Tiger (from Physiologus)

Վասն վագեր

Է գազան ինչ նման առիւծու նրբակնճիթ եւ երկայն. ի Հնդկաց կողմն է. զոր որսան յապակեղէն շիշ ունելով կորեանն. քանզի յարագընթաց ասեն զվագրն իբրեւ զհողմ. Եւ յորժամ իմանայ զկորեանցն տանիլն, թէ եւ յոյժ հեռացեալ իցէ, փութով հասանի. Եւ տարողքն զմի կորիւն ամանովն ի վայր դնեն. առ յոյժ կորովոյն ոչ մանրեալ իշխէ զշիշն եւ ոչ առնուլ. թէ չվնասի կորիւնն եւ հոլովելով տանի. ասեն, թէ դիւթական արուեստիւ զգօնացուցանեն իբրեւ զառիւծն։

Tiger

There is a beast that resembles a lion, and it has a delicate, long snout. It comes from the area of the Indians. When [hunters] want to catch it, they put one [of its] tiger cubs in a glass container [as bait]. Now it is said that the tiger is as swift as the wind. Thus, when it senses that one of its cubs has been taken, even if it is far away, it catches up. At that point, those taking [the cubs] put one cub in the container down [where it is visible]. Despite [the tiger's] huge strength, it is unable to break the glass or take the cub. And so, if the cub is unharmed, [hunters] can take many [tigers] this way. They say that, like the lion, [the tiger] is captured using magic arts.

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians