Viper (from Physiologus)

 

Վասն իժի

Բարոյախաւսն ասէ զիժէ թէ յորժամ արուն ընդ իգին լինի, ընդ բերանն յղանայ. եւ էգն յորժամ կլանէ զսերմն, զկարեւորսն արուին կտրէ առնու ի բերանն։ Եւ քանզի գիտէ արուն թէ ընդ իգի լինի մեռանի, բազում անգամ երթայ եւ գայ առ էգն։ Յետոյ իբրեւ չկարէ հանդարտել անձինն, ընդ իգին լինի եւ մեռանի։ Եւ իգին քանզի չիք որովայն որ կրեսցէ զծնունդն, յորժամ աճեն կորիւնքն ծակեն զկողս մաւրն եւ ելանեն եւ սպանանեն եւ այնպէս հայրակերք եւ մայրակերք լինին։

Viper

Physiologus says about the viper that when the male has intercourse with the female, it is through her mouth. The female, once she has swallowed the sperm, bites off the male's genitals and holds them in her mouth. Now even though the male knows that he will die if he is with the female—and he goes back and forth many times— eventually he is unable to restrain himself. He is with the female, and he perishes. As it happens, the female lacks a womb for carrying her offspring, and so, when the brood of vipers have grown, they tear through their mother's side and emerge that way. Thus, [vipers] are killers of their fathers and also of their mothers.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians