The Thermal Springs of P'aytakaran (from Physiologus)

Վասն ջերմկաց ի Փայտակարան

Կայ թառ ի մօտ Փայտակարան քաղաք ընտիր ջերմուկ. զի զգօթի եւ զպիսակ եւ որ դիւահարի. ի նմա այլ չի լինի. ի մաղցոյ եւ կամ այլ իմիքէ զգալեաց. եւ զանդամալոյծ եւ զայլ հիւանդս բժշկէ. զորմէ ասեն, թէ պատանի ոմն էր եւ քոյր ունէր. եւ երթային ի շարափին կոյս. եւ յանկարծակի փոթորակ եհաս եւ զքոյր մանկան վերացոյց մինչեւ ժամ մի ընդ յօդս եւ տանէր վերամբարձ. իսկ եղբայրն կշիռ երթայր ի ներքոյ եւ ոչ ինչ էր ձեռնհաս յօգնել. այլ միայն ասէր. Վա՜յ ինձ, քոյր իմ. Եւ արտասուէր. Եւ թուլացաւ փոթորիկն. եւ աղջկան երկիր անկեալ բոլորովին անդամօքն ջախջախեալ։ Իսկ եղբայրն բերեալ զնա ի շափառիկ եւ իջոյց զնա ի ջուրն ջերմուկին. Եւ Է-րդ աւուրն ողջացաւ։

The Thermal Springs of P'aytakaran

Near Shat'ar' in the city of P'aytakaran [close to the Caspian Sea] there is a choice thermal spring. Those [afflicted with] mange or scabs—or who are demoniacs, from bile and other things, and have paralysis and similar afflictions—are cured [by the waters]. They say that it once happened that a lad and his sister were going by Shat'ar' when suddenly a storm arose and lifted the boy's sister into the air, carrying her on high for almost an hour. The boy followed after her but was unable to help in any way. All he could say was "Woe is me, O my sister," and weep. Then the storm weakened and the girl fell to the ground breaking all her limbs. The brother carried her to Shat'ar' and lowered her into the thermal waters. And on the seventh day she was well again. 

Index

Comments

Popular posts from this blog

In Defense of Civilization

Learn Classical Armenian!

Movses Khorenatsi's History of the Armenians