստանօր: adv. Eng: here այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now դեգերիսդեգերիս: verb.pres.2er.sg.med. Eng: wonder առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take սրահսսրահս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: hall թագաւորին.թագաւորին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: king Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not երբէքերբէք: adv. Eng: never եւեւ: conj. Eng: and քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) հանդէսհանդէս: noun.nom.acc.sg. Eng: proceeding իսկիսկ: conj. Eng: but, and գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take թագաւորին՝թագաւորին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: king որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եւեւ: conj. Eng: and ինձ։ինձ: pron.dat.sg. Eng: I

Euthyphro. What strange thing has happened, Socrates, that you have left your accustomed haunts in the Lyceum and are now haunting the portico where the king archon sits? For it cannot be that you have an action before the king, as I have.

Σωκράτης. οὔτοι δὴ Ἀθηναῖοί γε, ὦ Εὐθύφρων, δίκην αὐτὴν καλοῦσιν ἀλλὰ γραφήν.

Սոկրատէս.prop. Ոչոչ: part. Eng: not արդարդ: adv. Eng: now Աթենացիքprop. իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Եւթիփռոնprop. հանդէսհանդէս: noun.nom.acc.sg. Eng: proceeding զսազսա: pron.acc.sg. Eng: this one կոչեն`կոչեն: verb.pres.3per.pl. Eng: call այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but գիրք։գիրք: noun.nom.pl. Eng: indictment

Socrates. Our Athenians, Euthyphro, do not call it an action, but an indictment.

Εὐθύφρων. τί φῄς; γραφὴν σέ τις, ὡς ἔοικε, γέγραπται· οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε καταγνώσομαι, ὡς σὺ ἕτερον.

Եւթիփռոնprop. Զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what ասես.ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say գի՞րգիր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: indictment ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain զքէն,զքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem գրեալգրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: indict է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not զայնզայն: pron.acc.sg. Eng: that իսկիսկ: conj. Eng: but, and իմացայց,իմացայց: verb.sbjv.1per.sg.pass. Eng: know որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as դո՞ւդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) զայլմէզայլմէ: pron.acc.abl.sg. Eng: other ուրուք։ուրուք: pron.gen.sg. Eng: one

Euthyphro. What? Somebody has, it seems, brought an indictment against you; for I don't accuse you of having brought one against anyone else.

Σωκράτης. οὐ γὰρ οὖν.

Սոկրատէս.prop. Ոչոչ: part. Eng: not իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Socrates. Certainly not.

Εὐθύφρων. ἀλλὰ σὲ ἄλλος;

Եւթիփռոն.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ա՞յլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain զքէնզքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) իի: prep. Eng: in/at/to/from գրեալ։գրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: indict

Euthyphro. But someone else against you?

Σωκράτης. πάνυ γε.

Սոկրատէս.prop. Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally Իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Socrates. Quite so.

Εὐθύφρων. τίς οὗτος;

Եւթիփռոն.prop. Ո՞Ո: pron.nom.sg. Eng: who ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սա։սա: pron.acc.sg. Eng: this one

Euthyphro. Who is he?

Σωκράτης. οὐδʼ αὐτὸς πάνυ τι γιγνώσκω, ὦ Εὐθύφρων, τὸν ἄνδρα, νέος γάρ τίς μοι φαίνεται καὶ ἀγνώς· ὀνομάζουσι μέντοι αὐτόν, ὡς ἐγᾦμαι, Μέλητον. ἔστι δὲ τῶν δήμων Πιτθεύς, εἴ τινα νῷ ἔχεις Πιτθέα Μέλητον οἷον τετανότριχα καὶ οὐ πάνυ εὐγένειον, ἐπίγρυπον δέ.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good ճանաչեմճանաչեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: know զայրն,զայրն: noun.acc.sg.def. Eng: man ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Եւթիփռոն.prop. քանզիքանզի: conj. Eng: for, because համբակհամբակ: noun.nom.acc.sg. Eng: lad ոմնոմն: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain երեւէրերեւէր: verb.past.3per.sg. Eng: appear ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I եւեւ: conj. Eng: and անգէտ,անգէտ: adj.nom.acc.sg. Eng: ignorant եւեւ: conj. Eng: and անուանէինանուանէին: verb.past.3per.pl. Eng: name զնա,զնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be կարծեմ,կարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think Մելիտոն.prop. եւեւ: conj. Eng: and էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be իսկիսկ: conj. Eng: but, and ատենիցնատենիցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: court Պիտտեւս.prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take միտսմիտս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: mind ունիսունիս: verb.pres.2per.sg.pass. Eng: have զոքզոք: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain Պիտտեայprop. Մելիտոն,prop. իբրեւիբրեւ: prep. Eng: as if/when ձաղկամազձաղկամազ: adj.nom.acc.sg. Eng: straight-haired եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally գեղեցկամօրուգեղեցկամօրու: noun.nom.acc.sg. Eng: beautiful beard եւեւ: conj. Eng: and արծռունկն։արծռունկն: adj.nom.acc.sg. Eng: eagle-nosed

Socrates. I don’t know the man very well myself, Euthyphro, for he seems to be a young and unknown person. His name, however, is Meletus, I believe. And he is of the deme of Pitthus, if you remember any Pitthian Meletus, with long hair and only a little beard, but with a hooked nose.

Εὐθύφρων. οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες· ἀλλὰ δὴ τίνα γραφήν σε γέγραπται;

Եւթիփռոն.prop. Ոչոչ: part. Eng: not զմտաւզմտաւ: noun.ins.sg. Eng: mind ածեմ,ածեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: fetch ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Սոկրատէս.prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but արդ՝արդ: adv. Eng: now զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what գիրգիր: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: indictment զքէնզքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) գրեալգրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: indict է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Euthyphro. I don’t remember him, Socrates. But what sort of an indictment has he brought against you?

Σωκράτης. ἥντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ· τὸ γὰρ νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖνος γάρ, ὥς φησιν, οἶδε τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφθείρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι, καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν κατιδὼν ὡς διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων μου ὥσπερ πρὸς μητέρα πρὸς τὴν πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν μόνος ἄρχεσθαι ὀρθῶς· ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἔσονται ὅτι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν ἀγαθὸν τῶν νέων φυτῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων.

Սոկրատէս.prop. Ոչինչոչինչ; pron.neg. Eng: nothing առանցառանց: prep. Eng: without ազնուութեան,ազնուութիեան: noun.nom.acc.sg. Eng: honesty որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իսկիսկ: conj. Eng: but, and թուի.թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because համբակհամբակ: noun.nom.acc.sg. Eng: lad ելովելով: noun.ins.sg. Eng: exodus այսչափայսչափ: adv. Eng: this much իրողութիւնիրողութիւն: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: reality իմանալ՝իմանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know յոռինյոռին: adj.nom.acc.def. Eng: bad ոչոչ: part. Eng: not է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be քանզիքանզի: conj. Eng: for, because նա՝նա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ասէ՝ասէ: verb.pres.3per.sg. Eng: say գիտէգիտէ: verb.pres.3per.sg. Eng: know թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what յեղանակաւյեղանակաւ: noun.ins.sg. Eng: mode համբակքնհամբակքն: noun.nom.pl.def. Eng: lad ապականին,ապականին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: corrupt եւեւ: conj. Eng: and ոյքո՝յք: pron.nom.pl. Eng: who ոմանքոմանք: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be ապականիչքնապականիչքն: adj.nom.pl.def. Eng: corrupted սոցա.սոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one եւեւ: conj. Eng: and տագնապիտագնապի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: commotion իմաստունիմաստուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: wise գոլ,գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist եւեւ: conj. Eng: and զիմզիմ: pron.gen.sg. Eng: I անուսումնութիւնսանուսումնութիւնս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: ignorance տեսանելով՝տեսանելով: verb.inf.ins.sg. Eng: see իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ապականողիապականողի: verb.prpt.gen.dat.sg. Eng: corrupt զհասակակիցսզհասակակիցս: adj.nom.acc.pl.def. Eng: same age սորասորա: pron.gen.sg. Eng: this one հասանիհասանի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrive ջատագովջատագով: adj.nom.acc.sg. Eng: apologist ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take քաղաքին`քաղաքին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: city իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take մօր։մօր: noun.gen.dat.sg. Eng: mother Եւեւ: conj. Eng: and երեւիերեւի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: appear ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իի: prep. Eng: in/at/to/from քաղաքականացսքաղաքականացս: adj.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: politics (or noun?) միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only իշխելիշխել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: rule ուղղապէս.ուղղապէս: adv. Eng: rightly քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be համբակսնհամբակսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: lad յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first դարմանելդարմանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: cure իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if զիզի: conj. Eng: that իցենիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: be արիագոյնք,արիագոյնք: adj.nom.pl. Eng: bravest որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եւեւ: conj. Eng: and բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good մշակիմշակի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: cultivate նորագոյննորագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most new տնկոցնտնկոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: plant վայելվայել: adj.nom.acc.sg. Eng: fitting էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first փոյթփոյթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: care առնել,առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make եւեւ: conj. Eng: and ապաապա: adv. Eng: then յետյետ: post. Eng: after այսոցիկ՝այսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this այլոցն։այլոցն: pron.gen.dat.pl.def. Eng: other/but

Socrates. What sort? No mean one, it seems to me; for the fact that, young as he is, he has apprehended so important a matter reflects no small credit upon him. For he says he knows how the youth are corrupted and who those are who corrupt them. He must be a wise man; who, seeing my lack of wisdom and that I am corrupting his fellows, comes to the State, as a boy runs to his mother, to accuse me. And he seems to me to be the only one of the public men who begins in the right way; for the right way is to take care of the young men first, to make them as good as possible, just as a good husbandman will naturally take care of the young plants first and afterwards of the rest.

Εὐθύφρων. βουλοίμην ἄν, ὦ Σώκρατες, ἀλλʼ ὀρρωδῶ μὴ τοὐναντίον γένηται· ἀτεχνῶς γάρ μοι δοκεῖ ἀφʼ ἑστίας ἄρχεσθαι κακουργεῖν τὴν πόλιν, ἐπιχειρῶν ἀδικεῖν σέ. καί μοι λέγε, τί καὶ ποιοῦντά σέ φησι διαφθείρειν τοὺς νέους;

Եւթիփռոն.prop. Ախորժեմախորժեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: relish թերեւս,թերեւս: part. Eng: perhaps ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Սոկրատէս,prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but խորշիմխորշիմ: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: avoid գուցէգուցէ: verb.cond.3per.sg./part. Eng: exist ներհակնզներհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary հանդիպիցի.հանդիպիցի: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: meet քանզիքանզի: conj. Eng: for, because անարհեստաբարանարհեստաբար: adv. Eng: unskillfully ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem իի: prep. Eng: in/at/to/from տանէտանէ: noun.abl.sg. Eng: house սկսանիլսկսանիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: begin չարչար: adj.nom.acc.sg. Eng: evil գործելգործել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: work քաղաքին,քաղաքին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: city ձեռսձեռս: noun.acc.loc.pl. Eng: hand արկեալարկեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: throw անիրաւելանիրաւել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: become iniquitous զքեզ.զքեզ: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) եւեւ: conj. Eng: and ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I ասա՝ասա: verb.imp.sg. Eng: say զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what առնելովառնելով: verb.inf.ins.sg. Eng: make քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) ասէասէ: verb.pres.3per.sg. Eng: say ապականելապականել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: corrupt զմանկունսն։զմանկունսն

Euthyphro. I hope it may be so, Socrates; but I fear the opposite may result. For it seems to me that he begins by injuring the State at its very heart, when he undertakes to harm you. Now tell me, what does he say you do that corrupts the young?

Σωκράτης. ἄτοπα, ὦ θαυμάσιε, ὡς οὕτω γʼ ἀκοῦσαι. φησὶ γάρ με ποιητὴν εἶναι θεῶν, καὶ ὡς καινοὺς ποιοῦντα θεοὺς τοὺς δʼ ἀρχαίους οὐ νομίζοντα ἐγράψατο τούτων αὐτῶν ἕνεκα, ὥς φησιν.

Սոկրատէս.prop. Անտեղի,անտեղի: adj.nom.acc.sg. Eng: inappropriate ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who սքանչելի,սքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this իսկիսկ: conj. Eng: but, and լսել.լսել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: hear քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ասէասէ: verb.pres.3per.sg. Eng: say զինէնզինէն: pron.abl.sg. Eng: I քերթողքերթող: noun.nom.acc.sg. Eng: writer գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist աստուածոցն.աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God եւեւ: conj. Eng: and իբրեւիբրեւ: prep. Eng: as if/when նորագոյնսնորագոյնս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: new աստուածսաստուածս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: God առնելով՝առնելով: verb.inf.ins.sg. Eng: make զնախնիսնզնախնիսն: adj.acc.loc.pl.def. Eng: predecessor ոչոչ: part. Eng: not կարծելով,կարծելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: think գրեացգրեաց: verb.aor.3per.sg./imp.sg.pass. Eng: indict իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same այսոցիկ՝այսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ասէ։ասէ: verb.pres.3per.sg. Eng: say

Socrates: Absurd things, my friend, at first hearing. For he says I am a maker of gods; and because I make new gods and do not believe in the old ones, he indicted me for the sake of these old ones, as he says.

Εὐθύφρων. μανθάνω, ὦ Σώκρατες· ὅτι δὴ σὺ τὸ δαιμόνιον φῂς σαυτῷ ἑκάστοτε γίγνεσθαι. ὡς οὖν καινοτομοῦντός σου περὶ τὰ θεῖα γέγραπται ταύτην τὴν γραφήν, καὶ ὡς διαβαλῶν δὴ ἔρχεται εἰς τὸ δικαστήριον, εἰδὼς ὅτι εὐδιάβολα τὰ τοιαῦτα πρὸς τοὺς πολλούς. καὶ ἐμοῦ γάρ τοι, ὅταν τι λέγω ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ περὶ τῶν θείων, προλέγων αὐτοῖς τὰ μέλλοντα, καταγελῶσιν ὡς μαινομένου· καίτοι οὐδὲν ὅτι οὐκ ἀληθὲς εἴρηκα ὧν προεῖπον, ἀλλʼ ὅμως φθονοῦσιν ἡμῖν πᾶσι τοῖς τοιούτοις. ἀλλʼ οὐδὲν αὐτῶν χρὴ φροντίζειν, ἀλλʼ ὁμόσε ἰέναι.

Եւթիփռոն.prop. Իմանամ,իմանամ: verb.pres.1per.sg. Eng: know ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Սոկրատէս,prop. զիզի: conj. Eng: that դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) արդարդ: adv. Eng: now զդիսզդիս: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: gods յանձինյանձին: noun.loc.sg. Eng: person, soul, self քումքում: pron.adj.dat.loc.sg. Eng: your (sg.) ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say իւրաքանչիւրումիւրաքանչիւրում: noun.dat.loc.sg. Eng: each ժամուժամու: noun.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: hour լինել.լինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be արդ՝արդ: adv. Eng: now իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if նորաձեւելովնորաձեւելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: innovate քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take աստուածայինն՝աստուածայինն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: divine գրեացգրեաց: verb.aor.3per.sg./imp.sg.pass. Eng: indict զայնպիսիզայնպիսի: adj.acc.sg. Eng: such գիրն.գիրն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: indictment եւեւ: conj. Eng: and իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if դաւաճանելովդաւաճանելով: verb.inf.ins. Eng: betray իսկիսկ: conj. Eng: but, and հասանէհասանէ: verb.pres.3per.sg. Eng: arrive իի: prep. Eng: in/at/to/from հանդիսարաննհանդիսարանն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: court գիտելովգիտելով: verb.inf.ns. Eng: know ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as դիւրինդիւրին: adj.nom.acc.sg. Eng: easy ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take դաւաճանութիւնսդաւաճանութիւնս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: betrayal այսպիսիքսայսպիսիքս: adj.nom.pl.poss1. Eng: such ըստըստ: prep. Eng: according to բազմաց։բազմաց: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: many Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because եւեւ: conj. Eng: and զինեւ,զինեւ: pron.ins.sg. Eng: I յորժամյորժամ: conj. Eng: when ասեմասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յեկեղեցւոջնյեկեղեցւոջն: noun.loc.sg.def. Eng: church յաղագսյաղագս: prep. Eng: about աստուածայնոցն՝աստուածայնոցն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: divine նախասելովնախասելով: verb.inf.ins. Eng: foretell սոցասոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one զհանդերձեալսն,զհանդերձեալսն: verb.pfv.acc.pl.def. Eng: dress ծիծաղինծիծաղին: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: laugh իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if զմոլորելով,զմոլորելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: wander եւեւ: conj. Eng: and մանաւանդմանաւանդ: conj. Eng: especially ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ոչոչ: part. Eng: not ճշմարիտճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ասացիասացի: verb.aor.1per.sg. Eng: say յայնցանէ՝յայնցանէ: pron.abl.pl. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which նախնախ: adv. Eng: first ասացի,ասացի: verb.aor.1per.sg. Eng: say այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but սակայնսակայն: conj. Eng: however մախանքմախանք: noun.nom.pl. Eng: envy հասուցանենհասուցանեն: verb.pres.3per.pl. Eng: reach մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we ամենեցունամենեցուն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: all այսպիսեացս.այսպիսեաց: adv. Eng: this way այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same փոյթփոյթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: care առնել,առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but երդնուլերդնուլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: swear յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first հասանել։հասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive

Euthyphro: I understand, Socrates; it is because you say the divine monitor keeps coming to you. So he has brought the indictment against you for making innovations in religion, and he is going into court to slander you, knowing that slanders on such subjects are readily accepted by the people. Why, they even laugh at me and say I am crazy when I say anything in the assembly about divine things and foretell the future to them. And yet there is not one of the things I have foretold that is not true; but they are jealous of all such men as you and I are. However, we must not be disturbed, but must come to close quarters with them.

Σωκράτης. ὦ φίλε Εὐθύφρων, ἀλλὰ τὸ μὲν καταγελασθῆναι ἴσως οὐδὲν πρᾶγμα. Ἀθηναίοις γάρ τοι, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὐ σφόδρα μέλει ἄν τινα δεινὸν οἴωνται εἶναι, μὴ μέντοι διδασκαλικὸν τῆς αὑτοῦ σοφίας· ὃν δʼ ἂν καὶ ἄλλους οἴωνται ποιεῖν τοιούτους, θυμοῦνται, εἴτʼ οὖν φθόνῳ ὡς σὺ λέγεις, εἴτε διʼ ἄλλο τι.

Սոկրատէս.prop. Ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love Եւթիփռոն,prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ծիծաղելիծիծաղելի: adj.nom.acc.sg. Eng: laughable լինելնլինելն: verb.inf.nom.acc.def. Eng: be իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էրէր: verb.past.3per.sg. Eng: be ուղղութիւնուղղութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: direction թերեւս.թերեւս: part. Eng: perhaps քանզիքանզի: conj. Eng: for, because Ատենացւոցն,prop. իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ոչոչ: part. Eng: not յոյժյոյժ: adv. Eng: much փոյթփոյթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: care է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եթէեթէ: conj. Eng: that/if չարչար: adj.nom.acc.sg. Eng: evil ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus կարծիցենկարծիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: think գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ոչոչ: part. Eng: not իսկիսկ: conj. Eng: but, and վարդապետականվարդապետական: adj.nom.acc.sg. Eng: doctrinal նորիննորին: pron.gen.sg. Eng: same իմաստութեան.իմաստութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: wisdom բայցբայց: conj. Eng: but որոյորոյ: pron.gen.sg. Eng: who, which զայլսզայլս: pron.acc.pl. Eng: other/but կարծիցենկարծիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: think առնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make այսպիսիս՝այսպիսիս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: such սրտմտին,սրտմտին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: vex թէթէ: conj. Eng: that մախանօք՝մախանօք: noun.ins.pl. Eng: envy իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) ասես,ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if այլովայլով: pron.ins.sg. Eng: other/but իւիք։իւիք: pron.ins.sg. Eng: a certain

Socrates. My dear Euthyphro, their ridicule is perhaps of no consequence. For the Athenians, I fancy, are not much concerned, if they think a man is clever, provided he does not impart his clever notions to others; but when they think he makes others to be like himself, they are angry with him, either through jealousy, as you say, or for some other reason.

Εὐθύφρων. τούτου οὖν πέρι ὅπως ποτὲ πρὸς ἐμὲ ἔχουσιν, οὐ πάνυ ἐπιθυμῶ πειραθῆναι.

Եւթիփռոն.prop. Արդարդ: adv. Eng: now յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսորիկ՝այսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as երբէքերբէք: adv. Eng: never առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իսիս: pron.acc.sg. Eng: I տրամակայեալտրամակայեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: disposed են,են: verb.pres.3per.pl. Eng: be ոչոչ: part. Eng: not յոյժյոյժ: adv. Eng: much ցանկամցանկամ: verb.pres.1per.sg. Eng: desire փորձփորձ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: attempt առնուլ։առնուլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: take

Euthyphro. I don’t much desire to test their sentiments toward me in this matter.

Σωκράτης. ἴσως γὰρ σὺ μὲν δοκεῖς σπάνιον σεαυτὸν παρέχειν καὶ διδάσκειν οὐκ ἐθέλειν τὴν σεαυτοῦ σοφίαν· ἐγὼ δὲ φοβοῦμαι μὴ ὑπὸ φιλανθρωπίας δοκῶ αὐτοῖς ὅτιπερ ἔχω ἐκκεχυμένως παντὶ ἀνδρὶ λέγειν, οὐ μόνον ἄνευ μισθοῦ, ἀλλὰ καὶ προστιθεὶς ἂν ἡδέως εἴ τίς μου ἐθέλει ἀκούειν. εἰ μὲν οὖν, ὃ νυνδὴ ἔλεγον, μέλλοιέν μου καταγελᾶν ὥσπερ σὺ φῂς σαυτοῦ, οὐδὲν ἂν εἴη ἀηδὲς παίζοντας καὶ γελῶντας ἐν τῷ δικαστηρίῳ διαγαγεῖν· εἰ δὲ σπουδάσονται, τοῦτʼ ἤδη ὅπῃ ἀποβήσεται ἄδηλον πλὴν ὑμῖν τοῖς μάντεσιν.

Սոկրատէս.prop. Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) թուիսթուիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: seem սուղսուղ: adj.nom.acc.sg. Eng: costly, scarce ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I զանձնզանձն: noun.acc.sg. Eng: person, soul, self քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) առտուելառտուել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give եւեւ: conj. Eng: and ուսուցանելուսուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: teach ոչոչ: part. Eng: not կամելկամել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: want զիմաստութիւնդզիմաստութիւնդ: noun.acc.sg.poss2. քո.քո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be երկնչիմ,երկնչիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: fear որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand մարդասիրութեան,մարդասիրութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: love of humankind թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ունիմունիմ: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: have հեղլովհեղլով: verb.inf.ins.sg. Eng: pour, flow սոցունց,սոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same եւեւ: conj. Eng: and ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all առնառն: noun.gen.dat.sg. Eng: man ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say ոչոչ: part. Eng: not միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only առանցառանց: prep. Eng: without վարձու,վարձու: noun.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: salary, rent այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and յաւելեալյաւելեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: increase, add հեշտաբար՝հեշտաբար: adv. Eng: easily եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain կամեսցիկամեսցի: verb.sbjv.3per.sg.med. Eng; want ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I լսել։լսել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: hear Արդարդ: adv. Eng: now եթէեթէ: conj. Eng: that/if որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ասէի՝ասէի: verb.past.1per.sg. Eng: say հանդերձեալհանդերձեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: dress ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be լինելլինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be ծիծաղիլծիծաղիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: laugh զինեւ,զինեւ: pron.ins.sg. Eng: I որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) զքեւզքեւ: pron.ins.sg. Eng: you (sg.) ասես,ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say ոչոչ: part. Eng: not իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what թախանձութիւն՝թախանձութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: entreaty խաղալովխաղալով: verb.inf.ins.sg. Eng: advance, play եւեւ: conj. Eng: and ծիծաղելովծիծաղելով: verb.inf.ins.pfv.ins.sg. Eng: laugh շրջելշրջել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: surround իի: prep. Eng: in/at/to/from հանդիսարանի.հանդիսարանի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: court ապաապա: adv. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if փութասցին,փութասցին: verb.sbjv.3per.pl.pass. Eng: hurry այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as պատահեսցի՝պատահեսցի: verb.sbjv.3per.sg.pass. Eng: happen անյայտանյայտ: adj.nom.acc.sg. Eng: inevident էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be ամենայնի,ամենայնի: pron.gen.dat.sg. Eng: all բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open իի: prep. Eng: in/at/to/from դիւթիցդդիւթիցդ: noun.gen.dat.abl.pl.poss2. Eng: magic իի: prep. Eng: in/at/to/from ձէնջ։ձէնջ: pron.abl.pl. Eng: you (pl.)

Socrates. No, for perhaps they think that you are reserved and unwilling to impart your wisdom. But I fear that because of my love of men they think that I not only pour myself out copiously to anyone and everyone without payment, but that I would even pay something myself, if anyone would listen to me. Now if, as I was saying just now, they were to laugh at me, as you say they do at you, it would not be at all unpleasant to pass the time in the court with jests and laughter; but if they are in earnest, then only soothsayers like you can tell how this will end.

Εὐθύφρων. ἀλλʼ ἴσως οὐδὲν ἔσται, ὦ Σώκρατες, πρᾶγμα, ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν ἀγωνιῇ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμήν.

Եւթիփռոն.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իրք,իրք: noun.nom.pl. Eng: thing ովով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս.prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իսկիսկ: conj. Eng: but, and միտսմիտս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: mind զանգիտեազանգիտեա: verb.imp.sg. Eng: ignore իի: prep. Eng: in/at/to/from հանդիսէն,հանդիսէն: noun.abl.sg.def. Eng: court բայցբայց: conj. Eng: but կարծեմկարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եւեւ: conj. Eng: and եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be յիմոյն։յիմոյն: pron.adj.gen.sg.def. Eng: my

Euthyphro. Well, Socrates, perhaps it won’t amount to much, and you will bring your case to a satisfactory ending, as I think I shall mine.

Σωκράτης. ἔστιν δὲ δὴ σοί, ὦ Εὐθύφρων, τίς ἡ δίκη; φεύγεις αὐτὴν ἢ διώκεις;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be քոյդ,քոյդ: pron.adj.gen.sg.poss2. Eng: your (sg.) ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. հանդէս.հանդէս: noun.nom.acc.sg. Eng: proceeding փախչի՞սփախչիս: verb.pres.3per.sg.med.poss1. Eng: flee իի: prep. Eng: in/at/to/from սմանէ՝սմանէ: pron.abl.sg. Eng: this one եթէեթէ: conj. Eng: that/if հալածես։հալածես: verb.pres.2per.sg. Eng: persecute

Socrates. What is your case, Euthyphro? Are you defending or prosecuting?

Εὐθύφρων. διώκω.

Եւթիփռոն.prop. Հալածեմ։հալածեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: persecute

Euthyphro. Prosecuting.

Σωκράτης. τίνα;

Սոկրատէս.prop. Զո՞զո: pron.acc.sg. Eng: who ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain

Socrates. Whom?

Εὐθύφρων. ὃν διώκων αὖ δοκῶ μαίνεσθαι.

Եւթիփռոն.prop. Զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which հալածելովհալածելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: persecute իսկիսկ: conj. Eng: but, and թուիմթուիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: seem մոլեալ։մոլեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: drive mad

Euthyphro. Such a man that they think I am insane because I am prosecuting him.

Σωκράτης. τί δέ; πετόμενόν τινα διώκεις;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what թռուցեալթռուցեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: cause to fly ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what հալածես։հալածես: verb.pres.2per.sg. Eng: persecute

Socrates. Why? Are you prosecuting one who has wings to fly away with?

Εὐθύφρων. πολλοῦ γε δεῖ πέτεσθαι, ὅς γε τυγχάνει ὢν εὖ μάλα πρεσβύτης.

Եւթիփռոն.prop. Բազում կարօտանացկարօտանաց: verb.aor.3per.sg. Eng: long թռչելթռչել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: fly յինէնյինէն: pron.abl.sg. Eng: I այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist մանաւանդմանաւանդ: conj. Eng: especially ծեր։ծեր: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: old

Euthyphro. No flying for him at his ripe old age.

Σωκράτης. τίς οὗτος;

Սոկրատէս.prop. Սասա: pron.nom.sg. Eng: this one ո՞ո: pron.nom.sg. Eng: who ոք։ոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain

Socrates. Who is he?

Εὐθύφρων. ὁ ἐμὸς πατήρ.

Եւթիփռոն.prop. Իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my հայրն։հայրն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father

Euthyphro. My father.

Σωκράτης. ὁ σός, ὦ βέλτιστε;

Սոկրատէս.prop. Քո՞յն,քոյն: pron.adj.gen.sg.def. Eng: your (sg.) ովով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! վեհագոյն։վեհագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most sublime

Socrates. Your father, my dear man?

Εὐθύφρων. πάνυ μὲν οὖν.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally արդ։արդ: adv. Eng: now

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. ἔστιν δὲ τί τὸ ἔγκλημα καὶ τίνος ἡ δίκη;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զինչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be ամբաստանումնամբաստանումն: noun.nom.acc.sg. Eng: rebuke կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand ո՞ւմում: pron.dat.loc.sg. Eng: who էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be հանդէս։հանդէս: noun.nom.acc.sg. Eng: proceeding

Socrates. But what is the charge, and what is the suit about?

Εὐθύφρων. φόνου, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Սպանմանսպանման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: killing ովով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս.prop.

Euthyphro. Murder, Socrates.

Σωκράτης. Ἡράκλεις. ἦ που, ὦ Εὐθύφρων, ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει· οὐ γὰρ οἶμαί γε τοῦ ἐπιτυχόντος ὀρθῶς αὐτὸ πρᾶξαι ἀλλὰ πόρρω που ἤδη σοφίας ἐλαύνοντος.

Սոկրատէս.prop. Եռակլէ՛ս.prop. ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ուրուք,ուրուք: pron.gen.sg. Eng: one ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Եւթիփռոն,prop. անգէտանգէտ: adj.nom.acc.sg. Eng: ignorant էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from բազմաց՝բազմաց: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: many թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as երբէքերբէք: adv. Eng: never ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly ունի.ունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not կարծեմկարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think իսկիսկ: conj. Eng: but, and զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and հանդիպեսցիհանդիպեսցի: verb.sbjv.3per.sg.pass. Eng: meet ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly զսազսա: pron.acc.sg. Eng: this one գործեսցէ,գործեսցէ: verb.sbjv.3per.sg. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but հեռիհեռի: adj.nom.acc.sg. Eng: far իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps յիմաստութենէյիմաստութենէ: noun.abl.sg. Eng: wisdom վարօղնվարողն: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: conduct սորա։սորա: pron.gen.sg. Eng: this one

Socrates. Heracles! Surely, Euthyphro, most people do not know where the right lies; for I fancy it is not everyone who can rightly do what you are doing, but only one who is already very far advanced in wisdom.

Εὐθύφρων. πόρρω μέντοι νὴ Δία, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Հեռի իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and երդնլովերդնլով: verb.inf.ins. Eng: swear իի: prep. Eng: in/at/to/from Զեւս,prop. ո՛վով: pron.nom.sg. Eng: who Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. Very far, indeed, Socrates, by Zeus.

Σωκράτης. ἔστιν δὲ δὴ τῶν οἰκείων τις ὁ τεθνεὼς ὑπὸ τοῦ σοῦ πατρός; ἢ δῆλα δή; οὐ γὰρ ἄν που ὑπέρ γε ἀλλοτρίου ἐπεξῇσθα φόνου αὐτῷ.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be արդ՝արդ: adv. Eng: now յընտանեա՞ցյընտանեաց: noun.abl.pl. tame ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain մեռեալնմեռեալն: verb.pfv.nom.acc.sg.def. Eng: die իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand հօրհօր: noun.gen.dat.sg. Eng: father քո,քո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) եթէեթէ: conj. Eng: that/if յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not երբէքերբէք: adv. Eng: never վասնվասն: prep. Eng: about/because of օտարիօգարի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: foreign իսկիսկ: conj. Eng: but, and հանդիսէիրհանդիսէիր: verb.past.3per.sg. Eng: appear in, engage in ընդընդ: prep. Eng: with, during, for սմասմա: pron.dat.loc.sg. Eng: this one յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սպանմանն։սպանմանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: killing

Socrates. Is the one who was killed by your father a relative? But of course he was; for you would not bring a charge of murder against him on a stranger's account.

Εὐθύφρων. γελοῖον, ὦ Σώκρατες, ὅτι οἴει τι διαφέρειν εἴτε ἀλλότριος εἴτε οἰκεῖος ὁ τεθνεώς, ἀλλʼ οὐ τοῦτο μόνον δεῖν φυλάττειν, εἴτε ἐν δίκῃ ἔκτεινεν ὁ κτείνας εἴτε μή, καὶ εἰ μὲν ἐν δίκῃ, ἐᾶν, εἰ δὲ μή, ἐπεξιέναι, ἐάνπερ ὁ κτείνας συνέστιός σοι καὶ ὁμοτράπεζος ᾖ· ἴσον γὰρ τὸ μίασμα γίγνεται ἐὰν συνῇς τῷ τοιούτῳ συνειδὼς καὶ μὴ ἀφοσιοῖς σεαυτόν τε καὶ ἐκεῖνον τῇ δίκῃ ἐπεξιών. ἐπεὶ ὅ γε ἀποθανὼν πελάτης τις ἦν ἐμός, καὶ ὡς ἐγεωργοῦμεν ἐν τῇ Νάξῳ, ἐθήτευεν ἐκεῖ παρʼ ἡμῖν. παροινήσας οὖν καὶ ὀργισθεὶς τῶν οἰκετῶν τινι τῶν ἡμετέρων ἀποσφάττει αὐτόν. ὁ οὖν πατὴρ συνδήσας τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας αὐτοῦ, καταβαλὼν εἰς τάφρον τινά, πέμπει δεῦρο ἄνδρα πευσόμενον τοῦ ἐξηγητοῦ ὅτι χρείη ποιεῖν. ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ τοῦ δεδεμένου ὠλιγώρει τε καὶ ἠμέλει ὡς ἀνδροφόνου καὶ οὐδὲν ὂν πρᾶγμα εἰ καὶ ἀποθάνοι, ὅπερ οὖν καὶ ἔπαθεν· ὑπὸ γὰρ λιμοῦ καὶ ῥίγους καὶ τῶν δεσμῶν ἀποθνῄσκει πρὶν τὸν ἄγγελον παρὰ τοῦ ἐξηγητοῦ ἀφικέσθαι. ταῦτα δὴ οὖν καὶ ἀγανακτεῖ ὅ τε πατὴρ καὶ οἱ ἄλλοι οἰκεῖοι, ὅτι ἐγὼ ὑπὲρ τοῦ ἀνδροφόνου τῷ πατρὶ φόνου ἐπεξέρχομαι οὔτε ἀποκτείναντι, ὥς φασιν ἐκεῖνοι, οὔτʼ εἰ ὅτι μάλιστα ἀπέκτεινεν, ἀνδροφόνου γε ὄντος τοῦ ἀποθανόντος, οὐ δεῖν φροντίζειν ὑπὲρ τοῦ τοιούτου—ἀνόσιον γὰρ εἶναι τὸ ὑὸν πατρὶ φόνου ἐπεξιέναι—κακῶς εἰδότες, ὦ Σώκρατες, τὸ θεῖον ὡς ἔχει τοῦ ὁσίου τε πέρι καὶ τοῦ ἀνοσίου.

Եւթիփռոն.prop. Ծիծաղելիծիծաղելի: adj.nom.acc.sg. Eng: laughable է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. զիզի: conj. Eng: that թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) զանազանելզանազանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: distinguish ինչ՝ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եթէեթէ: conj. Eng: that/if օտարօտար: adj.nom.acc.sg. Eng: foreign էրէր: verb.past.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if ընտանիընտանի: noun.nom.acc.sg. Eng: time մեռեալն.մեռեալն: verb.pfv.nom.acc.sg.def. Eng: die այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist պահել,պահել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: keep եթէեթէ: conj. Eng: that/if իրաւամբքիրաւամբք: noun.nom.pl. Eng: right եսպանեսպան: verb.aor.3per.sg. Eng: kill սպանօղն,սպանօղն: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: kill եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչ.ոչ: part. Eng: not եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if իրաւամբքիրաւամբք: noun.nom.pl. Eng: right իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and թոյլթոյլ: adj.nom.acc.sg. Eng: weak, permission տալ,տալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչ՛ոչ: part. Eng: not հալածել.հալածել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: persecute եթէեթէ: conj. Eng: that/if սպանողնսպանողն: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: kill իսկիսկ: conj. Eng: but, and տանտան: noun.gen.dat.loc.sg./verb.pres.3per.pl. Eng: house, give եւեւ: conj. Eng: and սեղանոյսեղանոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: table հաղորդհաղորդ: adj.nom.acc.sg. Eng: participant էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be քո։քո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) Հաւասարհաւասար: adj.nom.acc.sg. Eng: equal լինիլինի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: be պղծութիւննպղծութիւնն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: filth եթէեթէ: conj. Eng: that/if պատահիսպատահիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: happen գիտելովգիտելով: verb.inf.ns. Eng: know զայսպիսիզայսպիսի: adj.acc.sg. Eng: such ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not արդարացուցանեսարդարացուցանես: verb.pres.2per.sg. Eng: justify զանձնզանձն: noun.acc.sg. Eng: person, soul, self քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) եւեւ: conj. Eng: and զայնմիկ՝զայնմիկ: pron.dat.abl.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which գործէգործէ: verb.pres.3per.sg. Eng: work հանդիսովհանդիսով: verb.inf.ins. Eng: proceeding իի: prep. Eng: in/at/to/from վերայվերայ: prep. Eng: on սորասորա: pron.gen.sg. Eng: this one հասանելով։հասանելով: verb.inf.ins. Eng: arrive Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մեռաւնմեռաւն: verb.aor.3per.sg.med.def. Eng: die իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and մերձաւորմերձաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: near իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my էր,էր: verb.past.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if մշակէաքմշակէաք: verb.past.1per.pl. Eng: cultivate իի: prep. Eng: in/at/to/from կղզոջն՝կղզոջն: noun.loc.sg.def. Eng: island հուպհուպ: adj.nom.acc.sg. Eng: near մերմեր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: our եւեւ: conj. Eng: and սասա: pron.nom.sg. Eng: this one անդանօրանդանօր: adv. Eng: there վաստակէր.վաստակէր: verb.past.3per.sg. Eng: earn Մոլեգնեալմոլեգնեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: become furious արդարդ: adv. Eng: now բարկութեամբբարկութեամբ: noun.ins.sg. Eng: anger իի: prep. Eng: in/at/to/from վերայվերայ: prep. Eng: on ումեմնումեմն: pron.dat.loc.sg. Eng: someone, a certain մերոցմերոց: pron.adj.getn.dat.abl.pl. Eng: our ծառայիցն՝ծառայիցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: servant սպանանէսպանանէ: verb.pres.3per.sg. Eng: kill զնա.զնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they արդարդ: adv. Eng: now հայրնհայրն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father կապեալկապեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: tie զոտսզոտս: noun.acc.pl. Eng: foot նորանորա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and զձեռսն՝զձեռսն: noun.acc.pl.def. Eng: hand արկանէարկանէ: verb.pres.3per.sg. Eng: throw ներքոյներքոյ: adj.nom.acc.sg./post. Eng: inner գբիգբի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: pit ուրուք,,ուրուք: pron.gen.sg. Eng: one եւեւ: conj. Eng: and առաքէառաքէ: verb.pres.3per.sg. Eng: send աստանօրաստանօր: adv. Eng: here այր՝այր: noun.nom.acc.sg. Eng: man հարցանելովհարցանելով: verb.inf.ins. Eng: ask զպատմողնզպատմողն: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: tell թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be առնել,առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make եւեւ: conj. Eng: and առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take այսմիկայսմիկ: pron.dat.loc.sg. Eng: this ժամանակիս՝ժամանակիս: noun.gen.det.loc.sg.poss1. Eng: time կապելոյնկապելոյն: verb.inf.gen.dat.abl.def./pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: tie փոյթփոյթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: care ո՛չոչ: part. Eng: not արարեալ,արարեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: make այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ծուլացեալծուլացեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be lazy յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սորասորա: pron.gen.sg. Eng: this one իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if այրասպանի.այրասպանի: noun.gen.dat.sg. Eng: murderer եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what համարեալհամարեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: consider իրիր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist եթէեթէ: conj. Eng: that/if մեռանիցի,մեռանիցի: verb.cond.3per.sg.med. Eng: die որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եւեւ: conj. Eng: and կրեացկրեաց: verb.aor.3per.sg./imp.sg.pass. Eng: bear արդ։արդ: adv. Eng: now Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand սովոյսովոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: famine եւեւ: conj. Eng: and ցրտոյցրտոյ: adj.gen.dat.abl.sg. Eng: cold եւեւ: conj. Eng: and կապանացնկապանացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: bindings մեռանի՝մեռանի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: die նախնախ: adv. Eng: first քանքան: conj./prep. Eng: then զհրեշտակինզհրեշտակին: noun.gen.dat.loc.acc.sg.def. Eng: angel առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from պատմողէնպատմողէն: verb.prpt.abl.sg. Eng: tell հասանել։հասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive Արդարդ: adv. Eng: now զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this ահածէահածէ: verb.pres.3per.sg. Eng: fear հայրնհայրն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: father իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ընտանիքն,ընտանիք: noun.nom.pl. Eng: tame զիզի: conj. Eng: that եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be վասնվասն: prep. Eng: about/because of սպանմանսպանման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: killing ամբաստանեմամբաստանեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: rebuke զհօրէն.զհօրէն: noun.abl.sg.def. Eng: father ոչոչ: part. Eng: not սպանանելով՛սպանանելով: verb.inf.ins. Eng: kill իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ասենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say նոքա,նոքա: pron.nom.pl. Eng: s/he, they եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not թէթէ: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and սպանսպան: verb.aor.3per.sg. Eng: kill իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and պարտապանպարտապան: adj.nom.acc.sg. Eng: debtor էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be այրասպանայրասպան: noun.nom.acc.sg. Eng: murderer գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist մեռելոյն,մեռելոյն: verb.pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: die եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist փոյթփոյթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: care առնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսպիսոյն.այսպիսոյն: adv.def. like this զիզի: conj. Eng: that անսուրբանսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy գոյգոյ: verb.pres.3per.sg./noun.nom.acc.sg. Eng: exist, being որդւոյն՝որդւոյն: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: son սպանմամբսպանմամբ: noun.ins.sg. Eng: killing զհօրէնզհօրէն: noun.abl.sg.def. Eng: father ամբաստանել.ամբաստանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: rebuke չարաչարչարաչար: adj.nom.acc.sg. Eng: torture գիտելովգիտելով: verb.inf.ns. Eng: know ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատես,prop. զաստուածայինզաստուածային: adj.acc.sg. Eng: divine իրս՝իրս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: thing ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ունիունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have իսկիսկ: conj. Eng: but, and յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սրբոյնսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and անսրբոյն։անսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: unholy

Euthyphro. It is ridiculous, Socrates, that you think it matters whether the man who was killed was a stranger or a relative, and do not see that the only thing to consider is whether the action of the slayer was justified or not, and that if it was justified one ought to let him alone, and if not, one ought to proceed against him, even if he share one's hearth and eat at one's table. For the pollution is the same if you associate knowingly with such a man and do not purify yourself and him by proceeding against him. In this case, the man who was killed was a hired workman of mine, and when we were farming at Naxos, he was working there on our land. Now he got drunk, got angry with one of our house slaves, and butchered him. So my father bound him hand and foot, threw him into a ditch, and sent a man here to Athens to ask the religious adviser what he ought to do. In the meantime he paid no attention to the man as he lay there bound, and neglected him, thinking that he was a murderer and it did not matter if he were to die. And that is just what happened to him. For he died of hunger and cold and his bonds before the messenger came back from the adviser. Now my father and the rest of my relatives are angry with me, because for the sake of this murderer I am prosecuting my father for murder. For they say he did not kill him, and if he had killed him never so much, yet since the dead man was a murderer, I ought not to trouble myself about such a fellow, because it is unholy for a son to prosecute his father for murder. Which shows how little they know what the divine law is in regard to holiness and unholiness.

Σωκράτης. σὺ δὲ δὴ πρὸς Διός, ὦ Εὐθύφρων, οὑτωσὶ ἀκριβῶς οἴει ἐπίστασθαι περὶ τῶν θείων ὅπῃ ἔχει, καὶ τῶν ὁσίων τε καὶ ἀνοσίων, ὥστε τούτων οὕτω πραχθέντων ὡς σὺ λέγεις, οὐ φοβῇ δικαζόμενος τῷ πατρὶ ὅπως μὴ αὖ σὺ ἀνόσιον πρᾶγμα τυγχάνῃς πράττων;

Սոկրատէս.prop. Արդ,արդ: adv. Eng: now ըստըստ: prep. Eng: according to Արամազդայ,prop. ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ստուգաբարստուգաբար: adv. exactly կարծեսկարծես: verb.pres.2per.sg. Eng: think գիտելգիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know յաղագսյաղագս: prep. Eng: about աստուածայնոյն,աստուածայնոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: divine որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ունի,ունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and սրբոցնսրբոցն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and անսրբոցն.անսրբոցն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: unholy իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if զիզի: conj. Eng: that սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this գործելով,գործելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: work իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if դուդդուդ: pron.nom.sg.poss2. Eng: you (sg.) ասես,ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say ոչոչ: part. Eng: not երկնչիսերկնչիս: verb.pres.2per.sg.pass. Eng: fear հանդիսանալովհանդիսանալով: verb.inf.ins. Eng: appear in, engage in ընդընդ: prep. Eng: with, during, for հօրդ՝հօրդ: noun.gen.dat.sg.poss2. Eng: father որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not իսկիսկ: conj. Eng: but, and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) անսուրբանսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy իրիր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her հանդիպիցիսհանդիպիցիս: verb.cond.2per.sg.pass. Eng: meet գործեալ։գործեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: work

Socrates. But, in the name of Zeus, Euthyphro, do you think your knowledge about divine laws and holiness and unholiness is so exact that, when the facts are as you say, you are not afraid of doing something unholy yourself in prosecuting your father for murder?

Εὐθύφρων. οὐδὲν γὰρ ἄν μου ὄφελος εἴη, ὦ Σώκρατες, οὐδέ τῳ ἂν διαφέροι Εὐθύφρων τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, εἰ μὴ τὰ τοιαῦτα πάντα ἀκριβῶς εἰδείην.

Եւթիփռոն.prop. Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what օգուտօգուտ: noun.nom.acc.sg. Eng: benefit իցէ,իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not սմա՝սմա: pron.dat.loc.sg. Eng: this one եթէեթէ: conj. Eng: that/if զանազանիզանազանի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: distinguish Եւթիփռոնprop. բազմացբազմաց: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: many իի: prep. Eng: in/at/to/from մարդկանէ,մարդկանէ: noun.abl.pl. Eng: man եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչոչ: part. Eng: not զայսպիսիսզայսպիսիս: adj.acc.pl.poss1. Eng: such ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all ստուգապէսստուգապէս: adj.nom.acc.sg. Eng: certainly գիտիցեմ։գիտիգեմ: verb.cond.1per.sg. Eng: know

Euthyphro. I should be of no use, Socrates, and Euthyphro would be in no way different from other men, if I did not have exact knowledge about all such things.

Σωκράτης. ἆρʼ οὖν μοι, ὦ θαυμάσιε Εὐθύφρων, κράτιστόν ἐστι μαθητῇ σῷ γενέσθαι, καὶ πρὸ τῆς γραφῆς τῆς πρὸς Μέλητον αὐτὰ ταῦτα προκαλεῖσθαι αὐτόν, λέγοντα ὅτι ἔγωγε καὶ ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ τὰ θεῖα περὶ πολλοῦ ἐποιούμην εἰδέναι, καὶ νῦν ἐπειδή με ἐκεῖνος αὐτοσχεδιάζοντά φησι καὶ καινοτομοῦντα περὶ τῶν θείων ἐξαμαρτάνειν, μαθητὴς δὴ γέγονα σός — “καὶ εἰ μέν, ὦ Μέλητε,” φαίην ἄν, “Εὐθύφρονα ὁμολογεῖς σοφὸν εἶναι τὰ τοιαῦτα, καὶ ὀρθῶς νομίζειν καὶ ἐμὲ ἡγοῦ καὶ μὴ δικάζου· εἰ δὲ μή, ἐκείνῳ τῷ διδασκάλῳ λάχε δίκην πρότερον ἢ ἐμοί, ὡς τοὺς πρεσβυτέρους διαφθείροντι ἐμέ τε καὶ τὸν αὑτοῦ πατέρα, ἐμὲ μὲν διδάσκοντι, ἐκεῖνον δὲ νουθετοῦντί τε καὶ κολάζοντι” —καὶ ἂν μή μοι πείθηται μηδὲ ἀφίῃ τῆς δίκης ἢ ἀντʼ ἐμοῦ γράφηται σέ, αὐτὰ ταῦτα λέγειν ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἃ προυκαλούμην αὐτόν;

Սոկրատէս.prop. Արդ՝ ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թերեւս,թերեւս: part. Eng: perhaps ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սքանչելիսքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid Եւթիփռոն,prop. ցանկալիցանկալի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: desire էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be աշակերտաշակերտ: noun.nom.acc.sg. Eng: disciple քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) լինել,լինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and նախագոյննախագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first and foremost որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take Սելէտոն,prop. զնոյնսզնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this ամբաստանելամբաստանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: rebuke զսմանէ,զսմանէ: pron.abl.sg. Eng: this one ասելով՝ասելով: verb.inf.ins. Eng: say զիզի: conj. Eng: that եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first ժամանակաւնժամանակաւն: noun.ins.sg.def. Eng: time զաստուածայինսնզաստուածայինսն: adj.acc.loc.pl.def. Eng: divine գիտելգիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know յոյժյոյժ: adv. Eng: much փոյթփոյթ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: care առնէի,առնէի: verb.past.1per.sg. Eng: make եւեւ: conj. Eng: and այժմիկ՝այժմիկ: adv. Eng: now զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they ընքնագրովընքնագրով: adj.ins.sg. Eng: original ասէասէ: verb.pres.3per.sg. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and նորաձեւելովնորաձեւելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: innovate յաղագսյաղագս: prep. Eng: about աստուածայնոցնաստուածայնոցն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: divine մեղանչել՝մեղանչել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sin աշակերտաշակերտ: noun.nom.acc.sg. Eng: disciple եղեայեղեայ: verb.aor.1per.sg. Eng: be քո։քո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) Եւեւ: conj. Eng: and ասացիցասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say եթէ,եթէ: conj. Eng: that/if ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Մելիտէ,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if զԵւթիփռոնprop. խոստովանիսխոստովանիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: confess իմաստունիմաստուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: wise գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take այսպիսիսսայսպիսիսս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: such եւեւ: conj. Eng: and ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly կարծել,կարծել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: think եւեւ: conj. Eng: and զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I վարկցիս,վարկցիս: verb.sbjv.2per.sg.med. Eng: consider եւեւ: conj. Eng: and մի՛մի: num./part.neg. Eng: one/not հանդիսիր.հանդիսիր: verb.imp.sg.med. Eng: appear in, engage in Ապաապա: adv. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչ՛ոչ: part. Eng: not նմանմա: pron.dat.sg. Eng: s/he, they վարդապետիվարդապետի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: teacher հասո՛հասո: verb.imp.sg. Eng: reach հանդէսհանդէս: noun.nom.acc.sg. Eng: proceeding յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ծերիցսծերիցս: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: old ապականողի՝ապականողի: verb.prpt.gen.dat.sg. Eng: corrupt իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and հօրնհօրն: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father իւրոյ.իւրոյ: pron.adj.gen.sg. Eng: his/her զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this իսկիսկ: conj. Eng: but, and ուսուցանելով,ուսուցանելով: verb.inf.ins.sg. Eng: teach եւեւ: conj. Eng: and զնազնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they խրատելովխրատելով: verb.inf.ins./pfv.insg.sg. Eng: advise իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and տանջելով.տանջելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: torment եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչոչ: part. Eng: not հաւանեսցիհաւանեսցի: verb.sbjv.3per.sg.med. Eng: approve ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not թոյլթոյլ: adj.nom.acc.sg. Eng: weak, permission տացէտացէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: give ամբաստանելովամբաստանելով: verb.inf.ins.sg. Eng: rebuke կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand փոխանփոխան: adv.post.prep. Instead of իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my գրեսցէգրեսցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: indict զքէն,զքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) զնոյնսզնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say իի: prep. Eng: in/at/to/from հանդիսարանինհանդիսարանին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: court զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first ամբաստանէիամբաստանէի: verb.past.3per.pl. Eng: rebuke զսմանէ։զսմանէ: pron.abl.sg. Eng: this one

Socrates. Then the best thing for me, my admirable Euthyphro, is to become your pupil and, before the suit with Meletus comes on, to challenge him and say that I always thought it very important before to know about divine matters and that now, since he says I am doing wrong by acting carelessly and making innovations in matters of religion, I have become your pupil. And “Meletus,” I should say, “if you acknowledge that Euthyphro is wise in such matters, then believe that I also hold correct opinions, and do not bring me to trial; and if you do not acknowledge that, then bring a suit against him, my teacher, rather than against me, and charge him with corrupting the old, namely, his father and me, which he does by teaching me and by correcting and punishing his father.” And if he does not do as I ask and does not release me from the indictment or bring it against you in my stead, I could say in the court the same things I said in my challenge to him, could I not?

Εὐθύφρων. ναὶ μὰ Δία, ὦ Σώκρατες, εἰ ἄρα ἐμὲ ἐπιχειρήσειε γράφεσθαι, εὕροιμʼ ἄν, ὡς οἶμαι, ὅπῃ σαθρός ἐστιν, καὶ πολὺ ἂν ἡμῖν πρότερον περὶ ἐκείνου λόγος ἐγένετο ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ περὶ ἐμοῦ.

Եւթիփռոն.prop. Այո՛այո: part. Eng: yes երդնլովերդնլով: verb.inf.ins. Eng: swear յԱրամազդ,prop. ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if ձեռսձեռս: noun.acc.loc.pl. Eng: hand տարածեսցէտարածեսցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: spread արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps գրելգրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: indict զինէն,զինէն: pron.abl.sg. Eng: I գտիցգտից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: find արդեւք՝արդեւք: adv. Eng. Perhaps որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինձ՝ինձ: pron.dat.sg. Eng: I զիզի: conj. Eng: that սնոտիսնոտի: adj.nom.acc.sg. Eng: low, mole է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and յոյժյոյժ: adv. Eng: much թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first յաղագսյաղագս: prep. Eng: about նորանորա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they բանբան: noun.nom.acc.sg. Eng: word լինիցիլինիցի: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: be իի: prep. Eng: in/at/to/from հանդիսարանին՝հանդիսարանին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: court քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if նորանորա: pron.gen.sg. Eng: s/he, they յաղագսյաղագս: prep. Eng: about իմ։իմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my

Euthyphro. By Zeus, Socrates, if he should undertake to indict me, I fancy I should find his weak spot, and it would be much more a question about him in court than about me.

Σωκράτης. καὶ ἐγώ τοι, ὦ φίλε ἑταῖρε, ταῦτα γιγνώσκων μαθητὴς ἐπιθυμῶ γενέσθαι σός, εἰδὼς ὅτι καὶ ἄλλος πού τις καὶ ὁ Μέλητος οὗτος σὲ μὲν οὐδὲ δοκεῖ ὁρᾶν, ἐμὲ δὲ οὕτως ὀξέως ἀτεχνῶς καὶ ῥᾳδίως κατεῖδεν ὥστε ἀσεβείας ἐγράψατο. νῦν οὖν πρὸς Διὸς λέγε μοι ὃ νυνδὴ σαφῶς εἰδέναι διισχυρίζου, ποῖόν τι τὸ εὐσεβὲς φῂς εἶναι καὶ τὸ ἀσεβὲς καὶ περὶ φόνου καὶ περὶ τῶν ἄλλων; ἢ οὐ ταὐτόν ἐστιν ἐν πάσῃ πράξει τὸ ὅσιον αὐτὸ αὑτῷ, καὶ τὸ ἀνόσιον αὖ τοῦ μὲν ὁσίου παντὸς ἐναντίον, αὐτὸ δὲ αὑτῷ ὅμοιον καὶ ἔχον μίαν τινὰ ἰδέαν κατὰ τὴν ἀνοσιότητα πᾶν ὅτιπερ ἂν μέλλῃ ἀνόσιον εἶναι;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! ընկերընկեր: noun.nom.acc.sg. Eng: friend սիրելի,սիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this գիտելով՝գիտելով: verb.inf.ns. Eng: know աշակերտաշակերտ: noun.nom.acc.sg. Eng: disciple քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) ցանկամցանկամ: verb.pres.1per.sg. Eng: desire լինել.լինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be Գիտելովգիտելով: verb.inf.ns. Eng: know զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and ա՛յլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain երբէքերբէք: adv. Eng: never եւեւ: conj. Eng: and սասա: pron.nom.sg. Eng: this one Մելետոս՝prop. զքեզզքեզ: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) իսկիսկ: conj. Eng: but, and ոչոչ: part. Eng: not տեսանելտեսանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: see կարծէ.կարծէ: verb.pres.3per.sg. Eng: think բայցբայց: conj. Eng: but զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this երագերագ: adj.nom.acc.sg. Eng: fast եւեւ: conj. Eng: and դիւրաւդիւրաւ: adj.ins.sg. Eng: easy տեսաւ՝տեսաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: see իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ամբարշտութիւնամբարշտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: impiety զինէնզինէն: pron.abl.sg. Eng: I գրեաց։գրեաց: verb.aor.3per.sg./imp.sg.pass. Eng: indict Արդարդ: adv. Eng: now այժմիկ,այժմիկ: adv. Eng: now ըստըստ: prep. Eng: according to Արամազդայ,prop. ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now իսկիսկ: conj. Eng: but, and հաւաստիհաւաստի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: certain գիտելգիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know ստիպէիր,ստիպէիր: verb.past.2per.sg. Eng: force թէթէ: conj. Eng: that որպիսի՞որպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զբարեպաշտնզբարեպաշտ: adj.acc.sg.def. Eng: pious իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and զամբարիշտն,զամբարիշտն: adj.acc.sg.def. Eng: wicked եւեւ: conj. Eng: and յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սպանմանսպանման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: killing եւեւ: conj. Eng: and յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այլոցն.այլոցն: pron.gen.dat.pl.def. Eng: other/but կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՞չոչ: part. Eng: not նոյննոյն: pron.acc.sg. Eng: same էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all գործոյգործոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: work սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy նոյննոյն: pron.acc.sg. Eng: same ընքեան.ընքեան: pron.nom.sg. Eng: s/he, self եւեւ: conj. Eng: and անսուրբանսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and սրբոյնսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: holy ամենայնիամենայնի: pron.gen.dat.sg. Eng: all ներհակն,ներհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary եւեւ: conj. Eng: and նոյն՝նոյն: pron.acc.sg. Eng: same ընքեանընքեան: pron.nom.sg. Eng: s/he, self իսկիսկ: conj. Eng: but, and նման,նման: adj.nom.acc.sg. Eng: like եւեւ: conj. Eng: and ունելովունելով: verb.inf.ins.sg. Eng: have միմի: num./part.neg. Eng: one/not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what տեսակտեսակ: noun.nom.acc.sg. Eng: type ըստըստ: prep. Eng: according to ոչոչ: part. Eng: not սրբութեանն՝սրբութեանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: holiness ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and հանդերձեալհանդերձեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: dress ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլ։գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist

Socrates. And I, my dear friend, perceiving this, wish to become your pupil; for I know that neither this fellow Meletus, nor anyone else, seems to notice you at all, but he has seen through me so sharply and so easily that he has indicted me for impiety. Now in the name of Zeus, tell me what you just now asserted that you knew so well. What do you say is the nature of piety and impiety, both in relation to murder and to other things? Is not holiness always the same with itself in every action and, on the other hand, is not unholiness the opposite of all holiness, always the same with itself and whatever is to be unholy possessing some one characteristic quality?

Εὐθύφρων. πάντως δήπου, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all իրօքիրօք: noun.ins.pl. Eng: thing իրաւացի,իրաւացի: adj.nom.acc.sg. Eng: justified Սոկրատէ։prop.

Euthyphro. Certainly, Socrates.

Σωκράτης. λέγε δή, τί φῂς εἶναι τὸ ὅσιον καὶ τί τὸ ἀνόσιον;

Սոկրատէս.prop. Ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say արդ՝արդ: adv. Eng: now զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զսուրբնզսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what զանսուրբն։զանսուրբն: adj.ins.sg.def. Eng: unholy

Socrates. Tell me then, what do you say holiness is, and what unholiness?

Εὐθύφρων. λέγω τοίνυν ὅτι τὸ μὲν ὅσιόν ἐστιν ὅπερ ἐγὼ νῦν ποιῶ, τῷ ἀδικοῦντι ἢ περὶ φόνους ἢ περὶ ἱερῶν κλοπὰς ἤ τι ἄλλο τῶν τοιούτων ἐξαμαρτάνοντι ἐπεξιέναι, ἐάντε πατὴρ ὢν τυγχάνῃ ἐάντε μήτηρ ἐάντε ἄλλος ὁστισοῦν, τὸ δὲ μὴ ἐπεξιέναι ἀνόσιον· ἐπεί, ὦ Σώκρατες, θέασαι ὡς μέγα σοι ἐρῶ τεκμήριον τοῦ νόμου ὅτι οὕτως ἔχει—ὃ καὶ ἄλλοις ἤδη εἶπον, ὅτι ταῦτα ὀρθῶς ἂν εἴη οὕτω γιγνόμενα—μὴ ἐπιτρέπειν τῷ ἀσεβοῦντι μηδʼ ἂν ὁστισοῦν τυγχάνῃ ὤν. αὐτοὶ γὰρ οἱ ἄνθρωποι τυγχάνουσι νομίζοντες τὸν Δία τῶν θεῶν ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ τοῦτον ὁμολογοῦσι τὸν αὑτοῦ πατέρα δῆσαι ὅτι τοὺς ὑεῖς κατέπινεν οὐκ ἐν δίκῃ, κἀκεῖνόν γε αὖ τὸν αὑτοῦ πατέρα ἐκτεμεῖν διʼ ἕτερα τοιαῦτα· ἐμοὶ δὲ χαλεπαίνουσιν ὅτι τῷ πατρὶ ἐπεξέρχομαι ἀδικοῦντι, καὶ οὕτως αὐτοὶ αὑτοῖς τὰ ἐναντία λέγουσι περί τε τῶν θεῶν καὶ περὶ ἐμοῦ.

Եւթիփռոն.prop. Ասեմասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say այժմիկ,այժմիկ: adv. Eng: now զիզի: conj. Eng: that սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now առնեմառնեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: make անիրաւելոյն՝անիրաւելոյն: verb.gen.dat.abl.sg.def. Eng: become iniquitous կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand սպանմամբսպանմամբ: noun.ins.sg. Eng: killing կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand զտաճարսզտաճարս: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: temple կողոպտելովկողոպտելով: verb.inf.ins.sg. Eng: steal կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յայսպիսեացսյայսպիսեացս: adj.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: such մեղանչելով՝մեղանչելով: verb.inf.ins.sg. Eng: sin ամբաստանելովամբաստանելով: verb.inf.ins.sg. Eng: rebuke իի: prep. Eng: in/at/to/from վերայվերայ: prep. Eng: on հասանել,հասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive եթէեթէ: conj. Eng: that/if հայրհայր: noun.nom.acc.sg. Eng: father գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist հանդիպի,հանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if մայրմայր: noun.nom.acc.sg. Eng: mother եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ո՛րոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and իցէ.իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ամբաստանելնամբաստանել: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: rebuke անսուրբ։անսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because տես,տես: verb.imp.sg. Eng: see ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. որպիսի՛որպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such ասեմասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say մեծմեծ: adj.nom.acc.sg. Eng: great նշաննշան: noun.nom.acc.sg. Eng: sign զօրինացն՝զօրինացն: noun.abl.pl.def. Eng: law զիզի: conj. Eng: that այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ունի,ունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and այլոցայլոց: pron.gen.dat.pl. Eng: other/but ասացիասացի: verb.aor.1per.sg. Eng: say իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and զիզի: conj. Eng: that այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this լինելով՝լինելով: verb.inf.ins.sg. Eng: be ոչոչ: part. Eng: not յորդորելնյորդորելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: exhort զամբարիշտսնզամբարիշտսն: noun.acc.pl.def. Eng: wicked ոչոչ: part. Eng: not ո՛րոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be հանդիպիցիհանդիպիցի: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: meet գոլով.գոլով: verb.inf.ins. Eng: exist քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ինքեանքինքեանք: pron.nom.pl. Eng: s/he/self մարդիկմարդիկ: noun.nom.pl. Eng: man հանդիպինհանդիպին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: meet կարծելովկարծելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: think զԶեւս՝prop. աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God արիագոյնարիագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most brave եւեւ: conj. Eng: and արդարագոյն.արդարագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most just եւեւ: conj. Eng: and սասա: pron.nom.sg. Eng: this one խոստովանինխոստովանին: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: confess զհայրնզհայր: noun.acc.sg.def. Eng: father իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her կապել,կապել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: tie զիզի: conj. Eng: that զուստերսնզուստերսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: son կլանէրկլանէր: verb.past.3per.sg. Eng: swallow ոչոչ: part. Eng: not իրաւամբք.իրաւամբք: noun.nom.pl. Eng: right եւեւ: conj. Eng: and զնազնա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իսկիսկ: conj. Eng: but, and զհօրնզհօրն: noun.gen.dat.sg.def. Eng: father իւրիւր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: his/her զերկաւորիսնզերկաւորիսն: adj.acc.pl.def. Eng: heavenly հատուցանելհատուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compensate վասնվասն: prep. Eng: about/because of այլոցայլոց: pron.gen.dat.pl. Eng: other/but այսպիսեացս.այսպիսեաց: adv. Eng: this way բայցբայց: conj. Eng: but ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I դժուարանանդժուարանան: verb.pres.3per.pl. Eng: become difficult զիզի: conj. Eng: that զհօրէզհօրէ: noun.abl.sg. Eng: father իմմէիմմէ: pron.adj.abl.sg. Eng: my ամբաստանեմամբաստանեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: rebuke անիրաւելով.անիրաւելով: verb.inf.ins.sg. Eng: become iniquitous եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this սոքասոքա: pron.nom.pl. Eng: this one ընքեանցընքեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, self զներհակնզներհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary ասենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of իմ։իմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my

Euthyphro. Well then, I say that holiness is doing what I am doing now, prosecuting the wrongdoer who commits murder or steals from the temples or does any such thing, whether he be your father, or your mother or anyone else, and not prosecuting him is unholy. And, Socrates, see what a sure proof I offer you,—a proof I have already given to others,—that this is established and right and that we ought not to let him who acts impiously go unpunished, no matter who he may be. Men believe that Zeus is the best and most just of the gods, and they acknowledge that he put his father in bonds because he wickedly devoured his children, and he in turn had mutilated his father for similar reasons; but they are incensed against me because I proceed against my father when he has done wrong, and so they are inconsistent in what they say about the gods and about me.

Σωκράτης. ἆρά γε, ὦ Εὐθύφρων, τοῦτʼ ἔστιν οὗ οὕνεκα τὴν γραφὴν φεύγω, ὅτι τὰ τοιαῦτα ἐπειδάν τις περὶ τῶν θεῶν λέγῃ, δυσχερῶς πως ἀποδέχομαι; διὸ δή, ὡς ἔοικε, φήσει τίς με ἐξαμαρτάνειν. νῦν οὖν εἰ καὶ σοὶ ταῦτα συνδοκεῖ τῷ εὖ εἰδότι περὶ τῶν τοιούτων, ἀνάγκη δή, ὡς ἔοικε, καὶ ἡμῖν συγχωρεῖν. τί γὰρ καὶ φήσομεν, οἵ γε καὶ αὐτοὶ ὁμολογοῦμεν περὶ αὐτῶν μηδὲν εἰδέναι; ἀλλά μοι εἰπὲ πρὸς Φιλίου, σὺ ὡς ἀληθῶς ἡγῇ ταῦτα οὕτως γεγονέναι;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմն,ուրեմն: conj. Eng: thus ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be յաղագսյաղագս: prep. Eng: about որոյորոյ: pron.gen.sg. Eng: who, which եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be գրեալգրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: indict հալածիմ.հալածիմ: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: persecute զիզի: conj. Eng: that զայսպիսիսսզայսպիսիսս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: such յորժամյորժամ: conj. Eng: when յաղագսյաղագս: prep. Eng: about աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God ասէաք՝ասէաք: verb.past.1per.pl. Eng: say իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if դժուարապէսդժուարապէս: adv. Eng: with difficulty ընդունիմ.ընդունիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: accept վասնվասն: prep. Eng: about/because of որոյ,որոյ: pron.gen.sg. Eng: who, which որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ասիցէասիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: say ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I մեղուցեալ։մեղուցեալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: sin Արդարդ: adv. Eng: now այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now եթէեթէ: conj. Eng: that/if եւեւ: conj. Eng: and քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this հանդերձհանդերձ: post. Eng: with իմովիմով: pron.adj.ins.sg. Eng: my թուի՝թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good գիտողիդգիտողիդ: verb.prpt.gen.dat.sg.poss2. Eng: know յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսպիսեաց,այսպիսեաց: adv. Eng: this way հարկհարկ: noun.nom.acc.sg. Eng: tax էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be արդ,արդ: adv. Eng: now իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem եւեւ: conj. Eng: and մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we ներել.ներել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: forgive քանզիքանզի: conj. Eng: for, because եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what ասասցուք,ասասցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: say որքորք: pron.nom.pl. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and մեքմեք: pron.nom.pl. Eng: we իսկիսկ: conj. Eng: but, and խոստովանիմքխոստովանիմք: verb.pres.1per.pl.med. Eng: confess յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսոցիկայսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գիտել.գիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I ըստըստ: prep. Eng: according to հիւրընկալհիւրընկալ: adj.nom.acc.sg. Eng: hospitable աստուածոյն,աստուածոյն: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: God որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) ճշմարտապէ՞սճշմարտապէս: adv. Eng: truly վարկանիսվարկանիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: consider զայսոքիկզայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this եղեալ։եղեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be

Socrates. Is not this, Euthyphro, the reason why I am being prosecuted, because when people tell such stories about the gods I find it hard to accept them? And therefore, probably, people will say I am wrong. Now if you, who know so much about such things, accept these tales, I suppose I too must give way. For what am I to say, who confess frankly that I know nothing about them? But tell me, in the name of Zeus, the god of friendship, do you really believe these things happened?

Εὐθύφρων. καὶ ἔτι γε τούτων θαυμασιώτερα, ὦ Σώκρατες, ἃ οἱ πολλοὶ οὐκ ἴσασιν.

Եւթիփռոն.prop. Տակաւինտակաւին: adv. Eng: yet սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same սքանչելի,սքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. զորսզորս: pron.acc.pl. Eng: who, which բազումքբազումք: adj.nom.pl. Eng: many ոչոչ: part. Eng: not գիտեն։գիտեն: verb.pres.3per.pl. Eng: know

Euthyphro. Yes, and still more wonderful things than these, Socrates, which most people do not know.

Σωκράτης. καὶ πόλεμον ἆρα ἡγῇ σὺ εἶναι τῷ ὄντι ἐν τοῖς θεοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἔχθρας γε δεινὰς καὶ μάχας καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά, οἷα λέγεταί τε ὑπὸ τῶν ποιητῶν, καὶ ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν γραφέων τά τε ἄλλα ἱερὰ ἡμῖν καταπεποίκιλται, καὶ δὴ καὶ τοῖς μεγάλοις Παναθηναίοις ὁ πέπλος μεστὸς τῶν τοιούτων ποικιλμάτων ἀνάγεται εἰς τὴν ἀκρόπολιν; ταῦτα ἀληθῆ φῶμεν εἶναι, ὦ Εὐθύφρων;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and պատերա՞զմպատերազմ: noun.nom.acc.sg. Eng: war արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps վարկանիսվարկանիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: consider դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take միմեանս,միմեանս: pron.acc.loc.pl. Eng: together եւեւ: conj. Eng: and թշնամութիւնթշնամութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: enmity իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and չարաչարչարաչար: adj.nom.acc.sg. Eng: torture մարտքմարտք: noun.nom.pl. Eng: fight եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but այսպիսիսայսպիսիս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: such բազումս՝բազումս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: many որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ասիասի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: say իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand քերթողացնքերթողացն: verb.prpt.gen.dat.abl.pl.def. Eng: write եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in/at/to/from բարւոքբարւոք: adj.nom.acc.sg. Eng: well գրողացն,գրողացն: verb.prpt.gen.dat.abl.pl.def. Eng: indict եւեւ: conj. Eng: and զայլսն՝զայլսն: pron.acc.pl. Eng: other/but որովքորովք: pron.ins.pl. Eng: who, which տաճարքնտաճարքն: noun.nom.pl.def. Eng: temple մերմեր: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: our պաճուճեալպաճուճեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: adorned են,են: verb.pres.3per.pl. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and արդարդ: adv. Eng: now ամենամեծամենամեծ: adj.nom.acc.sg. Eng: greatest Աթենացւոցprop. ծայրաքաղաքնծայրաքաղաքն: noun.nom.acc.sg. Eng: acropolis լիլի: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: full էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be այսպիսիայսպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such պաճուճմամբ.պաճուճմամբ: noun.ins.sg. Eng: adorned Զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this ճշմարի՞տճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true ասասցուքասասցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: say գոլ,գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն։prop.

Socrates. And so you believe that there was really war between the gods, and fearful enmities and battles and other things of the sort, such as are told of by the poets and represented in varied designs by the great artists in our sacred places and especially on the robe which is carried up to the Acropolis at the great Panathenaea? for this is covered with such representations. Shall we agree that these things are true, Euthyphro?

Εὐθύφρων. μὴ μόνον γε, ὦ Σώκρατες, ἀλλʼ ὅπερ ἄρτι εἶπον, καὶ ἄλλα σοι ἐγὼ πολλά, ἐάνπερ βούλῃ, περὶ τῶν θείων διηγήσομαι, ἃ σὺ ἀκούων εὖ οἶδʼ ὅτι ἐκπλαγήσῃ.

Եւթիփռոն.prop. Ոչոչ: part. Eng: not միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only զայս,զայս: pron.acc.sg. Eng: this ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ասացի,ասացի: verb.aor.1per.sg. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many քեզ՝քեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) եթէեթէ: conj. Eng: that/if կամիցիս՝կամիցիս: verb.cond.2per.sg.med. Eng: want յաղագսյաղագս: prep. Eng: about աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be պատմեցից,պատմեցից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: tell զորսզորս: pron.acc.pl. Eng: who, which դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) լսելով՝լսելով: verb.inf.ins.sg. բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good գիտեմգիտեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: know զիզի: conj. Eng: that սխրասցիս։սխրասցիս: verb.sbjv.2per.sg.med. Eng: amaze

Euthyphro. Not only these things, Socrates; but, as I said just now, I will, if you like, tell you many other things about the gods, which I am sure will amaze you when you hear them.

Σωκράτης. οὐκ ἂν θαυμάζοιμι. ἀλλὰ ταῦτα μέν μοι εἰς αὖθις ἐπὶ σχολῆς διηγήσῃ· νυνὶ δὲ ὅπερ ἄρτι σε ἠρόμην πειρῶ σαφέστερον εἰπεῖν. οὐ γάρ με, ὦ ἑταῖρε, τὸ πρότερον ἱκανῶς ἐδίδαξας ἐρωτήσαντα τὸ ὅσιον ὅτι ποτʼ εἴη, ἀλλά μοι εἶπες ὅτι τοῦτο τυγχάνει ὅσιον ὂν ὃ σὺ νῦν ποιεῖς, φόνου ἐπεξιὼν τῷ πατρί.

Սոկրատէս.prop. Ոչոչ: part. Eng: not սքանչացայց,սքանչացայց: verb.sbjv.1per.sg.med. Eng: wonder այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I զայսոքիկզայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this դարձեալդարձեալ: adv./verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: again, turn ըստըստ: prep. Eng: according to պարապութեանպարապութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: idleness պատմիցես.պատմիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: tell բայցբայց: conj. Eng: but այժմիկ,այժմիկ: adv. Eng: now որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as արդարդ: adv. Eng: now հարցանէիհարցանէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask զքեզ,զքեզ: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) փութափութա: verb.imp.sg. Eng: hurry ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say հաւաստի.հաւաստի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: certain քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not զիս,զիս: pron.acc.sg. Eng: I ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! ընկեր,ընկեր: noun.nom.acc.sg. Eng: friend յառաջագունիւնյառաջագունիւն: adj.ins.sg.def. Eng: first բաւականապէսբաւականապէս: adv. Eng: satisfactorily ուսուցեր՝ուսուցեր: verb.aor.2per.sg. Eng: teach հարցեալհարցեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: ask եթէեթէ: conj. Eng: that/if սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy զինչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what իցէ.իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ասացերասացեր: verb.aor.2per.sg. Eng: say ինձ՝ինձ: pron.dat.sg. Eng: I զիզի: conj. Eng: that զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլով՝գոլով: verb.inf.ins. Eng: exist զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now առնես,առնես: verb.pres.2per.sg. Eng: make սպանմանէսպանմանէ: noun.abl.sg. Eng: killing ամբաստանելովամբաստանելով: verb.inf.ins.sg. Eng: rebuke զՀօրէն։զհօրէն: noun.abl.sg.def. Eng: father

Socrates. I dare say. But you can tell me those things at your leisure some other time. At present try to tell more clearly what I asked you just now. For, my friend, you did not give me sufficient information before, when I asked what holiness was, but you told me that this was holy which you are now doing, prosecuting your father for murder.

Εὐθύφρων. καὶ ἀληθῆ γε ἔλεγον, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly իսկիսկ: conj. Eng: but, and ասէի,ասէի: verb.past.1per.sg. Eng: say ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. Well, what I said was true, Socrates.

Σωκράτης. ἴσως. ἀλλὰ γάρ, ὦ Εὐθύφρων, καὶ ἄλλα πολλὰ φῂς εἶναι ὅσια.

Սոկրատէս.prop. Թերեւս.թերեւս: part. Eng: perhaps այլ,այլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասիցեսասիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: say գոլ,գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist քանզիքանզի: conj. Eng: for, because եւեւ: conj. Eng: and ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be սրբագոյնք.սրբագոյնք: adj.nom.pl. Eng: holiest

Socrates. Perhaps. But, Euthyphro, you say that many other things are holy, do you not?

Εὐθύφρων. καὶ γὰρ ἔστιν.

Եւթիփռոն.prop. Այնպէսայնպէս: adv. Eng: like that եւեւ: conj. Eng: and են։են: verb.pres.3per.pl. Eng: be

Euthyphro. Why, so they are.

Σωκράτης. μέμνησαι οὖν ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν πολλῶν ὁσίων, ἀλλʼ ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά ἐστιν; ἔφησθα γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ τά τε ἀνόσια ἀνόσια εἶναι καὶ τὰ ὅσια ὅσια· ἢ οὐ μνημονεύεις;

Սոկրատէս.prop. Յիշեսյիշես: verb.pres.2per.sg. Eng: remember արդ՝արդ: adv. Eng: now զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) հրամայէի,հրամայէի: verb.past.1per.sg. Eng: order միմի: num./part.neg. Eng: one/not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand երկուերկու: num. Eng: two ուսուցանելուսուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: teach իի: prep. Eng: in/at/to/from բազմացբազմաց: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: many սրբոցն,սրբոցն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: holy այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զնոյնզնոյն: pron.acc.sg. Eng: same իսկիսկ: conj. Eng: but, and զտեսակն,զտեսակն: noun.acc.pl.def. Eng: type ըստըստ: prep. Eng: according to որումորում: pron.dat.loc.sg. Eng: who, which ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all սուրբք՝սուրբք: adj.nom.pl Eng: holy սուրբքսուրբք: adj.nom.pl Eng: holy են.են: verb.pres.3per.pl. Eng: be քանզիքանզի: conj. Eng: for, because գիտեսգիտես: verb.pres.2per.sg. Eng: know ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one միովմիով: num.ins.sg. Eng: one տեսակաւտեսակաւ: noun.ins.sg. Eng: form զանսուրբնզանսուրբն: adj.ins.sg.def. Eng: unholy սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլով,գոլով: verb.inf.ins. Eng: exist եւեւ: conj. Eng: and զսուրբնզսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand ո՞չոչ: part. Eng: not յիշես։յիշես: verb.pres.2per.sg. Eng: remember

Socrates. Now call to mind that this is not what I asked you, to tell me one or two of the many holy acts, but to tell the essential aspect, by which all holy acts are holy; for you said that all unholy acts were unholy and all holy ones holy by one aspect. Or don't you remember?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. I remember.

Σωκράτης. ταύτην τοίνυν με αὐτὴν δίδαξον τὴν ἰδέαν τίς ποτέ ἐστιν, ἵνα εἰς ἐκείνην ἀποβλέπων καὶ χρώμενος αὐτῇ παραδείγματι, ὃ μὲν ἂν τοιοῦτον ᾖ ὧν ἂν ἢ σὺ ἢ ἄλλος τις πράττῃ φῶ ὅσιον εἶναι, ὃ δʼ ἂν μὴ τοιοῦτον, μὴ φῶ.

Սոկրատէս.prop. Զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now զնոյնսզնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same ուսո՛ուսո: verb.imp.sg. Eng: teach ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I տեսակ,տեսակ: noun.nom.acc.sg. Eng: type թէթէ: conj. Eng: that զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what երբէքերբէք: adv. Eng: never է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open հայելովհայելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: look եւեւ: conj. Eng: and վարելովվարելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: conduct, till սովաւսովաւ: pron.ins.sg. Eng: this one յարացուցիւ,յարացուցիւ: noun.ins.sg. Eng: paradigm զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and այնպիսիայնպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such իսկ`իսկ: conj. Eng: but, and յորոցյորոց: pron.abl.pl. Eng: who, which եթէեթէ: conj. Eng: that/if կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain գործիցէ՝գործիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: work ասացիցասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլ.գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist Եւեւ: conj. Eng: and զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ոչոչ: part. Eng: not այնպիսի՝այնպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such ոչոչ: part. Eng: not ասացից։ասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say

Socrates. Tell me then what this aspect is, that I may keep my eye fixed upon it and employ it as a model and, if anything you or anyone else does agrees with it, may say that the act is holy, and if not, that it is unholy.

Εὐθύφρων. ἀλλʼ εἰ οὕτω βούλει, ὦ Σώκρατες, καὶ οὕτω σοι φράσω.

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if այդպէսայդպէս: adv. Eng: thus կամիս,կամիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: want ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եւեւ: conj. Eng: and այդպէսայդպէս: adv. Eng: thus քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) ասացից։ասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say

Euthyphro. If you wish me to explain in that way, I will do so.

Σωκράτης. ἀλλὰ μὴν βούλομαί γε.

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but կամիմկամիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: want իսկիսկ: conj. Eng: but, and ամենեւին։ամենեւին: part. Eng: nevertheless

Socrates. I do wish it.

Εὐθύφρων. ἔστι τοίνυν τὸ μὲν τοῖς θεοῖς προσφιλὲς ὅσιον, τὸ δὲ μὴ προσφιλὲς ἀνόσιον.

Եւթիփռոն.prop. Էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be արդարդ: adv. Eng: now այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not սիրելին՝սիրելին: verb.pot.nom.acc.loc.sg.def. Eng: love անսուրբ։անսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy

Euthyphro. Well then, what is dear to the gods is holy, and what is not dear to them is unholy.

Σωκράτης. παγκάλως, ὦ Εὐθύφρων, καὶ ὡς ἐγὼ ἐζήτουν ἀποκρίνασθαί σε, οὕτω νῦν ἀπεκρίνω. εἰ μέντοι ἀληθῶς, τοῦτο οὔπω οἶδα, ἀλλὰ σὺ δῆλον ὅτι ἐπεκδιδάξεις ὡς ἔστιν ἀληθῆ ἃ λέγεις.

Սոկրատէս.prop. Գեղեցկապէս,գեղեցկապէս: adv. Eng: beautifully ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն, եւեւ: conj. Eng: and որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as խնդրէիխնդրէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) պատասխանի՝պատասխանի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: answer այնպէսայնպէս: adv. Eng: like that այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ասացեր։ասացեր: verb.aor.2per.sg. Eng: say Սակայնսակայն: conj. Eng: however եթէեթէ: conj. Eng: that/if ճշմարտապէս՝ճշմարտապէս: adv. Eng: truly ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գիտեմ,գիտեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: know այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that ուսուցանեսուսուցանես: verb.pres.2per.sg. Eng: teach իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ճշմարիտճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասեսդ։ասեսդ: verb.pres.2per.sg.poss2. Eng: say

Socrates. Excellent, Euthyphro, now you have answered as I asked you to answer. However, whether it is true, I am not yet sure; but you will, of course, show that what you say is true.

Εὐθύφρων. πάνυ μὲν οὖν.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless արդար։արդար: adj.nom.acc.sg. Eng: just

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. φέρε δή, ἐπισκεψώμεθα τί λέγομεν. τὸ μὲν θεοφιλές τε καὶ θεοφιλὴς ἄνθρωπος ὅσιος, τὸ δὲ θεομισὲς καὶ ὁ θεομισὴς ἀνόσιος· οὐ ταὐτὸν δʼ ἐστίν, ἀλλὰ τὸ ἐναντιώτατον, τὸ ὅσιον τῷ ἀνοσίῳ· οὐχ οὕτως;

Սոկրատէս.prop. Բերբեր: verb.imp.sg. Eng: bring արդարդ: adv. Eng: now խնդրեսցուքխնդրեսցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: ask զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասեմք.ասեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: say իսկիսկ: conj. Eng: but, and աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving իրնիրն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving մարդն՝մարդն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: man սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and աստուածատեացաստուածատեաց: adj.nom.acc.sg. Eng: God-hating իրնիրն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and աստուածատեացաստուածատեաց: adj.nom.acc.sg. Eng: God-hating մարդն՝մարդն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: man անսուրբ։անսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy Արդարդ: adv. Eng: now ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be նոյնպէս,նոյնպէս: adv. Eng: the same way եւեւ: conj. Eng: and ներհակագոյններհակագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: antithetical սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy անսրբոյն։անսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: unholy

Socrates. Come then, let us examine our words. The thing and the person that are dear to the gods are holy, and the thing and the person that are hateful to the gods are unholy; and the two are not the same, but the holy and the unholy are the exact opposites of each other. Is not this what we have said?

Εὐθύφρων. οὕτω μὲν οὖν.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes, just this.

Σωκράτης. καὶ εὖ γε φαίνεται εἰρῆσθαι;

Սոկրատէս.prop. Ա՞յսպէսայսպէս: adv. Eng: like this իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ասացեալդ։ասացեալդ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg.poss2. Eng: say

Socrates. And it seems to be correct?

Εὐθύφρων. δοκῶ, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Երեւիերեւի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: appear ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. I think so, Socrates.

Σωκράτης. οὐκοῦν καὶ ὅτι στασιάζουσιν οἱ θεοί, ὦ Εὐθύφρων, καὶ διαφέρονται ἀλλήλοις καὶ ἔχθρα ἐστὶν ἐν αὐτοῖς πρὸς ἀλλήλους, καὶ τοῦτο εἴρηται;

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէն՝ապաքէն: part. Eng: refuge զիզի: conj. Eng: that հակառակինհակառակին: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: oppose աստուածքն,աստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. եւեւ: conj. Eng: and տարբերինտարբերին: verb.pres.3per.sg.med. Eng: disagree ընդընդ: prep. Eng: with, during, for միմեանս,միմեանս: pron.acc.loc.pl. Eng: together եւեւ: conj. Eng: and թշնամութիւնթշնամութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: enmity էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սոցասոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take միմեանս.միմեանս: pron.acc.loc.pl. Eng: together եւեւ: conj. Eng: and այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ասացաւ։ասացաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: say

Socrates. Well then, have we said this also, that the gods, Euthyphro, quarrel and disagree with each other, and that there is enmity between them?

Εὐθύφρων. εἴρηται γάρ.

Եւթիփռոն.prop. Ասացաւասացաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: say իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes, we have said that.

Σωκράτης. ἔχθραν δὲ καὶ ὀργάς, ὦ ἄριστε, ἡ περὶ τίνων διαφορὰ ποιεῖ; ὧδε δὲ σκοπῶμεν. ἆρʼ ἂν εἰ διαφεροίμεθα ἐγώ τε καὶ σὺ περὶ ἀριθμοῦ ὁπότερα πλείω, ἡ περὶ τούτων διαφορὰ ἐχθροὺς ἂν ἡμᾶς ποιοῖ καὶ ὀργίζεσθαι ἀλλήλοις, ἢ ἐπὶ λογισμὸν ἐλθόντες περί γε τῶν τοιούτων ταχὺ ἂν ἀπαλλαγεῖμεν;

Սոկրատէս.prop. Բայցբայց: conj. Eng: but զթշնամութիւն,զթշնամութիւն: noun.acc.sg. Eng: enmity ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! արիագոյն,արիագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most brave յաղագսյաղագս: prep. Eng: about ոմանցոմանց: pron.dat.pl. Eng: someone, a certain զանազանիլին՝զանազանիլն: verb.inf.nom.acc.loc.med.def. Eng: distinguish գործէ.գործէ: verb.pres.3per.sg. Eng: work այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but աստանօրաստանօր: adv. Eng: here դիտեսցուք.դիտեսցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: observe եթէեթէ: conj. Eng: that/if զանազանէաքզանազանէաք: verb.past.1per.pl. Eng: distinguish եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) յաղագսյաղագս: prep. Eng: about թուոյ՝թուոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: number թէթէ: conj. Eng: that ո՛րոր: pron.nom.sg. Eng: who, which էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be յոլովագոյն,յոլովագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: numerous յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սոցասոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one զանազանիլն՝զանազանիլն: verb.inf.nom.acc.loc.med.def. Eng: distinguish թշնամի՞քթշնամիք: noun.nom.pl. Eng: enemy թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we գործիցէ,գործիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: work եւեւ: conj. Eng: and բարկանալբարկանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: anger ապաապա: adv. Eng: then միմեանց.միմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together բայցբայց: conj. Eng: but համարովհամարով: noun.ins.sg. Eng: number իի: prep. Eng: in/at/to/from խորհուրդսխորհուրդս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: thought, mystery հասանելովհասանելով: verb.inf.ins. Eng: arrive յաղագսյաղագս: prep. Eng: about յայնպիսեացնյայնպիսեացն: adj.abl.pl.def. Eng: such իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and վաղվաղակիվաղվաղակի: adv. Eng; suddenly թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open փոխիցո՞ւք։փոխիցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: change

Socrates. But what things is the disagreement about, which causes enmity and anger? Let us look at it in this way. If you and I were to disagree about number, for instance, which of two numbers were the greater, would the disagreement about these matters make us enemies and make us angry with each other, or should we not quickly settle it by resorting to arithmetic?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկիսկ: conj. Eng: but, and արդարագոյն։արդարագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most just

Euthyphro. Of course we should.

Σωκράτης. οὐκοῦν καὶ περὶ τοῦ μείζονος καὶ ἐλάττονος εἰ διαφεροίμεθα, ἐπὶ τὸ μετρεῖν ἐλθόντες ταχὺ παυσαίμεθʼ ἂν τῆς διαφορᾶς;

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge եւեւ: conj. Eng: and յաղագսյաղագս: prep. Eng: about մեծագունիմեծագունի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: great եւեւ: conj. Eng: and փոքուփոքու: adj.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: little եթէեթէ: conj. Eng: that/if զանազանիցիմք,զանազանիցիմք: verb.cond.1per.pl.med. Eng: free առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from չափելնչափելն: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: measure հասանելով՝հասանելով: verb.inf.ins. Eng: arrive վաղվաղակիվաղվաղակի: adv. Eng; suddenly դադարեսցուքդադարեսցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: cease իի: prep. Eng: in/at/to/from տարբերութենէն։տարբերութենէն: noun.abl.sg.def. Eng: difference

Socrates. Then, too, if we were to disagree about the relative size of things, we should quickly put an end to the disagreement by measuring?

Εὐθύφρων. ἔστι ταῦτα.

Եւթիփռոն.prop. Էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այսպէս։այսպէս: adv. Eng: like this

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. καὶ ἐπί γε τὸ ἱστάναι ἐλθόντες, ὡς ἐγᾦμαι, περὶ τοῦ βαρυτέρου τε καὶ κουφοτέρου διακριθεῖμεν ἄν;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in/at/to/from կշռիլնկշռիլն: verb.inf.nom.acc.loc.med.def. Eng: weigh հասանելով,հասանելով: verb.inf.ins. Eng: arrive իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem յաղագսյաղագս: prep. Eng: about ծանրագունինծանրագունին: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: heaviest եւեւ: conj. Eng: and թեթեւագունին՝թեթեւագունին: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: lightest ընտրիցուքընտրիցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: choose իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Socrates. And we should, I suppose, come to terms about relative weights by weighing?

Εὐθύφρων. πῶς γὰρ οὔ;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ոչ։ոչ: part. Eng: not

Euthyphro. Of course.

Σωκράτης. περὶ τίνος δὲ δὴ διενεχθέντες καὶ ἐπὶ τίνα κρίσιν οὐ δυνάμενοι ἀφικέσθαι ἐχθροί γε ἂν ἀλλήλοις εἶμεν καὶ ὀργιζοίμεθα; ἴσως οὐ πρόχειρόν σοί ἐστιν, ἀλλʼ ἐμοῦ λέγοντος σκόπει εἰ τάδε ἐστὶ τό τε δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον καὶ καλὸν καὶ αἰσχρὸν καὶ ἀγαθὸν καὶ κακόν. ἆρα οὐ ταῦτά ἐστιν περὶ ὧν διενεχθέντες καὶ οὐ δυνάμενοι ἐπὶ ἱκανὴν κρίσιν αὐτῶν ἐλθεῖν ἐχθροὶ ἀλλήλοις γιγνόμεθα, ὅταν γιγνώμεθα, καὶ ἐγὼ καὶ σὺ καὶ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι πάντες;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսրայսր: pron.gen.sg. Eng: this ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one զանազանելովզանազանելով: verb.inf.ins./pfv.insg.sg. Eng: distinguish եւեւ: conj. Eng: and առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take ընտրութիւնընտրութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: choice ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ոչոչ: part. Eng: not կարելովկարելով: verb.inf.ins. Eng: can, able հասանել՝հասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive թշնամիքթշնամիք: noun.nom.pl. Eng: enemy իսկիսկ: conj. Eng: but, and միմեանցմիմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together իցեմքիցեմք: verb.cond.1per.pl. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and բարկասցո՞ւք.բարկասցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: anger թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take ձեռն.ձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I լուրլուր: noun.nom.acc.loc.sg./verb.imp.sg. Eng: word, rumor, hear ասելովասելով: verb.inf.ins. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and դիտեադիտեա: verb.imp.sg. Eng: observe թէթէ: conj. Eng: that այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be զարդարնզարդարն: adj.acc.sg.def. Eng: just իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and զանիրաւն,զանիրաւն: adj.acc.sg.def. Eng: unjust եւեւ: conj. Eng: and զբարինզբարին: adj.acc.sg.def. Eng: good եւեւ: conj. Eng: and զգարշելին,զգարշելին: verb.pot.acc.sg. Eng: abhor եւեւ: conj. Eng: and զազնիւնզազնիւն: adj.acc.sg.def. Eng: honest եւեւ: conj. Eng: and զչարն.զչարն: adj.acc.sg.def. Eng: evil Այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be արդեւք,արդեւք: adv. Eng. Perhaps յաղագսյաղագս: prep. Eng: about որոցորոց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which զանազանելովզանազանելով: verb.inf.ins./pfv.insg.sg. Eng: distinguish եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not կարելովկարելով: verb.inf.ins. Eng: can, able իի: prep. Eng: in/at/to/from բաւականբաւական: adj.nom.acc.sg. Eng: enough ընտրութիւնընտրութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: choice սոցասոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one հասանել՝հասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive թշնամիքթշնամիք: noun.nom.pl. Eng: enemy իսկիսկ: conj. Eng: but, and միմեանցմիմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together լինիցիմք՝լինիցիմք: verb.cond.1per.pl.pass Eng: be յորժամյորժամ: conj. Eng: when լինիցիմք,լինիցիմք: verb.cond.1per.pl.pass Eng: be եւեւ: conj. Eng: and եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be եւեւ: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) եւեւ: conj. Eng: and այլքայլք: pron.nom.pl. Eng: other/but մարդիկմարդիկ: noun.nom.pl. Eng: man ամենայն։ամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all

Socrates. But about what would a disagreement be, which we could not settle and which would cause us to be enemies and be angry with each other? Perhaps you cannot give an answer offhand; but let me suggest it. Is it not about right and wrong, and noble and disgraceful, and good and bad? Are not these the questions about which you and I and other people become enemies, when we do become enemies, because we differ about them and cannot reach any satisfactory agreement?

Εὐθύφρων. ἀλλʼ ἔστιν αὕτη ἡ διαφορά, ὦ Σώκρατες, καὶ περὶ τούτων.

Եւթիփռոն.prop. Այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be զանազանութիւն,զանազանութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: variety ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եւեւ: conj. Eng: and յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսոցիկ։այսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this

Euthyphro. Yes, Socrates, these are the questions about which we should become enemies.

Σωκράτης. τί δὲ οἱ θεοί, ὦ Εὐθύφρων; οὐκ εἴπερ τι διαφέρονται, διʼ αὐτὰ ταῦτα διαφέροιντʼ ἄν;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչ՝զինչ: pron.acc.sg. Eng: what ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն՝prop. աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զանազանեալքզանազանեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: distinguish են,են: verb.pres.3per.pl. Eng: be վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսոցիկայսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this տարբերիցինտարբերիցին: verb.cond.3per.pl.med. Eng: disagree արդեւք։արդեւք: adv. Eng. Perhaps

Socrates. And how about the gods, if they disagree, would they not disagree about these questions?

Εὐθύφρων. πολλὴ ἀνάγκη.

Եւթիփռոն.prop. Բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many հարկհարկ: noun.nom.acc.sg. Eng: tax է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Euthyphro. Necessarily.

Σωκράτης. καὶ τῶν θεῶν ἄρα, ὦ γενναῖε Εὐθύφρων, ἄλλοι ἄλλα δίκαια ἡγοῦνται κατὰ τὸν σὸν λόγον, καὶ καλὰ καὶ αἰσχρὰ καὶ ἀγαθὰ καὶ κακά· οὐ γὰρ ἄν που ἐστασίαζον ἀλλήλοις εἰ μὴ περὶ τούτων διεφέροντο· ἦ γάρ;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God արեւք,արդեւք: adv. Eng. Perhaps ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! արիագոյնարիագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most brave Եւթիփռոն,prop. այլքայլք: pron.nom.pl. Eng: other/but զայլզայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իրաւացիիրաւացի: adj.nom.acc.sg. Eng: justified վարկանին՝վարկանին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: consider ըստըստ: prep. Eng: according to քոյոյքոյոյ: pron.adj.gen.sg. Eng: your (sg.) բանիդ,բանիդ: noun.gen.dat.loc.sg.poss2. Eng: word եւեւ: conj. Eng: and գեղեցիկգեղեցիկ: adj.nom.acc.sg. Eng: beautiful եւեւ: conj. Eng: and գարշելիգարշելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: abhor եւեւ: conj. Eng: and բարիբարի: adj.nom.acc.sg. Eng: good եւեւ: conj. Eng: and չար.չար: adj.nom.acc.sg. Eng: evil քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not երբէքերբէք: adv. Eng: never հակառակէինհակառակէին: verb.past.3per.pl. Eng: oppose ընդընդ: prep. Eng: with, during, for միմեանս՝միմեանս: pron.acc.loc.pl. Eng: together եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչոչ: part. Eng: not յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այնոցիկայնոցիկ: pron.gen.dat.pl. Eng: that զանազանին։զանազանին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: distinguish

Socrates. Then, my noble Euthyphro, according to what you say, some of the gods too think some things are right or wrong and noble or disgraceful, and good or bad, and others disagree; for they would not quarrel with each other if they did not disagree about these matters. Is that the case?

Εὐθύφρων. ὀρθῶς λέγεις.

Եւթիփռոն.prop. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ասես։ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say

Euthyphro. You are right.

Σωκράτης. οὐκοῦν ἅπερ καλὰ ἡγοῦνται ἕκαστοι καὶ ἀγαθὰ καὶ δίκαια, ταῦτα καὶ φιλοῦσιν, τὰ δὲ ἐναντία τούτων μισοῦσιν;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what բարիբարի: adj.nom.acc.sg. Eng: good վարկանինվարկանին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: consider իւրաքանչիւրքիւրաքանչիւրք: noun.nom.pl. Eng: each եւեւ: conj. Eng: and ազնիւքազնիւք: adj.nom.pl. Eng: honest եւեւ: conj. Eng: and իրաւացիք,իրաւացիք: adj.nom.acc.բլ. Eng: justified զայսոքիկզայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this եւեւ: conj. Eng: and սիրեն,սիրեն: verb.pres.3per.pl. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and ներհակններհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same ատեն։ասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: hate

Socrates. Then the gods in each group love the things which they consider good and right and hate the opposites of these things?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. ταὔτʼ ἄρα, ὡς ἔοικεν, μισεῖταί τε ὑπὸ τῶν θεῶν καὶ φιλεῖται, καὶ θεομισῆ τε καὶ θεοφιλῆ ταὔτʼ ἂν εἴη.

Սոկրատէս.prop. Այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this արդեւք,արդեւք: adv. Eng. Perhaps որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ատեալատեալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: hate ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God եւեւ: conj. Eng: and սիրեալ.սիրեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and աստուածատեացաստուածատեաց: adj.nom.acc.sg. Eng: God-hating իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this նոյնսնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same իցենիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: be թերեւս։թերեւս: part. Eng: perhaps

Socrates. Then, as it seems, the same things are hated and loved by the gods, and the same things would be dear and hateful to the gods.

Εὐθύφρων. ἔοικεν.

Եւթիփռոն.prop. Թուեցեալթուեցեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: seem իսկիսկ: conj. Eng: but, and է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Euthyphro. So it seems.

Σωκράτης. καὶ ὅσια ἄρα καὶ ἀνόσια τὰ αὐτὰ ἂν εἴη, ὦ Εὐθύφρων, τούτῳ τῷ λόγῳ.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps եւեւ: conj. Eng: and անսուրբանսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this նոյնսնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same իցենիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: be թերեւս,թերեւս: part. Eng: perhaps ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. յայսմիկյայսմիկ: pron.dat.loc.sg. Eng: this բանիւս։բանիւս: noun.ins.sg.poss1. Eng: word

Socrates. And then the same things would be both holy and unholy, Euthyphro, according to this statement.

Εὐθύφρων. κινδυνεύει.

Եւթիփռոն.prop. Տագնապիտագնապի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: commotion իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. I suppose so.

Σωκράτης. οὐκ ἄρα ὃ ἠρόμην ἀπεκρίνω, ὦ θαυμάσιε. οὐ γὰρ τοῦτό γε ἠρώτων, ὃ τυγχάνει ταὐτὸν ὂν ὅσιόν τε καὶ ἀνόσιον· ὃ δʼ ἂν θεοφιλὲς ᾖ καὶ θεομισές ἐστιν, ὡς ἔοικεν. ὥστε, ὦ Εὐθύφρων, ὃ σὺ νῦν ποιεῖς τὸν πατέρα κολάζων, οὐδὲν θαυμαστὸν εἰ τοῦτο δρῶν τῷ μὲν Διὶ προσφιλὲς ποιεῖς, τῷ δὲ Κρόνῳ καὶ τῷ Οὐρανῷ ἐχθρόν, καὶ τῷ μὲν Ἡφαίστῳ φίλον, τῇ δὲ Ἥρᾳ ἐχθρόν, καὶ εἴ τις ἄλλος τῶν θεῶν ἕτερος ἑτέρῳ διαφέρεται περὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκείνοις κατὰ τὰ αὐτά.

Սոկրատէս.prop. Ոչոչ: part. Eng: not արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what հարցանէի՝հարցանէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask ետուրետուր: verb.aor.2per.sg. Eng: give պատասխանի,պատասխանի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: answer ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սքանչելի.սքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what հարցանէի՝հարցանէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet նոյննոյն: pron.acc.sg. Eng: same ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գոլով,գոլով: verb.inf.ins. Eng: exist սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and անսուրբ.անսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy եւեւ: conj. Eng: and զո՛րզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and աստուածատեաց,աստուածատեաց: adj.nom.acc.sg. Eng: God-hating որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as թուեցեալթուեցեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: seem է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be Վասնվասն: prep. Eng: about/because of որոյ,որոյ: pron.gen.sg. Eng: who, which ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now առնեսառնես: verb.pres.2per.sg. Eng: make զհայրնզհայր: noun.acc.sg.def. Eng: father տանջելով՝տանջելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: torment ոչոչ: part. Eng: not եւեւ: conj. Eng: and միմի: num./part.neg. Eng: one/not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սքանչելի,սքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid թէթէ: conj. Eng: that զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what առնելով՝առնելով: verb.inf.ins.sg. Eng: make Արամազդայprop. սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գործես,գործես: verb.pres.2per.sg. Eng: work եւեւ: conj. Eng: and Կռոնոսիprop. եւեւ: conj. Eng: and Երկնիերկնի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: heaven թշնամի.թշնամի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: enemy եւեւ: conj. Eng: and Հեփեստոսիprop. իսկիսկ: conj. Eng: but, and սիրելի,սիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and Հեռայprop. թշնամի.թշնամի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: enemy եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if յայլյայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God յայլմէյայլմէ: pron.abl.sg. Eng: other/but յումեքէյումեքէ: pron.abl.sg. Eng: someone, a certain տարբերեալտարբերեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: disagree էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be յաղագսյաղագս: prep. Eng: about նորիննորին: pron.gen.sg. Eng: same իրիիրի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and այնոցիկայնոցիկ: pron.gen.dat.pl. Eng: that նոյնպէս։նոյնպէս: adv. Eng: the same way

Socrates. Then you did not answer my question, my friend. For I did not ask you what is at once holy and unholy; but, judging from your reply, what is dear to the gods is also hateful to the gods. And so, Euthyphro, it would not be surprising if, in punishing your father as you are doing, you were performing an act that is pleasing to Zeus, but hateful to Cronus and Uranus, and pleasing to Hephaestus, but hateful to Hera, and so forth in respect to the other gods, if any disagree with any other about it.

Εὐθύφρων. ἀλλ᾽ οἶμαι, ὦ Σώκρατες, περί γε τούτου τῶν θεῶν οὐδένα ἕτερον ἑτέρῳ διαφέρεσθαι, ὡς οὐ δεῖ δίκην διδόναι ἐκεῖνον ὃς ἂν ἀδίκως τινὰ ἀποκτείνῃ.

Եւթիփռոն.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but կարծեմ,կարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this ոչոչ: part. Eng: not ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but իի: prep. Eng: in/at/to/from յայլմէյայլմէ: pron.abl.sg. Eng: other/but տարբերի,տարբերի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: disagree իբրիբր: prep. Eng: as if ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation պատուհասպատուհաս: noun.nom.acc.sg. Eng: punishment կրելկրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: bear այնմիկ՝այնմիկ: pron.dat.abl.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and անիրաւապէսանիրաւապէս: adv. Eng: unjustly զոմնզոմն: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain սպանանիցէ։սպանանիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: kill

Euthyphro. But I think, Socrates, that none of the gods disagrees with any other about this, or holds that he who kills anyone wrongfully ought not to pay the penalty.

Σωκράτης. τί δέ; ἀνθρώπων, ὦ Εὐθύφρων, ἤδη τινὸς ἤκουσας ἀμφισβητοῦντος ὡς τὸν ἀδίκως ἀποκτείναντα ἢ ἄλλο ἀδίκως ποιοῦντα ὁτιοῦν οὐ δεῖ δίκην διδόναι;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչ,զինչ: pron.acc.sg. Eng: what ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. իի: prep. Eng: in/at/to/from մարդկանէ՞մարդկանէ: noun.abl.pl. Eng: man արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps ումեմնէումեմնէ: pron.abl.sg. Eng: someone, a certain լուարլուար: verb.aor.2per.sg.pass. Eng: be երկբայելովերկբայելով: verb.inf.ins Eng: suspect սորա՝սորա: pron.gen.sg. Eng: this one իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if անիրաւապէսանիրաւապէս: adv. Eng: unjustly սպանողինսպանողին: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: kill կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be անիրաւապէսանիրաւապէս: adv. Eng: unjustly գործողինգործողին: verb.prpt.gen.dat.sg.def. Eng: work ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation հատուցանելհատուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compensate պատուհաս։պատուհաս: noun.nom.acc.sg. Eng: punishment

Socrates. Well, Euthyphro, to return to men, did you ever hear anybody arguing that he who had killed anyone wrongfully, or had done anything else whatever wrongfully, ought not to pay the penalty?

Εὐθύφρων. οὐδὲν μὲν οὖν παύονται ταῦτα ἀμφισβητοῦντες καὶ ἄλλοθι καὶ ἐν τοῖς δικαστηρίοις· ἀδικοῦντες γὰρ πάμπολλα, πάντα ποιοῦσι καὶ λέγουσι φεύγοντες τὴν δίκην.

Եւթիփռոն.prop. Ոչոչ: part. Eng: not իսկիսկ: conj. Eng: but, and դադարինդադարին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: cease զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this երբայելով,երկբայելով: verb.inf.ins Eng: suspect եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ուրեքուրեք: adv. Eng: everywhere եւեւ: conj. Eng: and առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take հանդիսարանս,հանդիսարանս: noun.acc.loc.pl. Eng: court զիզի: conj. Eng: that ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what անիրաւելով՝անիրաւելով: verb.inf.ins.sg. Eng: become iniquitous զամենայնզամենայն: pron.acc.sg. Eng: all ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գործենգործեն: verb.pres.3per.pl. Eng: work եւեւ: conj. Eng: and ասենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say փախչելովփախչելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: flee իի: prep. Eng: in/at/to/from պատուհասէն։պատուհասէն: noun.able.sg.def. Eng: punishment

Euthyphro. Why, they are always arguing these points, especially in the law courts. For they do very many wrong things; and then there is nothing they will not do or say, in defending themselves, to avoid the penalty.

Σωκράτης. ἦ καὶ ὁμολογοῦσιν, ὦ Εὐθύφρων, ἀδικεῖν, καὶ ὁμολογοῦντες ὅμως οὐ δεῖν φασὶ σφᾶς διδόναι δίκην;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly խոստովանի՞ն,խոստովանին: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: confess Եւթիփռոն,prop. անիրաւել.անիրաւել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: become iniquitous եւեւ: conj. Eng: and խոստովանելխոստովանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: confess ո՞չոչ: part. Eng: not պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ասենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say հատուցանելհատուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compensate նոցանոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, they զպատուհաս։զպատուհաս: noun.acc.sg. Eng: punishment

Socrates. Yes, but do they acknowledge, Euthyphro, that they have done wrong and, although they acknowledge it, nevertheless say that they ought not to pay the penalty?

Εὐθύφρων. οὐδαμῶς τοῦτό γε.

Եւթիփռոն.prop. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ասես։ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say

Euthyphro. Oh, no, they don't do that.

Σωκράτης. οὐκ ἄρα πᾶν γε ποιοῦσι καὶ λέγουσι· τοῦτο γὰρ οἶμαι οὐ τολμῶσι λέγειν οὐδʼ ἀμφισβητεῖν, ὡς οὐχὶ εἴπερ ἀδικοῦσί γε δοτέον δίκην, ἀλλʼ οἶμαι οὔ φασιν ἀδικεῖν· ἦ γάρ;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ոչոչ: part. Eng: not զամենայնզամենայն: pron.acc.sg. Eng: all իսկիսկ: conj. Eng: but, and առնենառնեն: verb.pres.3per.pl. Eng: make եւեւ: conj. Eng: and ասեն.ասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say քանզիքանզի: conj. Eng: for, because զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ոչոչ: part. Eng: not համարձակինհամարձակին: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: be bold ասել,ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not երկբայելով,երկբայելով: verb.inf.ins Eng: suspect իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թէթէ: conj. Eng: that անիրաւքանիրաւք: adj.nom.pl. Eng: unjust իցենիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: be ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation հատուցանելհատուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compensate զպատուհաս,զպատուհաս: noun.acc.sg. Eng: punishment այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but կարծեմ՝կարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think ասենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say ոչոչ: part. Eng: not անիրաւել.անիրաւել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: become iniquitous ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ասացաւ։ասացաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: say

Socrates. Then there is something they do not do and say. For they do not, I fancy, dare to say and argue that, if they have really done wrong, they ought not to pay the penalty; but, I think, they say they have not done wrong; do they not?

Εὐθύφρων. ἀληθῆ λέγεις.

Եւթիփռոն.prop. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ասես։ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say

Euthyphro. You are right.

Σωκράτης. οὐκ ἄρα ἐκεῖνό γε ἀμφισβητοῦσιν, ὡς οὐ τὸν ἀδικοῦντα δεῖ διδόναι δίκην, ἀλλʼ ἐκεῖνο ἴσως ἀμφισβητοῦσιν, τὸ τίς ἐστιν ὁ ἀδικῶν καὶ τί δρῶν καὶ πότε.

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus ոչոչ: part. Eng: not առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what երկբային՝երկբային: verb.past.3per.pl. Eng: suspect իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if անիրաւինանիրաւին: adj.gen.dat.loc.sg.def. Eng: unjust ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation հատուցանելհատուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compensate զպատուհաս,զպատուհաս: noun.acc.sg. Eng: punishment այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps երկբայիցին՝երկբայիցին: verb.cond.3per.pl.med. Eng: suspect թէթէ: conj. Eng: that ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be անիրաւողանիրաւող: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: become iniquitous եւեւ: conj. Eng: and զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what գործելովգործելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: work եւեւ: conj. Eng: and ե՛րբ։Երբ: adv. Eng: when

Socrates. Then they do not argue this point, that the wrongdoer must not pay the penalty; but perhaps they argue about this, who is a wrongdoer, and what he did, and when.

Εὐθύφρων. ἀληθῆ λέγεις.

Եւթիփռոն.prop.. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ասես։ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say

Euthyphro. That is true.

Σωκράτης. Σωκράτης οὐκοῦν αὐτά γε ταῦτα καὶ οἱ θεοὶ πεπόνθασιν, εἴπερ στασιάζουσι περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων ὡς ὁ σὸς λόγος, καὶ οἱ μέν φασιν ἀλλήλους ἀδικεῖν, οἱ δὲ οὔ φασιν; ἐπεὶ ἐκεῖνό γε δήπου, ὦ θαυμάσιε, οὐδεὶς οὔτε θεῶν οὔτε ἀνθρώπων τολμᾷ λέγειν, ὡς οὐ τῷ γε ἀδικοῦντι δοτέον δίκην.

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge զայսոսիկզայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this զնոյնսզնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same եւեւ: conj. Eng: and աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God կրեսցեն,կրեսցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: bear եթէեթէ: conj. Eng: that/if հակառակինհակառակին: verb.pres.3per.pl.pass. Eng: oppose յաղագսյաղագս: prep. Eng: about իրաւանցնիրաւանցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: right եւեւ: conj. Eng: and անիրաւութեանց՝անիրաւութեանց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: injustice իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if քոյդքոյդ: pron.adj.gen.sg.poss2. Eng: your (sg.) իի: prep. Eng: in/at/to/from բան.բան: noun.nom.acc.sg. Eng: word քանզիքանզի: conj. Eng: for, because զայնզայն: pron.acc.sg. Eng: that իսկիսկ: conj. Eng: but, and ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սքանչելի,սքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid ոչոչ: part. Eng: not եւեւ: conj. Eng: and միմի: num./part.neg. Eng: one/not ոք՝ոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ոչոչ: part. Eng: not յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not իի: prep. Eng: in/at/to/from մարդկանէմարդկանէ: noun.abl.pl. Eng: man համարձակիհամարձակի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: be bold ասել,ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if անիրաւողինանիրաւողին: verb.prpt.gen.dat.loc.sg.def. Eng: become iniquitous իսկիսկ: conj. Eng: but, and ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation հատուցանելհատուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: compensate պատուհաս։պատուհաս: noun.nom.acc.sg. Eng: punishment

Socrates. Then is not the same thing true of the gods, if they quarrel about right and wrong, as you say, and some say others have done wrong, and some say they have not? For surely, my friend, no one, either of gods or men, has the face to say that he who does wrong ought not to pay the penalty.

Εὐθύφρων. ναί, τοῦτο μὲν ἀληθὲς λέγεις, ὦ Σώκρατες, τό γε κεφάλαιον.

Եւթիփռոն.prop. Այո,այո: part. Eng: yes զգլուխսզգլուխս: noun.acc.pl. Eng: head զայսմիկ,զայսմիկ: pron.dat.loc.acc.sg. Eng: this ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say իսկիսկ: conj. Eng: but, and ճշմարտապէս։ճշմարտապէս: adv. Eng: truly

Euthyphro. Yes, you are right about this, Socrates, in the main.

Σωκράτης. ἀλλʼ ἕκαστόν γε οἶμαι, ὦ Εὐθύφρων, τῶν πραχθέντων ἀμφισβητοῦσιν οἱ ἀμφισβητοῦντες, καὶ ἄνθρωποι καὶ θεοί, εἴπερ ἀμφισβητοῦσιν θεοί· πράξεώς τινος πέρι διαφερόμενοι οἱ μὲν δικαίως φασὶν αὐτὴν πεπρᾶχθαι, οἱ δὲ ἀδίκως· ἆρʼ οὐχ οὕτω;

Սոկրատէս.prop. Այնոքիկայնոքիկ: pron.nom.pl. Eng: that որքորք: pron.nom.pl. Eng: who, which երկբայեալքերկբայեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: suspect իցենիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and մարդիկմարդիկ: noun.nom.pl. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and աստուածք.աստուածք: noun.nom.pl. Eng: God եթէեթէ: conj. Eng: that/if երկբայեսցիներկբայեսցին: verb.sbjv.3per.pl.med. Eng: suspect իսկիսկ: conj. Eng: but, and աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of գործոցգործոց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: work ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what տարբերելով,տարբերելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: disagree ոմանքոմանք: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain արդարապէսարդարապէս: adv. Justly ասենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: say սմասմա: pron.dat.loc.sg. Eng: this one գործելգործել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: work եւեւ: conj. Eng: and միւսքմիւսք: pron.acc.pl. Eng: the other անիրաւապէս։անիրաւապէս: adv. Eng: unjustly

Socrates. But I think, Euthyphro, those who dispute, both men and gods, if the gods do dispute, dispute about each separate act. When they differ with one another about any act, some say it was right and others that it was wrong. Is it not so?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. ἴθι νυν, ὦ φίλε Εὐθύφρων, δίδαξον καὶ ἐμέ, ἵνα σοφώτερος γένωμαι, τί σοι τεκμήριόν ἐστιν ὡς πάντες θεοὶ ἡγοῦνται ἐκεῖνον ἀδίκως τεθνάναι, ὃς ἂν θητεύων ἀνδροφόνος γενόμενος, συνδεθεὶς ὑπὸ τοῦ δεσπότου τοῦ ἀποθανόντος, φθάσῃ τελευτήσας διὰ τὰ δεσμὰ πρὶν τὸν συνδήσαντα παρὰ τῶν ἐξηγητῶν περὶ αὐτοῦ πυθέσθαι τί χρὴ ποιεῖν, καὶ ὑπὲρ τοῦ τοιούτου δὴ ὀρθῶς ἔχει ἐπεξιέναι καὶ ἐπισκήπτεσθαι φόνου τὸν ὑὸν τῷ πατρί; ἴθι, περὶ τούτων πειρῶ τί μοι σαφὲς ἐνδείξασθαι ὡς παντὸς μᾶλλον πάντες θεοὶ ἡγοῦνται ὀρθῶς ἔχειν ταύτην τὴν πρᾶξιν· κἄν μοι ἱκανῶς ἐνδείξῃ, ἐγκωμιάζων σε ἐπὶ σοφίᾳ οὐδέποτε παύσομαι.

Սոկրատէս.prop. Ե՛կեկ: verb.imp.sg. Eng: come այժմիկ,այժմիկ: adv. Eng: now ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love Եւթիփռոն,prop. ուսոուսո: verb.imp.sg. Eng: teach եւեւ: conj. Eng: and զիս,զիս: pron.acc.sg. Eng: I զիզի: conj. Eng: that իմաստնագոյնիմաստագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: wisest լինիցիմ.լինիցիմ: verb.cond.1per.sg.pass. Eng: be զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what նշանակնշանակ: noun.nom.acc.sg. Eng: mark էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God վարկանինվարկանին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: consider սմասմա: pron.dat.loc.sg. Eng: this one անիրաւապէսանիրաւապէս: adv. Eng: unjustly մեռանիլ,մեռանիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: die այսմիկ՝այսմիկ: pron.dat.loc.sg. Eng: this որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which այրասպանայրասպան: noun.nom.acc.sg. Eng: murderer լինելով,լինելով: verb.inf.ins.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and կապեալկապեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: tie իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand տեառնտեառն: noun.gen.dat.sg. Eng: Lord մեռանելոյն՝մեռանելոյն: verb.pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: die հասանիհասանի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrive վախճանելվախճանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: die վասնվասն: prep. Eng: about/because of կապանացն,կապանացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: bindings նախնախ: adv. Eng: first քանքան: conj./prep. Eng: then զկապողինզկապողին: verb.prpt.gen.dat.acc.sg.def. Eng: tie առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from պատմողացնպատմողացն: verb.prpt.gen.dat.abl.pl. Eng: tell յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սորասորա: pron.gen.sg. Eng: this one իմանալ՝իմանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be առնել.առնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make եւեւ: conj. Eng: and վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսպիսիայսպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such արդարդ: adv. Eng: now ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly ունի՝ունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have ամբաստանելովամբաստանելով: verb.inf.ins.sg. Eng: rebuke իի: prep. Eng: in/at/to/from վերայվերայ: prep. Eng: on հասանելհասանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: arrive եւեւ: conj. Eng: and սպանմանսպանման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: killing վկայութիւնվկայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: witness առնուլառնուլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: take որդւոյնորդւոյն: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: son զհօրէզհօրէ: noun.abl.sg. Eng: father իւրմէ։իւրմէ: pron.adj.abl.sg. Eng: his/her Ե՛կ,եկ: verb.imp.sg. Eng: come յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսոցիկայսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this փութանալով,փութանալով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: hurry եւեւ: conj. Eng: and ցոյցցոյց: verb.aor.3per.sg. Eng: show ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I հաւատի՝հաւատի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: belief իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ամենայնիամենայնի: pron.gen.dat.sg. Eng: all մանաւանդ՝մանաւանդ: conj. Eng: especially ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all աստուածքաստուածք: noun.nom.pl. Eng: God վարկանինվարկանին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: consider ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly ունելունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have գործոյսգործոյս: noun.gen.dat.abl.sg.poss1. Eng: work այսմիկ։այսմիկ: pron.dat.loc.sg. Eng: this Եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if բաւականապէսբաւականապէս: adv. Eng: satisfactorily ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I ցուցցես,ցուցցես: verb.sbjv.2per.sg. Eng: show առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իմաստութիւնիմաստութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: wisdom աղէաղէ: intj. Eng: woe. ներբողելովներբողելով: verb.inf.ins. Eng: praise զքեզզքեզ: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) ոչոչ: part. Eng: not երբէքերբէք: adv. Eng: never դադարեցից։դադարեցից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: cease

Socrates. Come now, my dear Euthyphro, inform me, that I may be made wiser, what proof you have that all the gods think that the man lost his life wrongfully, who, when he was a servant, committed murder, was bound by the master of the man he killed, and died as a result of his bonds before the master who had bound him found out from the advisers what he ought to do with him, and that it is right on account of such a man for a son to proceed against his father and accuse him of murder. Come, try to show me clearly about this, that the gods surely believe that this conduct is right; and if you show it to my satisfaction, I will glorify your wisdom as long as I live.

Εὐθύφρων. ἀλλʼ ἴσως οὐκ ὀλίγον ἔργον ἐστίν, ὦ Σώκρατες, ἐπεὶ πάνυ γε σαφῶς ἔχοιμι ἂν ἐπιδεῖξαί σοι.

Եւթիփռոն.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps ոչոչ: part. Eng: not սուղսուղ: adj.nom.acc.sg. Eng: costly, scarce ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գործգործ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: work է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս.prop. քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկիսկ: conj. Eng: but, and հաւաստաբարհաւաստաբար: adv. Eng: reliably ունիցիմունիցիմ: verb.cond.1per.sg.pass. Eng: have քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) ցուցանել։ցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: show

Euthyphro. But perhaps this is no small task, Socrates; though I could show you quite clearly.

Σωκράτης. μανθάνω· ὅτι σοι δοκῶ τῶν δικαστῶν δυσμαθέστερος εἶναι, ἐπεὶ ἐκείνοις γε ἐνδείξῃ δῆλον ὅτι ὡς ἄδικά τέ ἐστιν καὶ οἱ θεοὶ ἅπαντες τὰ τοιαῦτα μισοῦσιν.

Սոկրատէս.prop. Իմանամիմանամ: verb.pres.1per.sg. Eng: know զիզի: conj. Eng: that թուիմթուիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: seem քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) քանքան: conj./prep. Eng: then զդատաւորսնզդատաւորսն: noun.acc.pl.def./acc.sg.poss1. Eng: judge դժուարինդժուարին: adj.nom.acc.sg. Eng: difficult գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take ուսումն.ուսումն: noun.nom.acc.sg. Eng: teaching քանզիքանզի: conj. Eng: for, because նոցանոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: s/he, they իսկիսկ: conj. Eng: but, and ցուցանես՝ցուցանես: verb.pres.2per.sg. Eng: show յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if անիրաւանիրաւ: adj.nom.acc.sg. Eng: unust իսկիսկ: conj. Eng: but, and է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all ատենասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: hate զայսոսիկ։զայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this

Socrates. I understand; it is because you think I am slower to understand than the judges; since it is plain that you will show them that such acts are wrong and that all the gods hate them.

Εὐθύφρων. πάνυ γε σαφῶς, ὦ Σώκρατες, ἐάνπερ ἀκούωσί γέ μου λέγοντος.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless հաւաստի,հաւաստի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: certain ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if լուիցենլուիցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: hear ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I ասելով։ասելով: verb.inf.ins. Eng: say

Euthyphro. Quite clearly, Socrates; that is, if they listen to me.

Σωκράτης. ἀλλʼ ἀκούσονται. ἐάνπερ εὖ δοκῇς λέγειν. τόδε δέ σου ἐνενόησα ἅμα λέγοντος καὶ πρὸς ἐμαυτὸν σκοπῶ· “εἰ ὅτι μάλιστά με Εὐθύφρων διδάξειεν ὡς οἱ θεοὶ ἅπαντες τὸν τοιοῦτον θάνατον ἡγοῦνται ἄδικον εἶναι, τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάθηκα παρʼ Εὐθύφρονος τί ποτʼ ἐστὶν τὸ ὅσιόν τε καὶ τὸ ἀνόσιον; θεομισὲς μὲν γὰρ τοῦτο τὸ ἔργον, ὡς ἔοικεν, εἴη ἄν. ἀλλὰ γὰρ οὐ τούτῳ ἐφάνη ἄρτι ὡρισμένα τὸ ὅσιον καὶ μή· τὸ γὰρ θεομισὲς ὂν καὶ θεοφιλὲς ἐφάνη.” ὥστε τούτου μὲν ἀφίημί σε, ὦ Εὐθύφρων· εἰ βούλει, πάντες αὐτὸ ἡγείσθων θεοὶ ἄδικον καὶ πάντες μισούντων. ἀλλʼ ἆρα τοῦτο ὃ νῦν ἐπανορθούμεθα ἐν τῷ λόγῳ—ὡς ὃ μὲν ἂν πάντες οἱ θεοὶ μισῶσιν ἀνόσιόν ἐστιν, ὃ δʼ ἂν φιλῶσιν, ὅσιον· ὃ δʼ ἂν οἱ μὲν φιλῶσιν οἱ δὲ μισῶσιν, οὐδέτερα ἢ ἀμφότερα—ἆρʼ οὕτω βούλει ἡμῖν ὡρίσθαι νῦν περὶ τοῦ ὁσίου καὶ τοῦ ἀνοσίου;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but լուիցեն՝լուիցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: hear եթէեթէ: conj. Eng: that/if բարւոքբարւոք: adj.nom.acc.sg. Eng: well իսկիսկ: conj. Eng: but, and թուիցիսթուիցիս: verb.cond.2per.sg.pass. Eng: seem ասել.ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say բայցբայց: conj. Eng: but զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զմտաւզմտաւ: noun.ins.sg. Eng: mind ածիածի: verb.aor.1per.sg. Eng: fetch համանգամայնհամանգամայն: adj.nom.acc.sg. Eng: at once ասելով,ասելով: verb.inf.ins. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and առանձինառանձին: adj.nom.acc.sg. Eng: alone դիտեմ,դիտեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: observe զիզի: conj. Eng: that մանաւանդմանաւանդ: conj. Eng: especially ուսուսցէուսուսցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: teach ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I Եւթիփռոն,prop. իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all զայսպիսիզայսպիսի: adj.acc.sg. Eng: such մահսմահս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: death վարկանինվարկանին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: consider անիրաւանիրաւ: adj.nom.acc.sg. Eng: unust գոլ.գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what յաւէտյաւէտ: adj.nom.acc.sg. Eng: forever ետետ: verb.aor.3per.sg. Eng: give ուսայուսայ: verb.aor.1per.sg.med. Eng: learn առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from յԵւթիփռոնոսէ,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what երբեքերբեք: adv. Eng: never էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and անսուրբն.անսուրբ: adj.nom.acc.sg.def. Eng: unholy քանզիքանզի: conj. Eng: for, because աստուածատեացաստուածատեաց: adj.nom.acc.sg. Eng: God-hating իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and գործսգործս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: work այս,այս: pron.nom.acc.sg. Eng: this իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if նմանեցաւ,նմանեցաւ: verb.aor.3per.sg.pass. Eng: resemble թուեսցէթուեսցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng; seem թերեւս.թերեւս: part. Eng: perhaps այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this երեւեցաներեւեցան: verb.aor.3per.pl.med. Eng: appear սահմանեալքսահմանեալք: verb.pfv.nom.acc.loc.pl. Eng: define, limit սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and ոչն.ոչն: part.def. Eng; not քանզիքանզի: conj. Eng: for, because այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that իսկիսկ: conj. Eng: but, and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which աստուածատեացնաստուածատեացն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: God-hating է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving երեւեցաւ։երեւեցաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: appear Բայցբայց: conj. Eng: but յայսմանէյայսմանէ: pron.abl.sg. Eng: this թողուցումթողուցում: verbcond.1per.sg. Eng: let, permit զքեզ,զքեզ: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն.prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if ախորժեսախորժես: verb.pres.2per.sg. Eng: relish ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all զսազսա: pron.acc.sg. Eng: this one աստուածք՝աստուածք: noun.nom.pl. Eng: God վարկցինվարկցին: verb.sbjv.3per.pl.med. Eng: consider անիրաւ,անիրաւ: adj.nom.acc.sg. Eng: unust եւեւ: conj. Eng: and ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all ատելովատելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: hate զսա։զսա: pron.acc.sg. Eng: this one Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now բանիւսբանիւս: noun.ins.sg.poss1. Eng: word վերստինվերստին: adv. Eng: again ուղղեմք.ուղղեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: direct, straighten իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God ատիցեն՝ատիցեն: verb.cond.3per.pl. Eng: hate անսուրբանսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what սիրեսցեն՝սիրեսցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: love սուրբ.սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ոմանքոմանք: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain սիրեսցենսիրեսցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and ոմանքոմանք: pron.nom.pl. Eng: someone, a certain ատեսցեն՝ատեսցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: hate չէզոք,չէզոք: adj.nom.acc.sg. Eng: neutral կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand զերկաքանչիւրսն.զերկաքանչիւրսն: adj.acc.loc.pl.def. Eng: both ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus ա՞յսպէսայսպէս: adv. Eng: like this կամիսկամիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: want մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we սահմանելսահմանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: define, limit այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սրբոյնսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and անսրբոյն։անսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: unholy

Socrates. They will listen, if they find that you are a good speaker. But this occurred to me while you were talking, and I said to myself: “If Euthyphro should prove to me no matter how clearly that all the gods think such a death is wrongful, what have I learned from Euthyphro about the question, what is holiness and what is unholiness? For this act would, as it seems, be hateful to the gods; but we saw just now that holiness and its opposite are not defined in this way; for we saw that what is hateful to the gods is also dear to them; and so I let you off any discussion of this point, Euthyphro: If you like, all the gods may think it wrong and may hate it. But shall we now emend our definition and say that whatever all the gods hate is unholy and whatever they all love is holy, and what some love and others hate is neither or both? Do you wish this now to be our definition of holiness and unholiness?

Εὐθύφρων. τί γὰρ κωλύει, ὦ Σώκρατες;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what արգելու,արգելու: verb.pres.3per.sg. Eng: prohibit ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. What is to hinder, Socrates?

Σωκράτης. οὐδὲν ἐμέ γε, ὦ Εὐθύφρων, ἀλλὰ σὺ δὴ τὸ σὸν σκόπει, εἰ τοῦτο ὑποθέμενος οὕτω ῥᾷστά με διδάξεις ὃ ὑπέσχου.

Սոկրատէս.prop. Զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I ոչոչ: part. Eng: not ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն.prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) զքոյդզքոյդ: pron.adj.gen.sg.poss2. Eng: your (sg.) դիտեա,դիտեա: verb.imp.sg. Eng: observe եթէեթէ: conj. Eng: that/if զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ենթադրելով՝ենթադրելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: suppose ուսուսցեսուսուսցես: verb.sbjv.2per.sg. Eng: teach ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what խոստացար։խոստացար: verb.aor.2per.sg.pass. Eng: promise

Socrates. Nothing, so far as I am concerned, Euthyphro, but consider your own position, whether by adopting this definition you will most easily teach me what you promised.

Εὐθύφρων. ἀλλʼ ἔγωγε φαίην ἂν τοῦτο εἶναι τὸ ὅσιον ὃ ἂν πάντες οἱ θεοὶ φιλῶσιν, καὶ τὸ ἐναντίον, ὃ ἂν πάντες θεοὶ μισῶσιν, ἀνόσιον.

Եւթիփռոն.prop. Արդարդ: adv. Eng: now ասացիցասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps զայնզայն: pron.acc.sg. Eng: that ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist սուրբ՝սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God սիրեն,սիրեն: verb.pres.3per.pl. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and զներհակն՝զներհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ամենեքեանամենեքեան: pron.nom.pl. Eng: all աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God ատեն՝ասեն: verb.pres.3per.pl. Eng: hate անսուրբ։անսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: unholy

Euthyphro. Well, I should say that what all the gods love is holy and, on the other hand, what they all hate is unholy.

Σωκράτης. οὐκοῦν ἐπισκοπῶμεν αὖ τοῦτο, ὦ Εὐθύφρων, εἰ καλῶς λέγεται, ἢ ἐῶμεν καὶ οὕτω ἡμῶν τε αὐτῶν ἀποδεχώμεθα καὶ τῶν ἄλλων, ἐὰν μόνον φῇ τίς τι ἔχειν οὕτω συγχωροῦντες ἔχειν; ἢ σκεπτέον τί λέγει ὁ λέγων;

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge վերադիտեսցուքվերադիտեսցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: reexamine իսկիսկ: conj. Eng: but, and զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good ասացաւ՝ասացաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand թողուցո՞ւմք,թողուցումք: verb.cond.1per.pl. Eng: let, permit եւեւ: conj. Eng: and այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this զմեզզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we իսկիսկ: conj. Eng: but, and ինքեանսինքեանս: pron.acc.loc.pl./gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: s/he/self ընդունեսցուքընդունեսցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: accept եւեւ: conj. Eng: and զայլս,զայլս: pron.acc.pl. Eng: other/but եթէեթէ: conj. Eng: that/if միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only ասիցէասիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: say ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain ունելունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այսպէս՝այսպէս: adv. Eng: like this ներելովներելով: verb.inf.ins.sg. Eng: forgive ունել,ունել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: have եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand խնդրել՝խնդրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: ask թէթէ: conj. Eng: that զինչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what ասէասէ: verb.pres.3per.sg. Eng: say որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ասենն։ասենն: verb.pres.3per.pl.def. Eng: say

Socrates. Then shall we examine this again, Euthyphro, to see if it is correct, or shall we let it go and accept our own statement, and those of others, agreeing that it is so, if anyone merely says that it is? Or ought we to inquire into the correctness of the statement?

Εὐθύφρων. σκεπτέον· οἶμαι μέντοι ἔγωγε τοῦτο νυνὶ καλῶς λέγεσθαι.

Եւթիփռոն.prop. Խնդրելխնդրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: ask պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be բայցբայց: conj. Eng: but կարծեմկարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think իսկիսկ: conj. Eng: but, and եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good ասիլասիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: say այժմիկ։այժմիկ: adv. Eng: now

Euthyphro. We ought to inquire. However, I think this is now correct.

Σωκράτης. τάχʼ, ὠγαθέ, βέλτιον εἰσόμεθα. ἐννόησον γὰρ τὸ τοιόνδε· ἆρα τὸ ὅσιον ὅτι ὅσιόν ἐστιν φιλεῖται ὑπὸ τῶν θεῶν, ἢ ὅτι φιλεῖται ὅσιόν ἐστιν;

Սոկրատէս.prop. Թերեւս,թերեւս: part. Eng: perhaps այրայր: noun.nom.acc.sg. Eng: man բարի,բարի: adj.nom.acc.sg. Eng: good լաւագոյնլաւագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: best գիտասցուք.գիտասցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: know քանզիքանզի: conj. Eng: for, because զմտաւզմտաւ: noun.ins.sg. Eng: mind ածած: verb.aor.3per.sg./imp.sg. Eng: fetch զայսպիսիզայսպիսի: adj.acc.sg. Eng: such ինչ.ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps զիզի: conj. Eng: that սո՞ւրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be սիրիսիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love յաստուածոցն,յաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God եթէեթէ: conj. Eng: that/if զիզի: conj. Eng: that սիրի՝սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Socrates. We shall soon know more about this, my friend. Just consider this question:—Is that which is holy loved by the gods because it is holy, or is it holy because it is loved by the gods?

Εὐθύφρων. οὐκ οἶδʼ ὅτι λέγεις, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Ոչոչ: part. Eng: not գիտեմգիտեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: know զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what ասեսդ,ասեսդ: verb.pres.2per.sg.poss2. Eng: say ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. I don't know what you mean, Socrates.

Σωκράτης. ἀλλʼ ἐγὼ πειράσομαι σαφέστερον φράσαι. λέγομέν τι φερόμενον καὶ φέρον καὶ ἀγόμενον καὶ ἄγον καὶ ὁρώμενον καὶ ὁρῶν καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα μανθάνεις ὅτι ἕτερα ἀλλήλων ἐστὶ καὶ ᾗ ἕτερα;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be ջանամջանամ: verb.pres.1per.sg. Eng: try ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) հաւաստի.հաւաստի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: certain ասեմք,ասեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: say ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which լինի՝լինի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: be բերեալ,բերեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. եւեւ: conj. Eng: and զայլզայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what բերէ.բերէ: verb.pres.3per.sg. Eng: bring եւեւ: conj. Eng: and ածեալածեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: fetch լինի,լինի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and զայլզայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ածէ,ածէ: verb.pres.3per.sg. Eng: fetch եւեւ: conj. Eng: and տեսեալ՝տեսեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: see եւեւ: conj. Eng: and զայլզայլ: pron.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what տեսանէ.տեսանէ: verb.pres.3per.sg. Eng: see եւեւ: conj. Eng: and զամենայնզամենայն: pron.acc.sg. Eng: all զայսպիսիսզայսպիսիս: adj.acc.pl.poss1. Eng: such իմանաս՝իմանաս: verb.pres.2per.sg. Eng: know զիզի: conj. Eng: that ա՛յլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be իի: prep. Eng: in/at/to/from միմեանց.միմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together եւեւ: conj. Eng: and ըստըստ: prep. Eng: according to որումորում: pron.dat.loc.sg. Eng: who, which այլքն։այլքն: pron.nom.pl.def. Eng: other/but

Socrates. Then I will try to speak more clearly. We speak of being carried and of carrying, of being led and of leading, of being seen and of seeing; and you understand—do you not?—that in all such expressions the two parts differ one from the other in meaning, and how they differ.

Εὐθύφρων. ἔγωγέ μοι δοκῶ μανθάνειν.

Եւթիփռոն.prop. Թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինձ՝ինձ: pron.dat.sg. Eng: I զիզի: conj. Eng: that ուսանիմ։ուսանիմ: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: learn

Euthyphro. I think I understand.

Σωκράτης. οὐκοῦν καὶ φιλούμενόν τί ἐστιν καὶ τούτου ἕτερον τὸ φιλοῦν;

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge եւեւ: conj. Eng: and սիրեալ՝սիրեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: love ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what քանքան: conj./prep. Eng: then զայս՝զայս: pron.acc.sg. Eng: this այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which սիրէն։սիրէն: verb.pres.3per.sg.def. Eng: love

Socrates. Then, too, we conceive of a thing being loved and of a thing loving, and the two are different?

Εὐθύφρων. πῶς γὰρ οὔ;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ոչ։ոչ: part. Eng: not

Euthyphro. Of course.

Σωκράτης. λέγε δή μοι, πότερον τὸ φερόμενον διότι φέρεται φερόμενόν ἐστιν, ἢ διʼ ἄλλο τι;

Սոկրատէս.prop. Արդարդ: adv. Eng: now ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I ո՞րպէս,որպէս: adv.post.prep. Eng: as բերելինբերեըլի: verb.pot.nom.acc.loc.sg.def. Eng: bring վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that բերի՝բերի: verb.aor.1per.sg. Eng: bring բերելի՞բերեըլի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: bring է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if վասնվասն: prep. Eng: about/because of այլոյայլոյ: pron.gen.sg. Eng: other/but իրիք։իրիք: pron.gen.sg. Eng: what

Socrates. Now tell me, is a thing which is carried a carried thing because one carries it, or for some other reason?

Εὐθύφρων. οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο.

Եւթիփռոն.prop. իրիք։իրիք: pron.gen.sg. Eng: what Ոչոչ: part. Eng: not այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկ։այսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this

Euthyphro. No, for that reason.

Σωκράτης. καὶ τὸ ἀγόμενον δὴ διότι ἄγεται, καὶ τὸ ὁρώμενον διότι ὁρᾶται;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ածելինածելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg.def. Eng: lead վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that ածի՞,ածի: verb.aor.1per.sg. Eng: fetch եւեւ: conj. Eng: and տեսանելինտեսանելին: verb.pot.nom.acc.loc.sg.def. Eng: see վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that տեսանի՞։տեսանի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: see

Socrates. And a thing which is led is led because one leads it, and a thing which is seen is so because one sees it?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. οὐκ ἄρα διότι ὁρώμενόν γέ ἐστιν, διὰ τοῦτο ὁρᾶται, ἀλλὰ τὸ ἐναντίον διότι ὁρᾶται, διὰ τοῦτο ὁρώμενον· οὐδὲ διότι ἀγόμενόν ἐστιν, διὰ τοῦτο ἄγεται, ἀλλὰ διότι ἄγεται, διὰ τοῦτο ἀγόμενον· οὐδὲ διότι φερόμενον φέρεται, ἀλλὰ διότι φέρεται φερόμενον. ἆρα κατάδηλον, ὦ Εὐθύφρων, ὃ βούλομαι λέγειν; βούλομαι δὲ τόδε, ὅτι εἴ τι γίγνεται ἤ τι πάσχει, οὐχ ὅτι γιγνόμενόν ἐστι γίγνεται, ἀλλʼ ὅτι γίγνεται γιγνόμενόν ἐστιν· οὐδʼ ὅτι πάσχον ἐστὶ πάσχει, ἀλλʼ ὅτι πάσχει πάσχον ἐστίν· ἢ οὐ συγχωρεῖς οὕτω;

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that տեսանելիտեսանելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: see է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this տեսանի.տեսանի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: see այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that տեսանի՝տեսանի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: see վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be տեսանելի.տեսանելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: see եւեւ: conj. Eng: and ո՛չոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that ածելիածելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: lead է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be վասնվասն: prep. Eng: about/because of զյսորիկ ածի,ածի: verb.aor.1per.sg. Eng: fetch վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be ածելի.ածելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: lead եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that բերելիբերեըլի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: bring է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be բերի,բերի: verb.aor.1per.sg. Eng: bring այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that բերի՝բերի: verb.aor.1per.sg. Eng: bring բերելիբերեըլի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: bring է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what կամիմկամիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: want ասել.ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and կամիմկամիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: want զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what լինիլինի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand կրէ՝կրէ: verb.pres.3per.sg. Eng: bear ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that լինելիլինելի: verb.inf.gen.dat.abl.sg. Eng: be է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be լինի,լինի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: be այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that լինելիլինելի: verb.inf.gen.dat.abl.sg. Eng: be է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be լինելին.լինելի: verb.inf.gen.dat.abl.sg.def. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that կրելիկրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: bear է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be կրի,կրի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: bear այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that կրէ՝կրէ: verb.pres.3per.sg. Eng: bear կրելիկրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: bear է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ո՞չոչ: part. Eng: not ներեսներես: verb.pres.2per.sg. Eng: forgive այսպէս։այսպէս: adv. Eng: like this

Socrates. Then one does not see it because its a seen thing, but, on the contrary, it is a seen thing because one sees it; and one does not lead it because it is a led thing, but it is a led thing because one leads it; and one does not carry it because it is a carried thing, but it is a carried thing because one carries it. Is it clear, Euthyphro, what I am trying to say? I am trying to say this, that if anything becomes or undergoes, it does not become because it is in a state of becoming, but it is in a state of becoming because it becomes, and it does not undergo because it is a thing which undergoes, but because it undergoes it is a thing which undergoes; or do you not agree to this?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. I agree.

Σωκράτης. οὐκοῦν καὶ τὸ φιλούμενον ἢ γιγνόμενόν τί ἐστιν ἢ πάσχον τι ὑπό του;

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge եւեւ: conj. Eng: and սիրելինսիրելին: verb.pot.nom.acc.loc.sg.def. Eng: love կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand եղեալեղեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: be ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand կրեալկրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: bear ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand ուրուք։ուրուք: pron.gen.sg. Eng: one

Socrates. Is not that which is beloved a thing which is either becoming or undergoing something?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally Իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. καὶ τοῦτο ἄρα οὕτως ἔχει ὥσπερ τὰ πρότερα· οὐχ ὅτι φιλούμενόν ἐστιν φιλεῖται ὑπὸ ὧν φιλεῖται, ἀλλʼ ὅτι φιλεῖται φιλούμενον;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus եւեւ: conj. Eng: and այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ունիունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եւեւ: conj. Eng: and յառաջագոյնսն.յառաջագոյնսն: adj.acc.loc.pl.def. Eng: first ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be սիրիսիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand որոցորոց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which սիրի,սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սիրի՝սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Socrates. And is this case like the former ones: those who love it do not love it because it is a bad thing, but it is a beloved thing because they love it?

Εὐθύφρων. ἀνάγκη.

Եւթիփռոն.prop. Հարկաւհարկաւ: noun.nom.acc.sg. Eng: tax իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Obviously.

Σωκράτης. τί δὴ οὖν λέγομεν περὶ τοῦ ὁσίου, ὦ Εὐθύφρων; ἄλλο τι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν πάντων, ὡς ὁ σὸς λόγος;

Սոկրատէս.prop. Զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what արդարդ: adv. Eng: now ասեմքասեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: say յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սրբոյն,սրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: holy ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what սիրիսիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God ամենեցուն.ամենեցուն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: all իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if քոյդքոյդ: pron.adj.gen.sg.poss2. Eng: your (sg.) էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be բան։բան: noun.nom.acc.sg. Eng: word

Socrates. Now what do you say about that which is holy, Euthyphro, it is loved by all the gods, is it not, according to what you said?

Εὐθύφρων. ναί.

Եւթիփռոն.prop. Այո՛։այո: part. Eng: yes

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. ἆρα διὰ τοῦτο, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἢ διʼ ἄλλο τι;

Սոկրատէս.prop. Արդ՝արդ: adv. Eng: now վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորի՞կ՝այսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եթէեթէ: conj. Eng: that/if վասնվասն: prep. Eng: about/because of այլոյայլոյ: pron.gen.sg. Eng: other/but ուրուք։ուրուք: pron.gen.sg. Eng: one

Socrates. For this reason, because it is holy, or for some other reason?

Εὐθύφρων. οὔκ, ἀλλὰ διὰ τοῦτο.

Եւթիփռոն.prop. Ոչ.ոչ: part. Eng: not այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկ։այսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this

Euthyphro. No, for this reason.

Σωκράτης. διότι ἄρα ὅσιόν ἐστιν φιλεῖται, ἀλλʼ οὐχ ὅτι φιλεῖται, διὰ τοῦτο ὅσιόν ἐστιν;

Սոկրատէս.prop. Վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus սիրի,սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սիրի՝սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Socrates. It is loved because it is holy, not holy because it is loved?

Εὐθύφρων. ἔοικεν.

Եւթիփռոն.prop. Այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this թուի։թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem

Euthyphro. I think so.

Σωκράτης. ἀλλὰ μὲν δὴ διότι γε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν φιλούμενόν ἐστι καὶ θεοφιλές.

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but սակայնսակայն: conj. Eng: however վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սիրիսիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love իսկիսկ: conj. Eng: but, and իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand աստուածոցն՝աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God սիրեալսիրեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: love իսկիսկ: conj. Eng: but, and էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be աստուածասէր։աստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving

Socrates. But that which is dear to the gods is dear to them and beloved by them because they love it.

Εὐθύφρων. πῶς γὰρ οὔ;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ոչ։ոչ: part. Eng: not

Euthyphro. Of course.

Σωκράτης. οὐκ ἄρα τὸ θεοφιλὲς ὅσιόν ἐστιν, ὦ Εὐθύφρων, οὐδὲ τὸ ὅσιον θεοφιλές, ὡς σὺ λέγεις, ἀλλʼ ἕτερον τοῦτο τούτου.

Սոկրատէս.prop. Ոչոչ: part. Eng: not արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps աստուածասէրնաստուածասէրն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: God-loving սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy աստուածասէր՝աստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if դուդդուդ: pron.nom.sg.poss2. Eng: you (sg.) ասես.ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ա՛յլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be քանքան: conj./prep. Eng: then զայն։զայն: pron.acc.sg. Eng: that

Socrates. Then that which is dear to the gods and that which is holy are not identical, but differ one from the other.

Εὐθύφρων. πῶς δή, ὦ Σώκρατες;

Եւթիփռոն.prop. Ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as արդ,արդ: adv. Eng: now ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. How so, Socrates?

Σωκράτης. ὅτι ὁμολογοῦμεν τὸ μὲν ὅσιον διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι, ὅτι ὅσιόν ἐστιν, ἀλλʼ οὐ διότι φιλεῖται ὅσιον εἶναι· ἦ γάρ;

Սոկրատէս.prop. Զիզի: conj. Eng: that խոստովանիմք,խոստովանիմք: verb.pres.1per.pl.med. Eng: confess սրբոյնսրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this սիրիլ՝սիրիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: love զիզի: conj. Eng: that սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սիրի՝սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլ.գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ճշմարի՞տճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be բանս։բանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: word

Socrates. Because we are agreed that the holy is loved because it is holy and that it is not holy because it is loved; are we not?

Εὐθύφρων. ναί.

Եւթիփռոն.prop. Այո՛։այո: part. Eng: yes

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. τὸ δέ γε θεοφιλὲς ὅτι φιλεῖται ὑπὸ θεῶν, αὐτῷ τούτῳ τῷ φιλεῖσθαι θεοφιλὲς εἶναι, ἀλλʼ οὐχ ὅτι θεοφιλές, διὰ τοῦτο φιλεῖσθαι.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զաստուածասէրնզաստուածասէրն: adj.acc.sg.def. God-loving իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that սիրիսիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love յաստուածոցն,յաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God նովիմբնովիմբ: pron.ins.sg. Eng: same այսուիկայսուիկ: pron.ins.sg. Eng: this սիրելովս՝սիրելովս: verb.inf.ins./pfv.ins.sg.poss1. Eng: love աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving գոլ,գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչ՝ոչ: part. Eng: not զիզի: conj. Eng: that աստուածասէր՝աստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this սիրիլ։սիրիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: love

Socrates. But we are agreed that what is dear to the gods is dear to them because they love it, that is, by reason of this love, not that they love it because it is dear.

Εὐθύφρων. ἀληθῆ λέγεις.

Եւթիփռոն.prop. Ճշմարտապէս։ճշմարտապէս: adv. Eng: truly

Euthyphro. Very true.

Σωκράτης. ἀλλʼ εἴ γε ταὐτὸν ἦν, ὦ φίλε Εὐθύφρων, τὸ θεοφιλὲς καὶ τὸ ὅσιον, εἰ μὲν διὰ τὸ ὅσιον εἶναι ἐφιλεῖτο τὸ ὅσιον, καὶ διὰ τὸ θεοφιλὲς εἶναι ἐφιλεῖτο ἂν τὸ θεοφιλές, εἰ δὲ διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὑπὸ θεῶν τὸ θεοφιλὲς θεοφιλὲς ἦν, καὶ τὸ ὅσιον ἂν διὰ τὸ φιλεῖσθαι ὅσιον ἦν· νῦν δὲ ὁρᾷς ὅτι ἐναντίως ἔχετον, ὡς παντάπασιν ἑτέρω ὄντε ἀλλήλων. τὸ μὲν γάρ, ὅτι φιλεῖται, ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι· τὸ δʼ ὅτι ἐστὶν οἷον φιλεῖσθαι, διὰ τοῦτο φιλεῖται. καὶ κινδυνεύεις, ὦ Εὐθύφρων, ἐρωτώμενος τὸ ὅσιον ὅτι ποτʼ ἐστίν, τὴν μὲν οὐσίαν μοι αὐτοῦ οὐ βούλεσθαι δηλῶσαι, πάθος δέ τι περὶ αὐτοῦ λέγειν, ὅτι πέπονθε τοῦτο τὸ ὅσιον, φιλεῖσθαι ὑπὸ πάντων θεῶν· ὅτι δὲ ὄν, οὔπω εἶπες. εἰ οὖν σοι φίλον, μή με ἀποκρύψῃ ἀλλὰ πάλιν εἰπὲ ἐξ ἀρχῆς τί ποτε ὂν τὸ ὅσιον εἴτε φιλεῖται ὑπὸ θεῶν εἴτε ὁτιδὴ πάσχει—οὐ γὰρ περὶ τούτου διοισόμεθα—ἀλλʼ εἰπὲ προθύμως τί ἐστιν τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եթէեթէ: conj. Eng: that/if նոյննոյն: pron.acc.sg. Eng: same եւեւ: conj. Eng: and սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and էր,էր: verb.past.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love Եւթիփռոն,prop. աստուածասէրն,աստուածասէրն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: God-loving եթէեթէ: conj. Eng: that/if վասնվասն: prep. Eng: about/because of սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլոյն՝գոլոյն: verb.inf.gen.dat.abl.def. Eng: exist սիրիլսիրիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: love սուրբն,սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving գոլոյն՝գոլոյն: verb.inf.gen.dat.abl.def. Eng: exist սիրիլսիրիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: love թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps աստուածասէրն.աստուածասէրն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: God-loving եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if վասնվասն: prep. Eng: about/because of սիրելոյնսիրելոյն: verb.inf.gen.dat.abl.sg.def. Eng: love յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God աստուածասէրն՝աստուածասէրն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: God-loving աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving էր,էր: verb.past.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps վասնվասն: prep. Eng: about/because of սիրելոյն՝սիրելոյն: verb.inf.gen.dat.abl.sg.def. Eng: love սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy էր.էր: verb.past.3per.sg. Eng: be բայցբայց: conj. Eng: but այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now տեսանես՝տեսանես: verb.pres.2per.sg. Eng: see զիզի: conj. Eng: that ներհակապէսներհակապէս: adv. Eng: contrarily ունի,ունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless այլքայլք: pron.nom.pl. Eng: other/but գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist իի: prep. Eng: in/at/to/from միմեանց.միմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոմնոմն: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain զիզի: conj. Eng: that սիրէսիրէ: verb.pres.3per.sg. Eng: love իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if սիրեալ,սիրեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and միւսնմիւսն: pron.acc.sg.def. Eng: the other վասնվասն: prep. Eng: about/because of զիզի: conj. Eng: that իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if սիրեալսիրեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: love է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be վասնվասն: prep. Eng: about/because of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this սիրի.սիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love եւեւ: conj. Eng: and տագնապիս,տագնապիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: be alarmed ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. հարցանելովհարցանելով: verb.inf.ins. Eng: ask զսուրբն՝զսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy եթէեթէ: conj. Eng: that/if զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what երբէքերբէք: adv. Eng: never է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զգոյացութիւննզգոյացութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: substance իսկիսկ: conj. Eng: but, and սորասորա: pron.gen.sg. Eng: this one ոչոչ: part. Eng: not կամիլկամիլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: want յայտնելյայտնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: reveal ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but կիրսկիրս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: passion ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սորասորա: pron.gen.sg. Eng: this one ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what կրեալկրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: bear է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what սուրբն՝սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy սիրեցեալսիրեցեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: love յամենեցունցյամենեցունց: pron.abl.pl. Eng: all աստուածոցն.աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եթէեթէ: conj. Eng: that/if գոյ՝գոյ: verb.pres.3per.sg./noun.nom.acc.sg. Eng: exist, being ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again ասացեր.ասացեր: verb.aor.2per.sg. Eng: say արդ՝արդ: adv. Eng: now եթէեթէ: conj. Eng: that/if քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be միմի: num./part.neg. Eng: one/not յինէնյինէն: pron.abl.sg. Eng: I իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open թաքուցաներ,թաքուցաներ: verb.neg.imp.sg. Eng: hide այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but դարձեալդարձեալ: adv./verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: again, turn ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say իի: prep. Eng: in/at/to/from սկզբանէ,սկզբանէ: noun.abl.sg. Eng: beginning թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what երբէքերբէք: adv. Eng: never գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist սուրբն,սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand սիրիսիրի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: love յաստուածոցն,յաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իցէ՝իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be կրէ,կրէ: verb.pres.3per.sg. Eng: bear զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not յաղագսյաղագս: prep. Eng: about այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this զանազանեսցուք.զանազանեսցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: distinguish այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say յօժարապէսյօժարապէս: adv. Eng: willingly թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and անսուրբն։անսուրբ: adj.nom.acc.sg.def. Eng: unholy

Socrates. But if that which is dear to the gods and that which is holy were identical, my dear Euthyphro, then if the holy were loved because it is holy, that which is dear to the gods would be loved because it is dear, and if that which is dear to the gods is dear because it is loved, then that which is holy would be holy because it is loved; but now you see that the opposite is the case, showing that the two are different from each other. For the one becomes lovable from the fact that it is loved, whereas the other is loved because it is in itself lovable. And, Euthyphro, it seems that when you were asked what holiness is you were unwilling to make plain its essence, but you mentioned something that has happened to this holiness, namely, that it is loved by the gods. But you did not tell as yet what it really is. So, if you please, do not hide it from me, but begin over again and tell me what holiness is, no matter whether it is loved by the gods or anything else happens it; for we shall not quarrel about that. But tell me frankly, What is holiness, and what is unholiness?

Εὐθύφρων. ἀλλʼ, ὦ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἔγωγε ὅπως σοι εἴπω ὃ νοῶ· περιέρχεται γάρ πως ἡμῖν ἀεὶ ὃ ἂν προθώμεθα καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἂν ἱδρυσώμεθα αὐτό.

Եւթիփռոն.prop. Այլ,այլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and ոչոչ: part. Eng: not ունիմունիմ: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: have թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) ասացիցասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իմանաս.իմանաս: verb.pres.2per.sg. Eng: know քանզիքանզի: conj. Eng: for, because իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if շրջաբերիշրջաբերի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: wander մեզ՝մեզ: pron.acc.pl. Eng: we զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and յօժարիմք,յօժարիմք: verb.cond.1per.pl.pass. Eng: will եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not կամիկամի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: want կալկալ: verb.inf.nom.acc.loc./verb.imp.sg. Eng: stand, have, take եւեւ: conj. Eng: and մնալ՝մնալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stay ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and հաստատեմքհաստատեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: establish զսա։զսա: pron.acc.sg. Eng: this one

Euthyphro. But, Socrates, I do not know how to say what I mean. For whatever statement we advance, somehow or other it moves about and won't stay where we put it.

Σωκράτης. τοῦ ἡμετέρου προγόνου, ὦ Εὐθύφρων, ἔοικεν εἶναι Δαιδάλου τὰ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα. καὶ εἰ μὲν αὐτὰ ἐγὼ ἔλεγον καὶ ἐτιθέμην, ἴσως ἄν με ἐπέσκωπτες ὡς ἄρα καὶ ἐμοὶ κατὰ τὴν ἐκείνου συγγένειαν τὰ ἐν τοῖς λόγοις ἔργα ἀποδιδράσκει καὶ οὐκ ἐθέλει μένειν ὅπου ἄν τις αὐτὰ θῇ· νῦν δὲ σαὶ γὰρ αἱ ὑποθέσεις εἰσίν. ἄλλου δή τινος δεῖ σκώμματος· οὐ γὰρ ἐθέλουσι σοὶ μένειν, ὡς καὶ αὐτῷ σοι δοκεῖ.

Սոկրատէս.prop. Մերոյնմերոյն: pron.adj.gen.sg.def. Eng: our նախածնին,նախածնին: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: first-born ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. թուեցեալթուեցեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: seem էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist Դեդաղոսի՝prop. իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) ասացեալքս.ասացեալքս: verb.pfv.nom.pl.poss1. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and զայսոքիկզայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this ասէիասէի: verb.past.1per.sg. Eng: say եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand առնէի,առնէի: verb.past.1per.sg. Eng: make բամբասէիրբամբասէիր: verb.past.2per.sg. Eng: gossip զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I թերեւս,թերեւս: part. Eng: perhaps իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if եւեւ: conj. Eng: and յինէնյինէն: pron.abl.sg. Eng: I արդեւք՝արդեւք: adv. Eng. Perhaps ըստըստ: prep. Eng: according to նորիննորին: pron.gen.sg. Eng: same բաղազանութեան՝բաղազանութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: relation որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take բանիցսբանիցս: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: word ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be գործքգործք: noun.nom.pl. Eng: work իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open փախչին.փախչին: verb.pres.3per.sg.med.def. Eng: flee եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not կամինկամին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: want կալկալ: verb.inf.nom.acc.loc./verb.imp.sg. Eng: stand, have, take եւեւ: conj. Eng: and մնալմնալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stay ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and դիցէդիցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: put ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain զսոքա։զսոքա: pron.nom.acc.pl. Eng: this one Բայցբայց: conj. Eng: but այժմիկ,այժմիկ: adv. Eng: now քոքո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be ենթադրութիւնքս,ենթադրութիւնքս: noun.nom.pl.poss1. Eng: assertion եւեւ: conj. Eng: and առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from յայլմէյայլմէ: pron.abl.sg. Eng: other/but ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one կարօտանանկարօտանան: verb.pres.3per.pl. Eng: long բամբասանաց,բամբասանաց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: gossip քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not կամինկամին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: want քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) կալկալ: verb.inf.nom.acc.loc./verb.imp.sg. Eng: stand, have, take եւեւ: conj. Eng: and մնալ,մնալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: stay իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if եւեւ: conj. Eng: and նորիննորին: pron.gen.sg. Eng: same քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) իսկիսկ: conj. Eng: but, and թուի։թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem

Socrates. Your statements, Euthyphro, are like works of my ancestor Daedalus, and if I were the one who made or advanced them, you might laugh at me and say that on account of my relationship to him my works in words run away and won't stay where they are put. But now—well, the statements are yours; so some other jest is demanded; for they stay fixed, as you yourself see.

Εὐθύφρων. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ σχεδόν τι τοῦ αὐτοῦ σκώμματος, ὦ Σώκρατες, δεῖσθαι τὰ λεγόμενα· τὸ γὰρ περιιέναι αὐτοῖς τοῦτο καὶ μὴ μένειν ἐν τῷ αὐτῷ οὐκ ἐγώ εἰμι ὁ ἐντιθείς, ἀλλὰ σύ μοι δοκεῖς ὁ Δαίδαλος, ἐπεὶ ἐμοῦ γε ἕνεκα ἔμενεν ἂν ταῦτα οὕτως.

Եւթիփռոն.prop. Ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I գրեթէգրեթէ: part. Eng: almost թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այդմիկայդմիկ: pron.dat.sg. Eng: this բամբասանացդբամբասանացդ: noun.gen.dat.abl.pl.poss2. Eng: gossip կարօտանալկարօտանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: long ասացելոցս,ասացելոցս: verb.pfv.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: say քանզիքանզի: conj. Eng: for, because այսոցիկայսոցիկ: pron.dat.gen.pl. Eng: this շրջաբերելոյշրջաբերելոյ: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg. Eng: wander սոցասոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not մնալոյմնալոյ: verb.inf.gen.dat.abl. Eng: stay նովիմբ՝նովիմբ: pron.ins.sg. Eng: same ոչոչ: part. Eng: not եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be եմեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: be պատճառինպատճառին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: respect եդող.եդող: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: put այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թուիսթուիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: seem Դեդաղոսս,prop. քանզիքանզի: conj. Eng: for, because իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of իմիմ: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: my մնայրմնայր: verb.past.3per.sg. Eng: stay թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this այդպէս։այդպէս: adv. Eng: thus

Euthyphro. I think the jest does very well as it is; for I am not the one who makes these statements move about and not stay in the same place, but you are the Daedalus; for they would have stayed, so far as I am concerned.

Σωκράτης. κινδυνεύω ἄρα, ὦ ἑταῖρε, ἐκείνου τοῦ ἀνδρὸς δεινότερος γεγονέναι τὴν τέχνην τοσούτῳ, ὅσῳ ὁ μὲν τὰ αὑτοῦ μόνα ἐποίει οὐ μένοντα, ἐγὼ δὲ πρὸς τοῖς ἐμαυτοῦ, ὡς ἔοικε, καὶ τὰ ἀλλότρια. καὶ δῆτα τοῦτό μοι τῆς τέχνης ἐστὶ κομψότατον, ὅτι ἄκων εἰμὶ σοφός· ἐβουλόμην γὰρ ἄν μοι τοὺς λόγους μένειν καὶ ἀκινήτως ἱδρῦσθαι μᾶλλον ἢ πρὸς τῇ Δαιδάλου σοφίᾳ τὰ Ταντάλου χρήματα γενέσθαι. καὶ τούτων μὲν ἅδην· ἐπειδὴ δέ μοι δοκεῖς σὺ τρυφᾶν, αὐτός σοι συμπροθυμήσομαι δεῖξαι ὅπως ἄν με διδάξῃς περὶ τοῦ ὁσίου. καὶ μὴ προαποκάμῃς· ἰδὲ γὰρ εἰ οὐκ ἀναγκαῖόν σοι δοκεῖ δίκαιον εἶναι πᾶν τὸ ὅσιον.

Սոկրատէս.prop. Տագնապիմտագնապիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: be alarmed արդեւք,արդեւք: adv. Eng. Perhaps ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! ընկերընկեր: noun.nom.acc.sg. Eng: friend սիրելի,սիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love քանքան: conj./prep. Eng: then զայրնզայրն: noun.acc.sg.def. Eng: man այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ճարտարագոյնճարտարագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most eloquent գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist արհեստիարհեստի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: skill այսչափ,այսչափ: adv. Eng: this much որչափորչափ: adv. Eng: how much նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they իսկիսկ: conj. Eng: but, and իւրոցնիւրոցն: pron.adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: his/her միայնմիայն: adj.nom.acc.sg. Eng: only գործէրգործէր: verb.past.3per.sg. Eng: work զոչզոչ: part. Eng: not կալնկալն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: stand եւեւ: conj. Eng: and մնալն,մնալն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: stay բայցբայց: conj. Eng: but եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իմօքն,իմօքն: pron.adj.ins.pl.def. Eng: my իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem եւեւ: conj. Eng: and յօտարացն.յօտարացն: adj.abl.pl. Eng: foreign եւեւ: conj. Eng: and ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I արդարդ: adv. Eng: now այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be արհեստիսարհեստիս: noun.gen.dat.loc.sg.poss1. Eng: skill պաճուճեալ,պաճուճեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: adorned զիզի: conj. Eng: that ակամայակամայ: adv./adj. Eng: unwilling եմեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: be իմաստուն.իմաստուն: adj.nom.acc.loc.sg. Eng: wise քանզիքանզի: conj. Eng: for, because կամէիկամէի: verb.past.1per.sg. Eng: want թերեւս՝թերեւս: part. Eng: perhaps զիզի: conj. Eng: that մնասցենմնասցեն: verb.sbjv.3per.pl. Eng: stay ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I բանքս,բանքս: noun.nom.pl.poss1. Eng: word եւեւ: conj. Eng: and անշարժաբարանշարժաբար: adv. Immovably հաստատիցինհաստատիցին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: establish մանաւանդ՝մանաւանդ: conj. Eng: especially քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take Դեդաղոսprop. իմաստութեաննիմաստութեանն: noun.nom.acc.sg. Eng: wisdom եւեւ: conj. Eng: and Տանտաղոսիprop. իրողութեանցնիրողութեանցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: reality կիրսնկիրսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: passion լինել.լինել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be բայցբայց: conj. Eng: but սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same իսկիսկ: conj. Eng: but, and դժոխսնդժոխսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: hell է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but քանզիքանզի: conj. Eng: for, because դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) թուիսթուիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: seem ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I խրախանալխրախանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: become merry եւեւ: conj. Eng: and եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be հանդերձհանդերձ: post. Eng: with քեւքեւ: pron.ins.sg Eng: you (sg.) յօժարացայցյօժարացայց: verb.sbjv.1per.sg.med. Eng: will ցուցանել,ցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: show իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if զիզի: conj. Eng: that ուսուցանեսուսուցանես: verb.pres.2per.sg. Eng: teach զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I յաղագսյաղագս: prep. Eng: about սրբոյն,սրբոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open կացցեսկացցես: verb.sbjv.2per.sg. Eng: stand յաշխատանացս.յաշխատանացս: noun.gen.dat.abl.pl.poss1. Eng: work զիզի: conj. Eng: that տեստես: verb.imp.sg. Eng: see եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՛չոչ: part. Eng: not քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) հարկաւորհարկաւոր: adj.nom.acc.sg. Eng: necessary թուեսցիթուեսցի: verb.sbjv.3per.sg.pass. Eng: seem արդարարդար: adj.nom.acc.sg. Eng: just գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all սուրբն։սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy

Socrates. Apparently then, my friend, I am a more clever artist than Daedalus, inasmuch as he made only his own works move, whereas I, as it seems, give motion to the works of others as well as to my own. And the most exquisite thing about my art is that I am clever against my will; for I would rather have my words stay fixed and stable than possess the wisdom of Daedalus and the wealth of Tantalus besides. But enough of this. Since you seem to be indolent, I will aid you myself, so that you may instruct me about holiness. And do not give it up beforehand. Just see whether you do not think that everything that is holy is right.

Εὐθύφρων. ἔμοιγε.

Եւթիփռոն.prop. Ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. I do.

Σωκράτης. ἆρʼ οὖν καὶ πᾶν τὸ δίκαιον ὅσιον; ἢ τὸ μὲν ὅσιον πᾶν δίκαιον, τὸ δὲ δίκαιον οὐ πᾶν ὅσιον, ἀλλὰ τὸ μὲν αὐτοῦ ὅσιον, τὸ δέ τι καὶ ἄλλο;

Սոկրատէս.prop. Նաեւնաեւ: conj. Eng: also սո՞ւրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all արդար,արդար: adj.nom.acc.sg. Eng: just եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand արդարն՝արդարն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: just ո՞չոչ: part. Eng: not ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոմնոմն: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain սորա՝սորա: pron.gen.sg. Eng: this one սուրբ.սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and միւսն՝միւսն: pron.acc.sg.def. Eng: the other այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ինչ։ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what

Socrates. But is everything that is right also holy? Or is all which is holy right, and not all which is right holy, but part of it holy and part something else?

Εὐθύφρων. οὐχ ἕπομαι, ὦ Σώκρατες, τοῖς λεγομένοις.

Եւթիփռոն.prop. Ո՛չոչ: part. Eng: not հետեւիմ,հետեւիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: follow ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. ասացելոցդ։ասացելոցդ: verb.pfv.gen.dat.abl.pl.poss2. Eng: say

Euthyphro. I can't follow you, Socrates.

Σωκράτης. καὶ μὴν νεώτερός γέ μου εἶ οὐκ ἔλαττον ἢ ὅσῳ σοφώτερος· ἀλλʼ, ὃ λέγω, τρυφᾷς ὑπὸ πλούτου τῆς σοφίας. ἀλλʼ, ὦ μακάριε, σύντεινε σαυτόν· καὶ γὰρ οὐδὲ χαλεπὸν κατανοῆσαι ὃ λέγω. λέγω γὰρ δὴ τὸ ἐναντίον ἢ ὁ ποιητὴς ἐποίησεν ὁ ποιήσας— Ζῆνα δὲ τὸν θʼ ἔρξαντα καὶ ὃς τάδε πάντʼ ἐφύτευσεν οὐκ ἐθέλει νεικεῖν· ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰδώς. ἐγὼ οὖν τούτῳ διαφέρομαι τῷ ποιητῇ. εἴπω σοι ὅπῃ;

Սոկրատէս.prop. Սակայնսակայն: conj. Eng: however եւեւ: conj. Eng: and կրսերագոյնկրսերագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: younger եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be քանքան: conj./prep. Eng: then զիս,զիս: pron.acc.sg. Eng: I ոչոչ: part. Eng: not նուազնուազ: adj.nom.acc.sg. Eng: lessen քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if որչափորչափ: adv. Eng: how much իմաստնագոյն.իմաստագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: wisest այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասեմս՝ասեմս: verb.pres.1per.sg.poss1. Eng: say խրախանասխրախանաս: verb.pres.2per.sg. Eng: become wise իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand փարթամութեանփարթամութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: flourishing որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իմաստութեաննիմաստութեանն: noun.nom.acc.sg. Eng: wisdom է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be այլ,այլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! երանելի,երանելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: happy իի: prep. Eng: in/at/to/from միասինմիասին: adv. Eng: together ձգտեցոձգտեցո: verb.imp.sg. Eng: strive զանձնզանձն: noun.acc.sg. Eng: person, soul, self քո.քո: pron.gen.sg./pron.adj.nom.acc.sg. Eng: you (sg.) Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be դժուարինդժուարին: adj.nom.acc.sg. Eng: difficult իմանալիմանալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասեմս.ասեմս: verb.pres.1per.sg.poss1. Eng: say Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ասեմասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say իսկիսկ: conj. Eng: but, and զներհակնզներհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what քերթողնքերթողն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: writer քերթեաց՝քերթեաց: verb.aor.3per.sg. Eng: write ասացեալ.ասացեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: say զիզի: conj. Eng: that երկիւղերկիւղ: noun.nom.acc.sg. Eng: fear իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be անդանօրանդանօր: adv. Eng: there ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and պատկառանսպատկառանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: respect է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be Ասացի՞ց,ասացից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպէս։որպէս: adv.post.prep. Eng: as

Socrates. And yet you are as much younger than I as you are wiser; but, as I said, you are indolent on account of your wealth of wisdom. But exert yourself, my friend; for it is not hard to understand what I mean. What I mean is the opposite of what the poet said, who wrote: ‘Zeus the creator, him who made all things, thou wilt not name; for where fear is, there also is reverence.’ Now I disagree with the poet. Shall I tell you how?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. By all means.

Σωκράτης. οὐ δοκεῖ μοι εἶναι “ἵνα δέος ἔνθα καὶ αἰδώς” πολλοὶ γάρ μοι δοκοῦσι καὶ νόσους καὶ πενίας καὶ ἄλλα πολλὰ τοιαῦτα δεδιότες δεδιέναι μέν, αἰδεῖσθαι δὲ μηδὲν ταῦτα ἃ δεδίασιν· οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ;

Սոկրատէս.prop. Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թուինթուին: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: seem եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in/at/to/from հիւանդութեանցհիւանդութեանց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: illness եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in/at/to/from տնանկութեանցտնանկութեանց: noun.gen.dat.loc.pl. Eng: homeless եւեւ: conj. Eng: and յայլոցյայլոց: pron.abl.pl. Eng: other/but բազմացբազմաց: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: many յայսպիսեացյայսպիսեաց: adj.abl.pl. Eng: such երկուցեալք.երկուցեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: fear Երկնչելերկնչել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: fear իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and բայցբայց: conj. Eng: but պատկառելպատկառել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: respect եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յայնցանէ՝յայնցանէ: pron.abl.pl. Eng: that յորոցյորոց: pron.abl.pl. Eng: who, which երկնչինն.երկնչինն: verb.pres.3per.pl.med. Eng: fear ո՞չոչ: part. Eng: not թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem եւեւ: conj. Eng: and քեզ։քեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.)

Socrates. It does not seem to me true that where fear is, there also is reverence; for many who fear diseases and poverty and other such things seem to me to fear, but not to reverence at all these things which they fear. Don't you think so, too?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. ἀλλʼ ἵνα γε αἰδὼς ἔνθα καὶ δέος εἶναι· ἐπεὶ ἔστιν ὅστις αἰδούμενός τι πρᾶγμα καὶ αἰσχυνόμενος οὐ πεφόβηταί τε καὶ δέδοικεν ἅμα δόξαν πονηρίας;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զիզի: conj. Eng: that պատկառանսպատկառանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: respect անդանօրանդանօր: adv. Eng: there եւեւ: conj. Eng: and երկիւղերկիւղ: noun.nom.acc.sg. Eng: fear գոյ,գոյ: verb.pres.3per.sg./noun.nom.acc.sg. Eng: exist, being քանզիքանզի: conj. Eng: for, because էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and պատկառելովպատկառելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: respect ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յիրէյիրէ: noun.abl.sg. Eng: thing եւեւ: conj. Eng: and ամաչելով՝ամաչելով: verb.inf.ins.sg. Eng: be embarrassed ոչոչ: part. Eng: not երկուցեալերկուցեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: fear իսկիսկ: conj. Eng: but, and էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and զարհուրեալզարհուրեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: fear իի: prep. Eng: in/at/to/from չարութեանչարութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: evil կարծեաց։կարծեաց։ verb.aor.3per.sg./imp.sg.pass. Eng: think

Socrates. But I think that where reverence is, there also is fear; for does not everyone who has a feeling of reverence and shame about any act also dread and fear the reputation for wickedness?

Εὐθύφρων. δέδοικε μὲν οὖν.

Եւթիփռոն.prop. Սակայնսակայն: conj. Eng: however երկուցեալերկուցեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: fear իսկիսկ: conj. Eng: but, and էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Euthyphro. Yes, he does fear.

Σωκράτης. οὐκ ἄρʼ ὀρθῶς ἔχει λέγειν· “ἵνα γὰρ δέος ἔνθα καὶ αἰδώς,” ἀλλʼ ἵνα μὲν αἰδὼς ἔνθα καὶ δέος, οὐ μέντοι ἵνα γε δέος πανταχοῦ αἰδώς· ἐπὶ πλέον γὰρ οἶμαι δέος αἰδοῦς. μόριον γὰρ αἰδὼς δέους ὥσπερ ἀριθμοῦ περιττόν, ὥστε οὐχ ἵναπερ ἀριθμὸς ἔνθα καὶ περιττόν, ἵνα δὲ περιττὸν ἔνθα καὶ ἀριθμός. ἕπῃ γάρ που νῦν γε;

Սոկրատէս.prop. Ոչոչ: part. Eng: not ունիունի: verb.pres.3per.sg.pass. Eng: have ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly ասելն,ասելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: say զիզի: conj. Eng: that երկիւղերկիւղ: noun.nom.acc.sg. Eng: fear իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be անդանօրանդանօր: adv. Eng: there ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and պատկառանս,պատկառանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: respect այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ուրուր: adv. Eng: where պատկառանսպատկառանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: respect անդանօրանդանօր: adv. Eng: there եւեւ: conj. Eng: and երկիւղ։երկիւղ: noun.nom.acc.sg. Eng: fear Սակայնսակայն: conj. Eng: however ոչոչ: part. Eng: not ուրուր: adv. Eng: where երկիւղ՝երկիւղ: noun.nom.acc.sg. Eng: fear ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all ուրեքուրեք: adv. Eng: everywhere եւեւ: conj. Eng: and պատկառանս.պատկառանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: respect քանզիքանզի: conj. Eng: for, because յաճախագոյնյաճախագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most often թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I երկիւղերկիւղ: noun.nom.acc.sg. Eng: fear պատկառանաց.պատկառանաց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: respect զիզի: conj. Eng: that մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be պատկառանս՝պատկառանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: respect երկիւղի՝երկիւղի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: fear որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as եւեւ: conj. Eng: and թուոյ՝թուոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: number կոճատն.կոճատն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: odd իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ոչոչ: part. Eng: not զիզի: conj. Eng: that թիւթիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: number իսկիսկ: conj. Eng: but, and է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be անդանօրանդանօր: adv. Eng: there եւեւ: conj. Eng: and կոճատն,կոճատն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: odd այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զիզի: conj. Eng: that կոճատնկոճատն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: odd անդանօրանդանօր: adv. Eng: there ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and թիւ.թիւ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: number հետեւի՞սհետեւիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: follow իսկիսկ: conj. Eng: but, and ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I այժմիկ։այժմիկ: adv. Eng: now

Socrates. Then it is not correct to say “where fear is, there also is reverence.” On the contrary, where reverence is, there also is fear; but reverence is not everywhere where fear is, since, as I think, fear is more comprehensive than reverence; for reverence is a part of fear, just as the odd is a part of number, so that it is not true that where number is, there also is the odd, but that where the odd is, there also is number. Perhaps you follow me now?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Perfectly.

Σωκράτης. τὸ τοιοῦτον τοίνυν καὶ ἐκεῖ λέγων ἠρώτων· ἆρα ἵνα δίκαιον ἔνθα καὶ ὅσιον; ἢ ἵνα μὲν ὅσιον ἔνθα καὶ δίκαιον, ἵνα δὲ δίκαιον οὐ πανταχοῦ ὅσιον· μόριον γὰρ τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον; οὕτω φῶμεν ἢ ἄλλως σοι δοκεῖ;

Սոկրատէս.prop. Զայսպիսիզայսպիսի: adj.acc.sg. Eng: such ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ասացեալասացեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: say հարցանէիհարցանէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask ուրեմն.ուրեմն: conj. Eng: thus զիզի: conj. Eng: that արդարարդար: adj.nom.acc.sg. Eng: just իցէ՝իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be անդանօրանդանօր: adv. Eng: there եւեւ: conj. Eng: and սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and կամ՝կամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand զիզի: conj. Eng: that սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy իսկ՝իսկ: conj. Eng: but, and ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and արդար,արդար: adj.nom.acc.sg. Eng: just եւեւ: conj. Eng: and զիզի: conj. Eng: that արդարն՝արդարն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: just ոչոչ: part. Eng: not ամենայնիամենայնի: pron.gen.dat.sg. Eng: all սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy զիզի: conj. Eng: that մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be արդարոյն՝արդարոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: just սուրբն,սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ասեմք,ասեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: say եթէեթէ: conj. Eng: that/if ա՞յլաբարայլաբար: adj.nom.acc.sg. Eng: different քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) թուի։թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem

Socrates. It was something of this sort that I meant before, when I asked whether where the right is, there also is holiness, or where holiness is, there also is the right; but holiness is not everywhere where the right is, for holiness is a part of the right. Do we agree to this, or do you dissent?

Εὐθύφρων. οὔκ, ἀλλʼ οὕτω. φαίνῃ γάρ μοι ὀρθῶς λέγειν.

Եւթիփռոն.prop. Ո՛չ,ոչ: part. Eng: not այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but այդպէս։այդպէս: adv. Eng: thus Քանզիքանզի: conj. Eng: for, because երեւիերեւի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: appear ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly ասացեալ։ասացեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: say

Euthyphro. No, I agree; for I think the statement is correct.

Σωκράτης. ὅρα δὴ τὸ μετὰ τοῦτο. εἰ γὰρ μέρος τὸ ὅσιον τοῦ δικαίου, δεῖ δὴ ἡμᾶς, ὡς ἔοικεν, ἐξευρεῖν τὸ ποῖον μέρος ἂν εἴη τοῦ δικαίου τὸ ὅσιον. εἰ μὲν οὖν σύ με ἠρώτας τι τῶν νυνδή, οἷον ποῖον μέρος ἐστὶν ἀριθμοῦ τὸ ἄρτιον καὶ τίς ὢν τυγχάνει οὗτος ὁ ἀριθμός, εἶπον ἂν ὅτι ὃς ἂν μὴ σκαληνὸς ᾖ ἀλλʼ ἰσοσκελής· ἢ οὐ δοκεῖ σοι;

Սոկրատէս.prop. Տեստես: verb.imp.sg. Eng: see արդարդ: adv. Eng: now զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յետյետ: post. Eng: after այսորիկ.այսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this քանզիքանզի: conj. Eng: for, because եթէեթէ: conj. Eng: that/if մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy արդարոյն,արդարոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: just պարտպարտ: adj.nom.acc.sg. Eng: debt, obligation էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be մեզ՝մեզ: pron.acc.pl. Eng: we իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թուի՝թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem գտանելգտանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: find թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպիսիորպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps արդարոյն՝արդարոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: just սուրբն։սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy Արդ՝արդ: adv. Eng: now եթէեթէ: conj. Eng: that/if դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I հարցանէիրհարցանէիր: verb.past.2per.sg. Eng: ask ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ասացելոցն,ասացելոցն: verb.pfv.gen.dat.abl.pl.def. Eng: say իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թէ՝թէ: conj. Eng: that որպիսի,որպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be դարն՝դարն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: even թուոյ,թուոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: number եւեւ: conj. Eng: and զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet յայսպիսիյայսպիսի: adj.acc.loc.sg. Eng: such թիւս,թիւս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: number ասէիասէի: verb.past.1per.sg. Eng: say թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps թէթէ: conj. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not սանդղատեսակսանդղատեսակ: adj.nom.acc.sg. Eng: ladder-like, indivisible իցէ,իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but հաւասարասրուն.հաւասարասրուն: adj.nom.acc.sg. Eng: divisible եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՞չոչ: part. Eng: not թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem եւեւ: conj. Eng: and քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) այսպէս։այսպէս: adv. Eng: like this

Socrates. Now observe the next point. If holiness is a part of the right, we must, apparently, find out what part of the right holiness is. Now if you asked me about one of the things I just mentioned, as, for example, what part of number the even was, and what kind of a number it was I should say, “that which is not indivisible by two, but divisible by two”; or don't you agree?

Εὐθύφρων. ἔμοιγε.

Եւթիփռոն.prop. ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. I agree.

Σωκράτης. πειρῶ δὴ καὶ σὺ ἐμὲ οὕτω διδάξαι τὸ ποῖον μέρος τοῦ δικαίου ὅσιόν ἐστιν, ἵνα καὶ Μελήτῳ λέγωμεν μηκέθʼ ἡμᾶς ἀδικεῖν μηδὲ ἀσεβείας γράφεσθαι, ὡς ἱκανῶς ἤδη παρὰ σοῦ μεμαθηκότας τά τε εὐσεβῆ καὶ ὅσια καὶ τὰ μή.

Սոկրատէս.prop. Փութափութա: verb.imp.sg. Eng: hurry արդարդ: adv. Eng: now եւեւ: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ուսուցանել՝ուսուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: teach թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպիսիորպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part արդարոյնարդարոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: just սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and ցՄելիտոսprop. ասասցուքասասցուք: verb.sbjv.1per.pl. Eng: say ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again անիրաւելանիրաւել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: become iniquitous զմեզ,զմեզ: pron.acc.pl. Eng: we եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ամբարշտութիւնամբարշտութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: impiety զմեօքզմեօք: pron.ins.pl. Eng: we գրել.գրել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: indict իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if բաւականապէսբաւականապէս: adv. Eng: satisfactorily արդարդ: adv. Eng: now առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from քէնքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) ուսեալք՝ուսեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: learn զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what բարեպաշտբարեպաշտ: adj.nom.acc.sg. Eng: pious ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ոչ։ոչ: part. Eng: not

Socrates. Now try in your turn to teach me what part of the right holiness is, that I may tell Meletus not to wrong me any more or bring suits against me for impiety, since I have now been duly instructed by you about what is, and what is not, pious and holy.

Εὐθύφρων. τοῦτο τοίνυν ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, τὸ μέρος τοῦ δικαίου εἶναι εὐσεβές τε καὶ ὅσιον, τὸ περὶ τὴν τῶν θεῶν θεραπείαν, τὸ δὲ περὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων τὸ λοιπὸν εἶναι τοῦ δικαίου μέρος.

Եւթիփռոն.prop. Այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իսկիսկ: conj. Eng: but, and թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part արդարոյնարդարոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: just գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what բարեպաշտբարեպաշտ: adj.nom.acc.sg. Eng: pious էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and սուրբ,սուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be հաճութիւն.հաճութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: pleasure եւեւ: conj. Eng: and որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մարդկանէ՝մարդկանէ: noun.abl.pl. Eng: man զմիւսնզմիւսն: pron.acc.sg.def. Eng: the other գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist մասնմասն: noun.nom.acc.sg. Eng: part արդարոյն։արդարոյն: adj.gen.dat.abl.sg.def. Eng: just

Euthyphro. This then is my opinion, Socrates, that the part of the right which has to do with attention to the gods constitutes piety and holiness, and that the remaining part of the right is that which has to do with the service of men.

Σωκράτης. καὶ καλῶς γέ μοι, ὦ Εὐθύφρων, φαίνῃ λέγειν, ἀλλὰ 13aσμικροῦ τινος ἔτι ἐνδεής εἰμι· τὴν γὰρ θεραπείαν οὔπω συνίημι ἥντινα ὀνομάζεις. οὐ γάρ που λέγεις γε, οἷαίπερ καὶ αἱ περὶ τὰ ἄλλα θεραπεῖαί εἰσιν, τοιαύτην καὶ περὶ θεούς— λέγομεν γάρ που—οἷόν φαμεν ἵππους οὐ πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν ἀλλὰ ὁ ἱππικός· ἦ γάρ;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good իսկիսկ: conj. Eng: but, and ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I թուիսթուիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: seem ասելով,ասելով: verb.inf.ins. Eng: say Եւթիփռոն,prop. այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but փոքումբփոքումբ: adj.ins.sg. Eng: little ումեմնումեմն: pron.dat.loc.sg. Eng: someone, a certain եւսեւս: adv. Eng: again կարօտացեալկարօտացեա: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: long եմ,եմ: verb.pres.1per.sg. Eng: be քանզիքանզի: conj. Eng: for, because զհաճութիւնզհաճութիւն: noun.acc.sg. Eng: pleasure ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again խորհիմխորհիմ: verb.pres.1per.sg.pass. Eng: think թէթէ: conj. Eng: that զո՛զո: pron.acc.sg. Eng: who ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain անուանես.անուանես: verb.pres.2per.sg. Eng: name քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say թէթէ: conj. Eng: that ո՛րպիսիորպիսի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: such իսկիսկ: conj. Eng: but, and են,են: verb.pres.3per.pl. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take այլսնայլսն: pron.acc.pl.def. Eng: other/but հաճութիւնք.հաճութիւնք: noun.nom.pl. Eng: pleasure եւեւ: conj. Eng: and եթէեթէ: conj. Eng: that/if այսպիսիայսպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and այն՝այն: pron.nom.acc.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take աստուածսնաստուածսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: God է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ասեմքասեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: say երբէք,երբէք: adv. Eng: never իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ասեմք,ասեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: say զձիսզձիս: noun.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: horse ոչոչ: part. Eng: not ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain գիտէգիտէ: verb.pres.3per.sg. Eng: know հաճեցուցանել,հաճեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: please բայցբայց: conj. Eng: but յայնմանէ՝յայնմանէ: pron.abl.sg. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which մակացողնմակացողն: verb.prpt.nom.acc.sg.def. Eng: expert էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be ձիոց.ձիոց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: horse Ճշմարի՞տճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Socrates. I think you are correct, Euthyphro; but there is one little point about which I still want information, for I do not yet understand what you mean by “attention.” I don't suppose you mean the same kind of attention to the gods which is paid to other things. We say, for example, that not everyone knows how to attend to horses, but only he who is skilled in horsemanship, do we not?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally Իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. ἡ γάρ που ἱππικὴ ἵππων θεραπεία.

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus մակացողութիւննմակացողութիւնն: noun.nom.acc.sg. Eng: expertise ձիոց՝ձիոց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: horse ձիոյնձիոյն: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: horse հաճութիւննհաճութիւնն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: pleasure է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Socrates. Then horsemanship is the art of attending to horses?

Εὐθύφρων. ναί.

Եւթիփռոն.prop. Այո՛։այո: part. Eng: yes

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. οὐδέ γε κύνας πᾶς ἐπίσταται θεραπεύειν ἀλλὰ ὁ κυνηγετικός.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not զշունսզշունս: noun.acc.loc.pl./acc.sg.poss1. Eng: dog ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain գիտէգիտէ: verb.pres.3per.sg. Eng: know հաճեցուցանել,հաճեցուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: please այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all որսորդն։որսորդն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: hunter

Socrates. And not everyone knows how to attend to dogs, but only the huntsman?

Εὐθύφρων. οὕτω.

Եւթիփռոն.prop.. Այդպէս։այդպէս: adv. Eng: thus

Euthyphro. That is so.

Σωκράτης. ἡ γάρ που κυνηγετικὴ κυνῶν θεραπεία.

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then եւեւ: conj. Eng: and որսորդութիւն՝որսորդութեան: noun.nom.acc.sg. Eng: hunting շանցշանց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: dog հաճութիւնհաճութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: pleasure է։է: verb.pres.3per.sg. Eng: be

Socrates. Then the huntsman's art is the art of attending to dogs?

Εὐθύφρων. ναί.

Եւթիփռոն.prop. Այո՛։այո: part. Eng: yes

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. ἡ δέ γε βοηλατικὴ βοῶν.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and

Socrates. And the oxherd's art is that of attending to oxen?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally Իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. ἡ δὲ δὴ ὁσιότης τε καὶ εὐσέβεια θεῶν, ὦ Εὐθύφρων; οὕτω λέγεις;

Սոկրատէս.prop. Արդարդ: adv. Eng: now եւեւ: conj. Eng: and զսրբութիւննզսրբութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: holiness եւեւ: conj. Eng: and զբարեպաշտութիւնն՝զբարեպաշտութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: piety աստուածոցն,աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God Եւթիփռոն.prop. ա՞յսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ասես։ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say

Socrates. And holiness and piety is the art of attending to the gods? Is that what you mean, Euthyphro?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. οὐκοῦν θεραπεία γε πᾶσα ταὐτὸν διαπράττεται; οἷον τοιόνδε· ἐπʼ ἀγαθῷ τινί ἐστι καὶ ὠφελίᾳ τοῦ θεραπευομένου, ὥσπερ ὁρᾷς δὴ ὅτι οἱ ἵπποι ὑπὸ τῆς ἱππικῆς θεραπευόμενοι ὠφελοῦνται καὶ βελτίους γίγνονται· ἢ οὐ δοκοῦσί σοι;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus հաճութիւնհաճութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: pleasure իսկիսկ: conj. Eng: but, and ամենայն՝ամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all զնոյննզնոյնն: pron.acc.sg.def. Eng: same գործէ,գործէ: verb.pres.3per.sg. Eng: work իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if այսպիսիսայսպիսիս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: such ինչ,ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take բարութեանբարութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: goodness եւեւ: conj. Eng: and օգտակարութեանօգտակարութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: beneficial հաճեցելոյն.հաճեցելոյն: verb.pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: please որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as տեսանեստեսանես: verb.pres.2per.sg. Eng: see արդ,արդ: adv. Eng: now իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ձիքնձիքն: noun.nom.pl.def. Eng: horse իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand ձիաւորութեաննձիաւորութեանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: cavalry հաճեցեալք՝հաճեցեալք: verb.pfv.nom.acc.loc.pl. Eng: please վեհագոյնքվեհագոյնք: adj.nom.acc.pl. Eng: most sublime լինիցին.լինիցին: verb.cond.3per.pl.pass. Eng: be ա՞յսպէսայսպէս: adv. Eng: like this քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) թուի։թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem

Socrates. Now does attention always aim to accomplish the same end? I mean something like this: It aims at some good or benefit to the one to whom it is given, as you see that horses, when attended to by the horseman's art are benefited and made better; or don't you think so?

Εὐθύφρων. ἔμοιγε.

Եւթիփռոն.prop.. Ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes, I do.

Σωκράτης. καὶ οἱ κύνες γέ που ὑπὸ τῆς κυνηγετικῆς, καὶ οἱ βόες ὑπὸ τῆς βοηλατικῆς, καὶ τἆλλα πάντα ὡσαύτως· ἢ ἐπὶ βλάβῃ οἴει τοῦ θεραπευομένου τὴν θεραπείαν εἶναι;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and շունքնշունքն: noun.nom.pl.def. Eng: dog իսկիսկ: conj. Eng: but, and երբէքերբէք: adv. Eng: never իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand որսորդութեան,որսորդութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: hunting եւեւ: conj. Eng: and եզինքնեզինքն: noun.nom.pl.def. Eng: ox իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand մշակութեանն,մշակութեանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: cultivation եւեւ: conj. Eng: and այլքնայլքն: pron.nom.pl.def. Eng: other/but ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all այսպէս.այսպէս: adv. Eng: like this եթէեթէ: conj. Eng: that/if առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take վնա՞սվնաս: noun.nom.acc.sg. Eng: harm ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what կարծեսկարծես: verb.pres.2per.sg. Eng: think հաճեցելոյնհաճեցելոյն: verb.pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: please գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զհաճութիւնն։զհաճութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: pleasure

Socrates. And dogs are benefited by the huntsman's art and oxen by the oxherd's and everything else in the same way? Or do you think care and attention are ever meant for the injury of that which is cared for?

Εὐθύφρων. μὰ Δίʼ οὐκ ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Երդնլովերդնլով: verb.inf.ins. Eng: swear յԱրամազդ,prop. եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be ոչոչ: part. Eng: not իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. No, by Zeus, I do not.

Σωκράτης. ἀλλʼ ἐπʼ ὠφελίᾳ;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but վասնվասն: prep. Eng: about/because of օգտակարութեա՞ն։օգտակարութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: beneficial

Socrates. But for its benefit?

Εὐθύφρων. πῶς δʼ οὔ;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ոչ։ոչ: part. Eng: not

Euthyphro. Of course.

Σωκράτης. ἦ οὖν καὶ ἡ ὁσιότης θεραπεία οὖσα θεῶν ὠφελία τέ ἐστι θεῶν καὶ βελτίους τοὺς θεοὺς ποιεῖ; καὶ σὺ τοῦτο συγχωρήσαις ἄν, ὡς ἐπειδάν τι ὅσιον ποιῇς, βελτίω τινὰ τῶν θεῶν ἀπεργάζῃ;

Սոկրատէս.prop. Արդարդ: adv. Eng: now ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly եւեւ: conj. Eng: and սրբութիւնսրբութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: holiness հաճութիւնհաճութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: pleasure գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist յաստուածոցն՝յաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God օգուտքօգուտք: noun.nom.acc.pl. Eng: benefit էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be իսկիսկ: conj. Eng: but, and աստուածոցն,աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God եւեւ: conj. Eng: and լաւագոյնքլաւագոյնք: adj.nom.pl. Eng: best զաստուածսնզաստուածսն: noun.acc.pl.def. Eng: God առնէ,առնէ: noun.abl.sg./verb.pres.3per.sg. Eng: man, make եւեւ: conj. Eng: and դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ներիցեսներիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: forgive թերեւս.թերեւս: part. Eng: perhaps իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if քանզիքանզի: conj. Eng: for, because յորժամյորժամ: conj. Eng: when սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what գործես՝գործես: verb.pres.2per.sg. Eng: work լաւագոյնլաւագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: best զոմնզոմն: pron.acc.sg. Eng: someone, a certain յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God գործիցես։գործիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: work

Socrates. Then holiness, since it is the art of attending to the gods, is a benefit to the gods, and makes them better? And you would agree that when you do a holy or pious act you are making one of the gods better?

Εὐθύφρων. μὰ Δίʼ οὐκ ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Երդնլովերդնլով: verb.inf.ins. Eng: swear իի: prep. Eng: in/at/to/from Զեւս,prop. եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be ոչոչ: part. Eng: not իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. No, by Zeus, not I.

Σωκράτης. οὐδὲ γὰρ ἐγώ, ὦ Εὐθύφρων, οἶμαί σε τοῦτο λέγειν —πολλοῦ καὶ δέω—ἀλλὰ τούτου δὴ ἕνεκα καὶ ἀνηρόμην τίνα ποτὲ λέγοις τὴν θεραπείαν τῶν θεῶν, οὐχ ἡγούμενός σε τοιαύτην λέγειν.

Սոկրատէս.prop. Զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not ես,ես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. կարծեմկարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) ասել.ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say քանզիքանզի: conj. Eng: for, because բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one կարօտանայ.կարօտանայ: verb.past.3per.sg. Eng: long այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of այսորիկայսորիկ: pron.gen.sg. Eng: this վերստինվերստին: adv. Eng: again հարցանէի,հարցանէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what երբէքերբէք: adv. Eng: never ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God հաճութիւն՝հաճութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: pleasure ոչոչ: part. Eng: not վարկանելովվարկանելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: consider զքեզզքեզ: pron.acc.sg. Eng: you (sg.) այսպիսիայսպիսի: adj.nom.acc.sg. Eng: such ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասել։ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say

Socrates. Nor do I, Euthyphro, think that is what you meant. Far from it. But I asked what you meant by “attention to the gods” just because I did not think you meant anything like that.

Εὐθύφρων. καὶ ὀρθῶς γε, ὦ Σώκρατες· οὐ γὰρ τοιαύτην λέγω.

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէսprop. քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not այսպէսայսպէս: adv. Eng: like this ասեմ։ասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say

Euthyphro. You are right, Socrates; that is not what I mean.

Σωκράτης. εἶεν· ἀλλὰ τίς δὴ θεῶν θεραπεία εἴη ἂν ἡ ὁσιότης;

Սոկրատէս.prop. Իցէ.իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what արդ,արդ: adv. Eng: now աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God հաճոյութիւնհաճոյութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: pleasure իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps սրբութիւն։սրբութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: holiness

Socrates. Well, what kind of attention to the gods is holiness?

Εὐθύφρων. ἥνπερ, ὦ Σώκρατες, οἱ δοῦλοι τοὺς δεσπότας θεραπεύουσιν.

Եւթիփռոն.prop. Ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ծառայքնծառայքն: noun.nom.pl.def. Eng: servant զտէրնզսէրն: noun.acc.sg.def. Eng: Lord հաճեցուցանեն։հաճեցուցանեն: verb.pres.3per.pl. Eng please

Euthyphro. The kind, Socrates, that servants pay to their masters.

Σωκράτης. ὑπηρετική τις ἄν, ὡς ἔοικεν, εἴη θεοῖς.

Սոկրատէս.prop. Իմանամ,իմանամ: verb.pres.1per.sg. Eng: know զիզի: conj. Eng: that պաշտօնպաշտօն: noun.nom.acc.sg. Eng: office ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what թերեւս,թերեւս: part. Eng: perhaps իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if թուի,թուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be աստուածոցն։աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God

Socrates. I understand. It is, you mean, a kind of service to the gods?

Εὐθύφρων. πάνυ μὲν οὖν.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Exactly.

Σωκράτης. ἔχοις ἂν οὖν εἰπεῖν ἡ ἰατροῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν τυγχάνει οὖσα ὑπηρετική; οὐκ εἰς ὑγιείας οἴει;

Սոկրատէս.prop. Ունիցիսունիցիս: verb.cond.2per.sg.pass. Eng: have արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps ասել.ասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say բժշկացնբժշկացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: doctor պաշտօննպաշտօնն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: office զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what գործոյգործոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: work գործակիցգործակից: adj.nom.acc.sg. Eng: associate հանդիպիցիհանդիպիցի: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: meet գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist պաշտօնական,պաշտօնական: adj.nom.acc.sg. Eng: official ո՞չոչ: part. Eng: not կարծեսկարծես: verb.pres.2per.sg. Eng: think զիզի: conj. Eng: that յառողջութեան։յառողջութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: health

Socrates. Now can you tell me what result the art that serves the physician serves to produce? Is it not health?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. τί δὲ ἡ ναυπηγοῖς ὑπηρετική; εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετική ἐστιν;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչ.զինչ: pron.acc.sg. Eng: what Նաւակառուցացննաւակառուցացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: ship-builder պաշտօննպաշտօնն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: office զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what գործոյգործոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: work գործակիցգործակից: adj.nom.acc.sg. Eng: associate պաշտօնականպաշտօնական: adj.nom.acc.sg. Eng: official իցէ։իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be

Socrates. Well then; what is it which the art that serves shipbuilders serves to produce?

Εὐθύφρων. δῆλον ὅτι, ὦ Σώκρατες, εἰς πλοίου.

Եւթիփռոն.prop. Յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. թէթէ: conj. Eng: that իի: prep. Eng: in/at/to/from նաւունաւու: noun.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: ship ոք։ոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain

Euthyphro. Evidently, Socrates, a ship.

Σωκράτης. καὶ ἡ οἰκοδόμοις γέ που εἰς οἰκίας;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and շինողացնշինողացն: verb.prpt.gen.dat.abl.pl.def. Eng: build իսկիսկ: conj. Eng: but, and ո՞ւրուր: adv. Eng: where յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be իի: prep. Eng: in/at/to/from տան։տան: noun.gen.dat.loc.sg./verb.pres.3per.pl. Eng: house, give

Socrates. And that which serves housebuilders serves to build a house?

Εὐθύφρων. ναί.

Եւթիփռոն.prop. Այոայո: part. Eng: yes

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. εἰπὲ δή, ὦ ἄριστε· ἡ δὲ θεοῖς ὑπηρετικὴ εἰς τίνος ἔργου ἀπεργασίαν ὑπηρετικὴ ἂν εἴη; δῆλον γὰρ ὅτι σὺ οἶσθα, ἐπειδήπερ τά γε θεῖα κάλλιστα φῂς εἰδέναι ἀνθρώπων.

Սոկրատէս.prop. Ասա՛ասա: verb.imp.sg. Eng: say արդ,արդ: adv. Eng: now ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! արիագոյն.արիագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most brave եւեւ: conj. Eng: and աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God պաշտօնականպաշտօնական: adj.nom.acc.sg. Eng: official զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what գործգործ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: work իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open գործէգործէ: verb.pres.3per.sg. Eng: work պաշտօնականպաշտօնական: adj.nom.acc.sg. Eng: official գոլով.գոլով: verb.inf.ins. Eng: exist զիզի: conj. Eng: that յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) գիտես.գիտես: verb.pres.2per.sg. Eng: know քանզիքանզի: conj. Eng: for, because աստուածայինաստուածային: adj.nom.acc.sg. Eng: divine իրսիրս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: thing քանքան: conj./prep. Eng: then զմարդիկզմարդիկ: noun.acc.sg. Eng: man գեղեցկագոյնգեղեցկագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: beautiful գիտելգիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know ասես։ասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say

Socrates. Then tell me, my friend; what would the art which serves the gods serve to accomplish? For it is evident that you know, since you say you know more than any other man about matters which have to do with the gods.

Εὐθύφρων. καὶ ἀληθῆ γε λέγω, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly իսկիսկ: conj. Eng: but, and ասեմ,ասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. And what I say is true, Socrates.

Σωκράτης. εἰπὲ δὴ πρὸς Διὸς τί ποτέ ἐστιν ἐκεῖνο τὸ πάγκαλον ἔργον ὃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται ἡμῖν ὑπηρέταις χρώμενοι;

Սոկրատէս.prop. Ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say արդարդ: adv. Eng: now վասնվասն: prep. Eng: about/because of Արամազդայ,prop. թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that ամենագեղեցիկամենասուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: most beautiful գործն՝գործն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: work զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open գործեն,գործեն: verb.pres.3per.pl. Eng: work մեւքմեւք: pron.ins.pl. Eng: we պաշտօնէիւքպաշտօնէիւք: noun.ins.pl. Eng: official վարելով։վարելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: conduct, till

Socrates. Then, in the name of Zeus, tell me, what is that glorious result which the gods accomplish by using us as servants?

Εὐθύφρων. πολλὰ καὶ καλά, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Զբազումսզբազումս: adj.acc.sg.def. Eng: just եւեւ: conj. Eng: and զգեղեցիկս,զգեղեցիկս: adj.acc.pl./acc.sg.poss1. Eng: beautiful ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. They accomplish many fine results, Socrates.

Σωκράτης. καὶ γὰρ οἱ στρατηγοί, ὦ φίλε· ἀλλʼ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ῥᾳδίως ἂν εἴποις, ὅτι νίκην ἐν τῷ πολέμῳ ἀπεργάζονται· ἢ οὔ;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but սակայնսակայն: conj. Eng: however զգլուխնզգլուխն: noun.acc.sg.def. Eng: head սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps ասասցեսասասցես: verb.sbjv.2per.sg. Eng: say դիւրապէս.դիւրապէս: adv. Eng: easily Զիզի: conj. Eng: that եւեւ: conj. Eng: and զօրավարքն,զօրավարքն: noun.nom.pl.def. Eng: general ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սիրելի,սիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love զյաղթութիւննզյաղթութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: victory իի: prep. Eng: in/at/to/from պատերազմիպատերազմի: noun.gen.dat.sg. Eng: war իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open գործեն՝գործեն: verb.pres.3per.pl. Eng: work եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՞չ։ոչ: part. Eng: not

Socrates. Yes, and so do generals, my friend; but nevertheless, you could easily tell the chief of them, namely, that they bring about victory in war. Is that not the case?

Εὐθύφρων. πῶς δʼ οὔ;

Եւթիփռոն.prop. Ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as ոչոչ: part. Eng: not

Euthyphro. Of course.

Σωκράτης. πολλὰ δέ γʼ, οἶμαι, καὶ καλὰ καὶ οἱ γεωργοί· ἀλλʼ ὅμως τὸ κεφάλαιον αὐτῶν ἐστιν τῆς ἀπεργασίας ἡ ἐκ τῆς γῆς τροφή.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and բազումբազում: adj.nom.acc.sg. Eng: many իսկիսկ: conj. Eng: but, and թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem ինձ.ինձ: pron.dat.sg. Eng: I զիզի: conj. Eng: that բարիսբարիս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: good եւեւ: conj. Eng: and մշակք,մշակք: noun.nom.pl. Eng: farmer այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but սակայնսակայն: conj. Eng: however գլուխնգլուխն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: head սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same գործոյն,գործոյն: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: work առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from յերկրէյերկրէ: noun.abl.sg. Eng: earth, land կերակուրն։կերակուրն: noun.nom.acc.sg.def. Eng: food

Socrates. And farmers also, I think, accomplish many fine results; but still the chief result of their work is food from the land?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. τί δὲ δὴ τῶν πολλῶν καὶ καλῶν ἃ οἱ θεοὶ ἀπεργάζονται; τί τὸ κεφάλαιόν ἐστι τῆς ἐργασίας;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what արդ,արդ: adv. Eng: now իի: prep. Eng: in/at/to/from բազմացնբազմացն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: many եւեւ: conj. Eng: and գեղեցկագունիցնգեղեցկագունիցն: adj.gen.dat.abl.pl.def. Eng: beautiful այնոցիկ,այնոցիկ: pron.gen.dat.pl. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which աստուածքնաստուածքն: noun.nom.pl.def. Eng: God գործեն,գործեն: verb.pres.3per.pl. Eng: work զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be գլուխնգլուխն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: head իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open գործելոյն։գործելոյն: verbղpfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: work

Socrates. But how about the many fine results the gods accomplish? What is the chief result of their work?

Εὐθύφρων. καὶ ὀλίγον σοι πρότερον εἶπον, ὦ Σώκρατες, ὅτι πλείονος ἔργου ἐστὶν ἀκριβῶς πάντα ταῦτα ὡς ἔχει μαθεῖν· τόδε μέντοι σοι ἁπλῶς λέγω, ὅτι ἐὰν μὲν κεχαρισμένα τις ἐπίστηται τοῖς θεοῖς λέγειν τε καὶ πράττειν εὐχόμενός τε καὶ θύων, ταῦτʼ ἔστι τὰ ὅσια, καὶ σῴζει τὰ τοιαῦτα τούς τε ἰδίους οἴκους καὶ τὰ κοινὰ τῶν πόλεων· τὰ δʼ ἐναντία τῶν κεχαρισμένων ἀσεβῆ, ἃ δὴ καὶ ἀνατρέπει ἅπαντα καὶ ἀπόλλυσιν.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be սակաւսակաւ: adj.nom.acc.sg. Eng: few ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what յառաջագոյնյառաջագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: first ասացիասացի: verb.aor.1per.sg. Eng: say քեզ,քեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if գործգործ: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: work ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) պարզաբարպարզաբար: adv. Eng: simply ասեմ.ասեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: say զիզի: conj. Eng: that եթէեթէ: conj. Eng: that/if շնորհելովշնորհելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: grant գիտասցէգիտասցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: know ոք՝ոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God ասելասել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: say իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and գործելգործել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: work ըղձալովըղձալով: verb.inf.ins. Eng: wish իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and զոհելով,զոհելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: sacrifice այսոքիկայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this ենեն: verb.pres.3per.pl. Eng: be սուրբքսուրբք: adj.nom.pl Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and աստուածայինք,աստուածայինք: adj.nom.pl. Eng: divine եւեւ: conj. Eng: and կեցուցանենկեցուցանեն: verb.pres.3per.pl. Eng: save այսպիսիքսայսպիսիքս: adj.nom.pl.poss1. Eng: such զառանձինզարանձին: adj.acc.sg. Eng: alone տունսնտունսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: house եւեւ: conj. Eng: and զհասարակացն.զհասարակացն: adj.abl.pl.def. Eng: common եւեւ: conj. Eng: and ներհակններհակն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: contrary շնորհելոց՝շնորհելոց: verb.des./pfv.gen.dat.abl.pl. Eng: grant ամբարիշտքամբարիշտք: adj.nom.pl. Eng: wicked են,են: verb.pres.3per.pl. Eng: be որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which եւեւ: conj. Eng: and դարձուցանէդարձուցանէ: verb.pres.3per.sg. Eng: turn զամենայնզամենայն: pron.acc.sg. Eng: all տունսնտունսն: noun.acc.loc.pl.def. Eng: house եւեւ: conj. Eng: and կորուսանէ։կորուսանէ: ver.pres.3per.sg. Eng: destroy

Euthyphro. I told you a while ago, Socrates, that it is a long task to learn accurately all about these things. However, I say simply that when one knows how to say and do what is gratifying to the gods, in praying and sacrificing, that is holiness, and such things bring salvation to individual families and to states; and the opposite of what is gratifying to the gods is impious, and that overturns and destroys everything.

Σωκράτης. ἦ πολύ μοι διὰ βραχυτέρων, ὦ Εὐθύφρων, εἰ ἐβούλου, εἶπες ἂν τὸ κεφάλαιον ὧν ἠρώτων· ἀλλὰ γὰρ οὐ πρόθυμός με εἶ διδάξαι—δῆλος εἶ. καὶ γὰρ νῦν ἐπειδὴ ἐπʼ αὐτῷ ἦσθα ἀπετράπου, ὃ εἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς ἂν ἤδη παρὰ σοῦ τὴν ὁσιότητα ἐμεμαθήκη. νῦν δὲ ἀνάγκη γὰρ τὸν ἐρῶντα τῷ ἐρωμένῳ ἀκολουθεῖν ὅπῃ ἂν ἐκεῖνος ὑπάγῃ, τί δὴ αὖ λέγεις τὸ ὅσιον εἶναι καὶ τὴν ὁσιότητα; οὐχὶ ἐπιστήμην τινὰ τοῦ θύειν τε καὶ εὔχεσθαι;

Սոկրատէս.prop. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly յոյժ՝յոյժ: adv. Eng: much ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand սղագունից,սղագունից: adj.gen.dat.abl.pl. Eng: most concise ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. եթէեթէ: conj. Eng: that/if կամէիր՝կամէիր: verb.past.2per.sg. Eng: want ասէիրասէիր: verb.past.2per.sg. Eng: say թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps զգլուխնզգլուխն: noun.acc.sg.def. Eng: head վասնվասն: prep. Eng: about/because of որոյորոյ: pron.gen.sg. Eng: who, which հարցանէի,հարցանէի: verb.past.1per.sg. Eng: ask այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ո՛չոչ: part. Eng: not յօժարագոյնյօժարագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: willing ես՝ես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be ինձ՝ինձ: pron.dat.sg. Eng: I ուսուցանելուսուցանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: teach զիս.զիս: pron.acc.sg. Eng: I եւեւ: conj. Eng: and զիզի: conj. Eng: that այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now քանզիքանզի: conj. Eng: for, because առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what հասար՝հասար: verb.aor.2per.sg. Eng: arrive իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open դարձարդարձար: verb.aor.2per.sg.med. Eng: turn զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which եթէեթէ: conj. Eng: that/if տուեալտուեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: give էիրէիր: verb.past.2per.sg. Eng: be ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I պատասխանի՝պատասխանի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: answer բաւականապէսբաւականապէս: adv. Eng: satisfactorily թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from քէնքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) զսրբութիւննզսրբութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: holiness ուսեալուսեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: learn էի.էի: verb.past.1per.sg. Eng: be բայցբայց: conj. Eng: but այժմիկ,այժմիկ: adv. Eng: now հարկհարկ: noun.nom.acc.sg. Eng: tax էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be հարցողինհարցողին: verb.prpt.gen.dat.sg.def. Eng: ask հետեւիլհետեւիլ: verb.inf.nom.acc.loc.med. Eng: follow հարցելոյն՝հարցելոյն: verb.inf.gen.dat.abl.sg.def. Eng: ask ուրուր: adv. Eng: where եւեւ: conj. Eng: and նանա: pron.acc.sg. Eng: s/he, they գնասցէ,գնասցէ: verb.sbjv.3per.sg. Eng: go զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what արդարդ: adv. Eng: now իսկիսկ: conj. Eng: but, and ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist զսուրբնզսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and զսրբութիւնն,զսրբութիւնն: noun.acc.sg.def. Eng: holiness ո՞չոչ: part. Eng: not մակացութիւնմակացութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: science ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what զոհելոյնզոհելոյն: verb.inf.gen.dat.abl./pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: sacrifice իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and ըղձալոյն։ըղձալոյն: verb.pfv.gen.dat.abl.sg.def. Eng: wish

Socrates. You might, if you wished, Euthyphro, have answered much more briefly the chief part of my question. But it is plain that you do not care to instruct me. For now, when you were close upon it you turned aside; and if you had answered it, I should already have obtained from you all the instruction I need about holiness. But, as things are, the questioner must follow the one questioned wherever he leads. What do you say the holy, or holiness, is? Do you not say that it is a kind of science of sacrificing and praying?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. οὐκοῦν τὸ θύειν δωρεῖσθαί ἐστι τοῖς θεοῖς, τὸ δʼ εὔχεσθαι αἰτεῖν τοὺς θεούς;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus զոհելն՝զոհելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: sacrifice պարգեւսպարգեւս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: gift էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be աստուածոցն,աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God եւեւ: conj. Eng: and ըղձալն՝ըղձալն: verb.inf.nom.acc.def. Eng: wish հայցելնհայցելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: request էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from յաստուածոցն։յաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God

Socrates. And sacrificing is making gifts to the gods and praying is asking from them?

Εὐθύφρων. καὶ μάλα, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and մանաւանդ,մանաւանդ: conj. Eng: especially ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. արդարագոյն։արդարագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most just

Euthyphro. Exactly, Socrates.

Σωκράτης. ἐπιστήμη ἄρα αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς ὁσιότης ἂν εἴη ἐκ τούτου τοῦ λόγου.

Սոկրատէս.prop. Մակացութիւնմակացութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: science արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps հայցուածոյհայցուածոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: request եւեւ: conj. Eng: and տրոցտրոց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: tribute աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God սրբութիւննսրբութիւնն: noun.nom.acc.def. Eng: holiness թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be յայսմիկյայսմիկ: pron.dat.loc.sg. Eng: this բանէս։բանէս: noun.abl.sg.poss1. Eng: word

Socrates. Then holiness, according to this definition, would be a science of giving and asking.

Εὐθύφρων. πάνυ καλῶς, ὦ Σώκρατες, συνῆκας ὃ εἶπον.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: part. Eng: nevertheless բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good խորհեցարխորհեցար: verb.aor.2per.sg.med. Eng: think առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ասացի։ասացի: verb.aor.1per.sg. Eng: say

Euthyphro. You understand perfectly what I said, Socrates.

Σωκράτης. ἐπιθυμητὴς γάρ εἰμι, ὦ φίλε, τῆς σῆς σοφίας καὶ προσέχω τὸν νοῦν αὐτῇ, ὥστε οὐ χαμαὶ πεσεῖται ὅτι ἂν εἴπῃς. ἀλλά μοι λέξον τίς αὕτη ἡ ὑπηρεσία ἐστὶ τοῖς θεοῖς; αἰτεῖν τε φῂς αὐτοὺς καὶ διδόναι ἐκείνοις;

Սոկրատէս.prop. Զիզի: conj. Eng: that ցանկացողցանկացող: verb.prpt.nom.acc.sg. Eng: desire եմ,եմ: verb.pres.1per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! սիրելի,սիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love իմաստութեանդ,իմաստութեանդ: noun.gen.dat.loc.sg.poss2. Eng: wisdom եւեւ: conj. Eng: and մտօքսմտօքս: noun.ins.pl.poss1. Eng: mind նայիմնայիմ: verb.pres.1per.sg.med. Eng: look առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take սա.սա: pron.nom.sg. Eng: this one իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if ոչոչ: part. Eng: not իի: prep. Eng: in/at/to/from ստորինստորին: adj.nom.acc.sg. Eng: low գլոերսցի՝գլորեսցի: verb.sbjv.3per.sg.med. Eng: roll down զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what եւեւ: conj. Eng: and ասիցես.ասիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: say այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say ինձ,ինձ: pron.dat.sg. Eng: I զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be այդայդ: pron.nom.acc.sg. Eng: this իսկիսկ: conj. Eng: but, and պաշտօնդպաշտօնդ: noun.poss2. Eng: office աստուածոցն,աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God զհայցե՞լնզհայցելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: request ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say իի: prep. Eng: in/at/to/from սոցանէսոցանէ: pron.abl.pl Eng: this one եւեւ: conj. Eng: and զտալնզտալն: verb.inf.nom.acc.def. Eng: give սոցունց։սոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same

Socrates. Yes, my friend, for I am eager for your wisdom, and give my mind to it, so that nothing you say shall fall to the ground. But tell me, what is this service of the gods? Do you say that it consists in asking from them and giving to them?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes.

Σωκράτης. ἆρʼ οὖν οὐ τό γε ὀρθῶς αἰτεῖν ἂν εἴη ὧν δεόμεθα παρʼ ἐκείνων, ταῦτα αὐτοὺς αἰτεῖν;

Սոկրատէս.prop. Ո՛չոչ: part. Eng: not արդեւքարդեւք: adv. Eng. Perhaps ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly հայցելնհայցելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: request թերեւսթերեւս: part. Eng: perhaps իցէ՝իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be որոցորոց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which կարօտանամքկարօտանամք: verb.pres.1per.pl. Eng: long առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from սոցունց,սոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same զայսոքիկզայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this իի: prep. Eng: in/at/to/from սոցանէսոցանէ: pron.abl.pl Eng: this one հայցել։հայցել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng; request

Socrates. Would not the right way of asking be to ask of them what we need from them?

Εὐθύφρων. ἀλλὰ τί;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչ։զինչ: pron.acc.sg. Eng: what

Euthyphro. What else?

Σωκράτης. καὶ αὖ τὸ διδόναι ὀρθῶς, ὧν ἐκεῖνοι τυγχάνουσιν δεόμενοι παρʼ ἡμῶν, ταῦτα ἐκείνοις αὖ ἀντιδωρεῖσθαι; οὐ γάρ που τεχνικόν γʼ ἂν εἴη δωροφορεῖν διδόντα τῳ ταῦτα ὧν οὐδὲν δεῖται.

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and տալնտալն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: give իսկիսկ: conj. Eng: but, and ուղղապէս՝ուղղապէս: adv. Eng: rightly որոցորոց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which նոքանոքա: pron.nom.pl. Eng: s/he, they հանդիպինհանդիպին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: meet աղաչեցեալքաղաչեցեալք: verb.pfv.nom.pl Eng: pray for առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջ,մէնջ: pron.abl.pl. Eng: we զայդոքիկզայդոքիկ: pron.nom.acc.pl. Eng: this նոցունցնոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same իսկիսկ: conj. Eng: but, and տալտալ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: give փոխարէն.փոխարէն: noun.nom.acc.sg. Eng: instead of քանզիքանզի: conj. Eng: for, because ոչոչ: part. Eng: not երբէքերբէք: adv. Eng: never արհեստականարհեստական: adj.nom.sg. Eng: skillful իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be ընծայելն՝ընծայելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: gift տալովտալով: verb.inf.ins. Eng: give ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one զայնոքիկզայնոքիկ: pron.nom.acc.pl. Eng: that որոցորոց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not կարօտանայ։կարօտանայ: verb.past.3per.sg. Eng: long

Socrates. And the right way of giving, to present them with what they need from us? For it would not be scientific giving to give anyone what he does not need.

Εὐθύφρων. ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες.

Եւթիփռոն.prop. Ճշմարտապէսճշմարտապէս: adv. Eng: truly ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս։prop.

Euthyphro. You are right, Socrates.

Σωκράτης. ἐμπορικὴ ἄρα τις ἂν εἴη, ὦ Εὐθύφρων, τέχνη ἡ ὁσιότης θεοῖς καὶ ἀνθρώποις παρʼ ἀλλήλων.

Սոկրատէս.prop. Վաճառականվաճառական: noun.nom.acc.sg. Eng: merchant արհեստարհեստ: noun.nom.acc.sg. Eng: skill ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իցէ,իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. սրբութիւնսրբութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: holiness աստուածոցաստուածոց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: God եւեւ: conj. Eng: and մարդկանմարդկան: noun.gen.dat.loc.pl. Eng: man առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take միմեանց։միմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together

Socrates. Then holiness would be an art of barter between gods and men?

Εὐθύφρων. ἐμπορική, εἰ οὕτως ἥδιόν σοι ὀνομάζειν.

Եւթիփռոն.prop. Վաճառականվաճառական: noun.nom.acc.sg. Eng: merchant արհեստ՝արհեստ: noun.nom.acc.sg. Eng: skill եթէեթէ: conj. Eng: that/if այդպէսայդպէս: adv. Eng: thus հեշտհեշտ: adj.nom.acc.sg. Eng: pleasant էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) անուանել։անուանել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: name

Euthyphro. Yes, of barter, if you like to call it so.

Σωκράτης. ἀλλʼ οὐδὲν ἥδιον ἔμοιγε, εἰ μὴ τυγχάνει ἀληθὲς ὄν. φράσον δέ μοι, τίς ἡ ὠφελία τοῖς θεοῖς τυγχάνει οὖσα ἀπὸ τῶν δώρων ὧν παρʼ ἡμῶν λαμβάνουσιν; ἃ μὲν γὰρ διδόασι παντὶ δῆλον· οὐδὲν γὰρ ἡμῖν ἐστιν ἀγαθὸν ὅτι ἂν μὴ ἐκεῖνοι δῶσιν. ἃ δὲ παρʼ ἡμῶν λαμβάνουσιν, τί ὠφελοῦνται; ἢ τοσοῦτον αὐτῶν πλεονεκτοῦμεν κατὰ τὴν ἐμπορίαν, ὥστε πάντα τὰ ἀγαθὰ παρʼ αὐτῶν λαμβάνομεν, ἐκεῖνοι δὲ παρʼ ἡμῶν οὐδέν;

Սոկրատէս.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I հեշտհեշտ: adj.nom.acc.sg. Eng: pleasant է.է: verb.pres.3per.sg. Eng: be իսկիսկ: conj. Eng: but, and եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչոչ: part. Eng: not հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet ճշմարիտճշմարիտ: adj.nom.acc.sg. Eng: true գոլ,գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say ինձինձ: pron.dat.sg. Eng: I ո՛րոր: pron.nom.sg. Eng: who, which օգուտօգուտ: noun.nom.acc.sg. Eng: benefit աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God հանդիպիհանդիպի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: meet գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist իի: prep. Eng: in/at/to/from պարգեւացնպարգեւացն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: gift յայնցանէ՝յայնցանէ: pron.abl.pl. Eng: that զորսզորս: pron.acc.pl. Eng: who, which առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we առնուն.առնուն: verb.pres.3per.pl. Eng: take զիզի: conj. Eng: that զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which տաննտանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: house ամենեցունամենեցուն: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: all յայտյայտ: noun.nom.acc.sg. Eng: apparent է,է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be բարիբարի: adj.nom.acc.sg. Eng: good զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ոչոչ: part. Eng: not նոքանոքա: pron.nom.pl. Eng: s/he, they տանտան: noun.gen.dat.loc.sg./verb.pres.3per.pl. Eng: house, give մեզ,մեզ: pron.acc.pl. Eng: we եւեւ: conj. Eng: and զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we առնունառնուն: verb.pres.3per.pl. Eng: take զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what օգուտօգուտ: noun.nom.acc.sg. Eng: benefit իցէ.իցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that այսչափայսչափ: adv. Eng: this much զսոքօքզսոքօք: pron.ins.acc.pl. Eng: this one յաղթահարեմքյաղթահարեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: triumph զվաճառականութեանն.զվաճառականութեանն: noun.gen.dat.loc.sg.def. Eng: commerce իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if եւեւ: conj. Eng: and զամենայնզամենայն: pron.acc.sg. Eng: all բարութիւնբարութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: goodness առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from սոցունցսոցունց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: same առնումք,առնումք: verb.pres.1per.pl. Eng: take եւեւ: conj. Eng: and նոքանոքա: pron.nom.pl. Eng: s/he, they առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we ոչինչ։ոչինչ; pron.neg. Eng: nothing

Socrates. I don't like to call it so, if it is not true. But tell me, what advantage accrues to the gods from the gifts they get from us? For everybody knows what they give, since we have nothing good which they do not give. But what advantage do they derive from what they get from us? Or have we so much the better of them in our bartering that we get all good things from them and they nothing from us?

Εὐθύφρων. ἀλλʼ οἴει, ὦ Σώκρατες, τοὺς θεοὺς ὠφελεῖσθαι ἀπὸ τούτων ἃ παρʼ ἡμῶν λαμβάνουσιν;

Եւթիփռոն.prop. Այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but կարծես,կարծես: verb.pres.2per.sg. Eng: think ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Սոկրատէս,prop. զաստուածսնզաստուածսն: noun.acc.pl.def. Eng: God շահե՞լշահել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: win առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we այնոքիւքայնոքիւք: pron.ins.pl. Eng: that որոր: pron.nom.sg. Eng: who, which իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we ընդունին։ընդունին: verb.pres.3per.pl.med. Eng: accept

Euthyphro. Why you don't suppose, Socrates, that the gods gain any advantage from what they get from us, do you?

Σωκράτης. ἀλλὰ τί δήποτʼ ἂν εἴη ταῦτα, ὦ Εὐθύφρων, τὰ παρʼ ἡμῶν δῶρα τοῖς θεοῖς;

Սոկրատէս.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what երբէքերբէք: adv. Eng: never իցէիցէ: verb.cond.3per.sg. Eng: be այսոքիկ,այսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! Եւթիփռոն,prop. առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from մէնջմէնջ: pron.abl.pl. Eng: we պարգեւսպարգեւս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: gift աստուածոց։աստուածոց: noun.gen.dat.abl.pl. Eng: God

Socrates. Well then, what would those gifts of ours to the gods be?

Εὐθύφρων. τί δʼ οἴει ἄλλο ἢ τιμή τε καὶ γέρα καί, ὅπερ ἐγὼ ἄρτι ἔλεγον, χάρις;

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and զի՞նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what կարծես,կարծես: verb.pres.2per.sg. Eng: think այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but քանքան: conj./prep. Eng: then եթէ՝եթէ: conj. Eng: that/if զպատիւզպատիւ: noun.acc.sg. Eng: honorable եւեւ: conj. Eng: and զշնորհս,զշնորհս: noun.acc.pl. Eng: grace որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ասէի։ասէի: verb.past.1per.sg. Eng: say

Euthyphro. What else than honor and praise, and, as I said before, gratitude?

Σωκράτης. κεχαρισμένον ἄρα ἐστίν, ὦ Εὐθύφρων, τὸ ὅσιον, ἀλλʼ οὐχὶ ὠφέλιμον οὐδὲ φίλον τοῖς θεοῖς;

Սոկրատէս.prop. Ապաապա: adv. Eng: then ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus շնորհիչքշնորհիչք: adj.nom.pl. Eng: granting էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be աստուածոցնաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God սուրբն,սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not օգտակարօգտակար: adj.nom.acc.sg. Eng: profitable եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love աստուածոցն։աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God

Socrates. Then, Euthyphro, holiness is grateful to the gods, but not advantageous or precious to the gods?

Εὐθύφρων. οἶμαι ἔγωγε πάντων γε μάλιστα φίλον.

Եւթիփռոն.prop. Կարծեմկարծեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: think իսկ,իսկ: conj. Eng: but, and թէթէ: conj. Eng: that սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be քանքան: conj./prep. Eng: then զամենայնզամենայն: pron.acc.sg. Eng: all ինչ։ինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what

Euthyphro. I think it is precious, above all things.

Σωκράτης. τοῦτο ἄρʼ ἐστὶν αὖ, ὡς ἔοικε, τὸ ὅσιον, τὸ τοῖς θεοῖς φίλον.

Սոկրատէս.prop. Ուրեմնուրեմն: conj. Eng: thus թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem թէթէ: conj. Eng: that սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy այնայն: pron.nom.acc.sg. Eng: that է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which սիրելիսիրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: love էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be աստուածոցն։աստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God

Socrates. Then again, it seems, holiness is that which is precious to the gods.

Εὐθύφρων. μάλιστά γε.

Եւթիփռոն.prop. Եւեւ: conj. Eng: and յաւէտյաւէտ: adj.nom.acc.sg. Eng: forever իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. θαυμάσῃ οὖν ταῦτα λέγων ἐάν σοι οἱ λόγοι φαίνωνται μὴ μένοντες ἀλλὰ βαδίζοντες, καὶ ἐμὲ αἰτιάσῃ τὸν Δαίδαλον βαδίζοντας αὐτοὺς ποιεῖν, αὐτὸς ὢν πολύ γε τεχνικώτερος τοῦ Δαιδάλου καὶ κύκλῳ περιιόντα ποιῶν; ἢ οὐκ αἰσθάνῃ ὅτι ὁ λόγος ἡμῖν περιελθὼν πάλιν εἰς ταὐτὸν ἥκει; μέμνησαι γάρ που ὅτι ἐν τῷ πρόσθεν τό τε ὅσιον καὶ τὸ θεοφιλὲς οὐ ταὐτὸν ἡμῖν ἐφάνη ἀλλʼ ἕτερα ἀλλήλων· ἢ οὐ μέμνησαι;

Սոկրատէս.prop. Սքանչելիսքանչելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: splendid արդարդ: adv. Eng: now թուիսթուիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: seem զայսոքիկզայսոքիկ: pron.nom.pl. Eng: this ասելով,ասելով: verb.inf.ins. Eng: say եթէեթէ: conj. Eng: that/if բանքսբանքս: noun.nom.pl.poss1. Eng: word քեզքեզ: pron.acc.dat.sg. Eng: you (sg.) երեւեսցիներեւեսցին: verb.sbjv.3per.pl.med. Eng: appear ոչոչ: part. Eng: not մնացեալք՝մնացեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: stay այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but գնացեալք,գնացեալք: verb.pfv.nom.pl. Eng: go եւեւ: conj. Eng: and պատճառիցեսպատճառիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: cause զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I զԴեդաղիսprop. առնելառնել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: make զսոսազսոսա: pron.acc.pl. Eng: this one գնացողս,գնացողս: verb.prpt.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: go դուդու: pron.nom.sg. Eng: you (sg.) գոլովգոլով: verb.inf.ins. Eng: exist յոյժյոյժ: adv. Eng: much իսկիսկ: conj. Eng: but, and արհեստականագոյնարհեստականագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: most skillful քանքան: conj./prep. Eng: then զԴեդաղոս,prop. շրջանակիշրջանակի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: circle, orbit պարագայութիւնպարագայութիւն: noun.nom.acc.sg. Eng: circuit տալովտալով: verb.inf.ins. Eng: give սոցա։սոցա: pron.gen.dat.abl.pl. Eng: this one եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՞չոչ: part. Eng: not զգաս,զգաս: verb.pres.2per.sg. Eng: feel, realize, come to senses զիզի: conj. Eng: that բանսբանս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: word մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we պարագայելով՝պարագայելով: verb.inf.ins. Eng: go around դարձեալդարձեալ: adv./verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: again, turn իի: prep. Eng: in/at/to/from նոյնսնոյնս: pron.acc.pl. Eng: same հասանի.հասանի: verb.pres.3per.sg.med. Eng: arrive քանզիքանզի: conj. Eng: for, because յիշեմյիշեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: remember ուրուքուրուք: pron.gen.sg. Eng: one զիզի: conj. Eng: that յառաջագոյնսն՝յառաջագոյնսն: adj.acc.loc.pl.def. Eng: first սուրբնսուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and աստուածասէրնաստուածասէրն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: God-loving ոչոչ: part. Eng: not նոյննոյն: pron.acc.sg. Eng: same մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we երեւեցաւ,երեւեցաւ: verb.aor.3per.sg.med. Eng: appear այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ա՛յլքայլք: pron.nom.pl. Eng: other/but իի: prep. Eng: in/at/to/from միմեանց,միմեանց: pron.gen.dat.abl.pl. Eng; together եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՞չոչ: part. Eng: not յիշես։յիշես: verb.pres.2per.sg. Eng: remember

Socrates. Then will you be surprised, since you say this, if your words do not remain fixed but walk about, and will you accuse me of being the Daedalus who makes them walk, when you are yourself much more skilful than Daedalus and make them go round in a circle? Or do you not see that our definition has come round to the point from which it started? For you remember, I suppose, that a while ago we found that holiness and what is dear to the gods were not the same, but different from each other; or do you not remember?

Εὐθύφρων. ἔγωγε.

Եւթիփռոն.prop. Եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be իսկիսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Yes, I remember.

Σωκράτης. νῦν οὖν οὐκ ἐννοεῖς ὅτι τὸ τοῖς θεοῖς φίλον φῂς ὅσιον εἶναι; τοῦτο δʼ ἄλλο τι ἢ θεοφιλὲς γίγνεται; ἢ οὔ;

Սոկրատէս.prop. Այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now արդարդ: adv. Eng: now ո՞չոչ: part. Eng: not իմանասիմանաս: verb.pres.2per.sg. Eng: know զիզի: conj. Eng: that զաստուածոցնզաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng: God սիրելինսիրելին: verb.pot.nom.acc.loc.sg.def. Eng: love ասեսասես: verb.pres.2per.sg. Eng: say սուրբսուրբ: adj.nom.acc.sg. Eng: holy գոլ,գոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist եւեւ: conj. Eng: and այսայս: pron.nom.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but զի՞նչ՝զինչ: pron.acc.sg. Eng: what քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if աստուածասէրաստուածասէր: adj.nom.acc.sg. Eng: God-loving լինիցի.լինիցի: verb.cond.3per.sg.pass. Eng: be այսպէս՝այսպէս: adv. Eng: like this եթէեթէ: conj. Eng: that/if ո՞չ։ոչ: part. Eng: not

Socrates. Then don't you see that now you say that what is precious to the gods is holy? And is not this what is dear to the gods?

Εὐθύφρων. πάνυ γε.

Եւթիփռոն.prop. Ամենեւինամենեւին: adv. Eng: totally Իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. Certainly.

Σωκράτης. οὐκοῦν ἢ ἄρτι οὐ καλῶς ὡμολογοῦμεν, ἢ εἰ τότε καλῶς, νῦν οὐκ ὀρθῶς τιθέμεθα.

Սոկրատէս.prop. Ո՞չոչ: part. Eng: not ապաքէնապաքէն: part. Eng: refuge կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ո՛չոչ: part. Eng: not բարեւքբարեւք: adj.ins.pl. Eng: good խոստովանիմք,խոստովանիմք: verb.pres.1per.pl.med. Eng: confess եւեւ: conj. Eng: and կամկամ: conj./noun.nom.acc.sg./verb.pres.1per.sg. Eng: or, will, stand եթէեթէ: conj. Eng: that/if յայնժամյայնժամ: adv. Eng: then բարեւք,բարեւք: adj.ins.pl. Eng: good այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now ոչոչ: part. Eng: not ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly առնեմք։առնեմք: verb.pres.1per.pl. Eng: make

Socrates. Then either our agreement a while ago was wrong, or if that was right, we are wrong now.

Εὐθύφρων. ἔοικεν.

Եւթիփռոն.prop. Թուիթուի: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: seem իսկ։իսկ: conj. Eng: but, and

Euthyphro. So it seems.

Σωκράτης. ἐξ ἀρχῆς ἄρα ἡμῖν πάλιν σκεπτέον τί ἐστι τὸ ὅσιον, ὡς ἐγὼ πρὶν ἂν μάθω ἑκὼν εἶναι οὐκ ἀποδειλιάσω. ἀλλὰ μή με ἀτιμάσῃς ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προσσχὼν τὸν νοῦν ὅτι μάλιστα νῦν εἰπὲ τὴν ἀλήθειαν· οἶσθα γὰρ εἴπερ τις ἄλλος ἀνθρώπων, καὶ οὐκ ἀφετέος εἶ ὥσπερ ὁ Πρωτεὺς πρὶν ἂν εἴπῃς. εἰ γὰρ μὴ ᾔδησθα σαφῶς τό τε ὅσιον καὶ τὸ ἀνόσιον, οὐκ ἔστιν ὅπως ἄν ποτε ἐπεχείρησας ὑπὲρ ἀνδρὸς θητὸς ἄνδρα πρεσβύτην πατέρα διωκάθειν φόνου, ἀλλὰ καὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἔδεισας παρακινδυνεύειν μὴ οὐκ ὀρθῶς αὐτὸ ποιήσοις, καὶ τοὺς ἀνθρώπους ᾐσχύνθης· νῦν δὲ εὖ οἶδα ὅτι σαφῶς οἴει εἰδέναι τό τε ὅσιον καὶ μή. εἰπὲ οὖν, ὦ βέλτιστε Εὐθύφρων, καὶ μὴ ἀποκρύψῃ ὅτι αὐτὸ ἡγῇ.

Սոկրատէս.prop. Իի: prep. Eng: in/at/to/from սկզբանէսկզբանէ: noun.abl.sg. Eng: beginning արդարդ: adv. Eng: now մեզմեզ: pron.acc.pl. Eng: we դարձեալդարձեալ: adv./verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: again, turn խնդրելիխնդրելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: ask է՝է: verb.pres.3per.sg. Eng: be թէթէ: conj. Eng: that զի՛նչզինչ: pron.acc.sg. Eng: what էէ: verb.pres.3per.sg. Eng: be սուրբն.սուրբն: adj.nom.acc.sg.def. Eng: holy քանզիքանզի: conj. Eng: for, because եսես: pron.nom.sg./verb.pres.2per.sg. Eng: I/be նախնախ: adv. Eng: first քանքան: conj./prep. Eng: then զուսանելնզուսանելն: verb.inf.nom.acc.loc.def. Eng: learn կամաւկամաւ: adv. Eng: willingly գոլգոլ: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: exist ո՛չոչ: part. Eng: not զանգիտեցից,զանգիտեցից: verb.sbjv.1per.sg. Eng: ignore այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but մի՛մի: num./part.neg. Eng: one/not զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I անարգիցես,անարգիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: dishonor այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ամենայնամենայն: pron.nom.acc.sg. Eng: all եղանակաւեղանակաւ: noun.ins.sg. Eng: way, season նայելովնայելով: verb.inf.ins./pfv.ins.sg. Eng: look մտօք՝մտօք: noun.ins.pl. Eng: mind իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if յաւետագոյնյաւէտազգոյն: adj.acc.loc.sg. Eng: utmostly ասաասա: verb.imp.sg. Eng: say զճշմարիտն.զճշմարիտն: adj.acc.sg.def. Eng: true քանզիքանզի: conj. Eng: for, because գիտեսգիտես: verb.pres.2per.sg. Eng: know քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but ոքոք: pron.nom.sg. Eng: someone, a certain իի: prep. Eng: in/at/to/from մարդկանէ,մարդկանէ: noun.abl.pl. Eng: man եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again թողացուցանելի,թողացուցանելի: verb.pot.nom.acc.loc.sg. Eng: let, permit որպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as Պռոտեւսնprop. նախնախ: adv. Eng: first քանքան: conj./prep. Eng: then եթէեթէ: conj. Eng: that/if ասիցես.ասիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: say քանզիքանզի: conj. Eng: for, because եթէեթէ: conj. Eng: that/if ոչոչ: part. Eng: not գիտիցեսգիտիցես: verb.cond.2per.sg. Eng: know հաւաստիհաւաստի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: certain զսուրբնզսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy իսկիսկ: conj. Eng: but, and եւեւ: conj. Eng: and զանսուրբն,զանսուրբն: adj.ins.sg.def. Eng: unholy ոչոչ: part. Eng: not երբէքերբէք: adv. Eng: never ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand արկեալարկեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: throw յաղագսյաղագս: prep. Eng: about առնառն: noun.gen.dat.sg. Eng: man ումեմնումեմն: pron.dat.loc.sg. Eng: someone, a certain վատթարիվատթարի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: bad զայրզայր: noun.acc.sg. Eng: man ծերունիծերունի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: old man եւեւ: conj. Eng: and զհայրզհայր: noun.acc.sg. Eng: father հալածելհալածել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: persecute իի: prep. Eng: in/at/to/from սակսսակս: post. Eng: on account of սպանման,սպանման: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: killing այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and յաստուածոցնյաստուածոցն: noun.gen.dat.abl.pl.def. Eng; God արդարդ: adv. Eng: now տագնապելով՝տագնապելով: verb.inf.ins.sg. Eng: be alarmed գուցէգուցէ: verb.cond.3per.sg./part. Eng: exist ոչոչ: part. Eng: not ուղղապէսուղղապէս: adv. Eng: rightly զայսզայս: pron.acc.sg. Eng: this ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what արասցեսարասցես: verb.sbjv.2per.sg. Eng: make եւեւ: conj. Eng: and իի: prep. Eng: in/at/to/from մարդկանէմարդկանէ: noun.abl.pl. Eng: man ամաչել.ամաչել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: be embarrassed բայցբայց: conj. Eng: but այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now քաջքաջ: adj.nom.acc.sg. Eng: brave գիտեմ,գիտեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: know զիզի: conj. Eng: that հաւաստիհաւաստի: noun.nom.acc.loc.sg. Eng: certain կարծիսկարծիս: noun.acc.loc.pl. Eng: opinion գիտելգիտել: verb.inf.nom.acc.loc. Eng: know զսուրբնզսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and զոչն.զոչն: part. Eng: not ասա՛ասա: verb.imp.sg. Eng: say արդ,արդ: adv. Eng: now ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! լաւագոյնլաւագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: best Եւթիփռոն.prop. եւեւ: conj. Eng: and մի՛մի: num./part.neg. Eng: one/not ծածկեսցեսծածկեսցես: verb.sbjv.2per.sg. Eng: cover զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ինչինչ: pron.nom.acc.sg. Eng: what վարկանիսվարկանիս: verb.pres.2per.sg.med. Eng: consider զսա։զսա: pron.acc.sg. Eng: this one

Socrates. Then we must begin again at the beginning and ask what holiness is. Since I shall not willingly give up until I learn. And do not scorn me, but by all means apply your mind now to the utmost and tell me the truth; for you know, if anyone does, and like Proteus, you must be held until you speak. For if you had not clear knowledge of holiness and unholiness, you would surely not have undertaken to prosecute your aged father for murder for the sake of a servant. You would have been afraid to risk the anger of the gods, in case your conduct should be wrong, and would have been ashamed in the sight of men. But now I am sure you think you know what is holy and what is not. So tell me, most excellent Euthyphro, and do not conceal your thought.

Εὐθύφρων. εἰς αὖθις τοίνυν, ὦ Σώκρατες· νῦν γὰρ σπεύδω ποι, καί μοι ὥρα ἀπιέναι.

Եւթիփռոն.prop. Այսրէնայսրէն: adv.abl.sg.def. Eng: this արդարդ: adv. Eng: now յայսմյայսմ: pron.abl.loc.sg. Eng: this ժամու,ժամու: noun.gen.dat.ins.loc.sg. Eng: hour քանզիքանզի: conj. Eng: for, because այժմիկայժմիկ: adv. Eng: now փութամփութամ: verb.pres.1per.sg. Eng: hurry եւեւ: conj. Eng: and ժամնժամն: noun.nom.acc.def. Eng: hour յինէնյինէն: pron.abl.sg. Eng: I հեռանայ։հեռանայ: verb.pres.3per.sg. Eng: go away

Euthyphro. Some other time, Socrates. Now I am in a hurry and it is time for me to go.

Σωκράτης. οἷα ποιεῖς, ὦ ἑταῖρε. ἀπʼ ἐλπίδος με καταβαλὼν μεγάλης ἀπέρχῃ ἣν εἶχον, ὡς παρὰ σοῦ μαθὼν τά τε ὅσια καὶ μὴ καὶ τῆς πρὸς Μέλητον γραφῆς ἀπαλλάξομαι, ἐνδειξάμενος ἐκείνῳ ὅτι σοφὸς ἤδη παρʼ Εὐθύφρονος τὰ θεῖα γέγονα καὶ ὅτι οὐκέτι ὑπʼ ἀγνοίας αὐτοσχεδιάζω οὐδὲ καινοτομῶ περὶ αὐτά, καὶ δὴ καὶ τὸν ἄλλον βίον ὅτι ἄμεινον βιωσοίμην.

Սոկրատէս.prop. Ո՞րպէսորպէս: adv.post.prep. Eng: as առնես,առնես: verb.pres.2per.sg. Eng: make ո՛վով: pron.nom.sg./intj. Eng: who, o! ընկեր,ընկեր: noun.nom.acc.sg. Eng: friend մեծիմեծի: adj.gen.dat.loc.sg. Eng: great յուսոյյուսոյ: noun.gen.dat.abl.sg. Eng: hope արկեալարկեալ: verb.pfv.nom.acc.sg. Eng: throw զիսզիս: pron.acc.sg. Eng: I գնաս.գնաս: verb.pres.2per.sg. Eng: go զորզոր: pron.acc.sg. Eng: who, which ունէիունէի: verb.past.1per.sg. Eng: have իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take իի: prep. Eng: in/at/to/from քէնքէն: pron.abl.sg. Eng: you (sg.) ուսեալուսեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: learn զսուրբնզսուրբն: adj.acc.sg.def. Eng: holy եւեւ: conj. Eng: and զոչն.զոչն: part. Eng: not եւեւ: conj. Eng: and գրոյնգրոյն: noun.gen.dat.abl.sg.def. Eng: indictment առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take Մելիտոս՝prop. իի: prep. Eng: in/at/to/from բացբաց: verb.aor.3per.sg./adj./imp.sg. Eng: open փոխեցայց,փոխեցայց: verb.sbjv.1per.sg.pass. Eng: change ցուցեալցուցեալ: verb.pfv.nom.acc.loc.sg. Eng: show նմա՝նմա: pron.dat.sg. Eng: s/he, they զիզի: conj. Eng: that իմաստունսիմաստունս: adj.acc.loc.pl./nom.acc.loc.sg.poss1. Eng: wise առառ: prep./verb.imp.sg. Eng: by, near/take աստուածայինաստուածային: adj.nom.acc.sg. Eng: divine իրսիրս: noun.acc.loc.pl./nom.acc.sg.poss1. Eng: thing աւասիկաւասիկ: part. Eng: behold յԵւթիփռոնէprop. եղէ.եղէ: verb.aor.1per.sg. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and զիզի: conj. Eng: that ոչոչ: part. Eng: not եւսեւս: adv. Eng: again իի: prep. Eng: in/at/to/from ձեռնձեռն: noun.nom.acc.sg. Eng: hand անգիտութեանանգիտութեան: noun.gen.dat.loc.sg. Eng: ignorance ընքնագիրընքնագիր: adj.nom.acc.sg. Eng: original լինիցիմ,լինիցիմ: verb.cond.1per.sg.pass. Eng: be եւեւ: conj. Eng: and ոչոչ: part. Eng: not նորաձեւեմնորաձեւեմ: verb.pres.1per.sg. Eng: innovate զայսոսիկ.զայսոսիկ: pron.acc.pl. Eng: this այլայլ: pron.nom.acc.sg. Eng: other/but եւեւ: conj. Eng: and զմնացեալզմնացեալ: verb.pfv.acc.sg. Eng: stay կենցաղնկենցաղն: noun.nom.acc.loc.sg.def. Eng: way of life իբրուիբրու: adv. Eng: so, as if լաւագոյնլաւագոյն: adj.nom.acc.sg. Eng: best կենցաղավարեցայց։կենցաղավարեցայց: verb.sbjv.1per.sg.pass. Eng: conduct life

Socrates. Oh my friend, what are you doing? You go away and leave me cast down from the high hope I had that I should learn from you what is holy, and what is not, and should get rid of Meletus's indictment by showing him that I have been made wise by Euthyphro about divine matters and am no longer through ignorance acting carelessly and making innovations in respect to them, and that I shall live a better life henceforth.
END
Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians